COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!
Export

Програма:

Правни студии (2019/2020)

Насока: Правна информатика
Циклус на студии: Прв циклус (Додипломски)
Факултет: Правен
Код на програмата: LI-240
Академска година: 2022 / 2023
Титула: Дипломиран по право - Насока: Правна информатика
ЕКТС: 240 (4 години) Aкредитација
Решение: Решение за почеток со работа

Студиска програма по Правна информатика има за цел:
- Да ги оствари потребите на сите оние кои мислат да ја продолжат својата кариера во полето на правните науки преку примена на информациските технологии.
- Да понуди низа предметни програми кои ќе ја опфаќаат основата на правните сознанија за приближување кон професиите кои се поврзани со сферата на правото од областа на информациските технологии.
- Да обезбеди цврсти сознанија и систематски знаења за електронските услуги и дигитализацијата во областа на банкарското право, трговското право, договорното право, осигурителното право, катастарското право и административното право.
- Да обезбеди основни сознанија за концепциите и основните принципи на позитивното право на Република Северна Македонија и за начинот на неговото функционирање во европски и меѓународен контекст.
- Да понуди можност за предавања од меѓународниот академски визитинг-кадар.
- Да развие свесна критика на правото во споредбен, историски,  општествено-економски и политички контекст и да им долови на студентите редица различни теоретски и практични концепти поврзани со правните студии од областа на информациските технологии.
- Да им овозможи на студентите да престојуваат и да студираат надвор од земјава во рамките на програмите за размена на студенти.
- Да им понуди низа опции кои ќе им овозможат на студентите да проучуваат специфични области на Правото на ИТ.
- Да им овозможи на студентите да бидат дел од истражувачка дејност во рамките на нивните студии.
- Да понуди можност за развој на лични способности, комуникација, истражувања и други значајни способности потребни за вработување на дипломирани правници во институциите со кои веќе претходно имаат воспоставено контакти преку Центарот за кариера при УЈИЕ.
- Да се потенцира повеќејазичната настава и да се промовира меѓуетничкиот и меѓукултурниот дијалог и меѓусебната соработка.
- Според стекнатите знаења и вештини од оваа додипломска програма на Правниот факултет, дипломираните студенти ќе бидат во можност да ги идентификуваат правните прашања и процеси во областа на информациските технологии кои треба да се истражуваат, како и да ги употребуваат на ефикасен начин примарните и секундарните извори на правото, да ја истражуваат правната наука и практика во врска со заштитата на личните податоци во домашен и европски контекст, да ги вреднуваат на критички начин правните прашања и процеси.

Студентите кои ќе дипломираат на оваа студиска програма се очекува да имаат релативно брза можност за вработување не само на домашно туку и на европско и меѓународно ниво, поради компетенциите што ги добиваат преку оваа студиска програма. По завршувањето на студиите студентите ќе бидат обучени за вработување во институции и организации за вршење високо специјализирани работи во правната професија во приватниот и јавниот сектор, како:
-Меѓународни и европски организации и институции
-Судови
-Јавни обвинителства
-Нотаријат
-Извршители
-Адвокатски канцеларии
-Банки
-Осигурителни компании
-Трговски друштва
-Катастар
-Државна и јавна администрација
-Министерства, дирекции, институти и агенции
-Медиуми
-Невладини организации
-Научноистражувачки, образовни и професионални институции.

Знаење и разбирање

Студентите ќе ги продлабочат знаењата од областа на информациските технологии и нивната примена во правото, преку унапредување на знаењата за напредните концепти по правната информатика.
Студентите ќе бидат во можност и да стекнат споредбени познавања за информациските технологии на земјите во регионов како и во Европската Унија и за практиката на Европскиот суд за човекови права во врска со заштитата на личните податоци во областа на Интернетот.
Студентите ќе можат да поврзуваат, пренесуваат и да развиваат знаења од областа на информатичката технологија,  администрацијата, правото и информатиката.

Примена на знаењето и разбирањето

Студентите ќе имаат можност да развиваат информациски системи и софтвери во областа на правото како и да ги применат стекнатите знаења во рамките на разните правни анализи на информациските технологии како и солидна основа за споредување на правната регулатива од домашното, европското и од меѓународното право од областа на информациските технологии, во насока на подобрување и приближување на домашното законодавство кон европското законодавство.

Способност за проценка

Студентите ќе ги идентификуваат, толкуваат, анализираат и ќе ги решаваат правните проблеми од областа на информациските технологии.
Студентите ќе го толкуваат и ќе го синтетизираат значењето на правните норми како дел од правниот систем и ќе го применуваат во бројни ситуации кои може да се појавуваат во информациските технологии.
Студентите ќе ти вреднуваат критички и ќе ги толкуваат пресудите на Европскиот суд за човекови права во областа на информациската технологија и заштитата на личните податоци.
Студентите ќе ги анализираат, планираат, развиваат и ќе ги ажурираат информатичките системи како и компјутеризацијата на разните правни, трговски, банкарски и деловни процеси.

Комуникациски вештини

Студентите ќе комуницираат ефективно, усно и писмено со јавни и приватни субјекти.
Студентите ќе пишуваат и ќе редактираат на основно ниво документи со правен и електронски карактер.
Студентите ќе ја распознаваат специфичната правна терминологија за оваа предметна област за опишување и објаснување на поимите и институтите на оваа студиска програма.
Студентите ќе преземат иницијатива и одговорност за индивидуални и групни активности преку кои се спроведува ефективно учество во правничката професија.

Вештини на учење

Студентите ќе преземаат иницијатива и одговорност за да ги идентификуваат и спроведуваат потребите на учење во најважните гранки на правото поврзани со информациската технологија;
Студентите ќе развиваат систем на учење кој вклучува идентификување, класифицирање, синтетизирање и на користење различни професионални извори.
Студентите ќе стекнат вештини за користење на библиотеката за продлабочување на  правните знаења.
Студентите ќе ги користат и напредните компјутерските вештини за да стекнат правни знаења.

