COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!
Export

Програма:

Јавна администрација (2017/2018)

Циклус на студии: Прв циклус (Додипломски)
Факултет: Современи Општествени Науки
Академска година: 2022 / 2023
Титула: Дипломиран по јавна администрација
ЕКТС: 180 (3 години) Aкредитација
ЕКТС: 240 (4 години) Aкредитација
Решение: Решение за почеток со работа

Програмата за jавна администрација има мултидисциплинарен пристап кон главните елементи на студирање во областа на јавната администрација и менаџирањето, правото и во областа на социоекономските науки. Во рамките на програмата се опишуваат и се идентификуваат основните концепти, начелата, административните и законските процеси, теориите во јавната администрација, како што се оние поврзани со човечкото и институционалното однесување, процесот на јавните политики, економијата во јавниот сектор и менаџирањето на јавните и непрофитабилните организации.
Главни цели на програмата се да се подготват студентите за:
- Подготвување административни документи, планирање и координација на меѓуинституционалната работа, архивирање, регистрација на управни предмети преку употреба на информацискиот систем.
- Примена на професионални знаења во исполнувањето на работните задачи во институциите на државата и на јавната администрација, во приватните организации и граѓанскиот сектор.
- Да развијат критичко мислење за работата на државата и јавните институции во случај на кршење на административните правила, бирократијата и нетранспарентноста.
- Да бидат оспособени аналитички да ја развијат улогата на државата и јавната администрација во последниве децении во Република Македонија и во државите во регионов.
- Да ги распознаваат современите трендови и дејствувања во државата во јавните институции и јавното менаџирање во земјите во развој и во развиените земји.
- Да можат да преземаат иницијатива за идентификување и за адресирање на потребите за учење за државните институции и јавната администрација.

Студиите по јавна администрација овозможуваат исполнување на образовните потреби за поддршка на студентите да ја започнат својата професионална кариера во: државните и локалните владини агенции, општините, јавните институции, училишните администрации, непрофитабилни организации, универзитети и претпријатија.

Знаење и разбирање

- Има мултидисиплинарни знаења и разбирање на главните елементи на студирање во областа на јавната администрација и менаџирањето, правото, социоекономските науки.
- Ги опишува и ги идентификува основните концепти, начелата, административните и законските процеси, теориите во jавната aдминистрација, како што се оние поврзани со човечкото и институционално однесување, процесот на јавните политики, економијата во јавниот сектор и менаџирањето на јавните и непрофитните организации.
- Ги разбира различните системи на јавната администрација - државната администрација, јавното менаџирање и интеракцијата на политичките институции и процеси, владините и административни политики.
- Има знаења за процесите на интеграција во Европската унија од jавната и државната администрација и за институционалните аспeкти.

Примена на знаењето и разбирањето

- Да ги применува сознанијата кои се однесуваат на комплексната работа на државата и jавната aдминистрација и да применува соодветни правила и процедури.
- Може да демонстрира способност да подготвува административни документи, да помага во планирањето и координацијата на меѓуинституционалната работа, архивирањето, регистрацијата на управни предмети преку употреба на информацискиот систем.  
- Да применува професионални знаења во исполнувањето на работните задачи во институциите на државата и на jавната администрација, во приватните организации и граѓанскиот сектор. 

Способност за проценка

- Во можност е да ги разликува карактеристиките и постојните текови во државните и јавните институции, приватните организации и во невладиниот сектор во земјава.
- Да развие критичко мислење за работата на државата и јавните институции во случај на кршење на административните правила, бирократијатa и нетранспарентностa
- Ги оценува различните структури и процеси на менаџирање на јавниот сектор, советувањето и контролата.
- Да го споредува на критички начин развојот на улогата на државата и јавната администрација во последниве децении во Македонија и во регионов.

Комуникациски вештини

- Оспособен е да зборува и да пишува на албански, македонски и на англиски јазик во согласност со протоколите и правилата кои се однесуваат на јавната администрација.
- Може да употребува различни средства за комуникација и да ги почитува етичките стандарди кога работи со државните институции и јавните актери.
- Може да дејствува независно и да се координира со другите со цел да ги исполни различните задачи на хиерахиски нивоа.
- Да ги објасни интерперсоналните и меѓуорганизациските улоги на индивидуата во рамките на јавната служба.

