Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!
Export

Програма:

Развој на софтвер и апликации (2012/2013)

Циклус на студии: Втор циклус (Постдипломски)
Факултет: Современи науки и технологии
Академска година: 2023 / 2024
Титула: Магистер по компјутерски науки / Oбласт: Развој на софтвер и апликации
ЕКТС: 60 (1 годинa) Aкредитација
Решение:
Студиската програма има за цел:
 • Да одговори на потребите на глобалниот пазар на развој на софтвер и на апликации, со посебен акцент на регионалните потреби и специфичните перспективи на Република Македонија во насока на градење заеднички европски образовен, работен и истражувачки простор.
 • Да се подготват студентите за актуелните и идните технолошки предизвици од областите на ИКТ со развивање вештини за критичко размислување неопходни за креативност, етичност и ефикасност во широк спектар на контексти.
 • Да се обучат студентите да пристапуваат кон информациските потреби на одредена организација, да имплементираат современи технологии и да откриваат иновативни решенија за бизнис и за истражувачки програми.
 • Да се подготват студентите за понатамошни академски, односно научно-истражувачки кариери.
 

Програмата ќе им овозможи на студентите ги стекнат потребните знаења и вештини за да придонесат во сите аспекти на процесот на развој на софтвер, вклучувајќи и планирање, соработка, спецификација, дизајн, кодирање, испорака и одржување на софтверски производи. Покрај тоа, студентите ќе стекнат општи вештини, како што се аналитичко и критичко размислување, тимска работа и работа во мултикултурни средини, планирање и организирање итн.

По завршувањето на оваа програма, дипломираните студенти ќе имаат можности за кариера во различни индустрии, главно исполнувајќи ги потребите за дизајн на компјутерски системи, како развивач на софтвер, тестер на софтвер, менаџер на софтверски проекти и процеси.

Последниот семестар на студии вклучува пишување на магистерскиот труд, овозможувајќи им на дипломираните студенти да ги продолжат своите студии кон докторски студии по компјутерски науки.

Знаење и разбирање
Напредни знаење и разбирање во областа на развој на апликации и софтвер, вклучувајќи:
 • Развој на софтвер, анализа на потребите, проектирање, кодирање, тестирање;
 • Програмски јазици, нивна анализа и употреба во развојот на различни софтверски решенија, анализа на софтверски системи, развој на интернет-апликации и сигурност, вмрежување;
Знаење на напредни концепти на информатиката.
Менаџирање со поголеми софтверски проекти.
 
Примена на знаењето и разбирањето
 • Може да аплицира, да употреби, да развива и да распоредува напредни софтверски системи.
 • Може да нуди и да примени различни методи и методологии на развој на софтвер за испорака на поголеми информатички решенија.
 • Може да користи разни алатки за развој на софтвер и да ги програмира истите употребувајќи шел, скрипти и компајлирани програми  во самостојни или веб-средини.
 • Може да учествува во процесот на решавање проблеми на оригинален, критичен и креативен начин во нови, невидени или непознати средини за развој на софтвер.
 • Во можност е да организира софтверски системи со цел решавање различни социјални, економски и/или технолошки прашања.
 • Во можност е да учествува во истражувачки проекти како база за понатамошен академски развој.
 • Демонстрира експертиза во третирањето реални проблеми од областа на развој на софтвер и менаџирање со проекти.
 • Може да развива и да аплицира оригинални и креативни идеи.
 
Способност за проценка
 • Може на адекватен начин да собере, да анализира и да евалуира податоци, употребувајќи современи алатки и системи за одредени социални, економски и/или организациони прашања.
 • Има способност адекватно да ги процени потребните рокови, ресурси и ризици при планирање, развој, распоредување и одржување на софтвер, употребувајќи адекватни алатки.
 • Може да аргументира и да образложи идеи, концепти.
 • Може да тестира, да процени и соодветно да одлучи за различни можни информатички решенија.
 
Комуникациски вештини
 • Може на јасен и недвосмислен начин да ги презентира своите знаења, податоци и резултати од студии на членови на тимот, на клиенти, на управители и на други засегнати страни при развој на софтвер.
 • Може адекватно да ги прилагоди стилот и формата на изразување кога се обраќа на нестручна публика. 
 • Може да иницира, да води и да преземе одговорност за работата на група на луѓе.
 • Во можност е да преземе подготовки за истражување и да придонесе во полето на развој на софтвер.
 
