COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!
Export

Програма:

Компјутерско инженерство (2017/2018)

Циклус на студии: Прв циклус (Додипломски)
Факултет: Современи науки и технологии
Академска година: 2022 / 2023
ЕКТС: 180 (3 години) Aкредитација
Титула: Дипломиран по компјутерскo инженерство
ЕКТС: 240 (4 години) Aкредитација
Титула: Дипломиран инженер по компјутерсko инженерство
Решение: Решение за почеток со работа

Факултетот за современи науки при УЈИЕ - Тетово е високообразовна установа чија основна задача е вршење на високообразовна, научноистражувачка дејност од областа на компјутерските науки, комјутерското инженерство и бизнис информатиката.
Специфични области на Факултетот за современи науки и технологии за програмата Kомпјутерско инженерство се: компјутерски хардвер и системски софтвер, вградливите компјутерски системи со проектирање и програмирање  на истите, основните концепти на компјутерското инженерство, основите на електротехниката и електрониката, системите за автоматско управување и системите на управување во реално време, компјутерските жичани и безжични мрежи, „Грид“ пресметувањето и дистрибуираните компјутерски системи, мултимедијата и мултимедиските системи, преносот на податоците и телекомуникационите мрежи, базите на податоци, информационите системи и нивното проектирање и др. Овие дисциплини имаат голем потенцијал за подигање на квалитетот на образованието.
Реорганизацијата на наставата е проектирана така што ги исполнува барањата на локалниот пазар (анализирајки ги барањата на ИТ фирмите и организациите во РМ) истовремено овозможувајќи модерна и глобална перспектива.
Наставни цели на програмата:
- Да им овозможи на студентите да се стекнат со пошироки комуникациски, јазични и аналитички вештини
- Да им овозможи на студентите да се стекнат со теоретски и практични знаења од областа на информациско-комуникациските технологии , и истиве да ги ги применува во реалниот живот и нивната професионална пракса.
- Да  ги оспособува  студентите  да  се  вклучат  во  развој  и  имплементација на  различни решениа во областа на информациско-комуникациските технологии
- Да ги оспособи студентите да работат на проекти, индивидуално или групни, кои по природа можаат да бидат: научно – истражувачки, развојни и практична работа.
- Да  им  овозможи  добра  основа  за  понатамошно  адаптирање  кон  новите  технолошки/пазарни промени и нивна примена
- Да овозможи вештини за подршка при организирање, реализирање и имплементирање на методи и процедури во други области.

По успешно завршување на програмата, дипломираните студенти имаат можност да бидат вработени во различни ИТ области, каде што ќе можат ефикасно да користат различни технологии кои се присутни во областа на информатичка технологија, компјутерски системи, компјутерски мрежи, информациските системи, автоматизирана контрола, дигитална мултимедијална и телекомуникациски системи, да ги тестираат и валидираат истите, да ги оценуваат различните платформи како и да развијат оптимални решенија.
Тие ќе бидат способни да: дизајнираат, креираат и одржуваат компјутерски базирани системи и компјутерски мрежи како и применуваат хардверски ориентирани решенија; одржуваат системски софтвер; ги одржуваат автоматските системи за контрола; да развијат мултимедијални системи; менаџираат информациски и телекомуникациски системи.

Знаење и разбирање

- Покажуваат познавање и разбирање во областа на  компјутерски науки, информатичка технологија и основите на електротехника.
- Покажуваат познавање и разбирање од областа на информатичка технологија, компјутерски хардвер и системски софтвер, компјутерски мрежи, информациски системи, системи за контрола, Мултимедија и телекомуникациски системи.
- Имаат напредно познавање на англиски јазик.

Примена на знаењето и разбирањето

- Дизајнирање, креирање и одржување на некои компјутерски базирани системи, како и применување хардверски ориентирани решенија.
- Дизајнирање, имплементација и сервисирање на компјутерски мрежи и комуникациски системи.
- Реализирање и одржување на системите за контрола, вградени системи, мултимедијални системи и информациските системи.
- Спроведување на применливи решенија за хардвер-софтвер-ориентиран проблеми почнувајќи од фазата на анализа, дизајнирање и имплементирање на сцената на вршење, тестирање, анализа на перформанси и одржување.