Семестар 1

 • [CLE-104] [6 ЕКТС] Историја на правото
  Овој предмет има за цел: - Да се запознаат студентите со историскиот развиток на правото и на државата, како и со главните правно-општествени институции. - Да стекнат знаења во врска со историскиот развиток на правното мислење на начинот на кој студентите можат да го разберат правното мислење во минатото и сега. - Студентите да бидат во состојба да ги разликуваат општествено-правните формации во минатото и да ја разберат нивната еволуција. - Студентите да се запознаат со историскиот развиток на посебните делови на позитивното право (граѓанско, кривично, управно, семејно и наследно право итн.) - Студентите да бидат во состојба да ги разберат логиката на функционирањето на државата и правото кај античките цивилизации и во средниот век, но и да креираат идеи поврзувајќи ги со современото време.
 • [CLE-101] [6 ЕКТС] Вовед во правото
  - Стекнување основни сознанија за државата и правото. - Оспособување на студентите за теоретското вообличување на разните облици на државата. - Критички осврт за правото како општествена појава. - Поттикнување на аналитичкиот осврт кај студентите за проблемите со кои денес се соочуваат државата и правото во услови на глобализација и во рамките на евроатлантските интеграции. - На крајот од предметот студентите ќе бидат во можност да ги разликуваат основните облици на државата и правото. - Да ги објаснуваат основните поими за државата и правото и да направат нивно поврзување со практичниот живот. - Да ги стекнат основните, воведните и општите спознанија за државата и правото кои ќе им бидат неопходни за натамошните студии во рамките на правните науки.
 • [CLE-203] [6 ЕКТС] Правно пишување и образложување
  Цел на предметот е да се обезбедат основни познавања за правното пишување и оправдување на студентите од прва година за Правна информатика. Во овој предмет ќе се стекнат сознанија за правното пишување и оправдување, принципите и основните упатства за тоа, со примена на различни методи на легално пишување на нормативните правни акти (прописи, закони, одлуки, пресуди, договори, тестаменти итн.) и акти (CV, барања, огласи, апликација, известување, тужба итн.). За студентите по правни студии, овој предмет е повеќе од неопходен за да ги искористат предностите на соодветните вештини за легално пишување и соодветното резонирање на она што го пишуваат легално, бидејќи владеењето на правното пишување е од суштинско значење за секој правник во неговата понатамошна професионална работа.
 • [3 ЕКТС] Албански/македонски јазик
  • [BS018] Македонски јазик за почетници 1
  • [BS152] Македонски јазик за почетници 2
  • [MLIL-01] Македонски јазик средно ниво 1
  • [MLIL-02] Македонски јазик средно ниво 2
  • [MAPP1010] Македонски јазик за професионални цели 1
  • [MAPP1020] Македонски јазик за професионални цели 2
  • [BAM1010] Албански јазик за почетници 1
  • [BAM2010] Албански јазик за почетници 2
 • [3 ЕКТС] Англиски јазик
  • [EE-01] Англиски јазик основно ниво
  • [PIE-02] Англиски јазик пониско средно ниво
  • [IE-03] Англиски јазик средно ниво
  • [UIE-04] Англиски јазик повисоко средно ниво
  • [AE-05] Англиски јазик напредно ниво
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет (Јазик, Вештини или Култура)
  • [EFE-105] Германски јазик
  • [BSIL3010] Италијански јазик
  • [EF999] Француски јазик
  • [EFE-132] Човекови права и слободи
  • [EARTL-01] Потпомогната репродуктивна технологија и право
  • [CCS084] Меѓукултурна комуникација
  • [EWC-01] Креирање на веб страни
  • [EDMD-02] Дизајн на дигитални медиуми
  • [EITSOP-03] ИТ Вештини за канцеларискa продуктивност
  • [EMOA-01] Microsoft Office Access
  • [EMOE-02] Microsoft Office Excel
  • [EMOPP-03] Microsoft Office PowerPoint
  • [EMOW-04] Microsoft Office Word
  • [CLE-203] Правно пишување и образложување
  • [EITL-02] Право на информатичка технологија
  • [EFE-121] Професионален рзавој на кариерата
  • [EATN-02] Админситративна терминологија и номотехника
  • [ESSD-01] Разој на социјални вештини
  • [EPA-605] Стратегии на пребарување на можности за кариера
  • [ESCHC-01] Избрани поглавја од компјутерство
  • [EBI-502] Веб Технологии
  • [EFE-102] Академско пишување на англиски јазик
  • [EFE-104] Академско пишување на албански јазик
  • [EFE-103] Академско пишување на македонски јазик
  • [CBA112] Албански јазик за посебни намени
  • [EPEG-01] Граматика по англиски јазик во практика
  • [ECE-02] Разговорен англиски јазик
  • [EDOL-03] Дигитална и он-лајн писменост
  • [ELE065] Заштита на потрошувачите
  • [CLE-302] Трговско право
  • [ELE-408] Семејно насилство
  • [ECS-01] Компјутерска безбедност
  • [ESML-02] Социјални медиуми и право
  • [EBEM-503] Деловно комуницирање
  • [ELOD-03] Водство и организациски развој
  • [EFE-109] Комуникациски вештини
  • [ECTHD-01] Развој на критичко мислење
  • [EPRNM-02] Односи со јавност и нови медиуми

