COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!
Export

Програма:

Германски јазик и литература (2012/2013)

Циклус на студии: Прв циклус (Додипломски)
Факултет: Јазици, култури и комуникација
Академска година: 2022 / 2023
Титула: Дипломиран по германски јазик и литература
ЕКТС: 180 (3 години) Aкредитација
Решение:

Структурата на тригодишната програма содржи студии кои по природа се динамични, интегративни и интерактивни. Програмата е дизајнирана да понуди интегративен пристап на теми од областа на јазиците, културите и комуникациите, имплементирајќи го овој концепт преку наставната програма. Предметите кои се застапени во оваа програма претставуваат перспективи кои се базираат врз теорија која е тесно поврзана со практичната примена во светот на јазикот, културата, уметноста, образованието и комуницирањето.Главницели се:

 • Да ги подготви студентите за позицијата на лидери во образовните, културните, научните установи и организации во земјава и  насекаде низ светот.
 • Да ги подготви студентите за градење кариера во областа на нивната професија во државниот, приватниот и невладиниот сектор.
 • Да понуди низа модули кои ја опфаќаат основата на знаењата за приближување кон професиите кои помалку или повеќе се поврзани со сферата на образованието и културата.
 • Да овозможи стекнување истражувачки способности и искуство зајазикот, литературата во јавните, приватните и  во други организации.
 • Да го развивa концептот на критичко размислување на студенттите.
 • Да овозможи студентите активно да се вклучат во предавањата и да вршат независно истражување во сите области на општествените, образовните, културните и научните организации.
 • Да овозможи развој на лични способности, на комуникација, на истражувања и на други значајни способности кои се потребни за вработување.

Програмата за додипломски студии им нуди на студентите длабоко разбирање и знаење од областа на образованието и  културата, а истовремено ориентирајќи ги во одредени области, кои ќе бидат специјализирани во последната година на студиите. За време на тригодишната студиска програма на студентите им се дадени можности за практична работа (internship), со  што ќе се оспособуваат да ги применат нивните стекнати знаења и вештини во дотичните области.

Составеноста на курикулумот има цел балансирана комбинација на основно знаење и специфични  професионални  вештини.  Првата  година  е  значајна  за  студентите,  бидејќи спојува цел спектар на интердисциплинарни предмети. Ова ќе биде од значителна корист за нивната професионална оформеност.

По завршувањето на тригодишните додипломски студии,  односно на првиот циклус на студии, студентите  од  Катедрата по германски јазик и книжевност ќе се здобијат соквалификацијата  Bachelor of Arts.Дипломираните студенти ќе стекнат знаења, вештини и компетенции кои им овозможуваат да ги продолжат своите студии на вториот циклус, односно наMaster of Arts по германски јазик, литература и култура или да ја започнат својата кариера како наставници по германски јазик во основните и средните училишта или во приватните училишта. Покрај тоа, преку модулите од областа на лингвистиката, литературата, културата и дидактиката, студентите се подготвуваат да вршат и други активности во: јавната администрација, маркетингот, дипломатијата, јавните и приватните институции, при превод и толкување, зајакнување на македонско-германските односи, во областа на политиката, културата и културното посредување, понатаму да вршат активности во областа на новинарството и издавачките куќи, меѓународните претпријатија или во туризмот.