Вештини на учење

- Ги распознава современите трендови и дејствувањата во државата во јавните институции и јавното менаџирање во земјите во развој и во развиените земји.
- Може да применува нов транспарентен начин на работа на државата и јавната администрација, употребувајќи нови технолошки средства.
- Може да преземе иницијатива за идентификување и за адресирање на потребите за учење за државните институции и јавната администрација.
- Има способност за доживотно учење и самообразување во областа на јавната администрација.
- Има способност да предлага план и да врши обука за актерите во секторот на јавната администрација и институциите.

Семестар 1

 • [CPA-102] [6 ЕКТС] Вовед во право
  Во рамките на предметот Вовед во правото се користат знаењето, основните поими и категории од другите правни дисциплини. Притоа се даваат основни, општи и воведни правни знаења на појавите: држава и право.
 • [CPA-101] [6 ЕКТС] Вовед во јавна администрација
  Јавната администрација претставува област која е од посебен интерес за науката. Со предметот Вовед во јавната администрација студентите ќе стекнат знаења за основните концепти на јавната администрација. Посебен акцент ќе биде ставен врз евалвацијата на јавната администрација, како и врз реформите во оваа област во нашава земја. Студентите ќе имаат можност да се запознаат со оваа област и критички да ги анализираат развојот и појавите на јавната администрација. Бидејќи оваа област е предмет на постојани промени, посебно внимание ќе се посвети на новите теории, како и на класичните теории на јавната администрација. Предметот на истражување се: поими и основни знаења за принципите и за институциите на јавната администрација; улогата и значењето на јавната администрација во организираното општество; генезата и историскиот развој на јавната администрација; организациската структура на јавната администрација; функционирањето на институциите на јавната администрација; државните службеници; контролатa и одговорноста на ЈА, комуникациите во ЈА, јавната администрација како служба за одбрана и за реализација на човековите права итн.
 • [CPA-103] [6 ЕКТС] Основи на економијата
  Предметот е дизајниран со цел студентите да се запознаат со надворешното и внатрешното окружување на претпријатието. Меѓутоа, ќе биде посветено внимание на финансиската функција, на маркетинг-функцијата и на организационата функција на претпријатието. Покрај ова, се согледува и влијанието на претпријатието врз заедницата во која дејствува.
 • [3 ЕКТС] Изборен предмет - Албански/Mакедонски јазик
  • [MAPP1010] Македонски јазик за професионални цели 1
  • [MAPP1020] Македонски јазик за професионални цели 2
  • [BS018] Македонски јазик за почетници 1
  • [BS152] Македонски јазик за почетници 2
  • [BAM1010] Албански јазик за почетници 1
  • [BAM2010] Албански јазик за почетници 2
 • [3 ЕКТС] Изборен предмет - Англиски јазик
  • [BENP-01] Англиски јазик за општа и професионална комуникација 1-
  • [BENP-02] Англиски јазик за општа и професионална комуникација 2
  • [BENP-03] Англиски јазик за општа и професионална комуникација 3
  • [BENP-04] Англиски јазик за општа и професионална комуникација 4
  • [BEN-05] Англиски јазик 5
  • [BEN-06] Англиски јазик 6
 • [6 ЕКТС] Слободен изборен предмет
  • [EFE-107] Јавно говорење
  • [EFE-127] Дебата и презентациски вештини
  • [EFE-108] Меѓукултурни студии
  • [EFE-108] Комуникациски вештини
  • [EFE-110] Напреден Excel
  • [EFE-111] Напредни ИТ-вештини
  • [EFE-112] Напреден Ворд
  • [EFE-113] Гугл апс
  • [EFE-114] Напреден акцес
  • [EFE-115] Десктоп-публикации
  • [EFE-116] Веб-публикации
  • [EFE-129] Албански jазик и култура на пишување
  • [EFE-131] Албански јазик за специфични цели
  • [EFE-102] Aкадемско пишување на англиски јазик
  • [EFE-103] Академско пишување на македонски јазик
  • [EFE-104] Академско пишување на албански јазик
  • [EFE-105] Германски јазик (ниво 1 до 4)
  • [EFE-117] Заштита на животната средина
  • [EFE-121] Професионален рзавој на кариерата
  • [EFE-132] Човекови права и слободи

