COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Programi:

Administrimi Publik (2012/2013)

Cikli i studimeve: Cikli i parë (Deridiplomike)
Fakulteti: Shkencat Shoqërore Bashkëkohore
Viti akademik: 2022 / 2023
Titulli: I diplomuar në administrim publik
SETK: 180 (3 vite) Akreditimi
Vendimi:

Programi i Administratës publike ka një qasje multidiciplinare të elementeve kryesore të studimit në fushën e Administratës publike dhe menaxhimit, të drejtës, shkencave socio-ekonomike, i përshkruan dhe identifikon konceptet themelore, parimet, proceset administrative dhe ligjore, teoritë në administrimin publik, siç janësjellja njerëzore dhe institucionale, procesi i politikave publike, ekonomia e sektorit publik dhe menaxhimi i organizatave publike dhe jo fitimprurëse.

Qëllimet kryesore të programit janë t’i pëgatitin studentët për:

 • Përgatitje të dokumenteve administrative, planifikim dhe koordinim të punës ndërinstitucionale, arkivim, regjistrim të lëndëve administrative përmes përdorimit të sistemit të informacionit.
 • Aplikim të njohurive profesionale në përmbushjen e detyrave në institucionet shtetërore  dhe në administratën publike, në organizatat private dhe shoqërinë civile.
 • Të zhvillojnë të menduarit kritik në lidhje me punën në institucionet shtetërore dhe ato publike në rast të shkeljes së rregullave administrative, burokracisë dhe jotransparencës.
 • Të jenë të aftë në mënyrë analitike të zhvillojnë rolin e administratës publike dhe shtetërore në dekadat e fundit në Republikën e Maqedonisë dhe në shtetet në rajon.
 • Të njohin trendet bashkëkohore dhe veprimet e shtetit në institucionet publike dhe menaxhimin publik  në vendet në zhvillim dhe ato të zhvilluara.
 • Të jenë në gjendje të marin iniciativa për identifikimin dhe adresimin e nevojave për mësim për institucionet shtetërore dhe administratën publike. 

Studimet e Administrimit Publik mundësojnë plotësimin e nevojave arsimore në përkrahjen e studentëve në fillimin e karrierës së tyre profesionale në agjencitë qeveritare në nivel qendror dhe lokal, komunat, institucionet publike, administratën e shkollave, organizatat jofitimprurëse, universitetet dhe ndërmarrjet.