Способност за проценка

- Оценување, контекстуализација и донесување одлуки за соодветен хардверски и софтверски решенија.
- Користење на техники за решавање на проблеми за ефикасно обезбедување ИКТ решенија.
- Одлучува за користење на соодветни развојни алатки.

Комуникациски вештини

- Учество и организирање на групна работа.
- Презентирање, документирање и комуницирање на техничката документација.
- Оценување, аргументирање и пријавување на решенија за различни прашања, проблеми и идеи во областа на ИКТ.
- Наоѓање, организирање и класификација на информациите во областа на ИКТ (хардвер / софтвер документи, прирачници).

Вештини на учење

- Е способен да ги учи и користи новите хардверски компоненти.
- Стекнување и користење на нови и ажурирани системски софтвери.
- Оценување, учење и  користење на  новите алатки за креирање и/или одржување на хардверски-софтверски решенија.
- Докажување на  вештини за работилници и лаборатории.

Семестар 1

 • [CCS-203] [6 ЕКТС] Програмирање
  Вовед во C++ програмирање: основни типови на податоци, аритметика, оператори, Развој на C++ програма: влезно-излезни наредби, изборни структури, структури за повторување. Видови на функции, рекурзија-имплементација со C++ Вектори, матрици и алгоритми за пребсрување и сортирање Покажувачи (pointers), оператори со нив и нивна врска со вектори. Креирање на нов тип на податоци во C++ структури.
 • [CCS-101] [6 ЕКТС] Вовед во компјутерски системи
  Цели на предметната програма: Да им овозможи на студентите да стекнат основни познавања и вештини од областа на компјутерските науки. Да им овозможи на студентите да стекнат теоретски и практични знаења во областа на комјутерските науки и да ги применуваат во реалниот живот. Да ги оспособи студентите да работат на проекти, индивидуално или во групи, кои по природа можаат да бидат: научноистражувачки проекти, развојни проекти или практична работа.
 • [CCS-103] [6 ЕКТС] Калкулус и линеарна алгебра
  The main goal of this course is to provide students with practical knowledge of basic calculus concepts. Students will start with learning functions as a basic concept in calculus, through the definition of different functions through different numerical sets. The functions are given in different forms (tabular, diagrams, analytical, graphical etc). Afterwards, students will learn to calculate limits, derivatives, differential and integrals of numerical functions, including practical application in sciences. Finally, students will learn about some concepts of the linear algebra theory.
 • [3 ЕКТС] Изборен предмет - Албански/Mакедонски јазик
  • [MAPP1010] Македонски јазик за професионални цели 1
  • [MAPP1020] Македонски јазик за професионални цели 2
  • [BS018] Македонски јазик за почетници 1
  • [BS152] Македонски јазик за почетници 2
  • [BAM1010] Албански јазик за почетници 1
  • [BAM2010] Албански јазик за почетници 2
 • [3 ЕКТС] Изборен предмет - Англиски јазик
  • [BENP-01] Англиски јазик за општа и професионална комуникација 1-2-3-4
  • [BENP-02] Англиски јазик за општа и професионална комуникација 2
  • [BENP-03] Aнглиски јазик за општа и професионална комуникација 3
  • [BENP-04] Англиски јазик за општа и професионална комуникација 4
  • [BEN-05] Aнглиски јазик 5
  • [BEN-06] Англиски јазик 6
 • [6 ЕКТС] Слободен изборен предмет
  • [EFE-107] Јавно говорење
  • [EFE-127] Дебата и презентациски вештини
  • [EFE-108] Меѓукултурни студии
  • [EFE-108] Комуникациски вештини
  • [EFE-110] Напреден Excel
  • [EFE-111] Напредни ИТ-вештини
  • [EFE-112] Напреден Ворд
  • [EFE-113] Гугл апс
  • [EFE-114] Напреден акцес
  • [EFE-115] Десктоп-публикации
  • [EFE-116] Веб-публикации
  • [EFE-129] Албански jазик и култура на пишување
  • [EFE-131] Албански јазик за специфични цели
  • [EFE-102] Aкадемско пишување на англиски јазик
  • [EFE-103] Академско пишување на македонски јазик
  • [EFE-104] Академско пишување на албански јазик
  • [EFE-105] Германски јазик (ниво 1 до 4)
  • [EFE-117] Заштита на животната средина
  • [EFE-121] Професионален рзавој на кариерата
  • [EFE-132] Човекови права и слободи

