COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!
Export

Програма:

Јавна администрација (2012/2013)

Циклус на студии: Прв циклус (Додипломски)
Факултет: Современи Општествени Науки
Академска година: 2022 / 2023
Титула: Дипломиран по јавна администрација
ЕКТС: 180 (3 години) Aкредитација
Решение:

Програмата за jавна администрација има мултидисциплинарен пристап кон главните елементи на студирање во областа на јавната администрација и менаџирањето, правото и во областа на социоекономските науки. Во рамките на програмата се опишуваат и се идентификуваат основните концепти, начелата, административните и законските процеси, теориите во јавната администрација, како што се оние поврзани со човечкото и институционалното однесување, процесот на јавните политики, економијата во јавниот сектор и менаџирањето на јавните и непрофитабилните организации.

Главни цели на програмата се да се подготват студентите за:

 • Подготвување административни документи, планирање и координација на меѓуинституционалната работа, архивирање, регистрација на управни предмети преку употреба на информацискиот систем.
 • Примена на професионални знаења во исполнувањето на работните задачи во институциите на државата и на јавната администрација, во приватните организации и граѓанскиот сектор.
 • Да развијат критичко мислење за работата на државата и јавните институции во случај на кршење на административните правила, бирократијата и нетранспарентноста.
 • Да бидат оспособени аналитички да ја развијат улогата на државата и јавната администрација во последниве децении во Република Македонија и во државите во регионов.
 • Да ги распознаваат современите трендови и дејствувања во државата во јавните институции и јавното менаџирање во земјите во развој и во развиените земји.
 • Да можат да преземаат иницијатива за идентификување и за адресирање на потребите за учење за државните институции и јавната администрација.

Студиите по јавна администрација овозможуваат исполнување на образовните потреби за поддршка на студентите да ја започнат својата професионална кариера во: државните и локалните владини агенции, општините, јавните институции, училишните администрации, непрофитабилни организации, универзитети и претпријатија. 

Знаење и разбирање
 • Има мултидисиплинарни знаења и разбирање на главните елементи на студирање во областа на јавната администрација и менаџирањето, правото, социоекономските науки. 
 • Ги опишува и ги идентификува основните концепти, начелата, административните и законските процеси, теориите во jавната aдминистрација, како што се оние поврзани со човечкото и институционално однесување, процесот на јавните политики, економијата во јавниот сектор и менаџирањето на јавните и непрофитните организации.
 • Ги разбира различните системи на јавната администрација - државната администрација, јавното менаџирање и интеракцијата на политичките институции и процеси, владините и административни политики.
 • Има знаења за процесите на интеграција во Европската унија од jавната и државната администрација и за институционалните аспeкти.
Примена на знаењето и разбирањето
 • Да ги применува сознанијата кои се однесуваат на комплексната работа на државата и jавната aдминистрација и да применува соодветни правила и процедури.
 • Може да демонстрира способност да подготвува административни документи, да помага во планирањето и координацијата на меѓуинституционалната работа, архивирањето, регистрацијата на управни предмети преку употреба на информацискиот систем.   
 • Да применува професионални знаења во исполнувањето на работните задачи во институциите на државата и на jавната администрација, во приватните организации и граѓанскиот сектор. 
Способност за проценка
 • Во можност е да ги разликува карактеристиките и постојните текови во државните и јавните институции, приватните организации и во невладиниот сектор во земјава. 
 • Да развие критичко мислење за работата на државата и јавните институции во случај на кршење на административните правила, бирократијатa и нетранспарентностa
 • Ги оценува различните структури и процеси на менаџирање на јавниот сектор, советувањето и контролата.
 • Да го споредува на критички начин развојот на улогата на државата и јавната администрација во последниве децении во Македонија и во регионов.
Комуникациски вештини
 • Оспособен е да зборува и да пишува на албански, македонски и на англиски јазик во согласност со протоколите и правилата кои се однесуваат на јавната администрација. 
 • Може да употребува различни средства за комуникација и да ги почитува етичките стандарди кога работи со државните институции и јавните актери. 
 • Може да дејствува независно и да се координира со другите со цел да ги исполни различните задачи на хиерахиски нивоа.
 • Да ги објасни интерперсоналните и меѓуорганизациските улоги на индивидуата во рамките на јавната служба.
Вештини на учење
 • Ги распознава современите трендови и дејствувањата во државата во јавните институции и јавното менаџирање во земјите во развој и во развиените земји.
 • Може да применува нов транспарентен начин на работа на државата и јавната администрација, употребувајќи нови технолошки средства.
 • Може да преземе иницијатива за идентификување и за адресирање на потребите за учење за државните институции и јавната администрација.
 • Има способност за доживотно учење и самообразување во областа на јавната администрација.
 • Има способност да предлага план и да врши обука за актерите во секторот на јавната администрација и институциите.

