COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!
Export

Програма:

Кривично право (2012/2013)

Циклус на студии: Втор циклус (Постдипломски)
Факултет: Правен
Академска година: 2022 / 2023
Титула: Магистер по правни науки / Oбласт: Kривично право
ЕКТС: 120 (2 години) Aкредитација
Решение:

Целта на последипломската програма Кривично право е да се понудат модули кои ќе ја опфаќаат основата на кривично-правните сознанија за приближување кон правничките професиите кои се поврзани со областа на кривичното право и да се обезбедат цврсти, посебни и систематски знаења за институциите и за основите на кривичното право во Р. Македонија како и споредбени сознанија од областа во регионов и во ЕУ.

Дипломата на Правниот факултет е призната од Адвокатската комора и од Нотарска комора на РМ. Професионалните адвокатски и нотарски титули бараат формална регистрација во овие комори. Дипломата од Правниот факултет на студентите им овозможува пристап до државните органи, посебно до правосудните органи: судство и јавно обвинителство. Правниот факултет има склучено спогодба за соработка со Академијата за обука на судии и јавни обвинители. На студентите чија амбиција е да се занимаваат со научна работа, Правниот факултет при УЈИЕ, им овозможува продолжување на студиите од трет циклус (докторски студии). 

Знаење и разбирање
 • Има напредни теоретски, емпириски и компаративни знаења за казнено-правните науки како и напредни знаења за законодавството и за судската практика во областа на спречување на криминалитетот.
  • Има длабоко разбирање за проблемите поврзани со криминалот и казнените санкции особено во полето на компаративно казнено право и на казнено процесно право, теоретска и применета криминологија и пенологија, организиран криминал и форензични науки (судска медицина, психијатрија и психологија).
  • Има специфични знаења за напредни техники и методи на истражување во областа на казненото право и казнената постапка.
  Примена на знаењето и разбирањето
 • Идентификува и анализира комплексни проблеми во областа на казненото право и казнената постапка, така што може да игра активна улога во сите стадиуми на казнената постапка а може да толкува напредни прашања од казненото законодавство (вклучувајќи работење како судија, јавен обвинител или адвокат, откако ќе ги стекне потребните квалификации според законодавство на РМ).
  • Го применува знаењето добиено преку истражување во процесот на решавање проблеми преку споредба на практики и решенија во областа на спречување на криминалот.
  Способност за проценка
 • Има поразвиено критичко мислење преку методите на анализа и споредување.
  • Развива вештини на решавање проблеми преку практиката на решавање покомплексни случаи од домашната и од меѓународната судска практика и јуриздикција.
  Комуникациски вештини
 • Употребува соодветна терминологија за комплексни и специфични прашања во областа на казнено-правните науки.
  • Донесува напредни одлуки и работи непосредно и ефективно во предкривичната и судската постапка.
  • Активно се вклучува во научно аргументирање и во дебата.
  • Ги употребува официјалните јазици на Универзитетот и има напредни вештини на информатичките технологии во научната работа.
  Вештини на учење
 • Развива правилник за истражна работа кој се употребува во неговата професија.
  • Развива практика на продолжено учење ангажирајќи се при тренирање лица кои работат во државните институции за спречување на криминалот.

  Семестар 1

  • [6 ЕКТС] Методологија на истражување
   Студентите ќе бидат оспособени: Да ги применат главните правни и други истражувачки методи. Критички и креативно да прибираат истражувачки материјал кој е релевантен и кој се цитира од авторите селективно во нивните одговори. Да ги разберат обемот на истражувачкиот процес и пристапот на различните методи на научното истражување и да се во можност да ги критизираат. Да го проучуваат преку напреден пристап односот меѓу правната теорија и истражувачката практика. Да ги применат вештините и знаењето кои ги стекнале преку своите тези.
  • [6 ЕКТС] Кривично материјално право
   Основа за изведување на наставата по овој предмет се програмите на предметите Кривично право - општ дел и Кривично право - посебен дел. При изведувањето на наставата по овој предмет, наместо традиционалниот метод екс катедра, активно се применува и методот на студија на случај како и методот на клиничка настава.
  • [6 ЕКТС] Криминологија
   Преку овој предмет студентите ќе стекнат напредни знаење за предметот на проучување на: Криминологијата и главните криминолошки институции, современите проблеми и тенденции како и проучување на влијанието на разните фактори врз извршувањето на кривичните дела, криминолошките испитувања поврзани со сторителот и жртвата на кривичното дело како и идентификување и анализирање на современите криминолошки прашања.
  • [6 ЕКТС] Меѓународно кривично право
   По успешното завршување на предметот од студентите се очекува да имаат стекнато солидни сознанија во однос на: поимите и предметот на оваа дисциплина, нормите во МКП, репресивната власт и јуриздикцијата на државите, екстрадицијата, азилот, трансферот на казнената постапка, казнено-правната помош и соработка, меѓународниот корпус на човекови права и јуриздикцијата на меѓународните казнени инстанци.
  • [6 ЕКТС] Слободен изборен предмет 1
   • Реторика
   • Мултилингвализам и мултикултурализам
   • Одбрани напредени поглавја од ИТ-апликации за изработка на научен труд
   • Одбрани напредни поглавја од апликации за статистичка обработка на податоци
   • Професионална комуникација
   • Методологија на наставата