Njohuritë dhe të kuptuarit
 • Fitoni njohuri multidisiplinare dhe të kuptuari te elementeve kryesore të studimit në fushën e administrimit publik dhe menaxhimit, të drejtës, shkencave socio-ekonomike.
 • Përshkruan dhe identifikon konceptet themelore, parimet, proceset administrative dhe ligjore, teoritë në administrimin publik, siç janë ato lidhur me sjelljen njerëzore dhe institucionale, procesin e politikave publike, ekonominë e sektorit publik dhe menaxhimin e organizatave jofitimprurëse.
 • Kupton sistemet e ndryshme të administrimit publik- administrimit shtetëror, menaxhimin publik dhe ndërveprimin e institucioneve politike dhe proceset, politikat qeveritare dhe administrative.
 • Ka njohuri rreth proceseve të integrimit në Bashkimin Evropian nga administrimi  publik dhe shtetëror dhe aspektet institucionale.  
Aplikimi i njohurive dhe të kuptuarit
 • Praktikë lidhur me punën komplekse në administratën shtetërore dhe publike si dhe të zbatojë rregullat dhe procedurat adekuate.
 • Mund të demonstrojë aftësi për të përgatitur dokumente administrative, të ndihmojë në planifikimin dhe koordinimin e punës ndërinstitucionale, arkivimin, regjistrimin e lëndëve administrative përmes përdorimit të sistemit të informacionit.
 • Mund t’i aplikojë njohuritë profesionale në përmbushjen e detyrave në institucionet shtetërore dhe publike, organizatat private dhe shoqërisë civile. 
Aftësitë për të vlerësuar
 • Është në gjendje të dallojë karakteristikat dhe trendet aktuale në institucionet shtetërore dhe ato publike, në organizatat private dhe organizatat joqeveritare në vend.
 • Të zhvillojë të menduarit kritik në lidhje me punën në institucionet shtetërore dhe ato publike në rast të shkeljes së rregullave administrative, burokracisë dhe jotransparencës.
 • Të vlerësojë strukturat dhe proceset e ndryshme të menaxhimit të sektorit publik, këshllimin dhe kontrollin.
 • Të krahasojë në mënyrë kritike zhvillimin e rolit të shtetit dhe të administrimit publik në dekadat e fundit në Maqedoni dhe rajon. 
Aftësitë e komunikimit
 • Të jetë në gjendje të flasë dhe të shkruaj në gjuhën shqipe, maqedonase dhe angleze në përputhje me protokollet dhe rregullat që kanë të bëjnë me administratën publike.
 • Të mund të përdorë mjete të ndryshme të komunikimit dhe të respektojë standardet etike gjatë punës në institucionet shtetërore dhe si faktor publik.
 • Të mund të veprojë në mënyrë të pavarur dhe të koordinohet me të tjerët me qëllim të përmbushjes së detyrave të ndryshme në nivele kierarkike.
 • Të sqarojë rolet ndërpersonale dhe ndërorganizative të individëve në kuadër të shërbimit publik. 
Aftësitë e të mësuarit
 • Njeh trendet bashkëkohore dhe veprimet në shtet dhe në institucionet publike dhe menaxhimin publik në vendet në zhvillim dhe ato të zhvilluara.
 • Mund të aplikojë një mënyrë të re transparente të punës në administratën shtetërore dhe publike duke përdorur mjete të reja teknologjike.
 • Mund të ndërmarrë iniciativë për identifikimin dhe adresimin e nevojave mësimore për institucionet shtetërore dhe administratën publike.
 • Aftësi për mësim të përhershëm dhe vetëmësim në fushën e administrimit publik.
 • Ka aftësi për të propozuar plan dhe të kryejë trajnime për personët e sektorit të administatës dhe institucioneve publike.

