Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!
Export

Програма:

Правни студии (2019/2020)

Насока: Правни студии
Циклус на студии: Прв циклус (Додипломски)
Факултет: Правен
Академска година: 2024 / 2025
Титула: Дипломиран правник
ЕКТС: 240 (4 години) Aкредитација
Решение: Решение за почеток со работа

Студиската програма по правни студии има за цел:
- Да ги оствари потребите на сите оние кои мислат да ја продолжат својата кариера во полето на правните науки.
- Да понуди редица модули кои ќе ја опфаќаат основата на правните сознанија за приближување кон професиите кои се поврзани со сферата на правото.
- Да обезбеди цврсти сознанија и систематски знаења за институциите и основите на позитивното право на Република Северна Македонија.
- Да обезбеди основни сознанија за концепциите и основните принципи на позитивното право на РСМ и за начинот на неговото функционирање во меѓународен контекст.
- Да понуди можност за предавања од меѓународниот академски визитинг-кадар.
- Да развие свесна критика на правото во споредбени, историски,  општествено-економски и политички контексти и да им долови на студентите редица различни теоретски концепти поврзани со правните студии.
- Да им овозможи на студентите да престојуваат и да студираат надвор од земјава во рамките на програмите за размена на студенти.
- Да им понуди редица опции кои ќе им овозможат на студентите да студираат специфични полиња на правото.
- Да им овозможи на студентите да бидат дел од истражувачка дејност во рамките на своите студии.
- Да понуди можност за развој на лични способности, комуникација, истражувања и други значајни способности потребни за вработување на дипломирани правници во институциите со кои веќе претходно имаат воспоставено контакти преку Центарот за кариера при УЈИЕ.
- Да се потенцира повеќејазичната настава и да се промовира меѓуетничкиот и меѓукултурниот дијалог.
Според стекнатите знаења и вештини од оваа додипломска програма на Правниот факултет, дипломираните студенти ќе бидат во можност да  ги идентификуваат правните прашања кои треба да се истражуваат, да ги употребуваат на ефикасен начин примарните и секундарните извори на правото, да ја истражуваат правната наука, да ги вреднуваат на критички начин правните прашања како од аспект на доктрината така и од општествено-економски аспект.

Дипломата  на Правниот факултет е призната во РСМ и надвор од неа.
Дипломата на Правниот факултет на студентите им овозможува пристап до државните органи, посебно до правосудните органи, како: судови, јавни обвинителства, адвокатура, нотаријат, извршителство итн. Правниот факултет има склучено спогодби за соработка со Академијата за обука на судии и јавни обвинители како и со Адвокатската комора на РСМ.
На студентите чија амбиција е да се занимаваат со научна работа, Правниот факултет на УЈИЕ им овозможува продолжување на нивните магистерски и докторски студии.

Знаење и разбирање

- Има основни знаења од правната наука и начинот на кој се создава правото, се развива и се менува вклучувајќи ги и изворите и институциите на правото во нивниот поширок контекст.
- Има солидни знаења од најважните гранки на правото како: уставно и управно право, граѓанско право, трудово право, кривично право, граѓанска и кривична процесна постапка, како и меѓународно јавно и приватно право.
- Има знаења за структурата, содржината и за функционирањето на правниот систем на Република Македонија и неговиот однос со меѓународното и европското право.
- Го познава општествено-економскиот и историскиот контекст во кој дејствуваат правните норми.

Примена на знаењето и разбирањето

- Ги идентификува и ги применува основните начела и правила во областите како: уставно и управно право, граѓанско право, трудово право, кривично право, граѓанска и кривична процесна постапка, и меѓународно јавно и приватно право.
- Ги идентификува правните проблеми кои може да се појавуваат во различни фактички ситуации и предлага решение за нив.
- Употребува научни методи за да создаде истражувачки труд во повеќе области на правото.

Способност за проценка

- Идентификува, толкува, анализира и решава правни проблеми на начин кој се очекува од еден млад правник.
- Го толкува и го синтетизира значењето на правните норми како дел од правниот систем и го применува во бројни ситуации кои може да се појавуваат во секојдневниот живот.
- Ги вреднува критички постојните правни и етички норми со кои се регулира правничката професија.

Комуникациски вештини

- Идентификува, толкува, анализира и решава правни проблеми на начин кој се очекува од еден млад правник.
- Го толкува и го синтетизира значењето на правните норми како дел од правниот систем и го применува во бројни ситуации кои може да се појавуваат во секојдневниот живот.
- Ги вреднува критички постојните правни и етички норми со кои се регулира правничката професија.

