COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!
Export

Програма:

Компјутерски науки (2019/2020)

Насока: Компјутерско инженерство
Циклус на студии: Прв циклус (Додипломски)
Факултет: Современи науки и технологии
Код на програмата: CE-180
Академска година: 2022 / 2023
Титула: Дипломиран по компјутерски науки / Насокa: Компјутерско инженерство
ЕКТС: 180 (3 години) Aкредитација
Решение: Решение за почеток со работа

Факултетот за современи науки и технологии при УЈИЕ - Тетово е високообразовна установа чија основна задача е вршење високообразовна, научноистражувачка дејност од областа на компјутерските науки, комјутерското инженерство и бизнис-информатиката.
Специфични области на Факултетот за современи науки и технологии за програмата Kомпјутерско инженерство се: компјутерскиот хардвер и системскиот софтвер, вградливите компјутерски системи како и нивното проектирање и програмирање, основните концепти на компјутерското инженерство, основите на електротехниката и електрониката, системите за автоматско управување и системите на управување во реално време, компјутерските жични и безжични мрежи, грид-пресметувањето и дистрибуираните компјутерски системи, мултимедијата и мултимедиските системи, преносот на податоците и телекомуникациските мрежи, базите на податоци, информациските системи и нивното проектирање и др. Овие дисциплини имаат голем потенцијал за подигање на квалитетот на образованието.
Реорганизацијата на наставата е проектирана така што ги исполнува барањата на локалниот пазар (анализирајќи ги барањата на ИТ-фирмите и организациите во РСМ), истовремено овозможувајќи модерна и глобална перспектива.
Наставни цели на програмата:
- Да им овозможи на студентите да стекнат пошироки комуникациски, јазични и аналитички вештини.
- Да им овозможи на студентите да стекнат теоретски и практични знаења од областа на информациско-комуникациските технологии и да ги применува во реалниот живот и во својата професионална практика.
- Да  ги оспособува  студентите  да  се  вклучат  во  развој  и  имплементација на  различни решенија во областа на информациско-комуникациските технологии.
- Да ги оспособи студентите да работат на проекти, индивидуално или во група, кои по природа можат да бидат: научноистражувачки проекти, развојни проекти и практична работа.
- Да  им  овозможи  добра  основа  за  понатамошно  прилагодување  кон  новите  технолошки/пазарни промени и нивна примена.
- Да овозможи вештини за поддршка при организирање, реализирање и при имплементирање методи и процедури во други области.

По успешно завршување на програмата, дипломираните студенти имаат можност да бидат вработени во различни ИТ-области, каде што ќе можат ефикасно да користат различни технологии кои се присутни во областа на информатичката технологија, компјутерските системи, компјутерските мрежи, информациските системи, автоматизираната контрола, дигиталната мултимедијална и телекомуникациските системи, да ги тестираат и да ги валидираат нив, да ги оценуваат различните платформи како и да развијат оптимални решенија.
Тие ќе бидат способни да дизајнираат, креираат и да одржуваат компјутерски базирани системи и компјутерски мрежи како и да применуваат хардверски ориентирани решенија; да одржуваат системски софтвер; да ги одржуваат автоматските системи за контрола; да развијат мултимедијални системи; да менаџираат информациски и телекомуникациски системи.

Знаење и разбирање

- Покажуваат познавање и разбирање во областа на  компјутерските науки, информатичката технологија и основите на електротехника.
- Покажуваат познавање и разбирање од областа на информатичка технологија, компјутерски хардвер и системски софтвер, компјутерски мрежи, информациски системи, системи за контрола, Мултимедија и телекомуникациски системи.
- Имаат напредно познавање на англиски јазик.

Примена на знаењето и разбирањето

- Дизајнирање, креирање и одржување на некои компјутерски базирани системи, како и применување хардверски ориентирани решенија.
- Дизајнирање, имплементација и сервисирање на компјутерски мрежи и комуникациски системи.
- Реализирање и одржување на системите за контрола, вградени системи, мултимедијални системи и информациските системи.
- Спроведување применливи решенија за хардвер-софтвер-ориентирани проблеми, почнувајќи од фазата на анализа, дизајнирање и имплементирање на сцената на вршење, тестирање, анализа на перформанси и одржување.