Семестар 1

 • [6 ЕКТС] Вовед во право
  Во рамките на предметот Вовед во правото се користат знаењето, основните поими и категории од другите правни дисциплини. Притоа се даваат основни,општи и воведни правни знаења на појавите: држава и право.
 • [6 ЕКТС] Основи на економијата
  Предметот е дизајниран со цел студентите да се запознаат со надворешното и внатрешното окружување на претпријатието. Меѓутоа, ќе биде посветено внимание на финансиската функција, на маркетинг-функцијата и на организационата функција на претпријатието. Покрај ова, се согледува и влијанието на претпријатието врз заедницата во која дејствува.
 • [6 ЕКТС] Вовед во јавна администрација
  Јавната администрација претставува област која е од посебен интерес за науката. Со предметот Вовед во јавната администрација студентите ќе стекнат знаења за основните концепти на јавната администрација. Посебен акцент ќе биде ставен врз евалвацијата на јавната администрација, како и врз реформите во оваа област во нашава земја. Студентите ќе имаат можност да се запознаат со оваа област и критички да ги анализираат развојот и појавите на јавната администрација. Бидејќи оваа област е предмет на постојани промени, посебно внимание ќе се посвети на новите теории, како и на класичните теории на јавната администрација. Предметот на истражување се: поими и основни знаења за принципите и за институциите на јавната администрација; улогата и значењето на јавната администрација во организираното општество; генезата и историскиот развој на јавната администрација; организациската структура на јавната администрација; функционирањето на институциите на јавната администрација; државните службеници; контролатa и одговорноста на ЈА, комуникациите во ЈА, јавната администрација како служба за одбрана и за реализација на човековите права итн.
 • [3 ЕКТС] Изборен предмет Англиски јазик 1
  Јазични предмети
  • Албански јазик за професионални цели
  • Академско пишување на англиски јазик
  • Академско пишување на македонски јазик
  • Академско пишување на албански јазик
  • Германски јазик (ниво 1 до 4)
  • Француски јазик
  Комуникациски вештини
  • Јавно говорење
  • Меѓукултурни студии
  • Комуникациски вештини
  Вештини по ИТ
  • Напреден Excel
  • Напредни ИТ вештини
  • Напредни познавања за Word и PowerPoint
  • Гугл Апс (Google Apps)
  • Напреден Access
  • Десктоп-публикации
  • Веб-публикации
  Разно
  • Заштита на животната средина
  • Спорт, рекреација и култура
  • Професионален рзавој на кариерата
 • [3 ЕКТС] Изборен предмет Албански јазик 1/Македонски јазик 1
  Јазични предмети
  • Албански јазик за професионални цели
  • Академско пишување на англиски јазик
  • Академско пишување на македонски јазик
  • Академско пишување на албански јазик
  • Германски јазик (ниво 1 до 4)
  • Француски јазик
  Комуникациски вештини
  • Јавно говорење
  • Меѓукултурни студии
  • Комуникациски вештини
  Вештини по ИТ
  • Напреден Excel
  • Напредни ИТ вештини
  • Напредни познавања за Word и PowerPoint
  • Гугл Апс (Google Apps)
  • Напреден Access
  • Десктоп-публикации
  • Веб-публикации
  Разно
  • Заштита на животната средина
  • Спорт, рекреација и култура
  • Професионален рзавој на кариерата
 • [6 ЕКТС] Слободен изборен предмет 1
  Јазични предмети
  • Албански јазик за професионални цели
  • Академско пишување на англиски јазик
  • Академско пишување на македонски јазик
  • Академско пишување на албански јазик
  • Германски јазик (ниво 1 до 4)
  • Француски јазик
  Комуникациски вештини
  • Јавно говорење
  • Меѓукултурни студии
  • Комуникациски вештини
  Вештини по ИТ
  • Напреден Excel
  • Напредни ИТ вештини
  • Напредни познавања за Word и PowerPoint
  • Гугл Апс (Google Apps)
  • Напреден Access
  • Десктоп-публикации
  • Веб-публикации
  Разно
  • Заштита на животната средина
  • Спорт, рекреација и култура
  • Професионален рзавој на кариерата