Semestri 1

 • [6 SETK] Fillet e së drejtës
  Fillet e së drejtës përdor njohuritë, konceptet dhe kategoritë themelore nga disiplinat e tjera të së drejtës dhe ka për detyrë studentëve ‘u japë njohuri themelore, të përgjithshme dhe hyrëse lidhur me shtetin dhe të drejtën.
 • [6 SETK] Bazat e ekonomisë
  Lënda është dizajnuar me qëllim që studentët të njihen me mjedisin e jashtëm dhe të brendshëm të ndërmarrjes. Megjithatë, vëmendje do t’i kushtohet funksionit të financimit, marketingut dhe atij organizativ të ndërmarrjes. Përveç kësaj, analizohet ndikimi i ndërmarrjes në rrethinën ku ajo vepron.
 • [6 SETK] Hyrje në administrimin publik
  Administrata publike paraqet një fushë të veçantë të interesit shkencor. Lënda: Hyrje në administrimin publike duhet tu ofrojë studentëve njohuri bazike mbi konceptet themelore të administratës publike. Vëmendje e posaçme do t’i kushtohet ofrimit të njohurive për evoluimin e administratës publike, si dhe reformat e parapara të administratës publike në vendin tonë. Gjithashtu, studentët do të kenë mundësi që të njoftohen dhe në mënyrë kritike të analizojnë zhvillimin dhe fenomenet në administratën publike. Pasi që lëmi e studimit është objekt i ndryshimit të pandërprerë, vëmendje e posaçme do t’i kushtohet zhvillimeve të reja si dhe teorive klasike të studimit të administratës publike. Materia hulumtuese e kësaj lënde konsiston në: përkufizimet dhe njohuritë themelore për parimet dhe institucionet e administratës publike, rolin dhe rëndësinë e administratës publike në shoqërinë e organizuar, gjenezën dhe zhvillimin historik të administratës publike, strukturat organizative të administratës publike, funksionimi i institucioneve të administratës publik, shërbimet e administratës publike, vendimmarrjen në AP, administrata publike si shërbim për mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave të njeriut, reformat e administratës publike në Maqedoni etj.
 • [3 SETK] Lëndë zgjedhore nga Gjuha Angleze1
  Lëndë gjuhësore
  • Gjuha shqipe për qëllime profesionale
  • Të shkruarit akademik në gjuhën angleze
  • Të shkruarit akademik në gjuhën maqedonase
  • Të shkruarit akademik në gjuhën shqipe
  • Gjuha gjermane (niveli 1-4)
  • Gjuha frënge
  Aftësitë e komunikimit
  • Të folurit publik
  • Studime ndërkulturore
  • Aftësitë e komunikimit
  Shkathtësi në TI
  • Excel i avancuar
  • Aftësitë të avancuara të TI-së
  • Njohuri të avancuara rreth Word-it dhe PowerPoint-it
  • Google Apps
  • Access-i i avancuar
  • Desktop publikimi
  • Web publikimi
  Tjera
  • Mbrojta e ambientit
  • Sportet, rekreacioni, kultura
  • Zhvillimi profesional i karrierës
 • [3 SETK] Lëndë zgjedhore nga Gjuha Shqipe/Maqedonase 1
  Lëndë gjuhësore
  • Gjuha shqipe për qëllime profesionale
  • Të shkruarit akademik në gjuhën angleze
  • Të shkruarit akademik në gjuhën maqedonase
  • Të shkruarit akademik në gjuhën shqipe
  • Gjuha gjermane (niveli 1-4)
  • Gjuha frënge
  Aftësitë e komunikimit
  • Të folurit publik
  • Studime ndërkulturore
  • Aftësitë e komunikimit
  Shkathtësi në TI
  • Excel i avancuar
  • Aftësitë të avancuara të TI-së
  • Njohuri të avancuara rreth Word-it dhe PowerPoint-it
  • Google Apps
  • Access-i i avancuar
  • Desktop publikimi
  • Web publikimi
  Tjera
  • Mbrojta e ambientit
  • Sportet, rekreacioni, kultura
  • Zhvillimi profesional i karrierës
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore e lirë 1
  Lëndë gjuhësore
  • Gjuha shqipe për qëllime profesionale
  • Të shkruarit akademik në gjuhën angleze
  • Të shkruarit akademik në gjuhën maqedonase
  • Të shkruarit akademik në gjuhën shqipe
  • Gjuha gjermane (niveli 1-4)
  • Gjuha frënge
  Aftësitë e komunikimit
  • Të folurit publik
  • Studime ndërkulturore
  • Aftësitë e komunikimit
  Shkathtësi në TI
  • Excel i avancuar
  • Aftësitë të avancuara të TI-së
  • Njohuri të avancuara rreth Word-it dhe PowerPoint-it
  • Google Apps
  • Access-i i avancuar
  • Desktop publikimi
  • Web publikimi
  Tjera
  • Mbrojta e ambientit
  • Sportet, rekreacioni, kultura
  • Zhvillimi profesional i karrierës

