COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Programi:

E drejta ndërkombëtare (2019/2020)

Cikli i studimeve: Cikli i tretë (doktoratë)
Fakulteti: Drejtësia
Kodi i programit: N-PhDLAWIL180C
Viti akademik: 2022 / 2023
Titulli: Doktor i shkencave juridike - Drejtimi: E drejta ndërkombëtare
SETK: 180 (3 vite) Akreditimi
Vendimi: Vendimi për fillim me punë

Programi studimor e drejta ndërkombëtare synon të ofrojë një gamë të moduleve që do ta përfshijnë bazën e të dijeve ndërkombëtare juridike për afrimin drejt  profesionet juridike dhe  profesionet që lidhen me lëmin e të drejtës ndërkombëtare dhe të sigurojë njohuri të fuqishme, të veçanta dhe sistematike për institucionet dhe koncepcionet e së drejtës ndërkombëtare, si dhe mbi gjendjen dhe perspektivën e tyre në rajon dhe botë.

Diploma e programit studimor do t'u mundësojë studentëve të studimeve të doktoratës që të aftësohen për punën hulumtuese shkencore në lëmin e shkencave juridike ndërkombëtare dhe për mësimdhënie në universitetet në vend dhe jashtë vendit, me ç'rast aktivisht do të jenë të kyçur edhe në procesin e fuqizimit të burimeve të veprimtarive të pushtetit shtetëror në drejtim të procesit të integrimeve euroatlantike të vendit.

Njohuritë dhe të kuptuarit

- Ka njohuri solide nga disiplinat që e sajojnë të drejtën ndërkombëtare, përfshirë të drejtën e organizatave ndërkombëtare, të drejtat e njeriut, të drejtën ndërkombëtare publike, të drejtën ndërkombëtare private, të drejtën ndërkombëtare penale, të drejtën ndërkombëtare ekonomike dhe marrëdhëniet ndërkombëtare;
- Ka njohuri të thelluara për teknikat dhe metodat e avancuara të hulumtimit në lëmin e së drejtës ndërkombëtare.

Aplikimi i njohurive dhe të kuptuarit

- Interpreton në frymë kritike teoritë e së drejtës ndërkombëtare si dhe rastet më të rëndësishme nga praktika;
- Zbaton njohuritë teorike në situata të ndryshme praktike që paraqiten në lëminë e së drejtës ndërkombëtare si mbrojtjen e të drejtave të njeriut, diplomacinë, zgjidhjen e kontesteve dhe kolizionin e ligjeve përfshirë negociatat dhe mediacionin;
- Sintetizon njohuritë e fituara dhe i zbaton ato në rrethana konkrete;

Aftësitë për të vlerësuar

- Ka mendim më të zhvilluar kritik përmеs metodës së analizës dhe të krahasimit.
- Zhvillon shkathtësi për zgjidhjen e problemeve përmеs praktikës së zgjidhjes së rasteve më komplekse nga jurisdiksioni dhe praktika gjyqësore vendore dhe ndërkombëtare.

Aftësitë e komunikimit

- Përdor terminologji adekuate për çështje komplekse dhe specifike në sferën e shkencave juridikе-ndërkombëtare.
- Angazhohet aktivisht në argumentimin dhe në debatin shkencor.
- I përdor gjuhët zyrtare të universitetit dhe ka shkathtësi të avancuara të teknologjive të informimit në punën shkencore.

Aftësitë e të mësuarit

- Zhvillon rregullore të punës kërkimore që përdoret në profesionin e tij.
- Zhvillon një praktikë të mësimit të vazhdueshëm duke u angazhuar në trajnimin e personave që punojnë në  shërbimet diplomatike-konsullore të shtetit.