Семестар 2

 • [6 ЕКТС] Принципи на социологијата
  Целта на предметот Принципи на социологија е студентите да стекнат општи знаења за општествените феномени како и посебни и специфични знаења за општествените текови и феномени со кои тие се соочуваат и ќе се соочуваат во иднина како граѓани и академски работници.
 • [6 ЕКТС] Уставно право
  Преку овој предмет студентите стекнуваат теоретски и практични сознанија за уставното право како основна гранка на правото, Уставот како највисок правен и политички акт на државава и за уставноста и законитоста како основни начела на правната држава.
 • [6 ЕКТС] Јавно лидерство и организациски развој
  Целта на предметот е да им се овозможи на студентите како лидери и раководители да го развиваат и да го спроведуваат постигнувањето на мисијата и визијата на одредена организација во јавниот сектор; да ги развиваат вредности кои се неопходни за долгорочниот успех и за нивна примена преку соодветни активности и навики; како лидерите и раководителите лично да се вклучени во обезбедувањето сигурност дека системите за управување со организацијата ќе се развиваат и ќе се спроведуваат. Исто така, преку предметот се опфаќа и начинот како организацијата ги спроведува својата мисија и својата визија преку јасна стратегија заснована на мислењата на сите заинтересирани страни, поддржана преку сите релевантни политики, планови, цели и процеси.
 • [3 ЕКТС] Изборен предмет Англиски јазик 2
  Јазични предмети
  • Албански јазик за професионални цели
  • Академско пишување на англиски јазик
  • Академско пишување на македонски јазик
  • Академско пишување на албански јазик
  • Германски јазик (ниво 1 до 4)
  • Француски јазик
  Комуникациски вештини
  • Јавно говорење
  • Меѓукултурни студии
  • Комуникациски вештини
  Вештини по ИТ
  • Напреден Excel
  • Напредни ИТ вештини
  • Напредни познавања за Word и PowerPoint
  • Гугл Апс (Google Apps)
  • Напреден Access
  • Десктоп-публикации
  • Веб-публикации
  Разно
  • Заштита на животната средина
  • Спорт, рекреација и култура
  • Професионален рзавој на кариерата
 • [3 ЕКТС] Изборен предмет Албански јазик 2/Македонски јазик 2
  Јазични предмети
  • Албански јазик за професионални цели
  • Академско пишување на англиски јазик
  • Академско пишување на македонски јазик
  • Академско пишување на албански јазик
  • Германски јазик (ниво 1 до 4)
  • Француски јазик
  Комуникациски вештини
  • Јавно говорење
  • Меѓукултурни студии
  • Комуникациски вештини
  Вештини по ИТ
  • Напреден Excel
  • Напредни ИТ вештини
  • Напредни познавања за Word и PowerPoint
  • Гугл Апс (Google Apps)
  • Напреден Access
  • Десктоп-публикации
  • Веб-публикации
  Разно
  • Заштита на животната средина
  • Спорт, рекреација и култура
  • Професионален рзавој на кариерата
 • [6 ЕКТС] Слободен изборен предмет 2
  Јазични предмети
  • Албански јазик за професионални цели
  • Академско пишување на англиски јазик
  • Академско пишување на македонски јазик
  • Академско пишување на албански јазик
  • Германски јазик (ниво 1 до 4)
  • Француски јазик
  Комуникациски вештини
  • Јавно говорење
  • Меѓукултурни студии
  • Комуникациски вештини
  Вештини по ИТ
  • Напреден Excel
  • Напредни ИТ вештини
  • Напредни познавања за Word и PowerPoint
  • Гугл Апс (Google Apps)
  • Напреден Access
  • Десктоп-публикации
  • Веб-публикации
  Разно
  • Заштита на животната средина
  • Спорт, рекреација и култура
  • Професионален рзавој на кариерата

