Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!
Export

Програма:

Граѓанско право (2012/2013)

Циклус на студии: Втор циклус (Постдипломски)
Факултет: Правен
Академска година: 2023 / 2024
Титула: Магистер по правни науки / Oбласт: Граѓанско право
ЕКТС: 60 (1 годинa) Aкредитација
Решение:

Целта на студиската програма по Граѓанско право  е да  се понудат редица модули кои ќе ја опфаќаат основата на граѓанско-правните сознанија за приближување кон правничките професии кои се поврзани со областа на граѓанското право и да обезбеди цврсти, посебни и систематски знаења за институциите и основите на граѓанското право на Р. Македонија, како и споредбени сознанија од областа во регионов и во ЕУ.

Дипломата  на Правниот факултет е призната од Адвокатската и Нотарска Комора на РМ.  Професионалните адвокатски и нотарски титули, бараат формална регистрација во овие комори. Дипломата од Правнит факултет, на студентите им овозможува пристап до државните органи, посебно во правосудните органи: судство и јавно обвинителство. Правниот факултет има склучено спогодба за соработка со Академијата за обука на судии и јавни обвинители. На студентите чија амбиција е да се занимават со научна работа, Правниот Факултет при УЈИЕ, им овозможува продолжување на студиите од трет циклус ( докторски студии)

Знаење и разбирање
 • Има детални сознанијаза граѓанското право, како материајлно така и процедуралното право како и за основнитенорми во клучните области на граѓанското право.
 • Има детални знаењаза принципите и институти на граѓанското право, вклучувајќи го и нивното потекло и  нивната содржина.
 • Проценка на области на граѓанското право накритичен, научен и практичен аспект.
Примена на знаењето и разбирањето
 • -Развива и унапредува аналитички и истражувачки способности на изборот на проблеми во теорија и пракса преку употребата на законскитеакти и судската практика.
 • Идентификува и анализира најкомплексни проблеми, земајќи активно учество во сите фази на граѓанскатапостапка и може да толкува комплексно прашање од граѓанското законодавство (вклучувајќи работа како судија, адвокат, нотар), откако ќе стекнеквалификации кои се потребни според законодавството на РМ.
Способност за проценка
 • Има поразвиено критичко мислење преку методите на анализа и споредување.
 • Развива вештини на решавање на проблеми преку практиката на решавање покомплексни случаи  од домашната и меѓународната судска практика и јуриздикција.
Комуникациски вештини
 • Употребува соодветна терминологија за комплексни и специфични прашања во областа на граѓанско-правните науки.
 • Донесува напредни одлуки и работи непосредно и ефективно во сите фази на граѓанско-судската постапка.
 • Активно се вклучува во научно аргументирање и во дебата.
 • Ги употребува официјалните јазици на Универзитетот и има напредни вештини на информатичните технологии во научната работа.
Вештини на учење
 • Развива правилник за истражна работа кој се употребува во неговата професија.
 • Развива практика на продолжено учење ангажирајќи се при тренирање на лица кои работат во државните институции за спречување на криминалот.

Семестар 1

 • [6 ЕКТС] Методологија на истражување
  Студентите ќе бидат оспособени: * Да ги применат главните правни и други истражувачки методи. * Критички и креативно да прибираат истражувачки материјал кој е релевантен и кој се цитира од страна на авторите селективно во нивните одговори. * Да го разберат обемот на истражувачкиот процес и пристапот на различните методи на научното истражување и да се во можност истите да ги критизираат. * Да го проучуваат преку напреден пристап односот помеѓу правната теорија и истражувачката практика. * Да ги применат вештините и знаењето кои ги научиле во своите тези.
 • [6 ЕКТС] Граѓанско материјално право
  Концепцијата на наставната програма има за цел студентите да стекнат способност практично да ги аплицираат своите знаења од областа на граѓанското право, способност што мора да ја поседува секој правник. Од студентот се очекува, пред сѐ, да ја совлада техниката на правилна примена на законските прописи (читање и толкување на законските норми). Исто така од студентот се очекува да ја совлада техниката на изработка на: правни дела (договор, тестамет), изработка на најразлични видови на поднесоци (тужби, жалби, приговори, барања) како и изработка на акти на судските органи (пресуди, решенија) и други акти на органите на управата (решенија, договори) со кои настануваат, се менуваат и престануваат граѓанско-правните односи.
 • [6 ЕКТС] Трговско право
  Студентите се запознаваат со: правните правила за извршување на некоја деловна дејност, начинот на организирање на деловните субјекти, условите за основање и упис на деловните субјеки и трговецот поединец како и начините на престанување на деловните субјекти; начините за основање на некој деловно-правен однос, условите за настанување на тие односи, ефектите и последиците; работата со хартиите од вредност: начините за заштитување на правата на индустриска сопоственост, начините на заштитување на деловните субјекти од нелојална конкуренција како и начините на заштитување на потрошувачите.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет 1
  • Граѓанско процесно право
  • Семејно и наследно право
  • Споредбено граѓанско право
  • Облигационо право
  • Стварно право
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет 1
  • Граѓанско процесно право
  • Семејно и наследно право
  • Споредбено граѓанско право
  • Облигационо право
  • Стварно право

Семестар 2

 • [24 ЕКТС] Магистерски труд
  Овој предмет им овозможува на студентите да ги пренесат своите вештини и знаења за истражување и за составување на покомплицираната задача - пишувањето на магистерскиот труд. Предметот е наменет да биде целосно практичен и студентите да ги стекнат потребните знаења, способности, вештини и доверба за да пристапат кон истражување и пишување на тезата. Предметов има единствен повратен резултат - да им овозможи на студентите да ја пишуваат магистерската теза со минимални тешкотии и со максимална ефективност. Сѐ што е предвидено е во насока на подобрување на техниките на истражување и на стилот на пишување на магистерската теза водејќи сметка притоа за забраната со служење со недозволените средства како: плагијаторство и повреда на авторските права, кои се забранети со Статутот на УЈИЕ.
 • [6 ЕКТС] Слободен изборен предмет 1
  • Семејно насилство
  • Oдбрани поглавја од ИТ апликации за изработка на научен труд
  • Апликации за статистичка обработка на податоци
Google+