Способност за проценка

- Оценување, контекстуализација и донесување одлуки за соодветни хардверски и софтверски решенија.
- Користење техники за решавање проблеми за ефикасно обезбедување ИКТ-решенија.
- Одлучување за користење соодветни развојни алатки.

Комуникациски вештини

- Учество и организирање на групна работа.
- Презентирање, документирање и комуницирање на техничката документација.
- Оценување, аргументирање и пријавување решенија за различни прашања, проблеми и идеи во областа на ИКТ.
- Наоѓање, организирање и класификација на информациите во областа на ИКТ (хардвер / софтвер документи, прирачници).

Вештини на учење

- Способност за учење и користење на новите хардверски компоненти.
- Стекнување и користење нови и ажурирани системски софтвери.
- Оценување, учење и  користење на  новите алатки за креирање и/или одржување на хардверски-софтверски решенија.
- Докажување на  вештини за работилници и лаборатории.

Семестар 1

 • [CCS-203] [6 ЕКТС] Програмирање
  Вовед во C++ програмирање: основни типови на податоци, аритметика, оператори, развој на C++ програма: влезно-излезни наредби, изборни структури, структури за повторување, видови функции, рекурзија-имплементација со C++, вектори, матрици и алгоритми за пребарување и сортирање, покажувачи (pointers), оператори со нив и нивна врска со вектори, креирање нов тип на податоци во C++ структури.
 • [CCS-104] [6 ЕКТС] Калкулус 1
  Студентите да се запознаат и целосно да ги совладаат поимите: функција (како посебно пресликување), начините на задавање на една функција, својствата на функцијата, непрекинатоста на основните функции. Да се оспособат за изнаоѓање гранична вредност на функцијата (лимес), изводи, решавање проблеми во врска со одредување на монотоноста и наоѓање на максималната и минималната вредност на реалните функции, сè со цел на крај да бидат оспособени да нацртаат граф на една функција од која може да се прочитаат сите особини и карактеристики на функциите. Целта е и студентите да се запознаат со поимот интеграл и да го применат во различни практични проблеми, да се совладаат и некои нумерички методи за горенаведените поими за експлицитна примена во компјутерските науки, да се проучуваат и некои концепти од матричното пресметување, детерминантите како и решавањето системи од линеарни равенки.
 • [CCS-101] [6 ЕКТС] Вовед во компјутерски науки
  Овој предмет презентира широк, интегриран вовед во фундаменталните концепти на компјутерски науки. Се обработуваат следниве теми: историја на пресметувањето; дигитална логика и дигитални системи; вовед во компјутерска архитектура, основни алгоритми, решавање проблеми и структури на податоци; вовед во програмски јазици, оперативни системи, системи на база на податоци, мрежи, веб и софтвер инженерство; апликации, вклучувајќи опис на функционалноста на соодветниот софтвер (word-процесори, база на податоци, browser-и и слично); обработка не само на традиционални податоци туку и на мултимедијални податоци.