Semestri 1

 • [DLAW0101] [10 SETK] Metodologjia e Hulumtimit
  Kjo lëndë është dizajnuar për studentët që përgatiten për punimin e projekt tezës së doktoratës. Qëllimet kryesore të lëndës janë që studentëve t’u ofrohen vegla për konceptualizimin e tezës së tyre në raport me gjetjen e pyetjes hulumtuese dhe krijimin e metodave për mbledhjen e të dhënave për analizë cilësore. Lënda fokusohet në problemet e metodave sasiore dhe të teknikave, siç është analiza statistikore, tekstet që lidhen me teorinë dhe testimin e hipotezave. Me rëndësi janë edhe temat për inferencë deskriptive dhe kauzale, hulumtime longitudinale krahasuese dhe studime të rastit. Informacione të avancuara do të ofrohen për mbledhjen e të dhënave duke punuar në tekst. Qëllimi është analiza e të dhënave sasiore, vendosja finale e të gjitha veprimeve teorike dhe praktike në dizajnimin dhe shkrimin e tezës.
 • [DIL0102] [10 SETK] E drejta Ndërkombëtare Publike - Programi i Thelluar
  Lënda përbëhet në punën e rasteve nga lëmi i të drejtës ndërkombëtare, kurse pjesërisht përfshin edhe punën praktike (intership) në institucionet relevante, gjë që mund të përfshijë edhe punën shkencore-kërkimore të studentëve në grupe.
 • [DIL0103] [10 SETK] E drejta Ndërkombëtare Private - Programi i Thelluar
  Nëpërmjet këtij moduli, studentët do të fitojnë njohuri të avancuara për burimet e së drejtës që do të duhet të zbatohen për rregullimin e marrëdhënieve juridike civile - me element të huaj (nacional dhe ndërkombëtar) dhe për mënyrën e rregullimit të marrëdhënieve civile-juridike me element të huaj (mënyra e drejtpërdrejtë dhe e tërthortë, kolizionale, që është karakteristike vetëm për këtë modul), por edhe për elementet e përgjithshme dhe të përbashkëta të formimit dhe të zbatimit të DNP. Njëherësh do të njoftohen edhe për faktet e paraqitjes së elementit të huaj (fakte të identifikimit), pikat e lidhjes dhe institutet përmes të cilave shmanget aplikimi i të drejtës meritore në DNP.

Semestri 2

 • [DIL0104] [10 SETK] Shqyrtimi dhe Miratimi i Planit të Disertacionit të Doktoratës
  Pas semestrit të parë, studenti fillon aktivitetet e tij për përpilimin e planit mbi disertacionin e doktoratës. Aktivitetet përfshijnë përcaktimin e literaturës, përcaktimin e kornizës hipotetike, përkufizimin e metodologjisë së punës dhe përcaktimin e planit individual si dhe prezantimin e parë publik.
 • [10 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [EDIL0101] E Drejta Evropiane Private
  • [EDIL0102] E Drejta Ndërkombëtare Humanitare
  • [EDIL0103] E Drejta e Konkurencës Evropiane
  • [EDIL0104] Organizatat Ndërkombëtare
 • [10 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [EDIL0101] E Drejta Evropiane Private
  • [EDIL0102] E Drejta Ndërkombëtare Humanitare
  • [EDIL0103] E Drejta e Konkurencës Evropiane
  • [EDIL0104] Organizatat Ndërkombëtare

Semestri 3/4

 • [PHD-S3-S4-01] [40 SETK] Punë Kërkimore-Shkencore
  Në vitin e dytë (semestri 3 dhe 4) kandidati vazhdon me veprimtarinë kërkimore shkencore sipas planit individual të miratuar. Mentori siguron vlerësimin lidhur me këto aktivitete në formën e një raporti drejtuar Këshillit mësimor-shkencor të fakultetit.
 • [PHD-S3-S4-03] [20 SETK] Publikime I
  Publikimi i aktiviteteve kërkimore-hulumtuese sipas tabelës me rëndësi për mediat për publikim. Aktivitetet dhe sukseset publicistike të kandidatit kontrollohen para audiencës shkencore sipas lëmit dhe relevancës së hulumtimit.

Semestri 5

 • [DIL0105] [20 SETK] Prezantimi i Rezultateve të Hulumtimit
  Në fund të semestrit të 5-të, pas aktiviteteve kërkimore-hulumtuese sipas planit individual, kandidati do t'i prezantojë publikisht rezultatet e përgjithshme të kësaj faze të punimit dhe të hulumtimit.
 • [PHD-S5-01] [10 SETK] Publikime II
  Publikimi i aktiviteteve kërkimore-hulumtuese sipas tabelës me rëndësi për mediat për publikim. Aktivitetet dhe sukseset publicistike të kandidatit kontrollohen para audiencës shkencore sipas lëmit dhe relevancës së hulumtimit.

Semestri 6

 • [IL-PhD-THESIS] [30 SETK] Disertacioni i Doktoratës
  Vazhdimi i punës së disertacionit të doktoratës. Dorëzohet teza (disertacioni), pranohet nga Këshilli mësimor-shkencor i fakultetit, u dorëzohet anëtarëve të komisionit dhe fillon procedura e mbrojtjes publike.
Google+