Семестар 2

 • [CCS-303] [6 ЕКТС] Објектно - ориентирано програмирање
  Предметот опфаќа вовед и претставување на концептот на објектно-ориентирано програмирање, вовед и претставување на апстрактни типови на податоци (структури и класи), претставување на објектно-ориентираните концепти како: енкапсулација, апстракција, наследување, виртуелни функции и полиморфизам, редефинирање на оператори, вовед во фајлови и претставување на специјалната класа string.
 • [CCE-101] [6 ЕКТС] Основи на електротехника
  Предметот претставува вовед во основни концепти на електротехника. На студентите им овозможува разбирање на основни закони, принципи и феномени од областа на електротехниката. Исто така преку теоретски и практичен пристап им овозможува да го применат стекнатото знаење и вештини во другите професионални предмети. Паралелно ќе бидат третирани и електрицитетот и магнетизмот, електрична струја. кола на едносмерна струја, синусоидална струја, RLC-кола, основни и сложени електрични кола, како и метдоди за решавање на електрични мрежи.
 • [CCS-205] [6 ЕКТС] Калкулус II
  Целта на оваа програма е студентите да стекнат математичко знаење што ќе има директна примена во областа на компјутерското инженерство. Дел од концептите што ќе се проучуваат преку овој предмет можеби се познати за студентите, но целта е тука тие да се формализираат на едно повисоко ниво што ќе им овозможи да развијат идеи за решавање различни практични проблеми. Целта е студентите да стекнат знаења за концептите поврзани со низите, студентите да ги разберат и да ги применат нумеричките редови, редовите на Фурие, потоа да ги разберат концептите диференцијални равенки од прв реди од повисок ред, да разберат и да решаваат системи на линеарни диференцијални равенки, како и Лапласовата и инверзната Лапласова трансформација.
 • [6 ЕКТС] Слободен изборен предмет
  • [EFE-107] Јавно говорење
  • [EFE-127] Дебата и презентациски вештини
  • [EFE-108] Меѓукултурни студии
  • [EFE-108] Комуникациски вештини
  • [EFE-110] Напреден Excel
  • [EFE-111] Напредни ИТ-вештини
  • [EFE-112] Напреден Ворд
  • [EFE-113] Гугл апс
  • [EFE-114] Напреден акцес
  • [EFE-115] Десктоп-публикации
  • [EFE-116] Веб-публикации
  • [EFE-129] Албански jазик и култура на пишување
  • [EFE-131] Албански јазик за специфични цели
  • [EFE-102] Aкадемско пишување на англиски јазик
  • [EFE-103] Академско пишување на македонски јазик
  • [EFE-104] Академско пишување на албански јазик
  • [EFE-105] Германски јазик (ниво 1 до 4)
  • [EFE-117] Заштита на животната средина
  • [EFE-121] Професионален рзавој на кариерата
  • [EFE-132] Човекови права и слободи
 • [3 ЕКТС] Изборен предмет - Англиски јазик
  • [BENP-01] Англиски јазик за општа и професионална комуникација 1-2-3-4
  • [BENP-02] Англиски јазик за општа и професионална комуникација 2
  • [BENP-03] Aнглиски јазик за општа и професионална комуникација 3
  • [BENP-04] Англиски јазик за општа и професионална комуникација 4
  • [BEN-05] Aнглиски јазик 5
  • [BEN-06] Англиски јазик 6
 • [3 ЕКТС] Изборен предмет - Албански/Mакедонски јазик
  • [MAPP1010] Македонски јазик за професионални цели 1
  • [MAPP1020] Македонски јазик за професионални цели 2
  • [BS018] Македонски јазик за почетници 1
  • [BS152] Македонски јазик за почетници 2
  • [BAM1010] Албански јазик за почетници 1
  • [BAM2010] Албански јазик за почетници 2