 • [3 ЕКТС] Албански/македонски јазик
  • [BS018] Македонски јазик за почетници 1
  • [BS152] Македонски јазик за почетници 2
  • [MLIL-01] Македонски јазик средно ниво 1
  • [MLIL-02] Македонски јазик средно ниво 2
  • [MAPP1010] Македонски јазик за професионални цели 1
  • [MAPP1020] Македонски јазик за професионални цели 2
  • [BAM1010] Албански јазик за почетници 1
  • [BAM2010] Албански јазик за почетници 2
 • [3 ЕКТС] Англиски јазик
  • [EE-01] Англиски јазик основно ниво
  • [PIE-02] Англиски јазик пониско средно ниво
  • [IE-03] Англиски јазик средно ниво
  • [UIE-04] Англиски јазик повисоко средно ниво
  • [AE-05] Англиски јазик напредно ниво
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет (Јазик, Вештини или Култура)
  • [EFE-105] Германски јазик
  • [BSIL3010] Италијански јазик
  • [EF999] Француски јазик
  • [EFE-132] Човекови права и слободи
  • [EARTL-01] Потпомогната репродуктивна технологија и право
  • [CCS084] Меѓукултурна комуникација
  • [EWC-01] Креирање на веб страни
  • [EDMD-02] Дизајн на дигитални медиуми
  • [EITSOP-03] ИТ Вештини за канцеларискa продуктивност
  • [EMOA-01] Microsoft Office Access
  • [EMOE-02] Microsoft Office Excel
  • [EMOPP-03] Microsoft Office PowerPoint
  • [EMOW-04] Microsoft Office Word
  • [CLE-203] Правно пишување и образложување
  • [EITL-02] Право на информатичка технологија
  • [EFE-121] Професионален рзавој на кариерата
  • [EATN-02] Админситративна терминологија и номотехника
  • [ESSD-01] Разој на социјални вештини
  • [EPA-605] Стратегии на пребарување на можности за кариера
  • [ESCHC-01] Избрани поглавја од компјутерство
  • [EBI-502] Веб Технологии
  • [EFE-102] Академско пишување на англиски јазик
  • [EFE-104] Академско пишување на албански јазик
  • [EFE-103] Академско пишување на македонски јазик
  • [CBA112] Албански јазик за посебни намени
  • [EPEG-01] Граматика по англиски јазик во практика
  • [ECE-02] Разговорен англиски јазик
  • [EDOL-03] Дигитална и он-лајн писменост
  • [ELE065] Заштита на потрошувачите
  • [CLE-302] Трговско право
  • [ELE-408] Семејно насилство
  • [ECS-01] Компјутерска безбедност
  • [ESML-02] Социјални медиуми и право
  • [EBEM-503] Деловно комуницирање
  • [ELOD-03] Водство и организациски развој
  • [EFE-109] Комуникациски вештини
  • [ECTHD-01] Развој на критичко мислење
  • [EPRNM-02] Односи со јавност и нови медиуми

