COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!
Export

Програма:

Економија (2012/2013)

Циклус на студии: Трет циклус (докторски)
Факултет: Бизнис и економија
Академска година: 2022 / 2023
Титула: Доктор по економски науки / Област: Економија
ЕКТС: 180 (3 години) Aкредитација
Решение: Решение за почеток со работа

Целите на програмата се :

 • Подигнување на нивото на управување и раководење на претпријатијата и развојна современиот менаџмент;
 • Оспособување и изградување менаџери од современ профил: претприемачи, подготвени да преземаат акции, но и ризици кои се поврзани со секоја иницијатива, флексибилни, решителни и храбри личности;
 • Oбразование на високо квалификувани и професионални менаџери со лидерски способности и со желба за справување со предизвиците на новиот милениум;
 • Создавање менаџери со нови погледи и начинина размислување, развивање способности за предвидување на иднината и прифаќање на предизвиците и можностите кои ги нуди бизнисот во 21 век. 

По успешно завршување на програмата, студентите ќе можат:

 • Индивидуално и групно да работаат на истражување на најсоодветните форми на исполнување на потребите на населението.   
 • Да ги елаборираат, од научен и од професионален аспект, разликите и потребите на заедницата. 
 • Активно да бидат вклучени во изградбата на макроекономскатаи микроекономската  политика
 • Да бидат информирании да придонесуваат во научните и во професионалните елаборати.
Знаење и разбирање
 • Пресметка на основните макроекономски агрегати и критичка анализа на постојните макроекономски политики.
 • Давање критички осврт на развојните политики и на нивната примена во националното стопанство.
Примена на знаењето и разбирањето

Можноста за дијагностицирање на реалните пазарни случувања, предвидување на тенденциите на тие случувања како и анализирање на ефектите на преземените мерки на економската политика врз пазарните движења.

Способност за проценка
 • Способни да бидат вклучени во позицијата на лидери во профитабилни и во непрофитабилни организации во земјава и насекаде низ светот.
 • Анализа на општите процеси на економскиот развој во светот и посебно на процесите на транзиција, регионализација и на глобализација на светските економски текови.
Комуникациски вештини
 • Овозможување развој на лични способности, на комуникација, на истражувања и на други значајни способности кои се потребни за вработување.
 • Овозможување на студентите активно да се вклучат во предавањата и да вршат независно истражување во сите области на на бизнис и економија.
Вештини на учење
 • Развивање на концептот на критичко размислување на студентите.
 • Овозможување за стекнување истражувачки способности и искуство за претприемништвото, менаџментот, маркетингот и за финансиите во јавните, во приватните и  во непрофитабилните организации.