Знаење и разбирање
 • Да има знаење и разбирање во областа на германските студии кој се базира врз нивното општо средно образование.
 • Да стекнува добра јазична надлежност на германскиот јазик во однос на четирите јазични вештини (зборување, слушање, читање и пишување).
 • Да има познавање и разбирање на културните прашања што имаат врска со земјите што зборуваат германски и може да анализира и да го цени критички германскиот јазик, литература, историја, општество и медиуми.
 • Да знае и ги разбира различните периоди и големите автори на литературата на земјите што зборуваат германски.
 • Да знае спектар на наставни стратегии и ресурси, вклучувајќи технолошки алатки за да го поттикне интересот и поддршката за учење на германскиот јазик како странски јазик
Примена на знаењето и разбирањето
 • Да се компетентни да ги применат своите методолошки вештини во нивните наставна професија во основните и средни училишта.
 • Да се способни да ги применат своите знаења за официјален судски превод од германски на албански или македонски и обратно.
 • Да го користат германскиот јазик соодветно во различни академски и социјални ситуации.
 • Да конструираат и поддржуваат аргументи и да решаваат проблеми во нивното поле на германската лингвистика, литература, култура и методика. 
Способност за проценка
 • Да можат да анализираат современи прашања и дебати врз основа на нивните јазични, културни и книжевни знаења.
 • Да може да ја оценуваат соодветноста на наставните техники кои вмешуваат различни стилови на учење во училница каде се изучува германскиот јазик како странски јазик.
 • Да оценуваат и анализираат различни литературни текстови водејќи сметка за јазикот, стилот, симболот и метафората. Да споредуваат и разликуваат литературни текстови низ различни времиња и народи.·        
 • Да ги соберат и интерпретираат основните лингвистички податоци кои се однесуваат на германскиот јазик.
Комуникациски вештини
 • Ефективно да комуницираат со студенти и ученици во амбиент на училница.
 • Да произведуваат и организираат граматички точни изрази и реченици.
 • Да комуницираат на германски во соодветно професионален вокабулар и за специфичната и за неспецифичната публика.
 • Да дебатираат со информирано мислење за различни аспекти на германските културни трендови, мислители и историски настани. 
Вештини на учење
 • Да има автономни вештини на учење и е само мотивиран за постигнување на професионалните цели преку независна употреба на автентични материјали.
 • Систематски да развијат продуктивни и рецептивни вештини во контекст на германса студија.
 • Да има способност да развија различни наставни техники и материјали во врска со нивните наставна ситуација.

Семестар 1

 • [6 ЕКТС] Вовед во германска лингвистика
  Целта на воведниот предмет во лингвистиката е да понуди еден широк поглед на модерната германистичка лингвистика. Овој предмет треба да даде вовед во проблемите и областите на истражување на науката за јазикот, нејзините концепти , методи и резултатите како и на нејзините теории и развои. Во рамките на предметот ќе бидат опфатени следниве теми: јазик, комуникации и семиотика, фонетика и фонологија, графематика и ортографија, зборообразување и флексија, зборовни групи, синтакса; традиционални реченични анализи, зависност и валентност, семантика, прагматика и лингвистика на текстот.
 • [6 ЕКТС] Вовед во студиите на германската книжевнoст
  Овој предмет има за цел да дава еден вовед во гермнаска книжевност, особено во епохите на германската книжевност и култура од средновековието до книжевноста на сегашното време како и во терминологија на книжевност во општо. Во рамките на оваа предавање ќе се обработуваат важни автори и дела на различни епохи, жанри и др. Се предвидува вовед и студија на германската книжевност во епохи почнувајќи од епохата на средновековието, хумаинизмот, Барок, Класика, Романтизам, експресионизам и книжевноста на 20 век.
 • [6 ЕКТС] Современ германски јазик I
  На крајот на семестарот, студентите ќе можат: * да покажат способност за разбирање на поединечни зборови и прости реченици кои се однесуваат на своето опкружување, своето семејство, конкретни предмети, секојдневни ситуации, притоа аудио визуелните презентации да бидат јасни * да применуваат едноставни реченици за познати луѓе, факти и конкретни ситуации. * да покажат соодветна јазична подготовка за разбирање на кратки и едноставни текстови, преку читање на истите во повеќе наврати. * да пишуваат едноставни и кратки реченици со едноставни факти и пораки. * да бидат точни во употребата на основната граматика.
 • [6 ЕКТС] Слободни изборни предмети
  Јазични предмети
  • Албански јазик за професионални цели
  • Академско пишување на англиски јазик
  • Академско пишување на македонски јазик
  • Академско пишување на албански јазик
  • Германски јазик (ниво 1 до 4)
  • Француски јазик
  Комуникациски вештини
  • Јавно говорење
  • Меѓукултурни студии
  • Комуникациски вештини
  Вештини по ИТ
  • Напреден Excel
  • Напредни ИТ вештини
  • Напредни познавања за Word и PowerPoint
  • Гугл Апс (Google Apps)
  • Напреден Access
  • Десктоп-публикации
  • Веб-публикации
  Разно
  • Заштита на животната средина
  • Спорт, рекреација и култура
  • Професионален рзавој на кариерата
 • [3 ЕКТС] Изборни предмети 1
  • Албански јазик I
  • Mакедонски јазик I
 • [3 ЕКТС] Изборни предмети 2
  • Англиски јазик I