Семестар 3

 • [CCE-304] [6 ЕКТС] Електроника
  Предметот претставува развој и примена на основни електронски технологии, со крајна цел да се продлабочи разбирањето за електронските уреди кои претставуваат дел од технологијата што не окружува. Фокусиран е на следново: одредување различни електронски функции во инженерството; познавање на основните електронски компоненти и уреди кои се користат за различни електронски функции; користење на основните техники за анализа на аналогни и дигитални електронски кола; дизајнирање аналогни и дигитални електронски кола на ниво на компоненти, управување со алатки и користење симулации во електронска лабораторија.
 • [CCS-301] [6 ЕКТС] Алгоритми и структури на податоци
  Предметот опфаќа претставување на концептот на ефикасен алгоритам, методологијата на наоѓање на ефикасно решение на проблемите, вовед во структури на податоци и нивната имплементација преку низи и динамични поврзани листи ( листа, склад и ред, дрво и бинарно дрво (на пребарување), хаш табели, и други), дискутирање на предностите и недостатоците за различните репрезентации на структурите на податоци, имплементација на основните операции со елементите од структурите на податоци, и селектирање и оценување на ефикасни алгоритми за сортирање на листа од елементи.
 • [CCE-305] [6 ЕКТС] Математика за инженерство
  Целта на оваа програма е студентите да стекнат знаења за концептите од нумеричкото пресметување како основна алатка за нивното инженерско образование. Целта е да се обработат нумеричките концепти како традиционалните така и доброразвиените алгоритми. Целта е да се потенцираат концептите и идеите за точноста и стабилноста на нумеричките алгоритми преку нивната примена во теоријата на научното пресметување. Ќе се проучуваат концептите на интерполација, апроксиомација, третманите во врска со матричното пресметување, анализа на проблемите на Фурие, проблемите на наоѓање корени на равенки и др. Целта е и студентите да стекнат знаења во врска со основните концепти на теоријата на оптимизација и линеарното програмирање. За да се потенцираат важноста и значајноста на горенаведените концепти ќе се контруираат различни нивни симулации преку користење МАТЛАБ.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет - Англиски јазик за специфични цели 1
  • [CSTEN-01] Англиски јазик за компјутерски науки 1
 • [6 ЕКТС] Слободен изборен предмет
  • [EFE-107] Јавно говорење
  • [EFE-127] Дебата и презентациски вештини
  • [EFE-108] Меѓукултурни студии
  • [EFE-108] Комуникациски вештини
  • [EFE-110] Напреден Excel
  • [EFE-111] Напредни ИТ-вештини
  • [EFE-112] Напреден Ворд
  • [EFE-113] Гугл апс
  • [EFE-114] Напреден акцес
  • [EFE-115] Десктоп-публикации
  • [EFE-116] Веб-публикации
  • [EFE-129] Албански jазик и култура на пишување
  • [EFE-131] Албански јазик за специфични цели
  • [EFE-102] Aкадемско пишување на англиски јазик
  • [EFE-103] Академско пишување на македонски јазик
  • [EFE-104] Академско пишување на албански јазик
  • [EFE-105] Германски јазик (ниво 1 до 4)
  • [EFE-117] Заштита на животната средина
  • [EFE-121] Професионален рзавој на кариерата
  • [EFE-132] Човекови права и слободи

