COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Lista finale e studentëve të pranuar në afatin e dytë për regjistrim në studime deridiplomike për vitin akademik 2015/2016

Në bazë të konkursit të shpallur për regjistrimin e studentëve në vitin e parë, në fakultetet e UEJL, për vitin akademik 2015/2016 dhe vendimit të Senatit të UEJL-së, në mbledhjen e mbajtur më datë 14.09.2015, Komisioni qendror për regjistrimin e studentëve shpall listën preliminare të studentëve të pranuar në studime deridiplomike, në afatin e dytë të regjistrimit, sipas fakulteteve:

LISTA FINALE E STUDENTËVE TË PRANUAR NË AFATIN E DYTË PËR REGJISTRIM NË STUDIME DERIDIPLOMIKE PËR VITIN AKADEMIK 2015/2016

Parashtrimi i ankesave

Shënim:

Kandidatët që kanë aplikuar në afatin e dytë për regjistrim në UEJL mund të parashtrojnë ankesë brenda 24 orëve nga data e shpalljes së rezultateve preliminare, deri më 15.09.2015, në orën 24.00 në e-mail adresën: admissions@seeu.edu.mk. Komisioni Qendror për regjistrimin e studentëve ankesat eventuale do t’i shqyrtojë me datë 16.09.2015.

 1. Kandidatët, të cilët nuk kanë aplikacion të kompletuar, mund të kompletojnë dokumentacionin gjatë afatit të tretë, nga 14 shtator deri 30 shtator 2015.
 2. Komisioni qendror vendosi që të pranojë kandidatët të cilët kanë kryer shkollimin e mesëm jashtë Republikës së Maqedonisë, me kusht që deri më datë 30 shtator 2015 të sjellin konfirmimin nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës se RM për fillim të procedurës së nostrifikimit të diplomës së shkollës së mesme.

Për informata shtesë kontaktojeni Zyrën e Pranimit, ndërtesa 801.

E-mail: admissions@seeu.edu.mk

Tel.: +389 (0) 44 356 188 (Tetovë)
Tel.: +389 (0) 44 356 398 (Shkup)

Informatë për kushtet dhe mënyrën e regjistrimit

Informohen të gjithë studentët, të cilët i kanë plotësuar kushtet për pranim në afatin e dytë për regjistrim – cikli i parë i studimeve - në vitin akademik 2015/2016 se regjistrimi do të bëhet nga data 14.09.2015 deri më 18.09.2015 në Tetovë.

Për regjistrim studentët duhet të sjellin fletëpagesë për semestrin e paguar në shumë sipas Fakultetit, respektivisht programit studimorë, edhe atë:

Për studime të rregullta dhe me korrespondencë:
Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
 • Biznes dhe ekonomi (të gjitha programet) 55 300 den
 • Sistemet e Informacionit dhe Menaxhmenti 61.500 den
Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
 • Shkencat Kompjuterike 55 300 den
 • Inxhinieria Kompjuterike 55 300 den
 • Informatika e Biznesit 61 500 den
Studime të integruara me praktikë
 • Menaxhimi Bashkëkohor i Ndërmarrjeve
 • Menaxhimi bashkëkohor bankar
 • Informatika e Aplikuar për Kompanitë e TI

Shënim: Në programet e studimeve të integruara me praktikë, pagesa për shkollim në shumë prej 61.500,- për semester do të mbulohet me bursë që do akordohet nga kompanitë gjegjëse. Procesi i përzgjedhjes së kandidatëve do të kryhet gjatë muajit shtator.

Fakulteti i Drejtësisë
 • Studime të Drejtësisë 40 000 den
 • Studime të Kriminalistikës dhe Sigurisë 40 000 den
Fakulteti i Administrimit Publik dhe Shkencave Politike
 • Administrimi Publik 40 000 den
 • Shkencat Politike 40 000 den
 • Studime Evropiane 40 000 den
Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
 • Gjuhë dhe Letërsi Angleze 40 000 den
 • Gjuhë dhe Letërsi Gjermane 40 000 den
 • Komunikimi ndërkombëtar 40 000 den

Shënim:

Kandidatët që kanë aplikuar për bursë në programin HESP duhet të bëjnë gjysmë e shumës së semestrit të parë, ndërsa për rezultatet do të njoftohen në mënyrë plotësuese me E-mail deri në fund të shtatorit.

Pagesa e semestrit:

Informata shtesë rreth pagesës së semestrit (mundësi të pagesës së semestrit në këste ose me parapagim të vitit mund të merren në Zyrën e Bursarit, ndërtesa 802.

 • Kandidatët që kanë fituar bursë meritore (SEEU Merit Based Scholarship) për vitin akademik 2015/16 duhet paraprakisht të firmosin letrën e akordimit të bursës në Zyrën për Ndihmë Financiare ku do të kenë evidencë për lartësinë e bursës dhe shumën që duhet të paguajnë për semestrin e parë.
 • Kandidatët që kanë aplikuar për bursë në programin HESP duhet të bëjnë gjysmë e shumës së semestrit të parë, ndërsa për rezultatet do të njoftohen në mënyrë plotësuese me E-mail deri në fund të shtatorit. bursary@seeu.edu.mk

Pagesa e shkollimit bëhet përmes xhiro-llogarisë së Universitetit të EJL-se:

Data:
14 – 18 shtator 2015
Pagesa e semestrit

Pagesa në Denarë:

Pranues: Universiteti i EJL
Banka deponuese: Stopanska banka, AD Shkup
Xhirollogaria: 200-0008775390-10
Qëllimi i pagesës: për shkollim 2015/16


Pagesa nga jashtë në EURO:

Name of Institution: SEEU Tetovo
Address: Bul. Ilindenska 335, 1200 Tetovo/Macedonia
Bank Name: STOPANSKA BANKA
Acc. number (EUR): 0009009090
IBAN: MK07200000900909026
SWIFT: STOBMK2X


Shënim: Në fletëpagesë detyrimisht shënoni numrin amzë!

E-mail: bursary@seeu.edu.mk
Tel.: +389 44 356 049

Testi i caktimit të nivelit të njohjes së gjuhës angleze:

Tetovë 18 shtator 2015, e premte nga ora 11:00 dhe 13:00
Shkup 17 shtator 2015, e enjte nga ora 11:00 dhe 13:00

Google+