Семестар 2

 • [CPA-301] [6 ЕКТС] Основи на статистика
  Главна цел на овој предмет е да се овозможи студентите да стекнат основни знаења за основните статистички методи и за нивна примена со цел следење на професионалната литература, за да можат концизно да се изнесат резултатите и заклучоците од извршените истражувања. Главни аспекти на изучувањето на овој предмет се: одредување на дисциплините, поврзување на податоците, статистичка анализа, статистичка примена на методи на полето на хуманитарните науки, демонстрирање на статистичките податоци и претставување на односот меѓу статистиката и другите науки.
 • [CPA-202] [6 ЕКТС] Уставно право
  Преку овој предмет студентите стекнуваат теоретски и практични сознанија за уставното право како основна гранка на правото, Уставот како највисок правен и политички акт на државава и за уставноста и законитоста како основни начела на правната држава.
 • [CPA-203] [6 ЕКТС] Принципи на социологијата
  Целта на предметот Принципи на социологија е студентите да стекнат општи знаења за општествените феномени како и посебни и специфични знаења за општествените текови и феномени со кои тие се соочуваат и ќе се соочуваат во иднина како граѓани и академски работници.
 • [6 ЕКТС] Слободен изборен предмет
  • [EFE-107] Јавно говорење
  • [EFE-127] Дебата и презентациски вештини
  • [EFE-108] Меѓукултурни студии
  • [EFE-108] Комуникациски вештини
  • [EFE-110] Напреден Excel
  • [EFE-111] Напредни ИТ-вештини
  • [EFE-112] Напреден Ворд
  • [EFE-113] Гугл апс
  • [EFE-114] Напреден акцес
  • [EFE-115] Десктоп-публикации
  • [EFE-116] Веб-публикации
  • [EFE-129] Албански jазик и култура на пишување
  • [EFE-131] Албански јазик за специфични цели
  • [EFE-102] Aкадемско пишување на англиски јазик
  • [EFE-103] Академско пишување на македонски јазик
  • [EFE-104] Академско пишување на албански јазик
  • [EFE-105] Германски јазик (ниво 1 до 4)
  • [EFE-117] Заштита на животната средина
  • [EFE-121] Професионален рзавој на кариерата
  • [EFE-132] Човекови права и слободи
 • [3 ЕКТС] Изборен предмет - Англиски јазик
  • [BENP-01] Англиски јазик за општа и професионална комуникација 1-
  • [BENP-02] Англиски јазик за општа и професионална комуникација 2
  • [BENP-03] Англиски јазик за општа и професионална комуникација 3
  • [BENP-04] Англиски јазик за општа и професионална комуникација 4
  • [BEN-05] Англиски јазик 5
  • [BEN-06] Англиски јазик 6
 • [3 ЕКТС] Изборен предмет - Албански/Mакедонски јазик
  • [MAPP1010] Македонски јазик за професионални цели 1
  • [MAPP1020] Македонски јазик за професионални цели 2
  • [BS018] Македонски јазик за почетници 1
  • [BS152] Македонски јазик за почетници 2
  • [BAM1010] Албански јазик за почетници 1
  • [BAM2010] Албански јазик за почетници 2

Семестар 3

 • [CPA-401] [6 ЕКТС] Институции и политики на ЕУ
  Целта на овој предмет е студентите да се запознаат со комплексната природа на феномените кои ја сочинуваат европската интергација, европските институциите и политиките. Првиот дел на овој предмет се однесува на развојот на институциите, процесот на донесување одлуки и на улогата на главните актери, додека вториот дел се однесува на политиките на ЕУ. Исто така, преку овој предемет студентите стекниваат сознанија за главните теоретски интерпретации и за развојот на ЕУ. Притоа ги согледуваат сегашните и идните предизвици со кои се соочува ЕУ во однос на нејзините институции и политики.
 • [CPA-302] [6 ЕКТС] Вовед во јавна политика
  Целта на предметот е студентите полесно да ги разберат и да ги совладаат јавната политика, нејзините принципи за создавање, водењето конкретна политика, како и нејзина анализа, имплементација, евалуација и нејзино развивање. Менаџментот на јавни политики е дисциплина за решавање проблеми која ги користи сознанијата од методологиите и основните теории на општествените науки, на општествените професии и на филозофијата на политиките.
 • [CPA-303] [6 ЕКТС] Административно право
  Основна цел на предметот Административно право е совладување на материјата за подобро и полесно да се разберат организацијата и функционирањето на администрацијата од национален и од меѓународен аспект. Преку овој предмет студентите стекнуваат знаења и за правните акти, видовите акти и за методологијата за креирање алатки и инструменти за контрола на администрацијата.
 • [6 ЕКТС] Elective course - English for specific purposes 1
  • [LPCEN-01] Англиски јазик за јавна амдминистрација, политички науки и комуникација 1
 • [6 ЕКТС] Слободен изборен предмет
  • [EFE-107] Јавно говорење
  • [EFE-127] Дебата и презентациски вештини
  • [EFE-108] Меѓукултурни студии
  • [EFE-108] Комуникациски вештини
  • [EFE-110] Напреден Excel
  • [EFE-111] Напредни ИТ-вештини
  • [EFE-112] Напреден Ворд
  • [EFE-113] Гугл апс
  • [EFE-114] Напреден акцес
  • [EFE-115] Десктоп-публикации
  • [EFE-116] Веб-публикации
  • [EFE-129] Албански jазик и култура на пишување
  • [EFE-131] Албански јазик за специфични цели
  • [EFE-102] Aкадемско пишување на англиски јазик
  • [EFE-103] Академско пишување на македонски јазик
  • [EFE-104] Академско пишување на албански јазик
  • [EFE-105] Германски јазик (ниво 1 до 4)
  • [EFE-117] Заштита на животната средина
  • [EFE-121] Професионален рзавој на кариерата
  • [EFE-132] Човекови права и слободи

