Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!
Export

Програма:

Политички науки (2012/2013)

Циклус на студии: Втор циклус (Постдипломски)
Факултет: Современи Општествени Науки
Академска година: 2023 / 2024
Титула: Магистер по политички науки
ЕКТС: 120 (2 години) Aкредитација
Решение:

Преку програмата од вториот циклус Политички науки студентите ќе стекнат знаење за менаџмент, консалтинг, политички знаења, аналитички знаења, правни знаења, вештини и компетенции, кои ќе се применуваат во владините и во невладините организации.

 • Во областа на политичките науки, јавните политики, управувањето со човекови ресурси, економијата и јавните институции и др.
 • Обука и компетентност за управување и максимално искористување на ресурсите за стекнување нови знаења.
 • Планирање нови политики од различни области кои се важни за државата и за општеството.
 • Подготовка за активно ангажирање во водечки научно-истражувачки проекти.
 • Со стекнати научни и стручни знаења тие се подготвени да бидат вработени во специјализирани институции од различни области во јавниот и државниот сектор, приватниот сектор и граѓанското општество.
Знаење и разбирање
 • Има напредни знаења за теоретските прашања кои се однесуваат на политичкиот живот.
 • Има длабоко разбирање за значајните принципи и политичките процеси.
 • Има одлично познавање во политичките науки, преку развој и примена на оригинални идеи од истражувачки контекст.
Примена на знаењето и разбирањето
 • Може да асистира во решавање на проблемите од политичка природа преку институционален план.
 • Во состојба е да го анализира, да го оценува и да го толкува постојниот политички систем на Македонија, и да изнаоѓа решение за проблемите кои се однесуваат не меѓуетничките односи.
 • Може да земе активно учество во сите нивоа во институциите на политичкиот систем и да применува напредни знаења за политички прашања.
 • Може да ги анализира главните аргументи во политички контекст, и да ги применува научните политички наоди во нови ситуации.
 • Може да протолкува одредени податоци и истовремено да дискутира за нивната важност во политички живот.
Способност за проценка
 • Да ги критикува актуелните политички прашања и да даде алтернативни решенија за нивно подобрување.
  • Има способност да избере тема и да ја развие за одредена цел и за одреден аудиториум со цел почитување на различните политички перспективи.
  • Да ги оценува предностите и слабостите на политички процеси во Македонија.
  • Да аргументира и одбрани политички појави и да биде способен нив да ги оцени преку емпириски и теоретски методи.
  • Да ја процени појавата на политичките институции, нивната работа, како тие комуницираат со нивната надворешна средина, и како тие ја влијаат на индивидуалното и колективното однесување.
  • Да направи процена помеѓу анализата и мислата и да пресудува за политички феномени.

   

  Комуникациски вештини
 • Може да подготви политички говор и да употребува соодветна политичка терминологија.
  • Може да ги истакне заклучоците на своите научни истражувања и знаењата пред поголем аудиториум надвор од традиционалната академска фела.
  • Може да артикулира информации и идеи на политичките партии и на граѓаните.
  Вештини на учење
  • Може да го продолжи своето индивидуално учење, да се самообразува и да се унапредува во рамките на процесот на доживотно учење, грижејќи се за достапните ресурси во рамките на политичкиот систем.
  • Може да презема иницијава за идентификување на потребите за учење на групите и институциите за комплексни специфични политички прашања.
  • Во состојба е да ги обучи граѓаните за политичките права во согласност со македонскиот правен поредок.
  • Демонстрира напредно познавање на приодите кон проучување на политичките науки, нормативни наспроти емпириски теоретски пристап, квалитативни спроти квантитативни стратегии на истражување и на класични и современи политички теории.

