COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Lista e kandidatëve të pranuar në afatin e dytë për regjistrim

Lista e kandidatëve të pranuar në afatin e dytë për regjistrim

Në bazë të konkursit të shpallur për regjistrimin e studentëve në vitin e parë, në fakultetet e UEJL, për vitin akademik 2012/2013 dhe vendimit të Këshillit të Rektorit të UEJL-së, në mbledhjen e mbajtur më datë 12.09.2012, Komisioni qendror për regjistrimin e studentëve shpall listën e studentëve të pranuar në UEJL, në afatin e dytë të regjistrimit, sipas fakulteteve:

Lista e kandidatëve të pranuar në afatin e dytë për regjistrim

Parashtrimi i ankesave

Kandidatët që kanë aplikuar në afatin e dytë për regjistrim në UEJL mund të parashtrojnë ankesë brenda 24 orëve nga data e shpalljes së rezultateve, deri më 14.09.2012, në orën 16.00 në e-mail adresën: admissions@seeu.edu.mk.


Shënim:


  1. Kandidatët, të cilët nuk kanë aplikacion të kompletuar, mund ta kompletojnë dokumentacionin deri 28 shtator 2012.


 1. Nëse në grupe studimore, përfundimisht me afatin vazhdues të regjistrimit (deri 28 shtator 2012), numri i kandidatëve do të jetë i pamjaftueshëm për formim të grupit në programin gjegjës të shpallur në konkursit, atëherë atyre kandidatëve do t’u ofrohet mundësia për regjistrim në programe studimore të ngjashme në Universitet.


 1. Këshilli i Rektorit të UEJL-së vendosi që kandidatët, të cilët kanë kryer shkollimin e mesëm jashtë Republikës së Maqedonisë, do të pranohen në këtë afat, me kusht që deri më datë 28 shtator 2012 të sjellin konfirmimin nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës se RM për fillim të procedurës së nostrifikimit të diplomës së shkollës së mesme.


Regjistrimi i kandidatëve të pranuar do të bëhet

deri më 14.09.2012


Për informata shtesë kontaktoni Zyrën e Pranimit, ndërtesa 801.


E-mail: admissions@seeu.edu.mk

Tel.: +389 (0) 44 356 188 (Tetovë)

Tel.: +389 (0) 44 356 398 (Shkup)Informatë për kushtet dhe mënyrën e regjistrimit


Informohen të gjithë kandidatët e pranuar në këtë afat në ciklin e parë të studimeve në UEJL, se regjistrimi do të bëhet deri më 14.09.2012.

Për regjistrim, studentët duhet të sjellin fletëpagesë për semestrin e paguar në shumë sipas Fakultetit, respektivisht programit studimor, edhe atë:

Për studime të rregullta:

Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë


 • Biznes dhe ekonomi 55 300 den


 • Biznes dhe ekonomi (Anglisht) 61 500 den

 • Sistemet e Iinformacionit dhe menaxhmenti 30 750 den + 40 000 den


Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore


 • drejtimi i Shkencave kompjuterike 55 300 den

 • drejtimi i Inxhinierisë kompjuterike 55 300 den

 • drejtimi Informatika e Biznesit 61 500 den


Fakulteti të Drejtësisë


 • Drejtimi i Drejtësisë 40 000 den

 • Drejtimi i Kriminalogjisë dhe Sigurisë 40 000 den


Fakulteti i Administrimit Publik dhe Shkencave Politike


 • drejtimi Administrim Publik 40 000 den

 • drejtimi Shkencat Politike 40 000 den

 • drejtimi Lidershipi dhe Puna me Rininë në Shoqëri 40 000 den


Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit


 • drejtimi Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 40 000 den

 • drejtimi Gjuhë dhe Letërsi Angleze 40 000 den

 • drejtimi Gjuhë dhe Letërsi Gjermane 40 000 den

 • drejtimi Komunikimi ndërkombëtar 40 000 den


Për studime me korrespodencë:

 • Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisët 40 000 den

 • Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore 40 000 den

 • Fakulteti të Drejtësisë 27 700 den

 • Fakulteti i Administrimit Publik dhe Shkencave Politike 27 700 den

 • Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit 27 700 den


Shënim: Lartësia e pagesës së shkollimit për studime në distancë është e njejtë për të gjitha programet studimore në kaudër të fakultetit përkatës.


Pagesa e semestrit:


Pagesa e shkollimit bëhet përmes xhiro-llogarisë së Universitetit të EJL-se:

Data:
Deri më 14 shtator 2012 Pagesa e semestrit


Pagesa në Denarë:

Pranues: Universiteti i EJL

Banka deponuese: Stopanska banka, AD Shkup


Xhirollogaria: 200-0008775390-10


Qëllimi i pagesës: për shkollimit 2012/13


Pagesa nga jashtë në EURO:

Name of Institution: SEEU Tetovo

Address: Ilindenska bb, 1200 Tetovo/Macedonia
Bank Name: STOPANSKA BANKA

Acc. number (EUR): 0009009090

IBAN: MK07200000900909026


Shënim: Në fletëpagesë detyrimisht shënoni numrin amzë!

Informata shtesë rreth pagesës së semestrit (mundësi të pagesës së semestrit në këste ose me parapagim të vitit mund të merren në Zyrën e Bursarit, ndërtesa 802.

E-mail: bursary@seeu.edu.mk
Tel.: +389 44 356 049

Google+