Семестар 4

 • [CPA-201] [6 ЕКТС] Јавно лидерство и организациски развој
  Целта на предметот е да им се овозможи на студентите како лидери и раководители да го развиваат и да го спроведуваат постигнувањето на мисијата и визијата на одредена организација во јавниот сектор; да ги развиваат вредности кои се неопходни за долгорочниот успех и за нивна примена преку соодветни активности и навики; како лидерите и раководителите лично да се вклучени во обезбедувањето сигурност дека системите за управување со организацијата ќе се развиваат и ќе се спроведуваат. Исто така, преку предметот се опфаќа и начинот како организацијата ги спроведува својата мисија и својата визија преку јасна стратегија заснована на мислењата на сите заинтересирани страни, поддржана преку сите релевантни политики, планови, цели и процеси.
 • [CPA-402] [6 ЕКТС] Административна постапка
  Преку предметот Административна постапка студентите ќе стекнат знаења за основните карактеристики на позитивната легислатива за општата управна постапка во Република Македонија како и за посебните постапки кои се водат пред надлежните институции, како формално право, но и преку компаративен пристап со други земји (посебно од нашево опкружување).
 • [CPA-501] [6 ЕКТС] Современи концепти и принципи на менаџмент во јавниот сектор
  Студентите ќе можат да ги препознаваат фундаменталните аспекти на јавниот менаџмент како научна област и како професија и ќе можат да направат анализа на активностите на владата од правна, менаџерска и од политичка перспектива.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • [EPA-406] Глобализација и социјалните мрежи
  • [EPA-403] Номотехника
  • [EPA-407] Основни принципи на меѓународното право
  • [EPS-504] Политички систем на РМ
  • [CPA6040] Вештини за менаџирање со канцелариски работи
  • [EPA-504] Политички партии и изборни модели
  • [EPA-401] Социјална и трудова економија
  • [EPA-503] Политички проблеми на ЕУ-интеграции
  • [EPA-505] Административно право на Европска унија
  • [EPA-506] Хуманитарното право и улогата на јавните службеници
  • [EPA-605] Стратегии на пребарување на можности за кариера
  • [EPA-603] Теории на организациско однесување
  • [CPS-403] Политички менаџмент
  • [EPA-606] Развојно планирање и проценка на влијанието на јавните политики
  • [CPA071] Социјални политики
  • [EPA-607] Деловна регулатива на владите
  • [EPA-608] Систем на државни службеници
  • [EPA-701] Добро владеење
  • [EPA-702] Социологија на работа и организации
  • [EPA-703] Меѓународен бизнис
  • [EPA-801] Јавни услуги
  • [EPA-802] Јавен менаџмент
  • [CPS-201] Социјална психологија
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет - Англиски јазик за специфични цели
  • [LPCEN-02] Англиски јазик за јавна амдминистрација, политички науки и комуникација 2