Семестар 3

 • [6 ЕКТС] Основи на статистика
  Главна цел на овој предмет е да се овозможи студентите да стекнат основни знаења за основните статистички методи и за нивна примена со цел следење на професионалната литература, за да можат концизно да се изнесат резултатите и заклучоците од извршените истражувања. Главни аспекти на изучувањето на овој предмет се: одредување на дисциплините, поврзување на податоците, статистичка анализа, статистичка примена на методи на полето на хуманитарните науки, демонстрирање на статистичките податоци и претставување на односот меѓу статистиката и другите науки.
 • [6 ЕКТС] Вовед во јавна политика
  Целта на предметот е студентите полесно да ги разберат и да ги совладаат јавната политика, нејзините принципи за создавање, водењето конкретна политика, како и нејзина анализа, имплементација, евалуација и нејзино развивање. Менаџментот на јавни политики е дисциплина за решавање проблеми која ги користи сознанијата од методологиите и основните теории на општествените науки, на општествените професии и на филозофијата на политиките.
 • [6 ЕКТС] Административно право
  Основна цел на предметот Административно право е совладување на материјата за подобро и полесно да се разберат организацијата и функционирањето на администрацијата од национален и од меѓународен аспект. Преку овој предмет студентите стекнуваат знаења и за правните акти, видовите акти и за методологијата за креирање алатки и инструменти за контрола на администрацијата.
 • [6 ЕКТС] Слободен изборен предмет 3
  Јазични предмети
  • Албански јазик за професионални цели
  • Академско пишување на англиски јазик
  • Академско пишување на македонски јазик
  • Академско пишување на албански јазик
  • Германски јазик (ниво 1 до 4)
  • Француски јазик
  Комуникациски вештини
  • Јавно говорење
  • Меѓукултурни студии
  • Комуникациски вештини
  Вештини по ИТ
  • Напреден Excel
  • Напредни ИТ вештини
  • Напредни познавања за Word и PowerPoint
  • Гугл Апс (Google Apps)
  • Напреден Access
  • Десктоп-публикации
  • Веб-публикации
  Разно
  • Заштита на животната средина
  • Спорт, рекреација и култура
  • Професионален рзавој на кариерата
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет Англиски јазик за специфични цели 1
  Јазични предмети
  • Албански јазик за професионални цели
  • Академско пишување на англиски јазик
  • Академско пишување на македонски јазик
  • Академско пишување на албански јазик
  • Германски јазик (ниво 1 до 4)
  • Француски јазик
  Комуникациски вештини
  • Јавно говорење
  • Меѓукултурни студии
  • Комуникациски вештини
  Вештини по ИТ
  • Напреден Excel
  • Напредни ИТ вештини
  • Напредни познавања за Word и PowerPoint
  • Гугл Апс (Google Apps)
  • Напреден Access
  • Десктоп-публикации
  • Веб-публикации
  Разно
  • Заштита на животната средина
  • Спорт, рекреација и култура
  • Професионален рзавој на кариерата

Семестар 4

 • [6 ЕКТС] Институции и политики на ЕУ
  Целта на овој предмет е студентите да се запознаат со комплексната природа на феномените кои ја сочинуваат европската интергација, европските институциите и политиките. Првиот дел на овој предмет се однесува на развојот на институциите, процесот на донесување одлуки и на улогата на главните актери, додека вториот дел се однесува на политиките на ЕУ. Исто така, преку овој предемет студентите стекниваат сознанија за главните теоретски интерпретации и за развојот на ЕУ. Притоа ги согледуваат сегашните и идните предизвици со кои се соочува ЕУ во однос на нејзините институции и политики.
 • [6 ЕКТС] Административна постапка
  Преку предметот Административна постапка студентите ќе стекнат знаења за основните карактеристики на позитивната легислатива за општата управна постапка во Република Македонија како и за посебните постапки кои се водат пред надлежните институции, како формално право, но и преку компаративен пристап со други земји (посебно од нашево опкружување).
 • [6 ЕКТС] Менаџмент со човечките ресурси во јавниот сектор
  Менаџментот со човечките ресурси (МЧР) е важен аспект на организацискиот менаџмент. Овој предмет се фокусира на многукратни изрази на управување со човечките ресурси во јавниот сектор. Преку овој предмет ќе се испитаат теории и практики на МЧР во однос на факторите, демократизацијата на општеството, брзиот развој на технологијата и глобализацијата кои директно имаат влијание врз развојот на МЧР. Воедно се анализира и улогата на МЧР во организации со нагласок на регрутирање, селектирање и тестирање, обука, развивање и компензација на човечките ресурси на организацијата. Исто така значајните активности на МЧР вклучуваат анализирање и опис на работните места. Примената на стратегиското размислување при анализирање на организациските и кадровските предизвици дава конкретни решенија за раководителите во јавниот сектор. Преку предметот студентите се подготвуваат да бидат успешни менаџери со испитување на теориите, практиките и на политиките на модерниот МЧР.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет Англиски јазик за специфични цели 2/ или Изборен предмет 4/1
  • Социјална и трудова економија
  • Глобализација како феномен во современите општества
  • Номотехника
  • Меѓународно европско право
  • Историја на цивилизации
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет 4/2
  • Социјална и трудова економија
  • Глобализација како феномен во современите општества
  • Номотехника
  • Меѓународно европско право
  • Историја на цивилизации