Семестар 2

 • [CCE-205] [6 ЕКТС] Дизајнирање на дигитални коли
  Целта на модулот е запознавање на студентите со теми од областа на анализата и дизајнирањето на комбинациски и секвенцијални кола, методи за оптимизација на дигитални кола преку користење логички порти, мултиплексери, декодери, регистри, бројачи и програмабилни логички низи.
 • [CCS-303] [6 ЕКТС] Објектно - ориентирано програмирање
  Предметот опфаќа вовед и претставување на концептот на објектно-ориентирано програмирање, вовед и претставување апстрактни типови податоци (структури и класи), претставување на објектно-ориентираните концепти како: енкапсулација, апстракција, наследување, виртуелни функции и полиморфизам, редефинирање оператори, вовед во фајлови и претставување на специјалната класа string.
 • [CCS-204] [6 ЕКТС] Калкулус 2
  Целта на оваа програма е студентите да стекнат математичко знаење што ќе има директна примена во областа на компјутерското инженерство. Дел од концептите што ќе се проучуваат преку овој предмет можеби се познати за студентите, но целта е тука тие да се формализираат на едно повисоко ниво што ќе им овозможи да развијат идеи за решавање различни практични проблеми. Целта е студентите да стекнат знаења за концептите поврзани со низите, да ги разберат и да ги применат нумеричките редови, редовите на Фурие, потоа да ги разберат концептите диференцијални равенки од прв ред и од повисок ред, да разберат и да решаваат системи на линеарни диференцијални равенки, како и Лапласовата и инверзната Лапласова трансформација.
 • [3 ЕКТС] Албански/македонски јазик
  • [BS018] Македонски јазик за почетници 1
  • [BS152] Македонски јазик за почетници 2
  • [MLIL-01] Македонски јазик средно ниво 1
  • [MLIL-02] Македонски јазик средно ниво 2
  • [MAPP1010] Македонски јазик за професионални цели 1
  • [MAPP1020] Македонски јазик за професионални цели 2
  • [BAM1010] Албански јазик за почетници 1
  • [BAM2010] Албански јазик за почетници 2
 • [3 ЕКТС] Англиски јазик
  • [EE-01] Англиски јазик основно ниво
  • [PIE-02] Англиски јазик пониско средно ниво
  • [IE-03] Англиски јазик средно ниво
  • [UIE-04] Англиски јазик повисоко средно ниво
  • [AE-05] Англиски јазик напредно ниво
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет (Јазик, Вештини или Култура)
  • [EFE-105] Германски јазик
  • [BSIL3010] Италијански јазик
  • [EF999] Француски јазик
  • [EFE-132] Човекови права и слободи
  • [EARTL-01] Потпомогната репродуктивна технологија и право
  • [CCS084] Меѓукултурна комуникација
  • [EWC-01] Креирање на веб страни
  • [EDMD-02] Дизајн на дигитални медиуми
  • [EITSOP-03] ИТ Вештини за канцеларискa продуктивност
  • [EMOA-01] Microsoft Office Access
  • [EMOE-02] Microsoft Office Excel
  • [EMOPP-03] Microsoft Office PowerPoint
  • [EMOW-04] Microsoft Office Word
  • [CLE-203] Правно пишување и образложување
  • [EITL-02] Право на информатичка технологија
  • [EFE-121] Професионален рзавој на кариерата
  • [EATN-02] Админситративна терминологија и номотехника
  • [ESSD-01] Разој на социјални вештини
  • [EPA-605] Стратегии на пребарување на можности за кариера
  • [ESCHC-01] Избрани поглавја од компјутерство
  • [EBI-502] Веб Технологии
  • [EFE-102] Академско пишување на англиски јазик
  • [EFE-104] Академско пишување на албански јазик
  • [EFE-103] Академско пишување на македонски јазик
  • [CBA112] Албански јазик за посебни намени
  • [EPEG-01] Граматика по англиски јазик во практика
  • [ECE-02] Разговорен англиски јазик
  • [EDOL-03] Дигитална и он-лајн писменост
  • [ELE065] Заштита на потрошувачите
  • [CLE-302] Трговско право
  • [ELE-408] Семејно насилство
  • [ECS-01] Компјутерска безбедност
  • [ESML-02] Социјални медиуми и право
  • [EBEM-503] Деловно комуницирање
  • [ELOD-03] Водство и организациски развој
  • [EFE-109] Комуникациски вештини
  • [ECTHD-01] Развој на критичко мислење
  • [EPRNM-02] Односи со јавност и нови медиуми