Семестар 5

 • [CPA082] [6 ЕКТС] Квантитативни методи
  Предметот е фокусиран на два општи приода кон анализа на податоците. Имено, квантитативна и квалитативна. Во однос на квантитативната анализа се фокусира на употреба на статистичката анализа во однос на квалитативната анализа во која се дефинира како оние пристапи во кои не се вклучени квантитативните пристапи - или пристапи кои не користат нумеричка манипулација. Ќе се анализираат и студии на случај за презентирање на методите на истражување, деловите на општественото научно истражување, приодите за истражувачки дизајн, преку спроведување емпириски дизајн како и мултиваријабилна анализа.
 • [CPA-502] [6 ЕКТС] Системи на локална самоуправа
  Студентите на Факултетот за јавна администрација и политички науки треба да стекнат и основни знаења, но и поспецијализирани знаења во врска со организирањето и со функционирањето на локалната самоуправа. Исто така треба да стекнат и сознанија за односот на локалната и централната власт и за основните принципи на локалната самоуправа во државите со традиционална локална самоуправа, во државите на Југоисточна Европа и во Република Македонија. Цел на изучување на овој предмет е студентите да бидат подготвени на потребното ниво за да можат да ги завршат своите обврските целосно и одговорно.
 • [CPS-503] [6 ЕКТС] Јавни финансии
  Студентите да стекнат знаење за јавните финансии, како едно од главните средства на макроекономските политики и како еден од фундаменталните инструменти за функционирањето на една национална економија како целина и како потсистем на еден економски систем на земјата Студентите да стекнат знаење за јавните добра и расходите екстерналиите, распределбата на општествените приходи, алокација и реалокација на приходите, споредбените аспекти на јавните финансии во развиените земји и оние во транзиција, спецификите на фискалните системи на Македонија, трендовите и предизвиците на истите, фискалната децентрализација итн. Студентите да стекнат знаење за буџетот и вонбуџетските фондови како главни инструменти на фискалната политика, процедурите околу подготовка, изработка, составување, одобрување, спроведување и контрола на буџетот, како и техниките на буџетот како на локално, така и на централно ниво. Кај студентите да се создаде јасна слика за функционирањето на еден фискален систем, од аспект на различните фискални теории со кои ќе можат да извршат компаративна разлика и да ги најдат заедничките точки на функционирање на овие системи во различните земји. Студентите да се запознаат со главните индикатори на фискалната политика во РМ, креирање на реална база на податоци во поглед на долгорочните фискални трендови на РМ, стимулирајќи ги студентите да работат независни семинарски работи и есеи од областа на фискалната политика.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • [EPA-406] Глобализација и социјалните мрежи
  • [EPA-403] Номотехника
  • [EPA-407] Основни принципи на меѓународното право
  • [EPS-504] Политички систем на РМ
  • [CPA6040] Вештини за менаџирање со канцелариски работи
  • [EPA-504] Политички партии и изборни модели
  • [EPA-401] Социјална и трудова економија
  • [EPA-503] Политички проблеми на ЕУ-интеграции
  • [EPA-505] Административно право на Европска унија
  • [EPA-506] Хуманитарното право и улогата на јавните службеници
  • [EPA-605] Стратегии на пребарување на можности за кариера
  • [EPA-603] Теории на организациско однесување
  • [CPS-403] Политички менаџмент
  • [EPA-606] Развојно планирање и проценка на влијанието на јавните политики
  • [CPA071] Социјални политики
  • [EPA-607] Деловна регулатива на владите
  • [EPA-608] Систем на државни службеници
  • [EPA-701] Добро владеење
  • [EPA-702] Социологија на работа и организации
  • [EPA-703] Меѓународен бизнис
  • [EPA-801] Јавни услуги
  • [EPA-802] Јавен менаџмент
  • [CPS-201] Социјална психологија
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • [EPA-406] Глобализација и социјалните мрежи
  • [EPA-403] Номотехника
  • [EPA-407] Основни принципи на меѓународното право
  • [EPS-504] Политички систем на РМ
  • [CPA6040] Вештини за менаџирање со канцелариски работи
  • [EPA-504] Политички партии и изборни модели
  • [EPA-401] Социјална и трудова економија
  • [EPA-503] Политички проблеми на ЕУ-интеграции
  • [EPA-505] Административно право на Европска унија
  • [EPA-506] Хуманитарното право и улогата на јавните службеници
  • [EPA-605] Стратегии на пребарување на можности за кариера
  • [EPA-603] Теории на организациско однесување
  • [CPS-403] Политички менаџмент
  • [EPA-606] Развојно планирање и проценка на влијанието на јавните политики
  • [CPA071] Социјални политики
  • [EPA-607] Деловна регулатива на владите
  • [EPA-608] Систем на државни службеници
  • [EPA-701] Добро владеење
  • [EPA-702] Социологија на работа и организации
  • [EPA-703] Меѓународен бизнис
  • [EPA-801] Јавни услуги
  • [EPA-802] Јавен менаџмент
  • [CPS-201] Социјална психологија