Семестар 5

 • [6 ЕКТС] Јавни финансии
  * • Студентите да стекнат знаење за јавните финансии, како едно од главните средства на макроекономските политики и како еден од фундаменталните инструменти за функционирањето на една национална економија како целина и како потсистем на еден економски систем на земјата • Студентите да стекнат знаење за јавните добра и расходите екстерналиите, распределбата на општествените приходи, алокација и реалокација на приходите, споредбените аспекти на јавните финансии во развиените земји и оние во транзиција, спецификите на фискалните системи на Македонија, трендовите и предизвиците на истите, фискалната децентрализација итн. • Студентите да стекнат знаење за буџетот и вонбуџетските фондови како главни инструменти на фискалната политика, процедурите околу подготовка, изработка, составување, одобрување, спроведување и контрола на буџетот, како и техниките на буџетот како на локално, така и на централно ниво. • Кај студентите да се создаде јасна слика за функционирањето на еден фискален систем, од аспект на различните фискални теории со кои ќе можат да извршат компаративна разлика и да ги најдат заедничките точки на функционирање на овие системи во различните земји. Студентите да се запознаат со главните индикатори на фискалната политика во РМ, креирање на реална база на податоци во поглед на долгорочните фискални трендови на РМ, стимулирајќи ги студентите да работат независни семинарски работи и есеи од областа на фискалната политика.
 • [6 ЕКТС] Системи на локална самоуправа
  Студентите на Факултетот за јавна администрација и политички науки треба да стекнат и основни знаења, но и поспецијализирани знаења во врска со организирањето и со функционирањето на локалната самоуправа. Исто така треба да стекнат и сознанија за односот на локалната и централната власт и за основните принципи на локалната самоуправа во државите со традиционална локална самоуправа, во државите на Југоисточна Европа и во Република Македонија. Цел на изучување на овој предмет е студентите да бидат подготвени на потребното ниво за да можат да ги завршат своите обврските целосно и одговорно.
 • [6 ЕКТС] Современи концепти и принципи на менаџмент во јавниот сектор
  Студентите ќе можат да ги препознаваат фундаменталните аспекти на јавниот менаџмент како научна област и како професија и ќе можат да направат анализа на активностите на владата од правна, менаџерска и од политичка перспектива.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет 5/1/1
  • Политички партии и изборни модели
  • Професионален развој на кариера
  • Oснови и принципи на сметководство
  • Политички проблеми на ЕУ- интеграции
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет 5/2/1
  • Политички партии и изборни модели
  • Професионален развој на кариера
  • Oснови и принципи на сметководство
  • Политички проблеми на ЕУ- интеграции

Семестар 6

 • [6 ЕКТС] Компаративна јавна администрација
  Цели на оваа предметна програма се: - Студентите да стекнат знаења за структурите и функциите на јавната администрација во разни држави. - Студентите да стекнат знаења за глобалните реформски движења во областа на јавната администрација. - Да им се овозможи на студентите активно да се вклучат во предавањата и да вршат независни истражување во областа на јавната администрација за кои немале претходни знаења. - Студентите да се запознаат со реформите на јавната администрација, кои се предуслов за зачленување на нашава земја во ЕУ. - Да им се овозможи на студентите развивање критички пристап на анализирање на појавите во јавната администрација. - Студентите да ги развиваат сопствените способности,комуникациски вештини,истражувањето и други способности неопходни за успешна кариера во јавна администрација.
 • [6 ЕКТС] Канцелариско работење
  Студентите на Факултетот за jавна администрација и политички науки треба да ги совладаат основните знаења кои се однесуваат на ефикасното организирање и функционирање на канцелариското работење во државните органи, локалните органи и во разни институции и претпријатија. Цел на изучување на овој предмет е студентите да бидат подготвени на потребното ниво за да можат целосно да ги завршат обврските на ефикасен и одговорен начин. Добиените и стекнатите знаења по овој предмет на студентите ќе им го олеснат изучувањето на своите работни задачи во јавната администрација.
 • [6 ЕКТС] Квантитативни и квалитативни анализи во јавниот сектор
  Целта на предметот е да се фокусира на два општи приода за анализа на податоците - квантитативна и квалитативна. Во однос на квантитативна анализа предметот е фокусиран на употреба на статистичката анализа како и на оние пристапи во кои не се вклучени квантитативните пристапи (кои не користат нумеричка манипулација). Во рамките на овој предмет се анализираат и студии на случај преку кои се презентираат методите на истражување, деловите на општественото научно истражување, приодите за истражувачки дизајн, спроведувањето емпириски дизајн како и мултиваријабилна анализа.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет 6/1/1
  • Европски административен простор
  • Етика во јавната администрација
  • Човекови права и улогата на јавните услуги
  • Теории на организациско однесување
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет 6/2/1
  • Европски административен простор
  • Етика во јавната администрација
  • Човекови права и улогата на јавните услуги
  • Теории на организациско однесување
Google+