Semestri 2

 • [6 SETK] Parimet e sociologjisë
  Lënda “Parimet e sociologjisë“ ka për qëllim të përgatisë studentët me njohuri të përgjithshme rreth fenomeneve sociale si dhe me njohuri të veçanta dhe specifike rreth proceseve dhe fenomeneve shoqërore me të cilat ata përballen dhe do të përballen në të ardhmen si qytetarë dhe akademikë.
 • [6 SETK] E drejta kushtetuese
  Studentët përfitojnë njohuri teorike dhe praktike nga e drejta kushtetuese si degë themelore e së drejtës, nga Kushtetuta si akti më i lartë juridik dhe politik i shtetit si dhe nga kushtetushmëria dhe ligjshmëria si parime bazë të shtetit juridik.
 • [6 SETK] Lidershipi publik dhe zhvillimi organizativ
  Lënda ka për qëllim të njoftojë studentët me mënyrën se si liderët dhe udhëheqësit e zhvillojnë dhe zbatojnë arritjet e misionit dhe vizionit në një organizatë të dhënë në sektorin publik; zhvillimin e vlerave të nevojshme për sukses afatgjatë dhe zbatimin e tyre nëpërmjet aktiviteteve dhe shprehive të përshtatshme; si liderët dhe udhëheqësit janë personalisht të përfshirë në sigurimin që sistemet e menaxhimit të sigurisë do të zhvillohen dhe zbatohen. Gjithashtu i njofton për mënyrën se si organizata e realizon misionin dhe vizionin e saj përmes një strategjie të qartë të bazuar në pikëpamjet e të gjitha palëve të interesuara, të mbështetur nga të gjitha politikat relevante, planet, qëllimet dhe proceset.
 • [3 SETK] Lëndë zgjedhore nga Gjuha Angleze2
  Lëndë gjuhësore
  • Gjuha shqipe për qëllime profesionale
  • Të shkruarit akademik në gjuhën angleze
  • Të shkruarit akademik në gjuhën maqedonase
  • Të shkruarit akademik në gjuhën shqipe
  • Gjuha gjermane (niveli 1-4)
  • Gjuha frënge
  Aftësitë e komunikimit
  • Të folurit publik
  • Studime ndërkulturore
  • Aftësitë e komunikimit
  Shkathtësi në TI
  • Excel i avancuar
  • Aftësitë të avancuara të TI-së
  • Njohuri të avancuara rreth Word-it dhe PowerPoint-it
  • Google Apps
  • Access-i i avancuar
  • Desktop publikimi
  • Web publikimi
  Tjera
  • Mbrojta e ambientit
  • Sportet, rekreacioni, kultura
  • Zhvillimi profesional i karrierës
 • [3 SETK] Lëndë zgjedhore nga Gjuha Shqipe/Maqedonase 2
  Lëndë gjuhësore
  • Gjuha shqipe për qëllime profesionale
  • Të shkruarit akademik në gjuhën angleze
  • Të shkruarit akademik në gjuhën maqedonase
  • Të shkruarit akademik në gjuhën shqipe
  • Gjuha gjermane (niveli 1-4)
  • Gjuha frënge
  Aftësitë e komunikimit
  • Të folurit publik
  • Studime ndërkulturore
  • Aftësitë e komunikimit
  Shkathtësi në TI
  • Excel i avancuar
  • Aftësitë të avancuara të TI-së
  • Njohuri të avancuara rreth Word-it dhe PowerPoint-it
  • Google Apps
  • Access-i i avancuar
  • Desktop publikimi
  • Web publikimi
  Tjera
  • Mbrojta e ambientit
  • Sportet, rekreacioni, kultura
  • Zhvillimi profesional i karrierës
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore e lirë 2
  Lëndë gjuhësore
  • Gjuha shqipe për qëllime profesionale
  • Të shkruarit akademik në gjuhën angleze
  • Të shkruarit akademik në gjuhën maqedonase
  • Të shkruarit akademik në gjuhën shqipe
  • Gjuha gjermane (niveli 1-4)
  • Gjuha frënge
  Aftësitë e komunikimit
  • Të folurit publik
  • Studime ndërkulturore
  • Aftësitë e komunikimit
  Shkathtësi në TI
  • Excel i avancuar
  • Aftësitë të avancuara të TI-së
  • Njohuri të avancuara rreth Word-it dhe PowerPoint-it
  • Google Apps
  • Access-i i avancuar
  • Desktop publikimi
  • Web publikimi
  Tjera
  • Mbrojta e ambientit
  • Sportet, rekreacioni, kultura
  • Zhvillimi profesional i karrierës