Семестар 6

 • [CPA7030] [6 ЕКТС] Компаративни аспекти на системите на јавната администрација
  Преку овој предмет студентите ќе стекнат знаења за основните карактеристики на јавната администрација во разни држави. Основна цел е да се истражуваат видовите како форми на дејствување на институциите на јавната администрација во разни општества, со цел студентите да стекнат нови знаења. Преку овој предмет, студентите ќе бидат запознати со значењето на јавната администрација во различни држави, преку запознавање со различните организациски административни системи на државите. Исто така, на студентите ќе им биде овозможено да ги разберат организациската структура и функционирањето на институциите извршно-административно, но и на другите форми и институции на јавната администрација. Ова знаење за студентите е значајно особено во однос на глобализацијата и на важноста на интеграцијата.
 • [CPA-403] [6 ЕКТС] Менаџмент со човековите ресурси во јавниот сектор
  Менаџментот со човечките ресурси (МЧР) е важен аспект на организацискиот менаџмент. Овој предмет се фокусира на многукратни изрази на управување со човечките ресурси во јавниот сектор. Преку овој предмет ќе се испитаат теории и практики на МЧР во однос на факторите, демократизацијата на општеството, брзиот развој на технологијата и глобализацијата кои директно имаат влијание врз развојот на МЧР. Воедно се анализира и улогата на МЧР во организации со нагласок на регрутирање, селектирање и тестирање, обука, развивање и компензација на човечките ресурси на организацијата. Исто така значајните активности на МЧР вклучуваат анализирање и опис на работните места. Примената на стратегиското размислување при анализирање на организациските и кадровските предизвици дава конкретни решенија за раководителите во јавниот сектор. Преку предметот студентите се подготвуваат да бидат успешни менаџери со испитување на теориите, практиките и на политиките на модерниот МЧР.
 • [CPA-604] [6 ЕКТС] Дипломска работа
  Ова е активност поврзано со дипломската работа и професионален пројект. Од студентите се бара да напише проект, обично поврзан со дипломската работа, да се изработи структурата на проектот да се направи истражување и да го напишат извештајот.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • [EPA-406] Глобализација и социјалните мрежи
  • [EPA-403] Номотехника
  • [EPA-407] Основни принципи на меѓународното право
  • [EPS-504] Политички систем на РМ
  • [CPA6040] Вештини за менаџирање со канцелариски работи
  • [EPA-504] Политички партии и изборни модели
  • [EPA-401] Социјална и трудова економија
  • [EPA-503] Политички проблеми на ЕУ-интеграции
  • [EPA-505] Административно право на Европска унија
  • [EPA-506] Хуманитарното право и улогата на јавните службеници
  • [EPA-605] Стратегии на пребарување на можности за кариера
  • [EPA-603] Теории на организациско однесување
  • [CPS-403] Политички менаџмент
  • [EPA-606] Развојно планирање и проценка на влијанието на јавните политики
  • [CPA071] Социјални политики
  • [EPA-607] Деловна регулатива на владите
  • [EPA-608] Систем на државни службеници
  • [EPA-701] Добро владеење
  • [EPA-702] Социологија на работа и организации
  • [EPA-703] Меѓународен бизнис
  • [EPA-801] Јавни услуги
  • [EPA-802] Јавен менаџмент
  • [CPS-201] Социјална психологија
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • [EPA-406] Глобализација и социјалните мрежи
  • [EPA-403] Номотехника
  • [EPA-407] Основни принципи на меѓународното право
  • [EPS-504] Политички систем на РМ
  • [CPA6040] Вештини за менаџирање со канцелариски работи
  • [EPA-504] Политички партии и изборни модели
  • [EPA-401] Социјална и трудова економија
  • [EPA-503] Политички проблеми на ЕУ-интеграции
  • [EPA-505] Административно право на Европска унија
  • [EPA-506] Хуманитарното право и улогата на јавните службеници
  • [EPA-605] Стратегии на пребарување на можности за кариера
  • [EPA-603] Теории на организациско однесување
  • [CPS-403] Политички менаџмент
  • [EPA-606] Развојно планирање и проценка на влијанието на јавните политики
  • [CPA071] Социјални политики
  • [EPA-607] Деловна регулатива на владите
  • [EPA-608] Систем на државни службеници
  • [EPA-701] Добро владеење
  • [EPA-702] Социологија на работа и организации
  • [EPA-703] Меѓународен бизнис
  • [EPA-801] Јавни услуги
  • [EPA-802] Јавен менаџмент
  • [CPS-201] Социјална психологија

240 ЕКТС (4 години)