Семестар 2

 • [CLE-201] [6 ЕКТС] Уставно право
  Цели на предметната програма: - Стекнување сознанија за поимите, појавите и за институтите на уставното право како и за државните институции во РМ, вклучувајќи ги тука и разните теоретски ставови за нив. - Стекнување конкретни сознанија за уставното право како наука и правна гранка, вклучувајќи ги тука и споредбената анализа на состојбата и перспективите во регионални и европски рамки. - Преку овој модул студентите ќе се оспособат за основните теоретски и практични сознанија за организацијата на државната власт во РМ како и за слободите и правата на човекот и граѓанинот. Поттикнување на критичкото мислење кај студентите за основните проблеми на уставното уредување во РМ и во рамките на ЕУ, при што ќе се води сметка за профилот на европскиот правник кој во иднина како стручњак ќе треба да го толкува и да го применува европското уставно право како на национално така и на европско рамниште. - Во рамките на план-програмата ќе се обработува уставната материја од споредбен и од национален аспект, поради тоа што во услови на глобализација, уставното право не може да се разбере ако се разгледува исклучиво во национални рамки. - План-програмата ги опфаќа и: новиот Деловник на Собранието на РМ кој има клучна улога за развојот на парламентарната демократија во РМ, новите закони со кои се уредуваат уставна материја, како што се: законите од областа на: судството, локалната самоуправа, изборниот систем, цивилното општество, одбраната, надворешната политика итн. - Покрај оваа нормативна компонента, во план-програмата се предвидени и практиката на централните органи на државната власт во РМ, и тоа; Собранието, Владата, Уставниот суд, Врховниот суд, која има голема улога за уставното право како наука. - Ќе бидат опфатени уставните амандмани од 2001 година кои имаат големо влијание врз мнозинската демократија во РМ како и врз темелните вредности на уставниот поредок на РМ како и уставните амандмани од 2005 година во врска со судските реформи во РМ. - На крајот на предметот, студентите ќе бидат во можност да ги направат основните и супстанцијалните разлики меѓу уставните институции, нивната меѓусебна поврзаност и нивното практично функционирање. - Да ги направат потребните теориски и практични разлики на поимите, појавите и на институтите на уставното право.
 • [CLE-204] [6 ЕКТС] Граѓанско право - Општ дел
  Целта на наставниот предмет Граѓанско право – Oпшт дел е студентите да стекнат основни знаења од оваа област. По завршувањето на семестарот од студентите се очекува да имаат стекнато теоретски познавања за главните поими и институти на граѓанското право, како што се: принципите на граѓанското право, изворите на граѓанското право, граѓанско-правните субјекти и нивната правна, деловна и деликтна способност, граѓанско-правните односи, правните дела итн. Студентите ќе бидат обучени да ги направат неопходните теоретски и практични разлики во поимите и појавите со граѓанско-правен карактер во правниот систем на РСМ, да ги разликуваат нивните основни и суштински карактеристики и да ги забележат нивната важност и функција во практика.
 • [CLE1020] [6 ЕКТС] Римско право
  Цели на предметот: -Да им се претстават на студентите податоци за процесот на создавањето, развојот и промените на институциите и нормите на римското право под влијанието на разни историски околности. -Да се запознаат студентите со улогата на римското право како обединувачка сила во европската правна традиција. - Да им се даде можност на студентите да ги совладаат основите од римската правна терминологија. -Да се прикаже историјата на римската правна мисла од нејзините почетоци во републиканскиот период во Рим. -Да се објасни историската важност на перцепирањето на римското право во континентална Европа.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет (Јазик, Вештини или Култура)
  • [EFE-105] Германски јазик
  • [BSIL3010] Италијански јазик
  • [EF999] Француски јазик
  • [EFE-132] Човекови права и слободи
  • [EARTL-01] Потпомогната репродуктивна технологија и право
  • [CCS084] Меѓукултурна комуникација
  • [EWC-01] Креирање на веб страни
  • [EDMD-02] Дизајн на дигитални медиуми
  • [EITSOP-03] ИТ Вештини за канцеларискa продуктивност
  • [EMOA-01] Microsoft Office Access
  • [EMOE-02] Microsoft Office Excel
  • [EMOPP-03] Microsoft Office PowerPoint
  • [EMOW-04] Microsoft Office Word
  • [CLE-203] Правно пишување и образложување
  • [EITL-02] Право на информатичка технологија
  • [EFE-121] Професионален рзавој на кариерата
  • [EATN-02] Админситративна терминологија и номотехника
  • [ESSD-01] Разој на социјални вештини
  • [EPA-605] Стратегии на пребарување на можности за кариера
  • [ESCHC-01] Избрани поглавја од компјутерство
  • [EBI-502] Веб Технологии
  • [EFE-102] Академско пишување на англиски јазик
  • [EFE-104] Академско пишување на албански јазик
  • [EFE-103] Академско пишување на македонски јазик
  • [CBA112] Албански јазик за посебни намени
  • [EPEG-01] Граматика по англиски јазик во практика
  • [ECE-02] Разговорен англиски јазик
  • [EDOL-03] Дигитална и он-лајн писменост
  • [ELE065] Заштита на потрошувачите
  • [CLE-302] Трговско право
  • [ELE-408] Семејно насилство
  • [ECS-01] Компјутерска безбедност
  • [ESML-02] Социјални медиуми и право
  • [EBEM-503] Деловно комуницирање
  • [ELOD-03] Водство и организациски развој
  • [EFE-109] Комуникациски вештини
  • [ECTHD-01] Развој на критичко мислење
  • [EPRNM-02] Односи со јавност и нови медиуми
 • [3 ЕКТС] Англиски јазик
  • [EE-01] Англиски јазик основно ниво
  • [PIE-02] Англиски јазик пониско средно ниво
  • [IE-03] Англиски јазик средно ниво
  • [UIE-04] Англиски јазик повисоко средно ниво
  • [AE-05] Англиски јазик напредно ниво
  • [BAM1010] Албански јазик за почетници 1
  • [BAM2010] Албански јазик за почетници 2
 • [3 ЕКТС] Aлбански/македонски јазик
  • [BS018] Македонски јазик за почетници 1
  • [BS152] Македонски јазик за почетници 2
  • [MLIL-01] Македонски јазик средно ниво 1
  • [MLIL-02] Македонски јазик средно ниво 2
  • [MAPP1010] Македонски јазик за професионални цели 1
  • [MAPP1020] Македонски јазик за професионални цели 2