Семестар 2

 • [6 ЕКТС] Современ германски јазик II
  На крајот на семестарот, студентите ќе можат: * да покажат способност за разбирање на поединечни зборови и прости реченици кои се однесуваат на своето опкружување, своето семејство, конкретни предмети, секојдневни ситуации, притоа аудио визуелните презентации да бидат јасни * да применуваат едноставни реченици за познати луѓе, факти и конкретни ситуации. * да покажат соодветна јазична подготовка за разбирање на кратки и едноставни текстови, преку читање на истите во повеќе наврати. * да пишуваат едноставни и кратки реченици со едноставни факти и пораки. * да бидат точни во употребата на основната граматика.
 • [6 ЕКТС] Фонетика и фонологија
  Целта на овој предмет е да нуди вовед во различните делови од фонетика и фонологија. Во преден план се физиолошките основи на говорното производство како и артикулационите и акустичните описи и класификацијата на гласовите (консонанти и вокали). Увид во проблемите на транскрипција како и истражувањата на прозодијата кои го заокружуваат материјалот. Во вториот дел се претставени различни описни пристапи на германската фонологија и се дискутира во нивниот досег. Вежбите за фонематика и коартикулација на германскиот јазик како и неговите варијации ја прикажуват нивната имплементација.
 • [6 ЕКТС] Историја на германската книжевнoст на 18. Век
  Овој предмет има за цел да даде увид во историјата на германската книжевност на 18 век. Се очекува од студентите запознавање на најпознатите автори и дела од овој период со намера да се сфати начинот на мислење и творење германкста книжевност во 18 век. Предметот треба да ги оспособи студентите да навлезат во мотивите за интерпретација и создавање на пишувани текстови. Со овој предмет студентите ќе ги запознаат европските движења и вредности на литертурата и социјалната состојба ширум Европа. Со овој предмет е предвидена анализа на следниве автори и теми од оваа епоха на германската книжевност: Gottsched, Lessing, Goethe, Schiller 1. Aufklärung во историјата на културата во Европа и во Германија. Sturm-und-Drang-Phase. Германската Класика.
 • [6 ЕКТС] Слободни изборни предмети
  Јазични предмети
  • Албански јазик за професионални цели
  • Академско пишување на англиски јазик
  • Академско пишување на македонски јазик
  • Академско пишување на албански јазик
  • Германски јазик (ниво 1 до 4)
  • Француски јазик
  Комуникациски вештини
  • Јавно говорење
  • Меѓукултурни студии
  • Комуникациски вештини
  Вештини по ИТ
  • Напреден Excel
  • Напредни ИТ вештини
  • Напредни познавања за Word и PowerPoint
  • Гугл Апс (Google Apps)
  • Напреден Access
  • Десктоп-публикации
  • Веб-публикации
  Разно
  • Заштита на животната средина
  • Спорт, рекреација и култура
  • Професионален рзавој на кариерата
 • [3 ЕКТС] Изборни предмети 3
  • Англиски јазик II
 • [3 ЕКТС] Изборни предмети 4
  • Албански јазик II
  • Mакедонски јазик II

Семестар 3

 • [6 ЕКТС] Современ германски јазик III
  На крајот на семестарот, студентите ќе можат: * Да покажат способност за разбирање на кратки текстови кои се однесуваат на одредени случки за познати личности. * Лесно да разменуваат мислења за познати теми, лични интереси, факти и конкретни ситуации. * Да покажат соодветна јазична подготовка за разбирање на кратки и едноставни текстови, преку читање на истите во повеќе наврати. * Да обработуваат јасно структурирани текстови со содржани клучни пораки. Текстовите се однесуваат на клучни ситуации од секојдневниот живот на младите. * Да употребуваат посложена граматика.
 • [6 ЕКТС] Морфологија
  Целта на овој предмет е да ги запознае студентите со основните поими на германската морфологија. Во преден план на овој курс стојат пред се видовите на зборови (променливи и непроменливи). Во рамките на ова предавање се претставени и поблиску објаснети следните својства на германскиот стандарден јазик: Основни поими на морфологија (морфема,збор, флекција, класификација на видови на зборови), глагол, класификација на глаголите според морфолошки критериум, правилни и неправилни глаголи, класфикација на глаголите според синтаксички критериум, полни глаголи и помошни глаголи, класификација на глаголите според семантички критериум, инфинитивни форми на глаголот: инфинитив, партицип 1, партицип 2, време, употреба на временските форми, модални глаголи, пасив, функциите на актив и пасив, модус на глаголот: индикатив, коњунктив 1 и 2, императив, именките, придафките, заменките прилозите, сврзници, модални зборови, партикули итн.
 • [6 ЕКТС] Историја на германската книжевнoст на 19. век
  Главна цел на овој предмет е увидот во историјата на германската книжевност на 19 век. Се очекува од студентите запознавање на најпознатите автори и дела од овој. период со намера да се сфати начинот на мислење и творење германкстат книжевност во 19 век. Предметот треба да ги оспособи студентите да навлезат во интерпретација на различни текстови од овој период и создавање на пишувани текстови. Со овој предмет студентите ќе ги запознаваат европските движење и вредности на литертура и социалната состојба ширум Европа. Со овој предмет се предвидено анализа на следните автори и теми на ова епоха на германската книжевност на пример поетиката на авторите од епохата на романтизмот и реализмот Kleist, Tieck, Schlegel, Novalis, Hoffmann, Grillparzer, Heine, Büchner, Keller, Fontane Grillparzer, Nestroy, Heine, Büchner, Keller, Fontane.
 • [6 ЕКТС] Слободни изборни предмети
  Јазични предмети
  • Албански јазик за професионални цели
  • Академско пишување на англиски јазик
  • Академско пишување на македонски јазик
  • Академско пишување на албански јазик
  • Германски јазик (ниво 1 до 4)
  • Француски јазик
  Комуникациски вештини
  • Јавно говорење
  • Меѓукултурни студии
  • Комуникациски вештини
  Вештини по ИТ
  • Напреден Excel
  • Напредни ИТ вештини
  • Напредни познавања за Word и PowerPoint
  • Гугл Апс (Google Apps)
  • Напреден Access
  • Десктоп-публикации
  • Веб-публикации
  Разно
  • Заштита на животната средина
  • Спорт, рекреација и култура
  • Професионален рзавој на кариерата
 • [6 ЕКТС] Изборни предмети 5
  • Вовед во методологија и техника на научното пишување
  • Нова германска ортографија
  • Креативно пишување