Semestri 3

 • [6 SETK] Bazat e statistikës
  Qëllimi kryesor i kësaj lënde është që t’u mundësojë studentëve të fitojnë njohuri themelore të metodave themelore statistikore dhe zbatimin e tyre me qëllim që të ndjekin literaturën profesionale, që të mund në mënyrë koncize të paraqiten rezultatet dhe përfundimet e hulumtimit të bërë. Aspektet kryesore të studimit të kësaj lënde janë: përcaktimi i disiplinave, lidhja e të dhënave, analiza statistikore, zbatimi i metodave statistikore në fushën e shkencave humane, demonstrimi i të dhënave statistikore dhe lidhshmëria e statistikës me shkencat tjera.
 • [6 SETK] Hyrje në politikat publike
  Lënda ka për qëllim t’u mundësojë studentëve t’i kuptojnë më lehtë politikat publike, parimet për krijimin e tyre, udhëheqjen e një politike konkrete, analizën, implementimin, vlerësimin dhe zhvillimin e saj. Menaxhimi i politikave publike është një disiplinë për zgjidhjen e problemeve të cilat rezultojnë në njohuri nga metodologjitë dhe teoritë themelorë të shkencave sociale, të profesioneve sociale dhe të filozofisë së politikave.
 • [6 SETK] E drejta administrative
  Qëllimi kryesor i lëndës e drejta administrative është të mësuarit e materialit që më mirë dhe më lehtë të kuptohet organizimi dhe funksionimi i administrimit në aspektin kombëtar dhe ndërkombëtar. Njohje më e mirë e akteve ligjore, llojeve të akteve ose metodologjisë për krijimin e mjeteve dhe instrumenteve për kontrollin e administratës.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore e lirë 3
  Lëndë gjuhësore
  • Gjuha shqipe për qëllime profesionale
  • Të shkruarit akademik në gjuhën angleze
  • Të shkruarit akademik në gjuhën maqedonase
  • Të shkruarit akademik në gjuhën shqipe
  • Gjuha gjermane (niveli 1-4)
  • Gjuha frënge
  Aftësitë e komunikimit
  • Të folurit publik
  • Studime ndërkulturore
  • Aftësitë e komunikimit
  Shkathtësi në TI
  • Excel i avancuar
  • Aftësitë të avancuara të TI-së
  • Njohuri të avancuara rreth Word-it dhe PowerPoint-it
  • Google Apps
  • Access-i i avancuar
  • Desktop publikimi
  • Web publikimi
  Tjera
  • Mbrojta e ambientit
  • Sportet, rekreacioni, kultura
  • Zhvillimi profesional i karrierës
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore nga Gjuga Angleze për qëllime specifike 1
  Lëndë gjuhësore
  • Gjuha shqipe për qëllime profesionale
  • Të shkruarit akademik në gjuhën angleze
  • Të shkruarit akademik në gjuhën maqedonase
  • Të shkruarit akademik në gjuhën shqipe
  • Gjuha gjermane (niveli 1-4)
  • Gjuha frënge
  Aftësitë e komunikimit
  • Të folurit publik
  • Studime ndërkulturore
  • Aftësitë e komunikimit
  Shkathtësi në TI
  • Excel i avancuar
  • Aftësitë të avancuara të TI-së
  • Njohuri të avancuara rreth Word-it dhe PowerPoint-it
  • Google Apps
  • Access-i i avancuar
  • Desktop publikimi
  • Web publikimi
  Tjera
  • Mbrojta e ambientit
  • Sportet, rekreacioni, kultura
  • Zhvillimi profesional i karrierës

