COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!
Export

Програма:

Германски јазик и литература (2012/2013)

Циклус на студии: Трет циклус (докторски)
Факултет: Јазици, култури и комуникација
Академска година: 2022 / 2023
Титула: Доктор по филолошки науки / Област: Германски јазик и литература
ЕКТС: 180 (3 години) Aкредитација
Решение: Решение за почеток со работа

Одделот за германски јазик постои од основањето на УЈИЕ во 2001 и функционира во рамките на Факултетот за јазици, култури и комуникациja. Од академската 2005/2006 година Одделот за германски јазик нуди и додипломски студии кои траат три академски години и се предава според ЕКТС. Во студиите на вториот циклус кои функционира од академската година 2008/09 се нуди магистерската програма по германски студии (German Studies), која трае две академски години. Од 2012/13 Одделот за германски јазик нуди докторски студии. По завршување на оваа програма студентите стекнуваат титула доктор по филолошки науки. Оваа програма се фокусира главно на лингвистика, книжевност, култура, методологија на предавањето на германскиот јазик како странски јазик (DaF) на универзитетско ниво итн.

Во работата на Одделот се вклучени локални предавачи и предавачи од германско јазичните подрачја, а кои одлично се квалификувани за предавање според модерните методи. Нашиот оддел игра важна улога не само на државно ниво, туку и на регионално ниво. Во оваа насока вреди да се споменат развојот и модерната апликација на наставните програми како и квалитетот во областа на германската лингвистика и литература. Во моментов во Одделот се ангажирани 7 универзитетски предавачи (еден вонреден професор, еден доцент, еден лектор и 4 предавачи од земјите во кои се користи германскиот јазик). Соработниците на Одделот се активни и во различни асоцијации, организираат меѓународни научни конференции, развиваат заеднички научни програми и соработуваат со германисти од земјава и надвор од неа (соработка со Универзитетот за едукација од централна Швајцарија (Цуг, Луцерн Швиц), Универзитетот на Бамберг, Универзитетот Хумболт од Берлин, Универзитетот Јена, Универзитетот Ерланген од Нирнберг како и со огромен број оддели за германистика од различни земји во кои не се зборува германскиот јазик. Во нашиот оддел се обрнува огромно внимание на мобилноста на студентите и на предавачите. Предавачите и студентите имаат можност да бидат дел од програмите за академска размена, како на пример во Универзитетот за едукација во централна Швајцарија (Зуг, Луцерн, Швиц), ДААД, БАИХОСТ, СОКРАТЕС И ЕРАСМУС како и други слични програми.

Дипломираните на оваа студиска програма поседуваат знаења, вештини и компетенции, кои ги оспособуваат тие да извршуваат независно различни научни истражувања особено во полето на германската лингвистика и литература како ида започнат кариера на современ предавач на германскиот јазик, главнона универзитетско ниво. Освен ова модулите од областа на лингвистиката, книжевноста, дидактиката и културата им овозможуваат да вршат и други дејности во: јавната администрација и маркетингот, дипломатската служба, јавни и приватни институции, или да работат како преведувачи и изведувачи, за зајакнување на македонско-германските односи, во областа на политиката, културата и културното посредување, дејности во областа на новинарството како и на издавачките куќи, во меѓународните претпријатија или, пак, во туризмот.

Знаење и разбирање
 • Да има знаење и разбирање во областа на германските студии кои вообичаено се наоѓаат над нивото од вториот циклус настудии.
 • Да демонстрира специјализирано знаење на германската лингвистика, литература, култура и цивилизација на земјите во кои се зборува германски.
 • Да има професионално знаење и разбирање на главните трендови во методологијата на поучување на германскиот јазик на ниво на средно и високо образование.
 • Да стекнува академско знаење за независна научна работа.
Примена на знаењето и разбирањето
 • Да ги спроведува своите академски вештини во академски и неакадемски средини што се поврзани со германските студии.
 • Да е во состојба да замисли, да дизајнира, да имплементира и да прилагодува значителни истражувачки проекти со научен интегритет.
 • Да користи академски писмен и говорен германски во различни контексти.
 • Да преведува текстови во областа на правото, економијата, политиката, книжевни текстови итн., од германски на албански или македонски и обратно.
 • Да дизајнира наставна програма и план на час, соодветен за конкретни наставни контексти, на пример, подучување на возрасни студенти или за предавање на германски јазик за бизнис или право за возрасни.
Способност за проценка
 • Да ги разгледува различните јазични аспекти на германската лингвистика и нивното значење за наставниот процес на германски јазик за говорниците на други јазици.
 • Да направи сложени методолошки анализи во истражувањето и анализи во областа на германски студии.
 • Да донесува одлуки во врска со потенцијалните тешкотии на различните аспекти на германската лингвистика и литература.
 • Да направи сложени методолошки оцени во истражувачки анализи и да направи разлика меѓу различни методи за собирање податоци и за анализа на податоци во врска со германската лингвистиката и литература како и со другите научни дисциплини од областа на германистика.
Комуникациски вештини
 • Да го артикулираат јасно образовниот процес во контекст на германската лингвистика и литература.
 • Да предаваат различни лингвистички концепти на учениците со различни способности.
 • Да комуницираат на соодветен начин, критички да размисилуваат, да внимаваат на комуникацијата и на личниот развој на студентите.
 • Да покажуваат комуникативна надлежност во училница во однос на управување на училница на ниво на средо и високо образование.
Вештини на учење
 • Да иницира и да извршува независно научно истражување на високи академски стандарди во областа на германските студии.
 • Да е во состојба сам да ги следи и да ги приспособи наставните методи во согласност со одредени ситуации.
 • Да студира во голема мера на автономен начин во германската лингвистика, литература, култура и цивилизација.