Семестар 4

 • [CCS-202] [6 ЕКТС] Компјутерска архитектура
  Студентите треба да ја разберат компјутерската архитектура за да можат да структурираат програма која ќе биде извршувана поефикасно на реална машина. Во одбирањето одреден систем за употреба, тие треба да разбираат кои се импликациите во однос ЦПУ вс големина на меморија. Вклучени се следниве теми: основно логично дизајнирање, системи за чување податоци (мемории), структури на процесори, форматот на инструкции, форми на адресирање, супрутини, хардверот и микропрограмско имплементирање; kомпјутерска архитметика, операции со целосни и реални броеви; карактеристики на И/О и нивни контролери; структури на интерпутс; структура на виртуелна меморија, кеш меморија; проверка на архитектури како микрокомпјутери, вектор и арај- процесори.
 • [CCE-404] [6 ЕКТС] Основи на телекомуникации
  Предметот претставува вовед во телекомуникации и преку него студентите се запознаваат со светот на телекомуникации и комуникации на податоци. Се изучува: телефонија, телефонски системи, мобилна телефонска мрежа, оптички и бакарни каблови, кабловска телевизија како телекомуникациски провајдер, дигитална телевизија, современи стандади и други слични теми.
 • [CCS-403] [6 ЕКТС] Бази на податоци
  Концептуално дизајнирање, внатрешна и надворешна шема. Нивоа на зависност, top-down и bottom up дизајнирање. Управувачки системи со бази на податоци - архитектури. Модели на бази на податоци и јазици за контролирање. Релациони модели, јазици за пребарување, релационална алгебра, релационен калкулус, ограничувања и интегритет. Проектирање на бази на податоци. Форми за нормализација, трансформација на ЕР модел во релационален модел. Јазици за пребарување (SQL). Aнализа и оптимизација на прашалнициве. Индекси, менаџирање со трансакции, контрола на конкурентноста и поправка. Веб и графични интерфејси за бази на податоци. Кои и да било управувачки системи со бази на податоци: SQL Server, ORACLE, MySQL и други.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет - Англиски јазик за специфични цели 2
  • [CSTEN-02] Англиски јазик за компјутерски науки 2
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • [EPL2030] Компајлери
  • [CCS-502] Софтверско инженерство
  • [CCS-102] Интернет технологии
  • [CCS-501] Веб програмирање
  • [ECCE-608] Развој на мобилни апликации
  • [ECS6020] Вовед во криптографија
  • [ECCE-607] Вовед во програмирање на VHDL
  • [CCS-601] Компјутерска графика
  • [ECS4060] Интеракција човек - компјутер
  • [ECS3080] Машинско учење
  • [EMI-201] Визуализација на информации
  • [EACS-14] Интелегентни системи
  • [ECS-605] Тестирање и одржување софтвер
  • [ECCE-606] Дизајнирање дигитални системи со VHDL
  • [ECCE-609] Компјутерски контролирани системи
  • [ECCE-610] Дигитална обработка на слика
  • [ECS3060] Професионална ИТ-етика
  • [ECS-604] Податочно рударство
  • [EACS-05] Формални јазици и аутомати

Семестар 5

 • [CCE-504] [6 ЕКТС] Дигитални логички кола
  Предметот претставува модерен вовед во логично дизајнирање и запознавање со основни составни елементи на дигитални системи, односно дигитални компјутери. Се почнува од бинарна логика и изучување на комбинациските кола: логични елементи, минимизациони техники, аритметички кола, па сè до модерни логични модули како што се програмирани логични порти и полиња. Во продожение се третират секвенцијалните кола: флип-флопови, синтеза и анализа на секвенцијални кола и студија на случај преку имплементација на бројачи, регистри и RAM-мемории.
 • [CCS-503] [6 ЕКТС] Компјутерски мрежи
  Предметот е вовед во концептите и принципите на компјутерските мрежи. Се разгледуваат различните мрежни компоненти и нивното меѓусебно вклопување. Се обезбедува детален поглед на мрежните архитектури и нивниот дизајн. Предметот го потенцира дизајнот и имплементацијата на Податочниот слој и МАС под слојот. Се илустрираат концептите на битните мрежни архитектури и протоколи во мрежите Internet и Ethernet. Детално се проучуваат локалните мрежи. Последниот дел од предметот ги обработува меѓумрежното поврзување, компјутерските елементи и виртуелните локални мрежи. Студентите постануваат фамилијарни со мрежните комутаторки елементи , нивното почетно поставување ( set-up ) и практичен дизајн на локалните компјутерски мрежи.
 • [CCS-401] [6 ЕКТС] Оперативни системи
  Овој предмет ги проучува поважните проблеми во оперативните системи. Оперативниот систем е посредник помеѓу корисничките програми и хардверот на компјутерот (или мобилните уреди) на кои тие работат. Затоа одговорноста на оперативниот систем е управување и споделување на компјутерските ресурси. Овој предмет ќе започне со краток вовед во „главните концепти на оперативни системи“ и продолжува со евалуација на овие концепти и анализа во детали. Деталната анализа на главните компоненти на повеќето оперативни системи ќе се дискутира. Дискусијата ќе ги покрие процеси и теми, спорните точки, управување со меморијата, влезно / излезни, датотечни системи и безбедноста меѓу другите. Следниот дел на предметот се занимава со презентација на клучните концепти на дистрибуирани, мултимедија и смарт картичка оперативни системи. На крајот на концепти на мобилни оперативни системи ќе бидат претставени, анализирани и евалуирани. Сето ова ќе биде придружено од анализа на студии на случај на одредени оперативни системи од секоја категорија.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • [EPL2030] Компајлери
  • [CCS-502] Софтверско инженерство
  • [CCS-102] Интернет технологии
  • [CCS-501] Веб програмирање
  • [ECCE-608] Развој на мобилни апликации
  • [ECS6020] Вовед во криптографија
  • [ECCE-607] Вовед во програмирање на VHDL
  • [CCS-601] Компјутерска графика
  • [ECS4060] Интеракција човек - компјутер
  • [ECS3080] Машинско учење
  • [EMI-201] Визуализација на информации
  • [EACS-14] Интелегентни системи
  • [ECS-605] Тестирање и одржување софтвер
  • [ECCE-606] Дизајнирање дигитални системи со VHDL
  • [ECCE-609] Компјутерски контролирани системи
  • [ECCE-610] Дигитална обработка на слика
  • [ECS3060] Професионална ИТ-етика
  • [ECS-604] Податочно рударство
  • [EACS-05] Формални јазици и аутомати
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • [EPL2030] Компајлери
  • [CCS-502] Софтверско инженерство
  • [CCS-102] Интернет технологии
  • [CCS-501] Веб програмирање
  • [ECCE-608] Развој на мобилни апликации
  • [ECS6020] Вовед во криптографија
  • [ECCE-607] Вовед во програмирање на VHDL
  • [CCS-601] Компјутерска графика
  • [ECS4060] Интеракција човек - компјутер
  • [ECS3080] Машинско учење
  • [EMI-201] Визуализација на информации
  • [EACS-14] Интелегентни системи
  • [ECS-605] Тестирање и одржување софтвер
  • [ECCE-606] Дизајнирање дигитални системи со VHDL
  • [ECCE-609] Компјутерски контролирани системи
  • [ECCE-610] Дигитална обработка на слика
  • [ECS3060] Професионална ИТ-етика
  • [ECS-604] Податочно рударство
  • [EACS-05] Формални јазици и аутомати