Семестар 3

 • [CCS-202] [6 ЕКТС] Компјутерска архитектура
  Студентите треба да ја разберат компјутерската архитектура за да можат да структурираат програма која ќе биде извршувана поефикасно на реална машина. Во одбирањето одреден систем за употреба, тие треба да разбираат кои се импликациите во однос ЦПУ vs. големина на меморија. Вклучени се следниве теми: основно логично дизајнирање, системи за чување податоци (мемории), структури на процесори, форматот на инструкции, форми на адресирање, супрутини, хардвер и микропрограмско имплементирање; компјутерска архитметика, операции со целосни и реални броеви; карактеристики на И/О и нивни контролери; структури на интерпутс; структура на виртуелна меморија, кеш-меморија; проверка на архитектури како микрокомпјутери, вектор и арај-процесори.
 • [CCS-301] [6 ЕКТС] Алгоритми и структури на податоци
  Предметот опфаќа претставување на концептот на ефикасен алгоритам, методологијата на наоѓање ефикасно решение на проблемите, вовед во структури на податоци и нивната имплементација преку низи и динамични поврзани листи (листа, склад и ред, дрво и бинарно дрво (на пребарување), хаш-табели и други), дискутирање за предностите и недостатоците за различните репрезентации на структурите на податоци, имплементација на основните операции со елементите од структурите на податоци, како и селектирање и оценување на ефикасни алгоритми за сортирање листа од елементи.
 • [CBI-203] [6 ЕКТС] Дискретни структури
  Целта на овој предмет е студентите да ги стекнат потребните математички знаења кои имаат директна примена во областа на бизнис-информатиката. Дел од концептите предвидени во овој предмет веќе се познати за студентите, но тука целта е да ги формализираат тие концепти на уште повисоко ниво што ќе им овозможи да го збогатат својот дијапазон на идеи и да ги применат решавајќи различни практични проблеми.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет (Стручен)
  • [CISM2021] Вовед во информациски системи
  • [ECS-401] Напредно програмирање во .NET
  • [ECS-601] Програмирање во Java
  • [EAIT-403] Мултимедијални системи
  • [ECS6020] Вовед во криптографија
  • [ECS-507] Нумерички пресметки
  • [ECS-506] Програмирање мобилни уреди
  • [ECS-403] Програмирање игри
  • [ECS-609] Вовед во вештачка интелигенција
  • [ECS-502] Вовед во паралелно процесирање
  • [ECS-500] Е-трговија
  • [ECCE-603] Управување со компјутерски мрежи
  • [EACS-03] NoSQL бази на податоци
  • [ECS-701] Мобилни и безжични мрежи
  • [ECS-702] Компјутерска етика
  • [ECS-501] Вовед во семантички веб
  • [ECS-703] Бизнис-аналитика
  • [ECS3036] Паралелно програмирање
  • [ECS3060] Професионална ИТ-етика
  • [ECS-404] Компјутерско логично дизајнирање и симулација
  • [EPL2030] Компајлери
  • [ECCE-701] Дигитални кола
  • [CCS-102] Интернет технологии
  • [ECS4060] Интеракција човек - компјутер
  • [CCS-501] Веб програмирање
  • [CCS-601] Компјутерска графика
  • [CCS-805] Тестирање на софтвер и анализа
  • [CCE-802] Интернет на нештата
 • [6 ЕКТС] Англиски јазик за специфични цели
  • [EIT-01] Англиски јазик за информатичка технологија 1
  • [EIT-02] Англиски јазик за информатичка технологија 2