Семестар 1

 • [10 ЕКТС] Методологија на истражување
  Целта на овој предмет е да се објаснат методологиите и техниките на научна работа, кои на студентите им создаваат многу тешкотии. Практичните вежби ќе им помогнат во тоа како треба де се однесуваат во библиотека, како да напишат писмена работа, реферати, семинарска работа или слично. Во рамките на овој предмет ќе бидат опфатени следниве теми: определување тема, библиографија, правила за цитирање, научни шифри, организирање на работата итн.
 • [10 ЕКТС] Клучните прашања во подучувањето на јазикот и литературата
  Целта на овој предмет е да се запознаат докторантите со некои најважни теми на применета лингвистика. Во негови рамки се комуникативната функција на јазикот во сите сфери на општествената практика, од аспект на употребувањето на нејзините резултати добиени во практиката. Во класичните задачи на применетата лингвистика спаѓа изучувањето на јазикот, контрастивна лингвистика – тоа значи споредба на јазиците германско-албански и германско-македонски, меѓукултурна комуникација, превод и толкување, стручниот јазик и терминологијата. Според тоа применетата лингвистика се однесува на стручната и општата комуникација во институциите и во медиумите итн. Покрај тоа ќе се третираат и некои теми од областа на германската литература.
 • [10 ЕКТС] Пишување на докторската дисертацијата
  Преку овој предмет студентите се оспособуваат да извршуваат самостојно научно истражување, односно да го пишуваат докторскиот труд. Преку предметот студентите ќе ги стекнат потребното знаење, способност и доверба за успешно истражување. Поради тоа, има повеќе соработка и дискусии отколку кај предметите кои се базирани на предавање. Од студентите се очекува да учествуваат активно во дискутиите.

Семестар 2

 • [10 ЕКТС] Прифаќање и одборување на планот за докторската дисертација
  По првиот семестар, студентот ги започнува активностите за составување на својот план за докторската дисертација. Активностите вклучуваат: одредување на литературата, составување хипотетичка рамка, дефинирање на методологијата за работа и определување индивидуален план како и прва јавна презентација. По потреба може да се организираат и изборни предмети за оваа цел.
 • [10 ЕКТС] Изборен предмет 1
  • Германистичка херменевтика
  • Контрастива лингвистика
  • Германски теории на култури и цивилизација
  • Изучување на странските јазици
  • Јазична политика во ЕУ
  • Мултикултурализам
  • Меѓународна комуникација
 • [10 ЕКТС] Изборен предмет 2
  • Германистичка херменевтика
  • Контрастива лингвистика
  • Германски теории на култури и цивилизација
  • Изучување на странските јазици
  • Јазична политика во ЕУ
  • Мултикултурализам
  • Меѓународна комуникација

Семестар 3/4

Насока: Semester 3 / Semester 4
 • [40 ЕКТС] Научноистражувачка работа
  Во втората година (3 и 4 семестар) кандидатот продолжува со научноистражувачката дејност според одобрениот индивидуален план. Менторот дава процена во врска со овие активности во форма на извештај до Наставно-научниот совет на Факултетот.
 • [20 ЕКТС] Публикации I
  Публикација (издавање) на истражувачките активности според критериумите на релевантност на издавачкиот медиум. Со издавачките активности и успеси кандидатот се проверува пред научниот аудиториум - за областа и релевантноста на истражувањето.

Семестар 5

 • [20 ЕКТС] Презентација на резултатите од истражувањето
  На крајот од 5-от семестар, по истражувачките активности според индивидуалниот план, вкупните резултати од оваа фаза на трудот и од истражувањето кандидатот ќе ги презентира јавно.
 • [10 ЕКТС] Публикации II
  Публикација (издавање) на истражувачките активности според критериумите на релевантност на издавачкиот медиум. Со издавачките активности и успеси кандидатот се проверува пред научниот аудиториум - за областа и релевантноста на истражувањето.

Семестар 6

 • [30 ЕКТС] Докторска дисертација
  Продолжување на работата на докторската дисертација. Се предава тезата (дисертацијата), се прифаќа од Наставно-научниот на Факултетот, се предава на членовите на комисијата и започнува процедурата за нејзина одбрана.
Google+