Семестар 3

 • [CLE2030] [6 ЕКТС] Управно право
  Во рамките на предметот се изучуваат административното материјално и процесното право. Предмет на изучување се принципите на организација, работа и делокруг на административните органи, основните дејности што ја сочинуваат управната функција, актите на административните органи и односот меѓу граѓаните и администрацијата. Целите на предметната програма се состојат во тоа студентите: -Да ги дефинираат и да ги разберат поимите администрација и административна функција. -Да ја препознаат и да ја анализираат правната регулатива со која се уредуваат организацијата и функционирањето на јавната администрација во РМ. -Да ги согледаат основните дејности на административната функција. -Да направат разграничување меѓу видовите акти на администрацијата и да ги совладаат првите чекори на создавање такви акти. -Да ги изучат видовите административен надзор. -Да ги спознаат механизмите на контрола над администрацијата и нејзината одговорност пред другите државни органи, но и пред своите клиенти-корисници на нејзините услуги. -Да стекнуваат способности и вештини за идно вработување во органите на администрацијата на РМ, невладините организации, установите и сите институции во кои се решаваат предмети од административно-правна природа.
 • [CLE025] [6 ЕКТС] Стварно право
  Целта на наставниот предмет Стварно право е студентите да стекнат основни знаења од оваа област. По завршувањето на семестарот од студентите се очекува да имаат стекнато познавања во однос на поимот и предметот на стварното право, за субјектите, за начелата на стварното право, за владението, за правото на сопственост, правото на службеност, правото на залог, за реалните товари, за јавните книги итн. Се очекува кај студентите да се развиваат совеста во врска со овие институти и вештините за критички пристап кон законот и законската аргументација во областа на стварното право.
 • [CLE-403] [6 ЕКТС] Право на ЕУ
  По завршувањето на овој предмет се очекува студентите да ги познаваат суштината и опсегот на правото на ЕУ, да имаат целосен увид во организациско-правната структура на ЕУ согласно со промените наведени со Лисабонскиот договор; да умеат да вршат правилно толкување и примена на одредбите од актите на ЕУ што самото по себе би им овозможило понатамошно продлабочено изучување на поспецијализираните правни дисциплини кои го третираат правото на Унијата.
 • [6 ЕКТС] Англиски јазик за специфични цели 1
  • [LE-01] Англиски јазик за право 1
  • [LE-02] Англиски јазик за право 2
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет (Јазик, Вештини или Култура)
  • [EFE-105] Германски јазик
  • [BSIL3010] Италијански јазик
  • [EF999] Француски јазик
  • [EFE-132] Човекови права и слободи
  • [EARTL-01] Потпомогната репродуктивна технологија и право
  • [CCS084] Меѓукултурна комуникација
  • [EWC-01] Креирање на веб страни
  • [EDMD-02] Дизајн на дигитални медиуми
  • [EITSOP-03] ИТ Вештини за канцеларискa продуктивност
  • [EMOA-01] Microsoft Office Access
  • [EMOE-02] Microsoft Office Excel
  • [EMOPP-03] Microsoft Office PowerPoint
  • [EMOW-04] Microsoft Office Word
  • [CLE-203] Правно пишување и образложување
  • [EITL-02] Право на информатичка технологија
  • [EFE-121] Професионален рзавој на кариерата
  • [EATN-02] Админситративна терминологија и номотехника
  • [ESSD-01] Разој на социјални вештини
  • [EPA-605] Стратегии на пребарување на можности за кариера
  • [ESCHC-01] Избрани поглавја од компјутерство
  • [EBI-502] Веб Технологии
  • [EFE-102] Академско пишување на англиски јазик
  • [EFE-104] Академско пишување на албански јазик
  • [EFE-103] Академско пишување на македонски јазик
  • [CBA112] Албански јазик за посебни намени
  • [EPEG-01] Граматика по англиски јазик во практика
  • [ECE-02] Разговорен англиски јазик
  • [EDOL-03] Дигитална и он-лајн писменост
  • [ELE065] Заштита на потрошувачите
  • [CLE-302] Трговско право
  • [ELE-408] Семејно насилство
  • [ECS-01] Компјутерска безбедност
  • [ESML-02] Социјални медиуми и право
  • [EBEM-503] Деловно комуницирање
  • [ELOD-03] Водство и организациски развој
  • [EFE-109] Комуникациски вештини
  • [ECTHD-01] Развој на критичко мислење
  • [EPRNM-02] Односи со јавност и нови медиуми