Семестар 6

 • [CCS-602] [6 ЕКТС] Дистрибуирани системи
  Предметот е вовед во основните концепти на дистрибуирани системи. Се разгледуваат архитектурите на дистрибуирани системи како и предностите и недостатоците на дистрибуираните системи во споредба со традиционалните централизирани системи. Се проучуваат концептите на меѓупроцесни комуникации и интернет протоколи за комуникација. Се илустрираат основите на клиент - сервер програмирање, мiddleware платформи (CORBA, JavaBeans, DCOM, .NET), Web технологија и Web услуги и технологии кај дистрибуираните компјутерски системи. Последниот дел од курсот ги обработува трансакциите и дистрибуираните трансакции. Студентите постануваат фамилијарни со стандардни апликативни решенија за дистрибуираните компјутерски системи.
 • [CCE-604] [6 ЕКТС] Микропроцесори и микроконтролери
  Целта на предметот е студентите да ја разберат архитектурата на микропроцесорите и микроконтролерите и како можат да се програмираат. Преку длабока анализа на 8-битна и 16-битна архитектура, студентите ќе стекнат сознанија за основите на изградба на микропроцесори и микроконтролери како и за принципите за нивната еволуција. Преку анализа на различни формати на инструкции, начини на адресирање и модели на програмирање, студентите ќе стекнат сознанија за методологијата за програмирање во асемблер, како и за програмирање во C и употреба на специфични библиотеки и оперативни системи за дизајнирање системи базирани на микроконтролери. Се обработуваат и различни контексти на употреба на микропроцесорите и микроконтролерите и нивната комуникација со надворешни интегрирани кола.
 • [CCS-603] [6 ЕКТС] Практичен проект
  Ова е активност за дипломската работа и проектот на професионалното позиционирање во областа на компјутерските науки. Студентите треба да подготват проект, вообичаено софтвер, поврзан со нивната дипломска работа, да ја изработат структурата на проектот, да изведат истражување и да го напишат техничкиот извештај . Теоретски, овие проекти претставуваат комплетен систем или пак производ, интегрирана анализа, симулација или дизајн на софтвер или хардвер доколку е соодветно.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • [EPL2030] Компајлери
  • [CCS-502] Софтверско инженерство
  • [CCS-102] Интернет технологии
  • [CCS-501] Веб програмирање
  • [ECCE-608] Развој на мобилни апликации
  • [ECS6020] Вовед во криптографија
  • [ECCE-607] Вовед во програмирање на VHDL
  • [CCS-601] Компјутерска графика
  • [ECS4060] Интеракција човек - компјутер
  • [ECS3080] Машинско учење
  • [EMI-201] Визуализација на информации
  • [EACS-14] Интелегентни системи
  • [ECS-605] Тестирање и одржување софтвер
  • [ECCE-606] Дизајнирање дигитални системи со VHDL
  • [ECCE-609] Компјутерски контролирани системи
  • [ECCE-610] Дигитална обработка на слика
  • [ECS3060] Професионална ИТ-етика
  • [ECS-604] Податочно рударство
  • [EACS-05] Формални јазици и аутомати
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • [EPL2030] Компајлери
  • [CCS-502] Софтверско инженерство
  • [CCS-102] Интернет технологии
  • [CCS-501] Веб програмирање
  • [ECCE-608] Развој на мобилни апликации
  • [ECS6020] Вовед во криптографија
  • [ECCE-607] Вовед во програмирање на VHDL
  • [CCS-601] Компјутерска графика
  • [ECS4060] Интеракција човек - компјутер
  • [ECS3080] Машинско учење
  • [EMI-201] Визуализација на информации
  • [ECS-605] Тестирање и одржување софтвер
  • [ECCE-606] Дизајнирање дигитални системи со VHDL
  • [ECCE-609] Компјутерски контролирани системи
  • [ECCE-610] Дигитална обработка на слика
  • [ECS3060] Професионална ИТ-етика
  • [ECS-604] Податочно рударство
  • [EACS-05] Формални јазици и аутомати