Semestri 4

 • [6 SETK] Institucionet dhe politikat e BE-së
  Kjo lëndë ka për qëllim të njoftojë studentët me natyrën komplekse të fenomeneve që përbëjnë integrimin evropian, institucionet dhe politikat. Pjesa e parë e këtij moduli mbulon zhvillimin e institucioneve, procesin e sjelljes së vendimeve dhe rolin e aktorëve kryesorë, ndërsa pjesa e dytë mbulon politikat e BE-së. Gjithashtu, kjo lëndë ka për qëllim të njoftojë studentët me interpretimet kryesore teorike dhe zhvillimin e BE-së, si dhe të marrë në konsideratë sfidat aktuale dhe të ardhshme me të cilat përballet BE në kuadër të institucioneve dhe politikave të saj.
 • [6 SETK] Procedura administrative
  Në lëndën proceduara administrative studentët do të fitojnë njohuri lidhur me karakteristikat themelore të legjislacionit pozitiv për procedurën e përgjithshme administrative në Republikën e Maqedonisë si dhe në procedurat e veçanta të cilat zhvillohen në organet kompetente, si e drejta formale, por edhe nga aspekti krahasues me vendet tjera e veçanërisht atyre të rajonit.
 • [6 SETK] Menaxhimi me burimet njerëzore në sektorin publik
  Menaxhimi i burimeve njerëzore (MBNJ) është një aspekt i rëndësishëm i menaxhimit organizativ. Kjo lëndë fokusohet në shprehje të shumta të menaxhimit të burimeve njerëzore në sektorin publik. Nëpërmjet kësaj lënde do të shqyrtohen teoritë dhe praktikat e MBNJ në kontekstin e faktorëve, të demokratizimit shoqërisë, zhvillimit të shpejtë të teknologjisë dhe globalizimit që drejtëpërdrejtë ndikojnë në zhvillimin e MBNJ. Njëkohësisht mbikëqyr rolin e MBNJ në organizata me theks të rekrutimit, seleksionimit dhe testimit, trajnimit, zhvillimit dhe kompensimit të burimeve njerëzore në organizatë. Gjithashtu aktivitetet e rëndësishme të MBNJ përfshijnë analizën dhe përshkrimin e vendeve të punës. Të menduarit strategjik gjatë analizës së sfidave organizative dhe kadrovike u ofron zgjidhje konkrete udhëheqësve të sektorit publik. Kjo lëndë ju përgatit të jeni menaxherë të suksesshëm duke ekzaminuar teoritë, praktikat dhe politikat bashkëkohore të MBNJ.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore nga Gjuga Angleze për qëllime specifike 2/ ose Lëndë zgjedhore 4/1
  • Ekonomia e punës dhe sociale
  • Globalizimi si fenomen i shoqërive bashkëkohore
  • Nomoteknika
  • E drejta ndërkombëtare Evropiane
  • Historia e civilizimit
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore 4/2
  • Ekonomia e punës dhe sociale
  • Globalizimi si fenomen i shoqërive bashkëkohore
  • Nomoteknika
  • E drejta ndërkombëtare Evropiane
  • Historia e civilizimit

Semestri 5

 • [6 SETK] Financat Publike
  * Studentëve u sigurohet njohuri lidhur me financat publike, si një nga rolet kryesore të politikave makroekonomike dhe instrumenteve themelore për funksionimin e një ekonomie kombëtare si një tërësi dhe si një nënsistem i një sistemi ekonomik të vendit. * Njoftohen me njohuri për të mirat publike dhe shpenzimet, alokimin dhe rialokimin e të hyrave, aspektet krahasuese të financave publike në vendet e zhvilluara dhe atyre të tranzicionit, specifikat e sistemeve fiskale ne Maqedoni, trendet dhe sfidat e të njëjtave, decentralizimi fiskal etj. * Njoftohen me njohuri profesionale lidhur me buxhetin dhe fondet jashtëbuxhetore si instrumente kryesore të politikës fiskale, procedurave rreth përgatitjes, përpunimit, përmbledhjes, miratimit, krahasimit dhe kontrollit të buxhetit, si dhe teknikave të buxhetit si në nivel lokal ashtu edhe në nivel qendror. * Krijphet një pasqyrë e qartë për studentët lidhur me funksionimin e një sistemi fiskal të dhënë, duke u dhënë pikat e referimit për sa i përket teorive të ndyshme fiskale me të cilat do të mund realizojnë ndryshimet krahasuese dhe të gjejnë pikat e përbashkëta të funksionimit të këtyre sistemeve në vendet e ndryshme. * Marrin njohuri informative për treguesit kryesorë të politikës fiskale në RM, krijohet një bazë reale e të dhënave në aspekt të trendeve fiskale afatgjata në RM duke stimuluar studentët të punojnë punime seminarike dhe ese të pavarura në fushën fiskale.
 • [6 SETK] Sistemet e vetëqeverisjes lokale
  Studentët e Fakultetit të administrimit publik dhe Shkencave politike duhet të zotërojnë aftësi themelore madje edhe më të thella lidhur me organizimin dhe funksionimin e vetëqeverisjes lokale. Po ashtu duhet të njihen me marrëdhëniet e pushtetit lokal dhe qendror dhe parimet bazë të vetëqeverisjes lokale në shtetet me vetëqeverisje lokale tradicionale, në shtetet e Evropës Juglindore dhe në Republikën e Maqedonisë. Qëllimi i studimit të kësaj lënde është studentët të jenë të pëgatitur në nivelin e duhur që të mund të kryejnë obligimet tërësisht dhe me pëgjegjësi.
 • [6 SETK] Konceptet dhe parimet bashkëkohore të menaxhimit në sektorin publik
  Studentët do të mund të njihen me aspektet fondamentale të menaxhimit publik si një fushë shkencore dhe si profesion si dhe të analizojnë aktivitetet e qeverisë nga perspektiva e së drejtës, menaxheriale dhe politike.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore 5/1/1
  • Partitë politike dhe modelet zgjedhore
  • Zhvillimi profesional i karrierës
  • Bazat dhe parimet e kontabilitetit
  • Problemet politike të integrimeve në BE
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore 5/2/1
  • Partitë politike dhe modelet zgjedhore
  • Zhvillimi profesional i karrierës
  • Bazat dhe parimet e kontabilitetit
  • Problemet politike të integrimeve në BE