Вештини на учење

- Презема иницијатива и одговорност за да ги идентификува и да ги спроведува потребите на учење во најважните гранки на правото.
- Развива систем на учење кој вклучува идентификување, класифицирање, синтетизирање и користи различни извори.
- Има вештини да ги користи библиотечните ресурси за да стекне правни знаења.
- Ги користи компјутерските вештини за стекне правни знаења.

Семестар 1

 • [CLE-104] [6 ЕКТС] Историја на правото
  Овој предмет има за цел: - Да се запознаат студентите со историскиот развиток на правото и на државата, како и со главните правно-општествени институции. - Да стекнат знаења во врска со историскиот развиток на правното мислење на начинот на кој студентите можат да го разберат правното мислење во минатото и сега. - Студентите да бидат во состојба да ги разликуваат општествено-правните формации во минатото и да ја разберат нивната еволуција. - Студентите да се запознаат со историскиот развиток на посебните делови на позитивното право (граѓанско, кривично, управно, семејно и наследно право итн.) - Студентите да бидат во состојба да ги разберат логиката на функционирањето на државата и правото кај античките цивилизации и во средниот век, но и да креираат идеи поврзувајќи ги со современото време.
 • [CLE-101] [6 ЕКТС] Вовед во правото
  - Стекнување основни сознанија за државата и правото. - Оспособување на студентите за теоретското вообличување на разните облици на државата. - Критички осврт за правото како општествена појава. - Поттикнување на аналитичкиот осврт кај студентите за проблемите со кои денес се соочува државата и правото во услови на глобализација и во рамките на евроатлантските интеграции. - На крајот од предметот студентите ќе бидат во можност да ги разликуваат основните облици на државата и правото. - Да ги објаснуваат основните поими за државата и правото и нивно поврзување со практичниот живот. - Да ги стекнат основните, воведните и општите спознанија за државата и правото кои ќе им бидат неопходни за натамошните студии во рамките на правните науки.
 • [CLE-203] [6 ЕКТС] Правно пишување и образложување
  Цели на предметот: Цел на предметот е да се обезбедат основни познавања за правното пишување и оправдување на студентите од прва година за Правни студии и тие по Kриминалистика и безбедност. Преку овој предмет ќе стекнат сознанија за правното пишување и оправдување, принципи и основни упатства за тоа, со примена на различни методи на легално пишување на нормативните правни акти (прописи, закони, одлуки, пресуди, договори, тестаменти итн.) и акти (CV, барања, огласи, апликација, известување, тужба, итн.). За студентите по правни студии, овој предмет е повеќе од неопходно да ги искористат предностите на соодветните вештини за легално пишување и соодветното резонирање на она што го пишуваат легално, бидејќи владеењето на правното пишување е од суштинско значење за секој правник во неговата претстојна професионална работа.
 • [3 ЕКТС] Албански/македонски јазик
  • [BS018] Македонски јазик за почетници 1
  • [BS152] Македонски јазик за почетници 2
  • [MLIL-01] Македонски јазик средно ниво 1
  • [MLIL-02] Македонски јазик средно ниво 2
  • [MAPP1010] Македонски јазик за професионални цели 1
  • [MAPP1020] Македонски јазик за професионални цели 2
  • [BAM1010] Албански јазик за почетници 1
  • [BAM2010] Албански јазик за почетници 2
 • [3 ЕКТС] Англиски јазик
  • [EE-01] Англиски јазик основно ниво
  • [PIE-02] Англиски јазик пониско средно ниво
  • [IE-03] Англиски јазик средно ниво
  • [UIE-04] Англиски јазик повисоко средно ниво
  • [AE-05] Англиски јазик напредно ниво
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет (Јазик, Вештини или Култура)
  • [EFE-105] Германски јазик
  • [BSIL3010] Италијански јазик
  • [EF999] Француски јазик
  • [EFE-132] Човекови права и слободи
  • [EARTL-01] Потпомогната репродуктивна технологија и право
  • [CCS084] Меѓукултурна комуникација
  • [EWC-01] Креирање на веб-страници
  • [EDMD-02] Дизајн на дигитални медиуми
  • [EITSOP-03] ИТ-вештини за канцеларискa продуктивност
  • [EMOA-01] Microsoft Office Access
  • [EMOE-02] Microsoft Office Excel
  • [EMOPP-03] Microsoft Office PowerPoint
  • [EMOW-04] Microsoft Office Word
  • [CLE-203] Правно пишување и образложување
  • [EITL-02] Право на информатичка технологија
  • [EFE-121] Професионален рзавој на кариерата
  • [EATN-02] Админситративна терминологија и номотехника
  • [ESSD-01] Разој на социјални вештини
  • [EPA-605] Стратегии на пребарување можности за кариера
  • [ESCHC-01] Избрани поглавја од компјутерство
  • [EBI-502] Веб-технологии
  • [EFE-102] Академско пишување на англиски јазик
  • [EFE-104] Академско пишување на албански јазик
  • [EFE-103] Академско пишување на македонски јазик
  • [CBA112] Албански јазик за посебни намени
  • [EPEG-01] Граматика по англиски јазик во практика
  • [ECE-02] Разговорен англиски јазик
  • [EDOL-03] Дигитална и он-лајн писменост
  • [ELE065] Заштита на потрошувачите
  • [CLE-302] Трговско право
  • [ELE-408] Семејно насилство
  • [ECS-01] Компјутерска безбедност
  • [ESML-02] Социјални медиуми и право
  • [EBEM-503] Деловно комуницирање
  • [ELOD-03] Водство и организациски развој
  • [EFE-109] Комуникациски вештини
  • [ECTHD-01] Развој на критичко мислење
  • [EPRNM-02] Односи со јавност и нови медиуми