240 ЕКТС (4 години)

Семестар 7

 • [CCE-701] [6 ЕКТС] Вештачка интелигенција и роботика
  Запознавање со основите на вештачката интелигенција: интелигентни агенти, техники за претставување знаење и интелигентно пребарување и одлучување, теорија на игри, формална логика, логички и веројатносни системи за резонирање, учење со набљудување, обучување на невронски мрежи и учење со поттикнување. Во практичниот дел, студентите ќе стекнат знаења за основните концепти на Python.
 • [CCE-702] [6 ЕКТС] Менаџирање проекти
  Овој предмет претставува вовед во областа на управување со софтверски проекти, презентирање техники и пристапи за да се развие критичка свест за предизвиците и недостатоците во оваа област. Модулот се базира на познавање на софтверското инженерство и на други предмети од областа на информационите системи.
 • [CCE-502] [6 ЕКТС] Вградливи компјутерски системи
  Овој модул има за цел да им обезбеди на студентите еден општ вовед околу вградливите системи, нивната употреба како и принципите за нивно дизајнирање. Дизајнирањето на вградливи системи бара темелно разбирање на различни нивоа, почнувајќи од основните хардверски специфики до програмирање на највисоко ниво. Студентите ќе се запознаат со различни микроконтролерски архитектури и нивно програмирање во асемблер и C јазик. Исто така, студентите се запознаваат со различни оперативни системи кои се употребуваат за реализација на вградливи системи како и принципите за програмирање на апликации базирани на таквите оперативни системи.
 • [6 ЕКТС] Слободен изборен предмет
  • [EFE-107] Јавно говорење
  • [EFE-127] Дебата и презентациски вештини
  • [EFE-108] Меѓукултурни студии
  • [EFE-108] Комуникациски вештини
  • [EFE-110] Напреден Excel
  • [EFE-111] Напредни ИТ-вештини
  • [EFE-112] Напреден Ворд
  • [EFE-113] Гугл апс
  • [EFE-114] Напреден акцес
  • [EFE-115] Десктоп-публикации
  • [EFE-116] Веб-публикации
  • [EFE-129] Албански jазик и култура на пишување
  • [EFE-131] Албански јазик за специфични цели
  • [EFE-102] Aкадемско пишување на англиски јазик
  • [EFE-103] Академско пишување на македонски јазик
  • [EFE-104] Академско пишување на албански јазик
  • [EFE-105] Германски јазик (ниво 1 до 4)
  • [EFE-117] Заштита на животната средина
  • [EFE-121] Професионален рзавој на кариерата
  • [EFE-132] Човекови права и слободи
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • [EPL2030] Компајлери
  • [CCS-502] Софтверско инженерство
  • [CCS-102] Интернет технологии
  • [CCS-501] Веб програмирање
  • [ECCE-608] Развој на мобилни апликации
  • [ECS6020] Вовед во криптографија
  • [ECCE-607] Вовед во програмирање на VHDL
  • [CCS-601] Компјутерска графика
  • [ECS4060] Интеракција човек - компјутер
  • [ECS3080] Машинско учење
  • [EMI-201] Визуализација на информации
  • [EACS-14] Интелегентни системи
  • [ECS-605] Тестирање и одржување софтвер
  • [ECCE-606] Дизајнирање дигитални системи со VHDL
  • [ECCE-609] Компјутерски контролирани системи
  • [ECCE-610] Дигитална обработка на слика
  • [ECS3060] Професионална ИТ-етика
  • [ECS-604] Податочно рударство
  • [EACS-05] Формални јазици и аутомати