Семестар 4

 • [CCS-401] [6 ЕКТС] Оперативни системи
  Во рамките на овој предмет се проучуваат поважните проблеми во оперативните системи. Оперативниот систем е посредник меѓу корисничките програми и хардверот на компјутерот (или мобилните уреди) на кои тие работат. Затоа одговорноста на оперативниот систем е управување и споделување на компјутерските ресурси. Овој предмет ќе започне со краток вовед за главните концепти на оперативните системи и продолжува со евалуација на овие концепти и детална анализа. Деталната анализа на главните компоненти на повеќето оперативни системи ќе се дискутира. Дискусијата ќе ги опфати процесите и темите, спорните точки, управувањето со меморијата, влезно / излезни, датотечни системи и безбедноста меѓу другите. Следниот дел на предметот се занимава со презентација на клучните концепти на дистрибуирани, мултимедија и смарт картичка оперативни системи. На крајот ќе бидат претставени концептите на мобилните оперативни системи, анализирани и евалуирани. Сето ова ќе биде придружено од анализа на студии на случај на одредени оперативни системи од секоја категорија.
 • [CCS-403] [6 ЕКТС] Бази на податоци
  Концептуално дизајнирање, внатрешна и надворешна шема. Нивоа на зависност, top-down и bottom up дизајнирање. Управувачки системи со бази на податоци - архитектури. Модели на бази на податоци и јазици за контролирање. Релациони модели, јазици за пребарување, релационална алгебра, релационен калкулус, ограничувања и интегритет. Проектирање бази на податоци. Форми за нормализација, трансформација на ЕР модел во релационален модел. Јазици за пребарување (SQL). Aнализа и оптимизација на прашалници. Индекси, менаџирање со трансакции, контрола на конкурентноста и поправка. Веб и графични интерфејси за бази на податоци. Управувачки системи со бази на податоци: SQL Server, ORACLE, MySQL и други.
 • [CCS-402] [6 ЕКТС] Применета веројатност и статистика
  Целта на овој предмет е да им овозможи на студентите да ги стекнат потребните знаења од овој предмет што имаат директна примена во областа на компјутерските науки. Целта е да се научи како се прави обработката на статистичките податоци, нивните законитости, нивното претставување, законитостите на донесување соодветни заклучоци врз основа на обработените податоци и др. Целта е да се совладаат и основните принципи на веројатноста и како тие принципи можат да се применат во различни области од секојдневниот живот посебно во областа на компјутерските науки.
 • [CCE-405] [6 ЕКТС] Обработка на сигнал
  · Запознавање со претставување на сигналот во временскиот и фреквентниот домен; · Запознавање со земањето сигнални примероци, теорема на сигнален примерок; · Запознавање со системите, линеарен временски инваријантен систем; · Запознавање со конволуција и дискретна конволуција; · Фуриерови трансформации, дискретни Фуриерови трансформации и примена; · z-трансформации, примена на z-трансформациите; · Дизајнирање дискретни филтри.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет (Стручен)
  • [CISM2021] Вовед во информациски системи
  • [ECS-401] Напредно програмирање во .NET
  • [ECS-601] Програмирање во Java
  • [EAIT-403] Мултимедијални системи
  • [ECS6020] Вовед во криптографија
  • [ECS-507] Нумерички пресметки
  • [ECS-506] Програмирање мобилни уреди
  • [ECS-403] Програмирање игри
  • [ECS-609] Вовед во вештачка интелигенција
  • [ECS-502] Вовед во паралелно процесирање
  • [ECS-500] Е-трговија
  • [ECCE-603] Управување со компјутерски мрежи
  • [EACS-03] NoSQL бази на податоци
  • [ECS-701] Мобилни и безжични мрежи
  • [ECS-702] Компјутерска етика
  • [ECS-501] Вовед во семантички веб
  • [ECS-703] Бизнис-аналитика
  • [ECS3036] Паралелно програмирање
  • [ECS3060] Професионална ИТ-етика
  • [ECS-404] Компјутерско логично дизајнирање и симулација
  • [EPL2030] Компајлери
  • [ECCE-701] Дигитални кола
  • [CCS-102] Интернет технологии
  • [ECS4060] Интеракција човек - компјутер
  • [CCS-501] Веб програмирање
  • [CCS-601] Компјутерска графика
  • [CCS-805] Тестирање на софтвер и анализа
  • [CCE-802] Интернет на нештата