Семестар 1

 • [10 ЕКТС] Методологија на истражување и квантитативни методи на истражување во економија и бизнис
  Овој предмет е дизајниран за студенти кои се подготвуваат за изработка на докторски проект, теза. Главните цели на предметот е на студентите да им се понудат алатки за коцептуализација на нивната теза во однос на изноаѓање на истражувачко прашање и во однос на создавање методи за прибирање податоци и кавалитативна анализа. Предметот е фокусиран на проблемите на кавантативните методи и техники, како што е статистичката анализа, на текстови поврзани со теоријата и на тестирање на хипотези. Потоа од значење се и темите за дескриптивна и каузална инференција, лонгитудинални, компаратаивни истражувања и студија на случај. Напредни информации ќе се нудат за прибирање податоци работејќи со текст. Целта е анализирање квалитативни податоци, финално ставање на сите теооетски и практични дејствија во функција на дисајнирање и пишување на тезата. Епистемолошките аспекти на предметот ќе се материјализираат низ следниве прашања: Како ние восприемаме? Што е теорија на познанието, што е познание, како се доаѓа до научните знаења и вистината?
 • [10 ЕКТС] Теорија на организација - мултидисиплинарен пристап
  Предметот ќе им овозможи на студентите темелно запознавање на класичните и современите теории од оваа област. Во овој предмет ќе бидат третирани класичната социолошка теорија, организациската економија, институционалната теорија, теоријата на вмрежување и еколошката теорија. Исто така, во рамките на овој предмет ќе се елаборираат и следниве содржини: бихејвиористичката теорија на организациското одлучување, спроведување и учење, социјалниот процес на конструкција, форми на организација, организациски дизајн и комплексност, организациска култура и контрола, организациска независност и сила, организациски цели и ефикасност, организацијата и технологијата, информациските процеси и насоки во организацијата, меѓуорганизациски врски и мрежи, нови и стари институционални теории, развој на т.н. организациска екологија, процес на организациски промени, институционални промени и општествени движења и др. Во таа насока студентите ќе стекнат знаење за анализа на организацијата како систем.
 • [10 ЕКТС] Маркетинг менаџмент - напредно ниво
  Во рамките на овој предмет се опишува начинот на кој компанијата ги постигнува своите маркетинг цели преку утврдување на целниот пазар со користење маркетинг-стратегии за да служи успешно на целниот пазар. Вредноста на клиентите се смета како фактор за да се формулираат стратегии и нивно ставање во детален маркетинг микс, т.е. производ, цена, место или дистрибуција и промоција, како и акциониот план. Одлуките вклучуваат:кои клиенти се целна група на компанијата, какви производи и услуги да им понуди, какви цени да се постават, со каква комуникации, кои канали на дистрибуција да се користат и какви партнерства да се развиваат. Во донесувањето одлуки, компаниите може да бидат под влијание на неконтролирано фактори, како што се политичките, економските, социјалните, правните, технологија, демографските фактори и конкуренцијата.

Семестар 2

 • [10 ЕКТС] Прифаќање и одобрување на планот за докторската дисертација
  По првиот семестар, студентот ги започнува активностите за составување на својот план за докторската дисертација. Активностите вклучуваат: одредување на литературата, составување хипотетичка рамка, дефинирање на методологијата за работа и определување индивидуален план како и прва јавна презентација. По потреба може да се организираат и изборни предмети за оваа цел.
 • [10 ЕКТС] Изборен предмет 1
  • Напредна економетрија
  • Монетарна економија
  • Јавни финансии
  • Меѓународна економија
  • Меѓународни финансии
 • [10 ЕКТС] Изборен предмет 2
  • Напредна економетрија
  • Монетарна економија
  • Јавни финансии
  • Меѓународна економија
  • Меѓународни финансии

Семестар 3/4

Насока: Semester 3 / Semester 4
 • [40 ЕКТС] Научноистражувачка работа
  Во втората година (3 и 4 семестар) докторантот ja продолжува своjaта научноистражувачка дејност според одобрениот индивидуалнен план. Менторот дава процена во врска со овие активности.
 • [20 ЕКТС] Публикации I
  Публикација (издавање) на истражувачките активности според критериумите на релевантност на издавачкиот медиум. Со издавачките активности и успеси кандидатот се проверува пред научниот аудиториум - за областа и релевантноста на истражувањето.

Семестар 5

 • [20 ЕКТС] Презентација на резултатите од истражувањето
  На крајот на петтиот семестар, по истражувачките активности на индивидуалниот план, докторантот ќе ги презентира јавно вкупните резултати од оваа фаза на трудот и од истражувањето.
 • [10 ЕКТС] Публикации II
  Публикација (издавање) на истражувачките активности според критериумите на релевантност на издавачкиот медиум. Со издавачките активности и успеси кандидатот се проверува пред научниот аудиториум - за областа и релевантноста на истражувањето.

Семестар 6

 • [30 ЕКТС] Докторска дисертација
  Продолжување на работата на докторската дисертација. Се предава тезата (дисертацијата), се прифаќа од Наставно-научниот на Факултетот, се предава на членовите на комисијата и започнува процедурата за нејзина одбрана.
Google+