COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

LISTA E KANDIDATËVE TË PRANUAR NË AFATIN E TRETË PËR REGJISTRIM

Në bazë të konkursit të shpallur për regjistrimin e studentëve në vitin e parë, në fakultetet e UEJL, për vitin akademik 2013/2014, Komisioni qendror për regjistrimin e studentëve shpall listën e studentëve të pranuar në UEJL, në afatin e tretë të regjistrimit, sipas fakulteteve:

Parashtrimi i ankesave

Kandidatët që kanë aplikuar në afatin e tretë për regjistrim në UEJL mund të parashtrojnë ankesë brenda 24 orëve nga data e shpalljes së rezultateve, deri më 10.10.2013, në orën 16.00 në e-mail adresën: admissions@seeu.edu.mk.

Shënim:

1. Këshilli i Rektorit të UEJL-së vendosi që kandidatët, të cilët kanë kryer shkollimin e mesëm jashtë Republikës së Maqedonisë, do të pranohen në këtë afat, me kusht që deri më datë 31 tetor 2013 të sjellin konfirmimin nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës se RM për fillim të procedurës së nostrifikimit të diplomës së shkollës së mesme.

Regjistrimi i kandidatëvetë pranuar do të bëhetderi më 18.10.2013

Për informata shtesë kontaktoni Zyrën e Pranimit, ndërtesa 801.

E-mail: admissions@seeu.edu.mk

Tel.: +389 (0) 44 356 188 (Tetovë)

Tel.: +389 (0) 44 356 398 (Shkup)

Informatë për kushtet dhe mënyrën e regjistrimit

Informohen të gjithë kandidatët e pranuar në këtë afatnëciklin e parë të studimeve në UEJL, se regjistrimi do të bëhet deri më 18.10.2013.

Për regjistrim, studentët duhet të sjellin fletëpagesë për semestrin e paguar në shumë sipas Fakultetit, respektivisht programit studimor, edhe atë:

Për studime të rregullta:

Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë

- Biznes dhe ekonomi - 55 300 den

- Agrobiznesi - 55 350 den

- Sistemet e Iinformacionit dhe menaxhmenti -31 250 den + 40 000 den

Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore

- Drejtimi i Shkencave Kompjuterike - 55 300 den

- Drejtimi i Inxhinierisë Kompjuterike - 55 300 den

- Drejtimi Informatika e Biznesit - 61 500 den

- Informatika e Mediave - 61 500 den

Departamenti i Studimeve të Integruara me Praktikë

- Menaxhimi bashkëkohor Bankar - 61 500 den

- Menaxhimi Bashkëkohor i Ndërmarrjeve - 61 500 den

- Informatika e Aplikuar për Kompanitë e TI - 61 500 den

Fakulteti të Drejtësisë

- Drejtimi i Drejtësisë -40 000 den

- Drejtimi i Kriminalogjisë dhe Sigurisë - 40 000 den

Fakulteti i Administrimit Publik dhe Shkencave Politike

- Drejtimi Administrim Publik - 40 000 den

- Drejtimi Shkencat Politike - 40 000 den

- Studime Evropiane - 40 000 den

- Drejtimi Lidershipi dhe Puna me Rininë në Shoqëri- 61 500 den

- Studime Evropiane program I perbashkët -61 500 den

Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit

- Drejtimi Gjuhë dhe Letërsi Shqipe - 40 000 den

- Drejtimi Gjuhë dhe Letërsi Angleze - 40 000 den

- Drejtimi Gjuhë dhe Letërsi Gjermane - 40 000 den

- Drejtimi Komunikimi ndërkombëtar - 40 000 den

Për studime me korrespodencë:

- Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisët - 40 000 den

- Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore- 40 000 den

- Fakulteti të Drejtësisë- 27 700 den

- Fakulteti i Administrimit Publik dhe Shkencave Politike- 27 700 den

- Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit - 27 700 den

Për studime Online

- Drejtimi i Shkencave kompjuterike - 40 000 den

- Biznes dhe ekonomi - 40 000 den

Shënim:Lartësia e pagesës së shkollimit për studime në distancë është e njejtë për të gjitha programet studimore në kaudër të fakultetit përkatës.

Pagesa e semestrit:

Pagesa e shkollimit bëhet përmes xhiro-llogarisë së Universitetit të EJL-se:

Data:

Deri më 18 tetor 2013

Pagesa në Denarë:

Pranues: Universiteti i EJL

Banka deponuese: Stopanska banka, AD Shkup

Xhirollogaria: 200-0008775390-10

Qëllimi i pagesës: për shkollimit 2013/14

Pagesa nga jashtë në EURO:

Name of Institution: SEEU Tetovo

Address: Ilindenska bb, 1200 Tetovo/Macedonia
Bank Name: STOPANSKA BANKA

Acc. number (EUR): 0009009090

IBAN: MK07200000900909026

SWIFT: STOBMK2X

Shënim:Në fletëpagesë detyrimisht shënoni numrin amzë!

Informata shtesë rreth pagesës së semestrit (mundësi të pagesës së semestrit në këste ose me parapagim të vitit mund të merren në Zyrën e Bursarit, ndërtesa 802.

E-mail: bursary@seeu.edu.mk

Tel.: +389 44 356 049

Testi i caktimit të nivelit të njohjes së gjuhës angleze:

Tetovë Studentët duhet të drejtohen Qendre e Gjuhëve, ndërtesa 1001

Shkup Xhdo të premte nga ora 11:00 (person për kontakt : Rashit Emini)

Shënim: Kandidatët të cilët kanë aplikuar në programin studimor Sistemet e Informacionit the Menaxhmenti nuk janë të obliguar ti nënshtrohen testimit.

Google+