  Семестар 1

  • [6 ЕКТС] Методологија на истражување
   Овој предмет е дизајниран за студенти кои се подготвуваат за изработка на магистерска теза. Главните цели на предметот е да им се понудат алатки на студентите за коцептуализација на нивната теза во однос на изнаоѓање истражувачко прашање и создавање методи за прибирање податоци преку и квалитативна и квантитативна анализа. Предметот е фокусиран на проблемите на квантитативните методи и техники, како што е статистичката анализа, текстови поврзани со теоријата и тестирањето хипотези. Потоа од значење се и темите за дескриптивна и каузална инференција, лонгитудинални, компаративни истражувања и студија на случај. Напредни информации ќе се нудат за прибирање податоци работејќи со текст. Целта е анализирање квалитативни податоци, финално ставање на сите теоретски и практични дејствија во функција на дизајнирање и пишување на тезата.
  • [6 ЕКТС] Мирно решавање спорови
   Во рамките на предметот се проучуваат судските и вонсудските процедури за решавање спорови помеѓу државите. Притоа се обработуваат улогата на преговорите, медијацијата и помирувањето и улогата на Обединетите нации за мирно решавање меѓународни спорови. Се проучува и системот на меѓудржавната арбитража: ад-хок и таа во рамките на веќе создадените трибунали како Иран-УСА, Трибуналот Клејмс и ИЦСИД. Ќе бидат изучувани практиките и процедурите на Меѓународниот суд за правда и негови капацитети, како и механизмот за решавање меѓународни спорови за човекови права, во трговското право и во поморското право.
  • [6 ЕКТС] Компаративни политички системи
   Во рамките на овој предмет се опфатени следниве прашања: поим за политика и политички систем, политичките системи и другите сродни научни дисциплини, историскиот аспект на развојот на политичките системи, политичкиот систем на Соединетите Американски Држави, Политичкиот систем на Велика Британија, Политичкиот систем на Франција, Политичкиот систем на Германија, Политичкиот систем на Русија, политичкиот систем на Кина.
  • [6 ЕКТС] Анализа на јавни политики
   Предметот има за цел да им овозможи на студентите да ги дефинираат и да ги илустрираат анализата на политиките и нејзината улога во креирањето и трансформирањето на информациите релевантни за политиките. Не постои согласност за тоа како прецизно да се дефинира јавната политика. Студентите ќе имаат можност да се запознаат со оваа поле и критички да ги анализираат развојот и појавите во областа на јавна политика. Анализа на јавните политики е дисциплина за решавање на проблеми кои извлекува знаења од методологиите и основните теории на општествените науки, на општествените професии и на филозофијата на политиките.
  • [6 ЕКТС] Слободен изборен предмет 1
   • Реторика
   • Мултилингвализам и мултикултурализам
   • Oдбрани напредени поглавја од ИТ-апликации за изработка на научен труд
   • Одбрани напредни поглавја од апликации за статистичка обработка на податоци
   • Професионална комуникација
   • Методологија на наставата

  Семестар 2

  • [6 ЕКТС] Меѓународни односи
   Преку предметот студентите треба да се поттикнат да размислуваат за тоа што се случува во светот, да ги совладаат теориите и случувањата кои се однесуваат на меѓународните односи, да се запознаат со теоретските компоненти во меѓународните односи, клучните идеи и дебати во областа на меѓународните односи, особено со основните концепти, актерите во меѓународните односи, надворешната политика, моќта во меѓународните односи. Предавањата ќе бидат фокусирани и на: меѓународната политичка економија и политиката на глобална благосостојба, постојните и идните проблем во меѓународниот систем, вклучувајќи ги вооружените конфликти, економијата, демографијата и животната средина.
  • [6 ЕКТС] Анализа на надворешна политика
   Преку овој предмет преку анализа на трудови објавени за надворешната политика студентите ќе се оспособат за тоа како надворешнополитичките средства може да се применат во конкретна студија на случај. Се очекува студентите да можат критички да размислуваат за надворешнополитичките методи кои ги преземаат државите и меѓународните организации, како и за нивната поврзаност со дипломатските методи.
  • [6 ЕКТС] Меѓународно јавно право
   Преку овој предмет студентите ќе се запознаат со базичните концепти на меѓународното јавно право, честопати идентификувано со меѓународното право воопшто, кое своите основи ги добива во седумнаесеттиот век, како право на нациите, за што сведочи и името на денес најзначајната универзална организација - Обединетите нации. Ќе се запознаат со современото меѓународно јавно право, кое ги уредува односите меѓу држави, меѓу држави и меѓународни организации, меѓусебните односи на меѓународните организации и однесувањата на физичките и на правни лица за кои државите и меѓународните организации сметаат дека се важни за меѓународната заедница.
  • [6 ЕКТС] Политички менаџмент
   Основни цели на предметот: * Да стекнат основни знаења за поимите политика и менаџмент. * Да се запознаат со основните алатките и активностите во врска со разликување на политичките процеси според различни критериуми. * Да стекнат адекватни знаења за подготовка на анкета и теренско работење. * Да ги применат стекнатите знаења од другите предмети и да ја надградат посебната методологија за изработка на есеи и семинарска работа. * Да ги анализираат изборните процеси и начинот на изведување. * Да се оспособат да подготват политички говор и да се симулира појава на политички настан. * Да се способност за активна учество во дебата организирани од студентската унија. * Да подготват и да учествуваат во истражувачки проекти и да презентираат резултати на научноистражувачката дејност. * Да детерминираат различни начини и да употребуваат научните извори, да читаат селективно и компаративно и да ги анализираат политичките процеси.
  • [6 ЕКТС] Слободен изборен предмет 2
   • Реторика
   • Мултилингвализам и мултикултурализам
   • Oдбрани напредени поглавја од ИТ-апликации за изработка на научен труд
   • Одбрани напредни поглавја од апликации за статистичка обработка на податоци
   • Професионална комуникација
   • Методологија на наставата