Семестар 8

 • [CCS-801] [6 ЕКТС] Сигурност на компјутерски системи
  Преку овој предмет студентите ќе стекнат сизнанија за принципите на компјутерската безбедност од применета гледна точка и обезбедува искуство за безбедносните закани и контрамерки. Во рамките на предметите дополнително се опфатени принципите и вештините кои се корисни за донесување одлуки на безбедноста и за разбирање на безбедноста во интеракцијата со светот околу неа. Применетите теми вклучуваат криптографија, овластување за контрола, оперативни системи за безбедност, веб и мрежна безбедност. Други теми ги вклучуваат општите принципи за безбедност, човечките фактори како доверба и социјален инженеринг, безбедноста на комплексните системи и економијата на безбедност. Целта на предметот е да се балансираат теоријата и практиката.
 • [CCE-802] [6 ЕКТС] Интернет на нештата
  Овој предмет овозможува општ вовед во новите концепти од областа на Интернет на нештата како и преглед врз гама на технологии, што се протега од сензори и актуатори близу до корисниците и животната средина, па до сајбер-физички системи кои обезбедуваат регулирачка интелигенција, преку облак, што овозможува сеприсутно поврзување. Во рамките на предметот ќе се поврзат на едно место двата најголеми технолошки новитети на денешнината, семантичниот веб (т.н. Web 3.0) и Интернет на нешта. Предметот е фокусиран како на харверско така и на софтверско кодирање. Студентот може да се фокусира на софтверот, на хардверот или на двата аспекта. Целта е и да се презентираат отворени прашања поврзани моделот IoT, развојот, евалуацијата и еволуцијата, како и конципирање на идните насоки релевантни за општествениот развој и влијанието, како и за можностите за истражување.
 • [CCS6010] [12 ЕКТС] Дипломска работа
  Во рамките на овој предмет студентите ќе работат на комплетирање на применет или теориски проект. Целта на предметот е да им овозможи на студентите да го интегрираат знаењето стекнато од предметите на целокупната наставна програма, за да се испорача „производ“, како што е софтвер или теза. Студентите ќе имаат можност да стекнат искуство во дизајнирање, програмирање и во оценување проект од областа на компјутерско инженерство. На крајот, студентите ја документираат својата работа во форма на писмени извештаи и усни презентации, кои ги оценува комисијата на факултетот.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • [EPL2030] Компајлери
  • [CCS-502] Софтверско инженерство
  • [CCS-102] Интернет технологии
  • [CCS-501] Веб програмирање
  • [ECCE-608] Развој на мобилни апликации
  • [ECS6020] Вовед во криптографија
  • [ECCE-607] Вовед во програмирање на VHDL
  • [CCS-601] Компјутерска графика
  • [ECS4060] Интеракција човек - компјутер
  • [ECS3080] Машинско учење
  • [EMI-201] Визуализација на информации
  • [EACS-14] Интелегентни системи
  • [ECS-605] Тестирање и одржување софтвер
  • [ECCE-606] Дизајнирање дигитални системи со VHDL
  • [ECCE-609] Компјутерски контролирани системи
  • [ECCE-610] Дигитална обработка на слика
  • [ECS3060] Професионална ИТ-етика
  • [ECS-604] Податочно рударство
  • [EACS-05] Формални јазици и аутомати
Google+