Семестар 4

 • [6 ЕКТС] Современ германски јазик IV
  На крајот на семестарот, студентите ќе можат: * Да ги разберат главните содржини кога се користи стандарден јазик и кога станува збор за познати нешта. * Да се снаоѓаат во повеќето ситуации со кои маожат да се сретнат во германскојазичните земји. * Да се изјаснуваат на едноставен во врска со познати теми и области коишто го интересираат. * Да раскажуваат за искуства и доживувања, да опишуваат сонови, надежи и цели и да даваат кратки објаснувања за планови и мислења. * Да применуваат еден репертоар на почесто применуваните граматички структури, развивајќи една свесна структура на германскиот јазик, со што се во можност самите себеси да се коригираат.
 • [6 ЕКТС] Синтакса
  Целта од овој предмет се состои од запознавање на студентите со основните поими на германската синтаксата. Во преден план на оваа настава стои пред се структурата на германската реченица. Во рамките на оваа настава ќе бидат третирани следниве теми: основните поими на синтаксата; Што е реченица? Примери од анализата на составот на реченицата, видови на реченици, проста реченица, сложена реченица, поврзувани и додавани реченици, Angabesätze, Attributsätze, Wortstellung, Grammatische Kongruenz und Satzfeld und Satzklammer, проблемите на теоријата за валентност, разликата помеѓу Ergänzungen и Angaben, модели на реченицата, валентност на придавки и именки, различни граматички модели. На крајот од семестарот студентите не само што треба да ги знаат најважните поими на граматичката валентност, туку и да ги применуваат, анализираат и контрастивно и правилно употребуваат.
 • [6 ЕКТС] Цивилизација на германското говорно подрачје
  На крајот на семестарот студентите ќе можат: * Да покажат едно широко знаење и разбирање за суштинските темели на германската одн. германскојазичната култура и цивилизација, за идеолошките, научно-технолошките, политичко-историските, опшествените и културните епохи, развитоци, случаи и достигнување на Германија и германскојазичниот културен круг низ вековите. * Да ги применуваат нивните знаења и разбирања во нивната дејност или нивната професија и да ги разработат и ги развијат решенијата на проблемите и аргументите na германската одн. германскојазичната култура и цивилизација, * Да собираат, оценуваат и интерпретираат релевантни податоци и информации во рамките на оваа област. * Да дискутираат за информации, проблеми и решенија особено од оваа област. * Да ги развиваат вештините за учење кои им се потребни за понатамошно самостојно едуцирање на таа област.
 • [6 ЕКТС] Изборни предмети 6
  • Историја на германската книжевнoст на 20. век (1900-1945)
  • Анализа на книжевните текстови
  • Интерпретација на книжевните текстови
 • [6 ЕКТС] Изборни предмети 7
  • Преведување од германски на албански/македонски јазик
  • Јазична политика во ЕУ