Семестар 7

 • [CPA118] [6 ЕКТС] Современи политички системи
  Основна цел на предметот „Современи политички системи“ е студентите да стекнат: знаења околу функционирањето на политичките системи кои се среќаваат денес ширум светот, опфаќајќи ги тука не само оние политички системи кои се сметаат како демократски, знаења за основните теории и концепции за политичките системи, но истовремено да се запознаат и со практичното функционирање на повеќе политички системи во светски рамки. Од овој аспект гледано, како основни посебни цели на овој предмет може да се наведат следниве: - Студентите да се запознаат со политичките системи од аспект на нивниот поим, специфичности и историски развој. - Студентите да стекнат основни знаења околу главните теории и концепции за политичките системи. - Студентите да се запознаат со основните пристапи кон класификација на политичките системи. - Студентите да се оспособат да ги распознаат спецификите на одделни политички системи. Општо гледано овој предмет ги опфаќа следниве општи цели: - Стекнување знаење (терминологии, класификации, трендови). - Учење на основни принципи или теории. - Учење како наученото може да се примени (за да се подобрат размислувањето, способноста за разрешување проблеми и донесувањето одлуки). - Развој на специфични вештини, компетентност и пристапи кон размислување за ситуации и проблеми. - Стекнување способност за соработка со другите како дел на работна група или тим. - Поттикнување на креативноста. - Развој на способноста за писмено и за усно изразување на мислењата и ставовите. - Учење како да се најдат и да се користат расположливи ресурси за учење и разрешување проблеми. - Развој на појасно разбирање за личните вредности и за нивен развој. - Оспособување за критична анализа на идеи, аргументи и на мислења. - Поттикнување за вклучување во дебати и отворање теми за дискусија.
 • [CPA7020] [6 ЕКТС] Апликативна економија во јавниот сектор
  Цели на предметната програма: Економијата во целина влијае врз тоа колку ефикасно се грижиме за нашата планета, врз иднината која сакаме да бидеме дел од неа, врз ресурсите кои ги имаме на располагање, врз тоа до кој степен се грижиме за сиромашните и за богатите. Но, треба исклучиво да се потенцира дека економските принципи и концепции без разлика на нивото на развиеноста на економијата не се менуваат. Економија на јавниот сектор има за цел да ги дефинира економијата и улогата на државата во економијата, улогата на јавните институции во економијата. Има за цел да ги дефинира агрегатната понуда и агрегатната побарувачка, влијанието на фискалната и монетарната политика врз пазарите.
 • [CPA-701] [6 ЕКТС] Стратешки менаџмент во јавниот сектор
  Цели на предметната програма: Економијата во целина влијае врз тоа колку ефикасно се грижиме за нашата планета, врз иднината која сакаме да бидеме дел од неа, врз ресурсите кои ги имаме на располагање, врз тоа до кој степен се грижиме за сиромашните и за богатите. Но треба исклучиво да се потенцира дека економските принципи и концепции без разлика на нивото на развиеноста на економијата не се менуваат. Преку овој предмет се стекнуваат основни разбирања за економските феномени, бизнис-релациите со административниот капацитет на државата. Овој предмет овозможува запознавање со односите на бизниз-заедницата, административниот систем и политичките институции. Знаењето ќе се применува за претставување моменталните социоекономски проблеми.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • [EPA-406] Глобализација и социјалните мрежи
  • [EPA-403] Номотехника
  • [EPA-407] Основни принципи на меѓународното право
  • [EPS-504] Политички систем на РМ
  • [CPA6040] Вештини за менаџирање со канцелариски работи
  • [EPA-504] Политички партии и изборни модели
  • [EPA-401] Социјална и трудова економија
  • [EPA-503] Политички проблеми на ЕУ-интеграции
  • [EPA-505] Административно право на Европска унија
  • [EPA-506] Хуманитарното право и улогата на јавните службеници
  • [EPA-605] Стратегии на пребарување на можности за кариера
  • [EPA-603] Теории на организациско однесување
  • [CPS-403] Политички менаџмент
  • [EPA-606] Развојно планирање и проценка на влијанието на јавните политики
  • [CPA071] Социјални политики
  • [EPA-607] Деловна регулатива на владите
  • [EPA-608] Систем на државни службеници
  • [EPA-701] Добро владеење
  • [EPA-702] Социологија на работа и организации
  • [EPA-703] Меѓународен бизнис
  • [EPA-801] Јавни услуги
  • [EPA-802] Јавен менаџмент
  • [CPS-201] Социјална психологија
 • [6 ЕКТС] Слободен изборен предмет
  • [EFE-107] Јавно говорење
  • [EFE-127] Дебата и презентациски вештини
  • [EFE-108] Меѓукултурни студии
  • [EFE-108] Комуникациски вештини
  • [EFE-110] Напреден Excel
  • [EFE-111] Напредни ИТ-вештини
  • [EFE-112] Напреден Ворд
  • [EFE-113] Гугл апс
  • [EFE-114] Напреден акцес
  • [EFE-115] Десктоп-публикации
  • [EFE-116] Веб-публикации
  • [EFE-129] Албански jазик и култура на пишување
  • [EFE-131] Албански јазик за специфични цели
  • [EFE-102] Aкадемско пишување на англиски јазик
  • [EFE-103] Академско пишување на македонски јазик
  • [EFE-104] Академско пишување на албански јазик
  • [EFE-105] Германски јазик (ниво 1 до 4)
  • [EFE-117] Заштита на животната средина
  • [EFE-121] Професионален рзавој на кариерата
  • [EFE-132] Човекови права и слободи