  Семестар 2

  • [6 ЕКТС] Кривично процесно право
   Целта на предметот е студентите да стекнат солидни теоретски и практични сознанија за кривично-процесните одредби и институти со кои законски се регулира дејноста на процесните органи и на другите учесници во кривичната постапка и да се оспособат за нивна практична примена.
  • [6 ЕКТС] Криминалистика
   Специјализација во оваа област е потребна посебно за тие кадри кои ќе работат во органите на правосудство – судови, јавни обвинителства и судска полиција. Криминалистиката како своја основа ги има кривичното законодавство, кривичното процесно законодавство и подзаконските прописи кои произлегуваат од нивното применување. Секое законско битие на кривичното дело вклучува утврдување на целината на фактите и околностите кои се релевантни за сестрано и правично решавање на кривичниот случај.
  • [6 ЕКТС] Пенологија
   Преку овој предмет студентите ќе стекнат знаење за предметот на проучување на пенологијата и главните пенолошки институции, проблеми и тенденции, за влијанието на разните фактори врз извршувањето на кривичните санкции, пенолошките испитувања поврзани со казните изречени за кривичните дела како и за идентификување и анализирање на современите пенолошки прашања.
  • [6 ЕКТС] Малолетничка деликвенција
   Малолетниците деликвенти се во тесна врска и со другите социопатолошки појави, како: наркоманијата, алкохолизмот и проституција, појави кои денес се шират речиси во секоја земја на светот, а за жал се присутни и во нашава земја. Затоа, основната цел на оваа дисциплина е да се откријат и да се евидентираат новите форми на оваа криминална појава и да се објаснуваат причините за нивно присуство со цел да се предложат соодветни мерки за превенција и репресија.
  • [6 ЕКТС] Слободен изборен предмет 2
   • Реторика
   • Мултилингвализам и мултикултурализам
   • Одбрани напредени поглавја од ИТ-апликации за изработка на научен труд
   • Одбрани напредни поглавја од апликации за статистичка обработка на податоци
   • Професионална комуникација
   • Методологија на наставата

  Семестар 3

  • [6 ЕКТС] Судска психологија
   Оваа дисциплина има помошен карактер за другите кривично-правни науки со цел психолошко вреднување и оценување на вистината и лагата во судското постапување кон обвинетите, сведоците и другите лица во кривично-судската постапка, преку психолошка оцена на нивните искази и дејствија.
  • [6 ЕКТС] Прекршочно право
   Целта на предметот е студентите да стекнат напредни знаења за прекршочното право како научна дисциплина, за материјалниот и процедуралниот дел на прекршочното право како и за законското регулирање на прекршоците според Законот за прекршоци.
  • [6 ЕКТС] Споредбено кривично право
   Во рамките на предметот се проучуваат кривичните системи на различните држави, преку системска анализа на решенијата од кривичните закони во контекстот на постојните општествени услови, фактори, развојните тенденции, новелирањето на кривичното законодавство и неговото хармонизирање со кривичното право во рамките на ЕУ.
  • [6 ЕКТС] Виктимологија
   Проблематиката на жртвата, процесот на виктимизација, зголемувањето на бројот на луѓето кои се подложни на виктимизација, надоместот на штета и превенцијата на виктимитетот се главните теми на овој предмет, бидејќи виктимизацијата и заштитата на жртвите се голема преокупација на современото општество.
  • [6 ЕКТС] Изборен предмет 1
   • Организиран криминал
   • Компјутерски криминалитет
   • Судска медицина
   • Семејно насилство
   • Трговија со луѓе

  Семестар 4

  • [30 ЕКТС] Магистерски труд (изборен)
   Овој предмет им овозможува на студентите да ги пренесат своите вештини и знаења за истражување и за составување на покомплицираната задача - пишувањето на магистерскиот труд. Предметот е наменет да биде целосно практичен и студентите да ги стекнат потребните знаења, способности, вештини и доверба за да пристапат кон истражување и пишување на тезата. Предметов има единствен повратен резултат - да им овозможи на студентите да ја пишуваат магистерската теза со минимални тешкотии и со максимална ефективност. Се што е предвидено е во насока на подобрување на техниките на истражување и на стилот на пишување на магистерската теза водејќи сметка притоа за забраната со служење со недозволените средства како: плагијаторство и повреда на авторските права, кои се забранети со Статутот на УЈИЕ.
  Google+