Семестар 4

 • [CLE-405] [6 ЕКТС] Кривично право - општ дел
  Предметот Казнено право (општ дел) е задолжителен. Во овој предмет студентите ќе добијат основни знаења за казнено-правниот систем на РМ. Посебно внимание ќе му се посветува на: проучувањето на главните начела на казненото право, изворите на казненото право, казненото дело и неговите елементи, спојувањето на казнените дела, учеството на повеќемина во извршувањето на казненото дело, системот на казнено-правните санкции и др.
 • [CLE-404] [6 ЕКТС] Меѓународно јавно право
  Цел на предметната програма e студентите да се запознаат со основните поими на меѓународното јавно право, со формирањето на оваа научна дисциплина, нејзиниот развој и клучните аспекти.
 • [CLE-402] [6 ЕКТС] Облигационо право
  Цели на предметната програма: Преку овој предмет студентите ќе стекнат сознанија за основите на облигационото право и за посебните видови облигациони односи и знаења што им се потребни во однос на субјективните граѓански права. Во областа на општото учење за облигационите односи студентите треба да стекнат вештини на примена на општите институти на облигационото право кај посебните видови облигациони односи. Студентите би требало да стекнат вештини за преговарање, склучување и за реализирање на посебните видови облигациони договори и знаења за механизмите на решавање на споровите околу исполнувањето на обврските на должникот. Во областа на оштетното право, студентите треба да стекнат знаења во поглед на установување штета и нејзино спроведување. Студентите ќе стекнат сознанија и за другите видови облигациони односи (стекнување без основ, работоводство без налог и еднострани изјави на волја).
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет (Јазик, Вештини или Култура)
  • [EFE-105] Германски јазик
  • [BSIL3010] Италијански јазик
  • [EF999] Француски јазик
  • [EFE-132] Човекови права и слободи
  • [EARTL-01] Потпомогната репродуктивна технологија и право
  • [CCS084] Меѓукултурна комуникација
  • [EWC-01] Креирање на веб страни
  • [EDMD-02] Дизајн на дигитални медиуми
  • [EITSOP-03] ИТ Вештини за канцеларискa продуктивност
  • [EMOA-01] Microsoft Office Access
  • [EMOE-02] Microsoft Office Excel
  • [EMOPP-03] Microsoft Office PowerPoint
  • [EMOW-04] Microsoft Office Word
  • [CLE-203] Правно пишување и образложување
  • [EITL-02] Право на информатичка технологија
  • [EFE-121] Професионален рзавој на кариерата
  • [EATN-02] Админситративна терминологија и номотехника
  • [ESSD-01] Разој на социјални вештини
  • [EPA-605] Стратегии на пребарување на можности за кариера
  • [ESCHC-01] Избрани поглавја од компјутерство
  • [EBI-502] Веб Технологии
  • [EFE-102] Академско пишување на англиски јазик
  • [EFE-104] Академско пишување на албански јазик
  • [EFE-103] Академско пишување на македонски јазик
  • [CBA112] Албански јазик за посебни намени
  • [EPEG-01] Граматика по англиски јазик во практика
  • [ECE-02] Разговорен англиски јазик
  • [EDOL-03] Дигитална и он-лајн писменост
  • [ELE065] Заштита на потрошувачите
  • [CLE-302] Трговско право
  • [ELE-408] Семејно насилство
  • [ECS-01] Компјутерска безбедност
  • [ESML-02] Социјални медиуми и право
  • [EBEM-503] Деловно комуницирање
  • [ELOD-03] Водство и организациски развој
  • [EFE-109] Комуникациски вештини
  • [ECTHD-01] Развој на критичко мислење
  • [EPRNM-02] Односи со јавност и нови медиуми
 • [6 ЕКТС] Англиски јазик за специфични цели 2
  • [LE-01] Англиски јазик за право 1
  • [LE-02] Англиски јазик за право 2

Семестар 5

 • [CLI-501] [6 ЕКТС] Информатика
  Солидно познавање на основите на информатичко-комуникациските технологии, нивното создавање, моменталната состојба и иднината; начинот на кој функционираат сметачите, основите на веб, обработката на сликите, видеото и анимациите; клучните области на информациско-комуникациските технологии и нивното влијание: способност за манипулација со текст, табели, графикони, слики, аудио и видео.
 • [EITL-02] [6 ЕКТС] Право на информатичка технологија
  Главната цел е студентите да се запознаат со можностите за апликација на информатичките и комуникациските технологии во правната професија. Студентите ќе бидат запознаени со општите концептуални основи на правната информатика. Посебен акцент е на стекнување вештини, односно практични знаења во наоѓањето и користењетоа правни информации со помош на нови технологии, бази на податоци и пребарувачи. Студентите ќе бидат запознаени и со основните прашања на е-управа, е-трговија, е-јавни набавки, е-правда и е-демократија.
 • [CLI-502] [6 ЕКТС] Семејно право и електронска биомедицина
  Целта на оваа предметна програма е студентите да стекнат напредни знаења за влијанието на напредокот во генетиката и на технологиите за асистирана репродукција врз семејното право, човековите права и правата на детето, вклучувајќи ги и ефектите од меѓународните договори за националното законодавство. Студентите ќе стекнат знаења за теоретските, етичките и за правните дискусии во врска со прашањата од областа на биотехнологијата, биомедицината и семејното право како и балансот меѓу почитувањето на човековите права и основните слободи и потребата да се обезбеди слобода на истражување. Сепак, биотехнологијата не влијае само врз изолираните поединци и нивните права, туку и врз неродените деца, семејството како мрежа на животни односи и основната структура на секое општество, како и основата на родителството и родството, општествената организација во целина и конечно, врз човештвото. Посебен акцент ќе биде ставен на начините на обезбедување баланс меѓу правата и слободите на родените, но и раѓањето на човечки суштества и потрагата по нови технологии.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • [ELE-606] Современи правни системи во светот
  • [ELE-607] Право на интелектуална сопственост
  • [ELE-608] Нотарско право
  • [ELE-609] Алтернативно решавање спорови
  • [ELE-610] Земјишно-книжно право
  • [ELE088] Потрошувачко право
  • [ELE011] Банкарско право
  • [ELE087] Право на осигурување
  • [ELE-611] Систем на социјална заштита на малолетните деца
  • [ELE-612] Граѓанско-правна одговорност за причинување штета
  • [CLE-103] Социологија на право
  • [ELE-613] Туристичко право
  • [ELE-614] Борба против корупција
  • [ELE089] Медицинско казнено право
  • [ELE-602] Политичките партии и изборните системи
  • [ELE-503] Дипломатско и конзуларно право
  • [CCR-603] Малолетничка деликвенција
  • [ELE-408] Семејно насилство
  • [ELE-604] Организиран криминал
  • [ELE-605] Локална самоуправа
  • [ELE-705] Право на трговските друштва
  • [ELE111] Стечајно право
  • [ELE-701] Европско семејно право
  • [ELE-702] Новите репродуктивни технологии и родителското право
  • [ELE-704] Конституционализмот и човековите права
  • [ELE043] Вовед во американското право
  • [ELE-706] Националната историја на правото
  • [ELE006] Меѓународо хуманитарно право
  • [ELE-707] Меѓунардно право на животна средина
  • [ELE-708] Вовед во криминалистика
  • [ELE-709] Право на изршување кривични санкции
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • [ELE-606] Современи правни системи во светот
  • [ELE-607] Право на интелектуална сопственост
  • [ELE-608] Нотарско право
  • [ELE-609] Алтернативно решавање спорови
  • [ELE-610] Земјишно-книжно право
  • [ELE088] Потрошувачко право
  • [ELE011] Банкарско право
  • [ELE087] Право на осигурување
  • [ELE-611] Систем на социјална заштита на малолетните деца
  • [ELE-612] Граѓанско-правна одговорност за причинување штета
  • [CLE-103] Социологија на право
  • [ELE-613] Туристичко право
  • [ELE-614] Борба против корупција
  • [ELE089] Медицинско казнено право
  • [ELE-602] Политичките партии и изборните системи
  • [ELE-503] Дипломатско и конзуларно право
  • [CCR-603] Малолетничка деликвенција
  • [ELE-408] Семејно насилство
  • [ELE-604] Организиран криминал
  • [ELE-605] Локална самоуправа
  • [ELE-705] Право на трговските друштва
  • [ELE111] Стечајно право
  • [ELE-701] Европско семејно право
  • [ELE-702] Новите репродуктивни технологии и родителското право
  • [ELE-704] Конституционализмот и човековите права
  • [ELE043] Вовед во американското право
  • [ELE-706] Националната историја на правото
  • [ELE006] Меѓународо хуманитарно право
  • [ELE-707] Меѓунардно право на животна средина
  • [ELE-708] Вовед во криминалистика
  • [ELE-709] Право на изршување кривични санкции