Семестар 8

 • [CPA-801] [6 ЕКТС] Социјално и трудово право
  Цели на предметната програма: Овој предмет е фокусиран на економијата на пазарот на трудот. Притоа се обработуваат детерминантите на побарувачката и понудата на пазарот на трудот, детерминантите на плата, разликите во платите меѓу групите, инвестициите во човечкиот капитал, вработеноста и невработеноста. Целта е да се работи со студии на случај на пазарот на трудот од земјите во транзиција. Преку предавањата и вежбите студентите ќе се запознаат со главните области на пазарот на трудот и притоа ќе се обезбеди основа за оригинални истражувања во оваа област.
 • [EPA-604] [6 ЕКТС] Етика во јавната администрација
  Цели на предметната програма (компетенции): - Има знаења и ги разбира семантиката и концептите на етиката, стандардите на однесување, моралното расудување и моралната филозофија. - Развива став за позицијата на моралот во професионалниот живот. - Формира јасни ставови за правата и одговорностите на вработениот во јавната-државната администрација. - Способен е да се соочи со етички проблематични ситуации. - Има чувство за карактерот кој се бара во професијата на администраторот. - Запознаен е со литературата за етиката во сферата на јавната администрација. - Подготвен е да употребува комуникативни алатки и да ги почитува етичките стандарди во работата со државните институции и јавните актери.
 • [CPA-802] [6 ЕКТС] Економија за менаџери во јавни и непрофитни организации
  Цели на предметната програма: Економијата во целина влијае врз тоа колку ефикасно се грижиме за нашата планета, врз иднината која сакаме да бидеме дел од неа, врз ресурсите кои ги имаме на располагање, врз тоа до кој степен се грижиме за сиромашните и за богатите. Но треба исклучиво да се потенцира дека економските принципи и концепции без разлика на нивото на развиеноста на економијата не се менуваат. Преку овој предмет се стекнуваат основни разбирања за економските феномени, бизнис-релациите со административниот капацитет на државата. Овој предмет овозможува запознавање со односите на бизниз-заедницата, административниот систем и политичките институции. Знаењето ќе се применува за претставување моменталните социоекономски проблеми.
 • [CPA-803] [6 ЕКТС] Проект - Студија на случај
  Ова е активност поврзано со дипломската работа и професионален пројект. Од студентите се бара да напише проект, обично поврзан со дипломската работа, да се изработи структурата на проектот да се направи истражување и да го напишат извештајот.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • [EPA-406] Глобализација и социјалните мрежи
  • [EPA-403] Номотехника
  • [EPA-407] Основни принципи на меѓународното право
  • [EPS-504] Политички систем на РМ
  • [CPA6040] Вештини за менаџирање со канцелариски работи
  • [EPA-504] Политички партии и изборни модели
  • [EPA-401] Социјална и трудова економија
  • [EPA-503] Политички проблеми на ЕУ-интеграции
  • [EPA-505] Административно право на Европска унија
  • [EPA-506] Хуманитарното право и улогата на јавните службеници
  • [EPA-605] Стратегии на пребарување на можности за кариера
  • [EPA-603] Теории на организациско однесување
  • [CPS-403] Политички менаџмент
  • [EPA-606] Развојно планирање и проценка на влијанието на јавните политики
  • [CPA071] Социјални политики
  • [EPA-607] Деловна регулатива на владите
  • [EPA-608] Систем на државни службеници
  • [EPA-701] Добро владеење
  • [EPA-702] Социологија на работа и организации
  • [EPA-703] Меѓународен бизнис
  • [EPA-801] Јавни услуги
  • [EPA-802] Јавен менаџмент
  • [CPS-201] Социјална психологија
Google+