Вештини на учење
 • Може да ги следи новите достигнувања во полето на развој на апликативен софтвер, да научи нови технологии и ги имплементира.
 • Може да ги идентификува сопствените потреби и насоки на лично  усовршување.
 

Семестар 1

 • [6 ЕКТС] Методологија на истражување
  Целта на овој предмет е студентите да стекнат знаење и разбирање на различни научни теории и методологии кои се применуваат во областа на развој на софтвер и апликации. По завршувањето на предметот студентите ќе бидат способни: * Темелно да го објаснат и да разберат значењето на основните научни концепти. * Ефикасно да пребаруваат релевантни информации и литература. * Да идентификуваат, да формулираат и да опишат научни проблеми. * Да направат внимателен избор на алтернативни истражувачки пристапи. * Темелно да ги опишат, да ги споредат и да ги објаснат предностите и недостатоците на различни научни методи за собирање квантитативни и квалитативни податоци. * Да ги применуваат основните научни методи за анализа на квантитативни и квалитативни податоци. * Да разберат различни рамки за изградба на теорија. * Да проценат и да прегледуваат научни публикации.
 • [6 ЕКТС] Софтверско инженерство
  Целта на предметот студентите да стекнат критичко и систематско разбирање на принципите и техниките за менаџирање со проектирање на ефективни софтверски апликации и да им се претстави методологијата на менаџирање на развојот на софтверски солуции. Предметот се однесува на различните аспекти на дизајн и менаџмент на развојот на софтверските системи за развој на специјализирани софтверски системи, вклучувајќи ги методот на критичниот пат, методот ПЕРТ, методот за мрежна анализа, креирање на структурата на проект, техниката Маруна за менаџирање ризици и менаџирање развојни техники на агилен развој на софтверот.
 • [6 ЕКТС] Напредни структури на податоци и алгоритми
  Овој предмет се базира на претходни знаења од областа на алгоритми и структури на податоци. Целта на предметот е да се запознаат студентите со напредни ефикасни алгоритми и соодветни структури на податоци кои се користат за организација, барање и за оптимизација на податоци. Исто така се разгледува и теоретската ефикасност на алгоритмите и нејзиното практично утврдување со цел да може да се споредат различни алгоритми. Во текот на предметот, студентите ќе се запознаат со неколку познати алгоритми, особено за барање и оптимизација во комплексни нелинеарни структури, како на пр. стебла и графови.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет 1
  • Техники и технологии на програмирање
  • Интерфејс човек-компјутер
  • Вештачка интелигенција
  • Анализа и дизајн на системи
  • Грид-пресметувања
  • Компјутерски мрежи и веб-апликации
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет 2
  • Техники и технологии на програмирање
  • Интерфејс човек-компјутер
  • Вештачка интелигенција
  • Анализа и дизајн на системи
  • Грид-пресметувања
  • Компјутерски мрежи и веб-апликации

Семестар 2

 • [24 ЕКТС] Магистерски труд
  Овој модул им овозможува на студентите да ги пренесат своите вештини и знаења за истражување и за составување на покомплицираната задача - пишувањето на магистерскиот труд. Модулот е наменет да биде целосно практичен и студентите да ги стекнат потребните знаења, способности, вештини и доверба за да пристапат кон истражување и пишување на тезата. Модулот има единствен повратен резултат - да им овозможи на студентите да ја пишуваат магистерската теза со минимални тешкотии и со максимална ефективност. Сѐ што е предвидено е во насока на подобрување на техниките на истражување и на стилот на пишување на магистерската теза водејќи сметка притоа за забраната со служење со недозволените средства како: плагијаторство и повреда на авторските права, кои се забранети со Статутот на УЈИЕ.
 • [6 ЕКТС] Слободен изборен предмет 1
  • Интернет-архитектури
  • Развој на веб-апликации и мобилни апликации
  • Oдбрани напредени поглавја од ИТ - апликации за изработка на научен труд
  • Апликации за статистичка обработка на податоци
  • Методологија на наставата
Google+