COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Lista e kandidatëve të pranuar në studime të ciklit të tretë për vitin akademik 2015/2016

Në bazë të konkursit të shpallur për regjistrimin e kandidatëve në ciklin e tretë të studimeve, në fakultetet e UEJL, për vitin akademik 2015/2016, Këshilli i shkollës së doktoraturës, shpall listën e kandidatëve të pranuar në ciklin e tretë të studimeve në UEJL në vitin akademik 2015/16.

Në bazë të konkursit të shpallur për regjistrimin e kandidatëve në ciklin e tretë të studimeve, në fakultetet e UEJL, për vitin akademik 2015/2016, Këshilli i shkollës së doktoraturës, shpall listën e kandidatëve të pranuar në ciklin e tretë të studimeve në UEJL në vitin akademik 2015/16, sipas fakulteteve:

LISTA E KANDIDATËVE TË PRANUAR NË CIKLIN E TRETË TË STUDIMEVE PËR VITIN AKADEMIK 2015/2016

Parashtrimi i ankesave

Kandidatët që kanë aplikuar në ciklin e tretë (doktorant) për regjistrim në UEJL mund të parashtrojnë ankesë nga data e shpalljes së rezultateve deri më 04.11.2015, në orën 16.00 në e-mail adresën: admissions@seeu.edu.mk.

Këshilli i shkollës së doktoraturës ankesat eventuale do t’i shqyrtojë deri më datë 11.11.2015.

Informatë për regjistrim

Regjistrimi i kandidatëve të pranuar do të bëhet pas shqyrtimit të ankesave nga Këshilli i shkollës së doktoraturës. Kandidatet e pranuar do të njoftohen me email në mënyrë plotësuese për afatin kohor kur do të mund kryejnë regjistrimin.

Për regjistrim, studentët duhet të sjellin fletëpagesë për semestrin e paguar në shumë prej 61.500 den, dhe ta paraqesin atë në Zyrën për Pranim, objekti 801.

Gjatë regjistrimit studentit do ti jepet karta e identifikimit si student ne doktoraturë si dhe kredencialet për qasje në sistemet elektronike te universitetit.

Dita e orientimit (05.11.2015):

Për të gjithë studentët të studimeve në ciklin e tretë, dita orientimit do të organizohet më datë 05.11.2015 në ora 17:00 në sallën e konferencave QZHB, ndërtesa e Rektoratit.

Programi dhe informatat tjera shtesë do të dërgohen me e-mail deri te ju.

Pagesa e semestrit:

Pagesa e shkollimit bëhet përmes xhiro-llogarisë së Universitetit të EJL-së:

Pagesa në Denarë:

Pranues: Universiteti i EJL
Banka deponuese: Stopanska banka, AD Shkup
Xhirollogaria: 200-0008775390-10
Qëllimi i pagesës: për shkollim 2015/16

Pagesa nga jashtë në EURO:

Name of Institution: SEEU Tetovo
Address: Bul. Ilindenska 335, 1200 Tetovo/Macedonia
Bank Name: STOPANSKA BANKA
Acc. number (EUR): 0009009090
IBAN: MK07200000900909026
SWIFT: STOBMK2X

Shënim: Në fletëpagesë detyrimisht shënoni numrin amzë!

Google+