Семестар 6

 • [CLI-601] [6 ЕКТС] Информациони системи, мрежи и безбедност
  Студентот ќе стекне знаења поврзани со основните концепти на компјутерските мрежи, мрежната архитектура, мрежните протоколи и дизајнот на мрежи. Студентот ќе се запознае со главните компоненти и апликации на TCP/IP. Ќе бидат изучувани поимите поврзани со информациската безбедност; постапките и механизмите за заштита кај компјутерските системи од безбедносен аспект; методите што се применуваат за подигање на нивото на безбедност во однос на неовластен пристап.
 • [CLI-602] [6 ЕКТС] Процесирање на податоци
  Запознавање на студентите со основите за науката базирана на податоци. Изучување на поими поврзани со информации и податоци. Разбирање на основните концепти и техники за анализа и обработка на податоци, како и начините на визуализација и интерпретација на добиените резултати. Да се разбере како овие технологии влијаат врз општеството и обратно. Запознавање со испораката на услугите од владините институции, отворени владини податоци (Open data) и примена на информациските технологии во процесирање на тие податоци преку анализа на примери, студии на случаи и најдобри европски практики, тимска работа при изработка на проектна задача и нејзина презентација.
 • [CLI-603] [6 ЕКТС] Електронско катастарско право
  Целта на оваа предметна програма е студентите да стекнат продлабочени знаења за електронското катастарско право. Преку оваа програма студентите ќе се запознаваат со конститутивното дејство на уписот на правата на недвижностите, со посебен осврт на: -правото на сопственост на недвижностите како уставно загарантирано основно економско право на граѓаните; -стварните права поврзани со недвижностите како права од првостепено значење, како за носителот на тие права така и за пошироката општествена заедница; -запишувањето во јавната книга за запишување на правата на недвижностите; -катастарот на недвижности што претставува јавна книга во која се извршува запишување на правото на сопственост и на другите стварни права на недвижностите, на податоците за недвижностите, како и на други права и факти чие запишување е утврдено со закон; -имотниот лист како јавна исправа со која се докажува запишаното право на сопственост и други стварни права на недвижностите во согласност со закон; -мултидисциплинарните знаења (геодетски работи, електронски услуги) кои ќе им овозможат суштествено да ги решаваат прашањата од оваа област на запишување на правата на недвижностите; -изготвување профил на домен (модел) за регистарот на недвижен имот кој ќе обезбеди функционалност на системот. -запознавање со компаративното право од оваа област на земјите од соседството, на земјите членки на Европската Унија како и на англосаксонското право.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • [ELE-606] Современи правни системи во светот
  • [ELE-607] Право на интелектуална сопственост
  • [ELE-608] Нотарско право
  • [ELE-609] Алтернативно решавање спорови
  • [ELE-610] Земјишно-книжно право
  • [ELE088] Потрошувачко право
  • [ELE011] Банкарско право
  • [ELE087] Право на осигурување
  • [ELE-611] Систем на социјална заштита на малолетните деца
  • [ELE-612] Граѓанско-правна одговорност за причинување штета
  • [CLE-103] Социологија на право
  • [ELE-613] Туристичко право
  • [ELE-614] Борба против корупција
  • [ELE089] Медицинско казнено право
  • [ELE-602] Политичките партии и изборните системи
  • [ELE-503] Дипломатско и конзуларно право
  • [CCR-603] Малолетничка деликвенција
  • [ELE-408] Семејно насилство
  • [ELE-604] Организиран криминал
  • [ELE-605] Локална самоуправа
  • [ELE-705] Право на трговските друштва
  • [ELE111] Стечајно право
  • [ELE-701] Европско семејно право
  • [ELE-702] Новите репродуктивни технологии и родителското право
  • [ELE-704] Конституционализмот и човековите права
  • [ELE043] Вовед во американското право
  • [ELE-706] Националната историја на правото
  • [ELE006] Меѓународо хуманитарно право
  • [ELE-707] Меѓунардно право на животна средина
  • [ELE-708] Вовед во криминалистика
  • [ELE-709] Право на изршување кривични санкции
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • [ELE-606] Современи правни системи во светот
  • [ELE-607] Право на интелектуална сопственост
  • [ELE-608] Нотарско право
  • [ELE-609] Алтернативно решавање спорови
  • [ELE-610] Земјишно-книжно право
  • [ELE088] Потрошувачко право
  • [ELE011] Банкарско право
  • [ELE087] Право на осигурување
  • [ELE-611] Систем на социјална заштита на малолетните деца
  • [ELE-612] Граѓанско-правна одговорност за причинување штета
  • [CLE-103] Социологија на право
  • [ELE-613] Туристичко право
  • [ELE-614] Борба против корупција
  • [ELE089] Медицинско казнено право
  • [ELE-602] Политичките партии и изборните системи
  • [ELE-503] Дипломатско и конзуларно право
  • [CCR-603] Малолетничка деликвенција
  • [ELE-408] Семејно насилство
  • [ELE-604] Организиран криминал
  • [ELE-605] Локална самоуправа
  • [ELE-705] Право на трговските друштва
  • [ELE111] Стечајно право
  • [ELE-701] Европско семејно право
  • [ELE-702] Новите репродуктивни технологии и родителското право
  • [ELE-704] Конституционализмот и човековите права
  • [ELE043] Вовед во американското право
  • [ELE-706] Националната историја на правото
  • [ELE006] Меѓународо хуманитарно право
  • [ELE-707] Меѓунардно право на животна средина
  • [ELE-708] Вовед во криминалистика
  • [ELE-709] Право на изршување кривични санкции