Семестар 2

 • [CLE-201] [6 ЕКТС] Уставно право
  Цели на предметната програма: - Стекнување сознанија за поимите, појавите и за институтите на уставното право како и за државните институции во Република Северн Македонија (РСМ), вклучувајќи ги тука и разните теоретски ставови за нив. - Стекнување конкретни сознанија за уставното право како наука и правна гранка, вклучувајќи ги тука и споредбената анализа на состојбата и перспективите во регионални и европски рамки. - Преку овој модул студентите ќе се оспособат за основните теоретски и практични сознанија за организацијата на државната власт во РСМ како и за слободите и правата на човекот и граѓанинот. Поттикнување на критичкото мислење кај студентите за основните проблеми на уставното уредување во РСМ и во рамките на ЕУ, при што ќе се води сметка за профилот на европскиот правник кој во иднина како стручњак ќе треба да го толкува и да го применува европското уставно право како на национално така и на европско рамниште. - Во рамките на план-програмата ќе се обработува уставната материја од споредбен и од национален аспект, поради тоа што во услови на глобализација, уставното право не може да се разбере ако се разгледува исклучиво во национални рамки. - План-програмата ги опфаќа и: новиот Деловник на Собранието на РСМ кој има клучна улога за развојот на парламентарната демократија во РСМ, новите закони со кои се уредува уставна материја, како што се: законите од областа на: судството, локалната самоуправа, изборниот систем, цивилното општество, одбраната, надворешната политика итн. - Покрај оваа нормативна компонента, план-програмата се обработува и практиката на централните органи на државната власт во РСМ, и тоа; Собранието, Владата, Уставниот суд, Врховниот суд, која има голема улога за уставното право како наука. - Ќе бидат опфатени уставните амандмани од 2001 година кои имаат големо влијание врз мнозинската демократија во РСМ како и врз темелните вредности на уставниот поредок на РСМ како и уставните амандмани од 2005 година во врска со судските реформи во РМ. - На крајот на предметот, студентите ќе бидат во можност да ги направат основните и супстанцијалните разлики меѓу уставните институции, нивната меѓусебна поврзаност и нивното практично функционирање. - Да ги направат потребните теориски и практични разлики на поимите, појавите и на институтите на уставното право.
 • [CLE-204] [6 ЕКТС] Граѓанско право - Општ дел
  Целта на наставниот предмет Граѓанско право - општ дел е студентите да стекнат основни знаења од оваа област. По завршувањето на семестарот од студентите се очекува да имаат стекнато теоретски познавања за главните поими и институти на граѓанското право, како што се: принципите на граѓанското право, изворите на граѓанското право, граѓанско-правните субјекти и нивната правна, деловна способност, граѓанско-правните односи, правните дела итн. Студентите ќе бидат обучени да ги направат неопходните теоретски и практични разлики во поимите и појавите со граѓанско-правен карактер во правниот систем на РСМ, да ги разликуваат нивните основни и суштински карактеристики и да ја забележат нивната важност и функција во практика.
 • [CLE1020] [6 ЕКТС] Римско право
  Цели на предметот: -Да им бидат претставени на студентите податоци за процесот на создавањето, развојот и промените на институциите и нормите на римското право под влијанието на разни историски околности. -Да се запознаат студентите со улогата на римското право како обединувачка сила во европската правна традиција. -Да им се даде можност на студентите да ги совладаат основите од римската правна терминологија. -Да се прикаже историјата на римската правна мисла од нејзините почетоци во републиканскиот период во Рим. -Да се објасни историската важност на перципирањето на римското право во континентална Европа.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет (Јазик, Вештини или Култура)