Семестар 5

 • [CCS-502] [6 ЕКТС] Софтверско инженерство
  Софтверско инженерство претставува дисциплина која се занимава со применување на инженерски методи, техники и мерења применети во практика за ефективен развој на софтверски системи кои се во рамките на дадените барања и спецификации. Следниве теми се опфатени: алатки и техники употребени во развој на софтвери, life cycles на софтверот, употреба на програмски техники во пишување големи програми, формални методи за верификација на програми, техники и софтверски алатки за тестирање, одржување и документација на програми.
 • [CCS-503] [6 ЕКТС] Компјутерски мрежи
  Предметот е вовед во концептите и принципите на компјутерските мрежи. Се разгледуваат различните мрежни компоненти и нивното меѓусебно вклопување. Се обезбедува детален поглед на мрежните архитектури и нивниот дизајн. Посебно се нагласени дизајнот и имплементацијата на податочниот слој и МАС под слојот. Се илустрираат концептите на битните мрежни архитектури и протоколи во мрежите Internet и Ethernet. Детално се проучуваат локалните мрежи. Последниот дел од предметот ги обработува меѓумрежното поврзување, компјутерските елементи и виртуелните локални мрежи. Студентите се запознаваат со мрежните комутаторкси елементи, нивното почетно поставување (set-up) и практичен дизајн на локалните компјутерски мрежи.
 • [CCE-505] [6 ЕКТС] Вградливи микропроцесорски системи
  Целта на овој предмет е студентите темелно да ја разберат архитектурата на микропроцесорите и микроконтролерите и како тие можат да се програмираат. Преку длабока анализа на 8-битна и 16-битна архитектура се претставуваат основите на изградба на микропроцесори и микроконтролери како и принципите за нивна еволуција. Преку анализа на различни формати на инструкции, начини на адресирање и модели на програмирање, има за цел да им обезбеди на студентите методологија за програмирање во асемблер, како и програмирање во C и употреба на специфични библиотеки и оперативни системи за дизајнирање системи базирани на микроконтролери. Се учат различните контексти на употреба на микропроцесорите и микроконтролерите и нивната комуникација со надворешни интегрирани кола.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет (Стручен)
  • [CISM2021] Вовед во информациски системи
  • [ECS-401] Напредно програмирање во .NET
  • [ECS-601] Програмирање во Java
  • [EAIT-403] Мултимедијални системи
  • [ECS6020] Вовед во криптографија
  • [ECS-507] Нумерички пресметки
  • [ECS-506] Програмирање мобилни уреди
  • [ECS-403] Програмирање игри
  • [ECS-609] Вовед во вештачка интелигенција
  • [ECS-502] Вовед во паралелно процесирање
  • [ECS-500] Е-трговија
  • [ECCE-603] Управување со компјутерски мрежи
  • [EACS-03] NoSQL бази на податоци
  • [ECS-701] Мобилни и безжични мрежи
  • [ECS-702] Компјутерска етика
  • [ECS-501] Вовед во семантички веб
  • [ECS-703] Бизнис-аналитика
  • [ECS3036] Паралелно програмирање
  • [ECS3060] Професионална ИТ-етика
  • [ECS-404] Компјутерско логично дизајнирање и симулација
  • [EPL2030] Компајлери
  • [ECCE-701] Дигитални кола
  • [CCS-102] Интернет технологии
  • [ECS4060] Интеракција човек - компјутер
  • [CCS-501] Веб програмирање
  • [CCS-601] Компјутерска графика
  • [CCS-805] Тестирање на софтвер и анализа
  • [CCE-802] Интернет на нештата
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет (Стручен)
  • [CISM2021] Вовед во информациски системи
  • [ECS-401] Напредно програмирање во .NET
  • [ECS-601] Програмирање во Java
  • [EAIT-403] Мултимедијални системи
  • [ECS6020] Вовед во криптографија
  • [ECS-507] Нумерички пресметки
  • [ECS-506] Програмирање мобилни уреди
  • [ECS-403] Програмирање игри
  • [ECS-609] Вовед во вештачка интелигенција
  • [ECS-502] Вовед во паралелно процесирање
  • [ECS-500] Е-трговија
  • [ECCE-603] Управување со компјутерски мрежи
  • [EACS-03] NoSQL бази на податоци
  • [ECS-701] Мобилни и безжични мрежи
  • [ECS-702] Компјутерска етика
  • [ECS-501] Вовед во семантички веб
  • [ECS-703] Бизнис-аналитика
  • [ECS3036] Паралелно програмирање
  • [ECS3060] Професионална ИТ-етика
  • [ECS-404] Компјутерско логично дизајнирање и симулација
  • [EPL2030] Компајлери
  • [ECCE-701] Дигитални кола
  • [CCS-102] Интернет технологии
  • [ECS4060] Интеракција човек - компјутер
  • [CCS-501] Веб програмирање
  • [CCS-601] Компјутерска графика
  • [CCS-805] Тестирање на софтвер и анализа
  • [CCE-802] Интернет на нештата