Семестар 7

 • [CLI-701] [6 ЕКТС] Системи базирани на вештачка интелигенција
  Студентот ќе стекне продлабочени знаења по основните области на вештачката интелигенција, како што се: пребарувањето, решавањето проблеми, претставувањето на знаењето, расудувањето, донесувањето одлуки, планирањето, учењето и нивната примена. Ќе биде во состојба да ги дизајнира и да ги реализира клучните проблеми од интелигентните системи со средна сложеност и да го процени нивното однесување.
 • [CLI-702] [6 ЕКТС] Електронско трговско и банкарско право
  Студентите ќе стекнат продлабочени знаења за електронското трговско и банкарско право во РМ, ЕУ и во светски размери. Посебно за електронската трговија и нејзините карактеристики и безбедност како и електронските плаќања и заштитата на доменот, со посебен осврт и на интернет-договорите и начинот на нивно склучување. Посебен акцент ќе биде ставен на правната заштита на потрошувачите при електронската трговија и електронското банкарство, со посебен осврт на правната практика во ЕУ, во светот како и во домашното право.
 • [CLI-703] [6 ЕКТС] Европско право за заштита на податоците
  Студентите ќе стекнат продлабочени знаења за стандардите за заштита на податоците на ЕУ кои се засноваат на Конвенцијата 108 на Советот на Европа, инструментите на ЕУ, вклучувајќи ја и општата регулатива за заштита на податоците, и на Директивата за заштита на податоци за полицијата и органите за кривична правда, како и за соодветната судска практика на Европскиот суд за човекови права и на Судот на правдата на Европската Унија. Брзиот развој на информатичката технологија ја влоши потребата за стабилна заштита на личните податоци, правото на кое се заштитени инструментите на Европската Унија (ЕУ) и Советот на Европа (СоЕ). Зачувувањето на ова важно право доведува до нови и значајни предизвици бидејќи технолошките достигнувања ги прошируваат границите на области како што се надгледување, следење на комуникациите и складирање на податоци. Предметната програма е значајна за студентите бидејќи нашите општества стануваат сè повеќе дигитализирани. Темпото на технолошкиот развој и како се обработуваат личните податоци влијае врз секој од нас секој ден и на сите видови начини во согласност со овие промени. Правните рамки на Европската Унија (ЕУ) и Советот на Европа кои ги чуваат заштитата на приватноста и личните податоци неодамна беа разгледани. Европа е во првите редови на заштитата на податоците ширум светот.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • [ELE-606] Современи правни системи во светот
  • [ELE-607] Право на интелектуална сопственост
  • [ELE-608] Нотарско право
  • [ELE-609] Алтернативно решавање спорови
  • [ELE-610] Земјишно-книжно право
  • [ELE088] Потрошувачко право
  • [ELE011] Банкарско право
  • [ELE087] Право на осигурување
  • [ELE-611] Систем на социјална заштита на малолетните деца
  • [ELE-612] Граѓанско-правна одговорност за причинување штета
  • [CLE-103] Социологија на право
  • [ELE-613] Туристичко право
  • [ELE-614] Борба против корупција
  • [ELE089] Медицинско казнено право
  • [ELE-602] Политичките партии и изборните системи
  • [ELE-503] Дипломатско и конзуларно право
  • [CCR-603] Малолетничка деликвенција
  • [ELE-408] Семејно насилство
  • [ELE-604] Организиран криминал
  • [ELE-605] Локална самоуправа
  • [ELE-705] Право на трговските друштва
  • [ELE111] Стечајно право
  • [ELE-701] Европско семејно право
  • [ELE-702] Новите репродуктивни технологии и родителското право
  • [ELE-704] Конституционализмот и човековите права
  • [ELE043] Вовед во американското право
  • [ELE-706] Националната историја на правото
  • [ELE006] Меѓународо хуманитарно право
  • [ELE-707] Меѓунардно право на животна средина
  • [ELE-708] Вовед во криминалистика
  • [ELE-709] Право на изршување кривични санкции
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • [ELE-606] Современи правни системи во светот
  • [ELE-607] Право на интелектуална сопственост
  • [ELE-608] Нотарско право
  • [ELE-609] Алтернативно решавање спорови
  • [ELE-610] Земјишно-книжно право
  • [ELE088] Потрошувачко право
  • [ELE011] Банкарско право
  • [ELE087] Право на осигурување
  • [ELE-611] Систем на социјална заштита на малолетните деца
  • [ELE-612] Граѓанско-правна одговорност за причинување штета
  • [CLE-103] Социологија на право
  • [ELE-613] Туристичко право
  • [ELE-614] Борба против корупција
  • [ELE089] Медицинско казнено право
  • [ELE-602] Политичките партии и изборните системи
  • [ELE-503] Дипломатско и конзуларно право
  • [CCR-603] Малолетничка деликвенција
  • [ELE-408] Семејно насилство
  • [ELE-604] Организиран криминал
  • [ELE-605] Локална самоуправа
  • [ELE-705] Право на трговските друштва
  • [ELE111] Стечајно право
  • [ELE-701] Европско семејно право
  • [ELE-702] Новите репродуктивни технологии и родителското право
  • [ELE-704] Конституционализмот и човековите права
  • [ELE043] Вовед во американското право
  • [ELE-706] Националната историја на правото
  • [ELE006] Меѓународо хуманитарно право
  • [ELE-707] Меѓунардно право на животна средина
  • [ELE-708] Вовед во криминалистика
  • [ELE-709] Право на изршување кривични санкции