Semestri 6

 • [6 SETK] Administrimi publik krahasues
  Qëllimet e programit të kësaj lënde janë që studentët: * Të fitojnë njohuri lidhur me strukturat dhe funksionet e administrimit publik në shtete të ndryshme; * Të fitojnë njohuri lidhur me lëvizjet e reformave globale në fushën e administrimit publik; * T’u mundësohet studentëve që në mënyrë aktive të kyçen në ligjërata dhe të realizojnë hulumtime të pavarura në fushën e administrimit publik për të cilat nuk kanë pasur njohuri paraprake; * Të njihen me reformat e administrimit publik, të cilat paraqesin parakusht për anëtarësimin e vendit tonë në BE; * T’u mëndësohet zhvillimi i qasjes kritike për të analizuar dukuritë në administrimin publik; * Të zhvillojnë aftësitë personale, aftësitë e komunikimit, hulumtimit dhe aftësitë e tjera të nevojshme për një karrierë të suksesshme në administrimin publik.
 • [6 SETK] Puna në zyrë
  Studentët e Fakultetit të administrimit publik dhe Shkencave politike duhet të zotërojnë njohuri themelore lidhur me organizimin dhe funksionimin efikas të punës në zyrë në organet shtetërore, ato lokale dhe institucionet e ndryshme dhe ndërmarrjet. Qëllimi i studimit të kësaj lënde është që studentët të përgatiten në nivelin e duhur që të mund të realizojnë detyrimet në mënyrë efikase dhe me pëgjegjësi. Njohuritë e fituara nga kjo lëndë do t’u mundësojnë studentëve që më lehtë të mësojnë detyrat e punës në administratën publike.
 • [6 SETK] Analizat kuantitative dhe kualitative në sektorin publik
  Qëllimi i kësaj lënde është të përqëndrohet në dy qasjet e përgjithshme në analizën e të dhënave, në ate sasiore dhe cilësore. Në aspektin e analizës kuantitative (sasiore) fokusohet në përdorimin e analizës statistikore ndërsa në aspektin e analizës kualitative (cilësore) definohet si qasjet që nuk përfshijnë qasjet kuantitative ose qasjet të cilat nuk përdorin manipulime numerike. Po ashtu kjo lëndë do t’i analizojë edhe nëpërmes rasteve të studimit dhe do t’i prezantojë metodat e hulumtimit, pjesë të hulumtimeve shkencore sociale, qasjet e dizajnit hulumtues, zbatimet empirike si dhe analizën multivariable.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore 6/1/1
  • Hapësira administrative Evropiane
  • Etika në administratën publike
  • Të drejtat e njeriut dhe roli i shërbimeve publike
  • Teoritë e sjelljes organizative
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore 6/2/1
  • Hapësira administrative Evropiane
  • Etika në administratën publike
  • Të drejtat e njeriut dhe roli i shërbimeve publike
  • Teoritë e sjelljes organizative
Google+