Семестар 6

 • [CCS-602] [6 ЕКТС] Дистрибуирани системи
  Предметот е вовед во основните концепти на дистрибуирани системи. Се разгледуваат архитектурите на дистрибуираните системи како и предностите и недостатоците на дистрибуираните системи во споредба со традиционалните централизирани системи. Се проучуваат концептите на меѓупроцесни комуникации и интернет-протоколи за комуникација. Се илустрираат основите на клиент - сервер програмирање, мiddleware платформи (CORBA, JavaBeans, DCOM, .NET), Web-технологија и Web-услуги и технологии кај дистрибуираните компјутерски системи. Во рамките на последниот дел од предметот се обработуваат трансакциите и дистрибуираните трансакции. Студентите ги совладуваат стандардните апликативни решенија за дистрибуираните компјутерски системи.
 • [CCE-605] [6 ЕКТС] Дизајн и архитектура на софтвер
  Целта на предметот е да се истражи примената на принципите на софтверско дизајнирање на дизајнот на апликациите. Опфатени се принципите и концептите вклучени во анализата и дизајнот на големите софтверски системи, архитектурата и дизајнот на комплетни системи, градење компоненти и модели.
 • [CCE-606] [6 ЕКТС] Софтвер за вградливи системи
  Целта на предметот е да се даде еден општ вовед околу вградливите системи, нивната употреба како и принципите за нивно дизајнирање. Дизајнирањето вградливи системи бара темелно разбирање на различни нивоа, почнувајќи од основните хардверски специфики до програмирање на највисоко ниво. Студентите ќе се запознаат со различни микроконтролорни архитектури и нивно програмирање во асемблер и C јазик. Студентите се запознаваат со различни оперативни системи кои се употребуваат за реализација на вградливи системи како и со принципите за програмирање апликации базирани на таквите оперативни системи.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет (Стручен)
  • [CISM2021] Вовед во информациски системи
  • [ECS-401] Напредно програмирање во .NET
  • [ECS-601] Програмирање во Java
  • [EAIT-403] Мултимедијални системи
  • [ECS6020] Вовед во криптографија
  • [ECS-507] Нумерички пресметки
  • [ECS-506] Програмирање мобилни уреди
  • [ECS-403] Програмирање игри
  • [ECS-609] Вовед во вештачка интелигенција
  • [ECS-502] Вовед во паралелно процесирање
  • [ECS-500] Е-трговија
  • [ECCE-603] Управување со компјутерски мрежи
  • [EACS-03] NoSQL бази на податоци
  • [ECS-701] Мобилни и безжични мрежи
  • [ECS-702] Компјутерска етика
  • [ECS-501] Вовед во семантички веб
  • [ECS-703] Бизнис-аналитика
  • [ECS3036] Паралелно програмирање
  • [ECS3060] Професионална ИТ-етика
  • [ECS-404] Компјутерско логично дизајнирање и симулација
  • [EPL2030] Компајлери
  • [ECCE-701] Дигитални кола
  • [CCS-102] Интернет технологии
  • [ECS4060] Интеракција човек - компјутер
  • [CCS-501] Веб програмирање
  • [CCS-601] Компјутерска графика
  • [CCS-805] Тестирање на софтвер и анализа
  • [CCE-802] Интернет на нештата
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет (Стручен)
  • [CISM2021] Вовед во информациски системи
  • [ECS-401] Напредно програмирање во .NET
  • [ECS-601] Програмирање во Java
  • [EAIT-403] Мултимедијални системи
  • [ECS6020] Вовед во криптографија
  • [ECS-507] Нумерички пресметки
  • [ECS-506] Програмирање мобилни уреди
  • [ECS-403] Програмирање игри
  • [ECS-609] Вовед во вештачка интелигенција
  • [ECS-502] Вовед во паралелно процесирање
  • [ECS-500] Е-трговија
  • [ECCE-603] Управување со компјутерски мрежи
  • [EACS-03] NoSQL бази на податоци
  • [ECS-701] Мобилни и безжични мрежи
  • [ECS-702] Компјутерска етика
  • [ECS-501] Вовед во семантички веб
  • [ECS-703] Бизнис-аналитика
  • [ECS3036] Паралелно програмирање
  • [ECS3060] Професионална ИТ-етика
  • [ECS-404] Компјутерско логично дизајнирање и симулација
  • [EPL2030] Компајлери
  • [ECCE-701] Дигитални кола
  • [CCS-102] Интернет технологии
  • [ECS4060] Интеракција човек - компјутер
  • [CCS-501] Веб програмирање
  • [CCS-601] Компјутерска графика
  • [CCS-805] Тестирање на софтвер и анализа
  • [CCE-802] Интернет на нештата
Google+