Семестар 5

 • [6 ЕКТС] Современ германски јазик V
  На крајот на семестарот, студентите ќе можат: * Да ги разберат главните содржини кога се користи стандарден јазик и кога станува збор за познати нешта. * Да се снаоѓаат во повеќето ситуации со кои маожат да се сретнат во германскојазичните земји. * Да се изјаснуваат на едноставен во врска со познати теми и области коишто го интересираат. * Да раскажуваат за искуства и доживувања, да опишуваат сонови, надежи и цели и да даваат кратки објаснувања за планови и мислења. * Да применуваат еден репертоар на почесто применуваните граматички структури, развивајќи една свесна структура на германскиот јазик, со што се во можност самите себеси да се коригираат.
 • [6 ЕКТС] Зборообразување
  Целта на овој предмет се состои од запознавање на студентите со основните поими на на германското зборообразување. Во преден план на оваа настава пред се ќе се третираат следниве теми:поим, предмет, задачи и методи. Зборообразувачки теории: Местото на зборообразувањето во граматиката Почетоците на зборообразувањето во германскиот јазик. Зборообразувачки единици, процеси и видови. Зборообразувачки обрасци на комплексните германски именки, глаголи, придавки и прилози наспрема албанските и македонските; активни и неактивни обрасци, лексиконски и текстуални зборови (оказионализми).
 • [6 ЕКТС] Методика на наставата по германски јазик како странски I
  Предмет на методиката на наставата по германски јазик и нејзините релации со сродните дисциплини. Преглед на методите во наставата по странски јазици: граматичко-преводна, директна, аудио-визуелна, аудио-лингвална, когнитивна метода и комуникативен приод со прагматско-функционалниот и интеркултурниот концепт. Алтернативни методи. Интеркултурна германистика. Фактори на наставата. Педагошки принципи. Методичко-дидактички принципи. Теории на учење. Стратегии на учење. Личност на наставникот. Социјални форми. Работни форми. Комуникативна компетенција и јазичните вештини: слушање со разбирање, говор, читање и пишување. Оценување. Тестови. Стандардизирани тестови. Заедничка европска референцијална рамка и Јазично портфолио.
 • [6 ЕКТС] Изборни предмети 8
  • Изучување на германскиот како странски јазик
  • Контрастивна анализа
 • [6 ЕКТС] Изборни предмети 9
  • Современа германска книжевнoст
  • Швајцарска и австријска цивилизација

Семестар 6

 • [6 ЕКТС] Современ германски јазик VI
  На крајот на семестарот, студентите ќе можат: * Да разберат главни содржини на комлексни текстови во врска со конкретни теми. * Спонтано и течно да зборуваат и да се разбираат со родени говорители без голем напор * Да ги искажуваат своите мислења за одредени теми * Да оценуваат самостојно и разбераат различни комлексни текстови. * Да употербуваат истотака и покомлексна граматика
 • [6 ЕКТС] Граматика и предавање на граматиката
  Овој предмет има за цел да ги запознае студентите со најважните граматички карактеристики и правилата на германски јазик(особено во областа на морфологијата и синтаксата на германскиот јазик. Овие знаења се суштинскизанаставниците по германски како странски јазик, кои се соочуваат и се справуаат со прашањатанаприменувањето и специфичнитеанализи на овие граматички феномени и нивната конкретна дидактизација.
 • [6 ЕКТС] Методика на наставата по германски јазик како странски II
  На крајот на семестарот студентите ќе можат: * Да покажат едно широко знаење и разбирање за развојот, тековите и актуелните тенденции на методиката на наставата по германски како странски јазик односно за корелација и интеграција на содржини од компатибилни наставни предмети: јазик, лингвистика, културологија, литература и други помалку компатибилни наставни содржини. * Да ги применуваат нивните знаења и разбирања во нивната дејност или нивната професија како идни наставници по германски јазик и да ги разработат и ги развијат решенијата на проблемите и аргументите во областа одметодика на наставата по германски како странски јазик. * Да собираат, оценуваат и интерпретираат релевантни податоци и информации во рамките на оваа област. * Да дискутираат за информации, проблеми и решенија особено од оваа област. * Да ги развиваат вештините за учење кои им се потребни за понатамошно самостојно едуцирање.
 • [6 ЕКТС] Изборни предмети 10
  • Историја на германскиот јазик
  • Анализа на грешките
  • Швајцарска и австријска цивилизација
 • [6 ЕКТС] Изборни предмети 11
  • Тестирање и евалуација во германскиот како странски јазик
  • Лексикологија и лексикографија
Google+