Семестар 8

 • [CLI-801] [6 ЕКТС] Административна постапка за регистрација на интернет домени и правна заштита
  Преку оваа предметна програма студентите ќе стекнат сеопфатни знаења за правото и практиката во врска со имињата на домените на Интернет на меѓународно, европско и на домашно ниво, во комбинација со детално споредбено истражување на најважните јурисдикции за доменски имиња. Предметната програма опфаќа развивање на судското право во оваа област, административните процедури за регистрација на име на домен на Интернет како и процедурите за алтернативно решавање спорови, на национално, регионално и на меѓународно ниво, анализа на процесите за решавање спорови на секое од тие нивоа и стратешки насоки за управување со имиња на домени како дел од целокупната стратегија за бренд.
 • [CLI-802] [6 ЕКТС] Електронски договори, електронско осигурување и електронски потпис
  Студентите ќе стекнат продлабочени знаења за правната положба на електронското склучување договори и електронскиот потпис како и за развојот на третманот и прифаќањето на електронските договори преку промените во законодавството и јуриспруденцијата, особено во рамките на супранационалното законодавство на ЕУ, како компромис меѓу решенијата што постојат во земјите членки, со прогресивно обединување на правните правила кон нов заеднички правен модел на рамка за електронско договарање и електронски потпис.
 • [CLI-803] [6 ЕКТС] Компјутерско кривично право
  Преку оваа предметна програма студентите ќе ги продлабочат знаењата за компјутерското кривично право. Информатичката и комуникациската револуција во светот на глобалната компјутерска мрежа Интернет со себе донесоа и нови форми на социјално неприфатливо однесување кои треба соодветно да се криминализираат. Глобалните компјутерски мрежи создадоа можности за нови форми на криминалитет сторен преку компјутерите. Посебно студентите ќе стекнат знаења за компјутерите и мрежите како и за начинот на кој функционираат основните концепти на Интернет, улогата на давателите на интернет-услуги и начинот на кој се користат информатичките и комуникациските технологии за извршување кривични дела како и меѓународните стандарди и домашното право и судска практика во областа на компјутерското кривично право.
 • [CLI-804] [6 ЕКТС] Дигитална Форензика
  По завршување на предметот студентите ќе стекнат знаење за принципите и техниките потребни за една дигитална форензичка истрага. Студентите ќе стекнат и практично искуство за работа со различни форензички алатки за различни оперативни системи. Целта на оваа предметна програма е студентите да стекнат продлабочени знаења за дигиталната форензика како мултидисциплинарна наука која вклучува комбинација на различни научни дисциплини (компјутерски науки, право, криминалистика), со голем број предизвици во однос на масовно генерирање на дигитални податоци, виртуелизација, клиент и сервер-страна, непочитување на органите на стандарди и општиот недостаток на многу стандарди и експерти во сите дисциплини. Програмата вклучува голем број апликации на дигитални криминолошки науки, како што се компјутерски криминолошки науки, мобилен уред, форензика на системи на современи возила, сензор-мрежи итн. Посебен акцент ќе биде ставен на дигиталната форензика на компјутерски системи базирани на Windows и Linux платформи, со фокус на одредени места во имплементираниот систем на проактивни дигитални криминолошки науки, што може да укажува на форензички релевантни настани од клучно значење за безбедноста на системот.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • [ELE-606] Современи правни системи во светот
  • [ELE-607] Право на интелектуална сопственост
  • [ELE-608] Нотарско право
  • [ELE-609] Алтернативно решавање спорови
  • [ELE-610] Земјишно-книжно право
  • [ELE088] Потрошувачко право
  • [ELE011] Банкарско право
  • [ELE087] Право на осигурување
  • [ELE-611] Систем на социјална заштита на малолетните деца
  • [ELE-612] Граѓанско-правна одговорност за причинување штета
  • [CLE-103] Социологија на право
  • [ELE-613] Туристичко право
  • [ELE-614] Борба против корупција
  • [ELE089] Медицинско казнено право
  • [ELE-602] Политичките партии и изборните системи
  • [ELE-503] Дипломатско и конзуларно право
  • [CCR-603] Малолетничка деликвенција
  • [ELE-408] Семејно насилство
  • [ELE-604] Организиран криминал
  • [ELE-605] Локална самоуправа
  • [ELE-705] Право на трговските друштва
  • [ELE111] Стечајно право
  • [ELE-701] Европско семејно право
  • [ELE-702] Новите репродуктивни технологии и родителското право
  • [ELE-704] Конституционализмот и човековите права
  • [ELE043] Вовед во американското право
  • [ELE-706] Националната историја на правото
  • [ELE006] Меѓународо хуманитарно право
  • [ELE-707] Меѓунардно право на животна средина
  • [ELE-708] Вовед во криминалистика
  • [ELE-709] Право на изршување кривични санкции
Google+