  Семестар 3

  • [6 ЕКТС] Глобализацијата како феномен во современото општество
   Ќе имаат подлабоко концептуалното разбирање на глобализацијата како феномен кој го изедначува светот (Фридман). Имаат визија за себеси и за општеството во услови на глобализација. Способни се да дебатираат на интелигентен начин глобализацијата во различни димензии: економска, политичка, културна и социопросторна. Способни се да ја идентификуваат позадината на глобализацијата и проблематичните рефлексии (на пример антиглобализација). Спремни се споредат различни перспективи на глобализацијата и на нејзините влијанија национално, регионално и меѓународно. Можност да развијат структурирана студија на „производ" или (епи)феномен на глобализацијата.
  • [6 ЕКТС] Меѓународни институции
   Во рамките овој предмет се опфатени теоретски прашања во однос на меѓународните институции на универзално и регионално ниво, нивниот историски развој, улогата, функциите и надлежностите. Посебно внимание се посветува на прашањето на нивната улога во решавање на колективните прашања и проблеми во глобалната политика. Фокусот е на нивната улога во сферата на мирот и безбедноста, економскиот развој, правата на човекот, демократијата и владеењето на правото. Фокусот е ставен на главните тела воспоставени во рамките на институциите, задолжени за реализирање на поставените цели.
  • [6 ЕКТС] Историја на дипломатија
   Преку овој предметот студентите ќе стекнат теоретски и методолошки способности за разбирање на дипломатијата и на дипломатските односи од историски перспективи и на современ план. Студентите ќе бидат квалификувани за независна и продлабочена научна и истражувачка работа во најширока смисла на дипломатијата, што ќе им овозможи трансмисија на теоретските, научните и истражувачките сознанија во општествената практика.
  • [6 ЕКТС] Европска унија: институции, политики и право
   Во рамките на овој предмет се опфатени теоретски прашања во однос на меѓународните институции на универзално и регионално ниво, нивниот историски развој, улогата, функциите и надлежностите. Посебно внимание се посветува на прашањето на нивната улога во решавање на колективните прашања и проблеми во глобалната политика. Фокусот е на нивната улога во сферата на мирот и безбедноста, економскиот развој, правата на човекот, демократијата и владеењето на правото. Фокусот е ставен на главните тела воспоставени во рамките на институциите, задолжени за реализирање на поставените цели.
  • [6 ЕКТС] Изборен предмет 1
   • Политичка етика: национална, меѓународна и дипломатска
   • Лидерство и организациски развој
   • Дипломатија и дипломатски методи

  Семестар 4

  • [30 ЕКТС] Магистерски труд
   Овој предмет им овозможува на студентите да ги пренесат своите вештини и знаења за истражување и за составување на покомплицираната задача - пишувањето на магистерскиот труд. Предметот е наменет да биде целосно практичен и студентите да ги стекнат потребните знаења, способности, вештини и доверба за да пристапат кон истражување и пишување на тезата. Предметов има единствен повратен резултат - да им овозможи на студентите да ја пишуваат магистерската теза со минимални тешкотии и со максимална ефективност. Сѐ што е предвидено е во насока на подобрување на техниките на истражување и на стилот на пишување на магистерската теза водејќи сметка притоа за забраната со служење со недозволените средства како: плагијаторство и повреда на авторските права, кои се забранети со Статутот на УЈИЕ.
  Google+