  • [EFE-105] Германски јазик
  • [BSIL3010] Италијански јазик
  • [EF999] Француски јазик
  • [EFE-132] Човекови права и слободи
  • [EARTL-01] Потпомогната репродуктивна технологија и право
  • [CCS084] Меѓукултурна комуникација
  • [EWC-01] Креирање на веб-страници
  • [EDMD-02] Дизајн на дигитални медиуми
  • [EITSOP-03] ИТ-вештини за канцеларискa продуктивност
  • [EMOA-01] Microsoft Office Access
  • [EMOE-02] Microsoft Office Excel
  • [EMOPP-03] Microsoft Office PowerPoint
  • [EMOW-04] Microsoft Office Word
  • [CLE-203] Правно пишување и образложување
  • [EITL-02] Право на информатичка технологија
  • [EFE-121] Професионален рзавој на кариерата
  • [EATN-02] Админситративна терминологија и номотехника
  • [ESSD-01] Разој на социјални вештини
  • [EPA-605] Стратегии на пребарување можности за кариера
  • [ESCHC-01] Избрани поглавја од компјутерство
  • [EBI-502] Веб-технологии
  • [EFE-102] Академско пишување на англиски јазик
  • [EFE-104] Академско пишување на албански јазик
  • [EFE-103] Академско пишување на македонски јазик
  • [CBA112] Албански јазик за посебни намени
  • [EPEG-01] Граматика по англиски јазик во практика
  • [ECE-02] Разговорен англиски јазик
  • [EDOL-03] Дигитална и он-лајн писменост
  • [ELE065] Заштита на потрошувачите
  • [CLE-302] Трговско право
  • [ELE-408] Семејно насилство
  • [ECS-01] Компјутерска безбедност
  • [ESML-02] Социјални медиуми и право
  • [EBEM-503] Деловно комуницирање
  • [ELOD-03] Водство и организациски развој
  • [EFE-109] Комуникациски вештини
  • [ECTHD-01] Развој на критичко мислење
  • [EPRNM-02] Односи со јавност и нови медиуми
 • [3 ЕКТС] Англиски јазик
  • [EE-01] Англиски јазик основно ниво
  • [PIE-02] Англиски јазик пониско средно ниво
  • [IE-03] Англиски јазик средно ниво
  • [UIE-04] Англиски јазик повисоко средно ниво
  • [AE-05] Англиски јазик напредно ниво
 • [3 ЕКТС] Албански/македонски јазик
  • [BS018] Македонски јазик за почетници 1
  • [BS152] Македонски јазик за почетници 2
  • [MLIL-01] Македонски јазик средно ниво 1
  • [MLIL-02] Македонски јазик средно ниво 2
  • [MAPP1010] Македонски јазик за професионални цели 1
  • [MAPP1020] Македонски јазик за професионални цели 2
  • [BAM1010] Албански јазик за почетници 1
  • [BAM2010] Албански јазик за почетници 2

Семестар 3

 • [CLE2030] [6 ЕКТС] Управно право
  Во рамките на предметот се изучуваат административното материјално и процесното право. Предмет на изучување се принципите на организација, работа и делокруг на административните органи, основните дејности што ја сочинуваат управната функција, актите на административните органи и односот меѓу граѓаните и администрацијата. Целите на предметната програма се состојат во тоа студентите: -Да ги дефинираат и да ги разберат поимите администрација и административна функција. -Да ја препознаат и да ја анализираат правната регулатива со која се уредуваат организацијата и функционирањето на јавната администрација во РСМ. -Да ги согледаат основните дејности на административната функција. -Да направат разграничување меѓу видовите акти на администрацијата и да ги совладаат првите чекори на создавање такви акти. -Да ги изучат видовите административен надзор. -Да ги спознаат механизмите на контрола над администрацијата и нејзината одговорност пред другите државни органи, но и пред своите клиенти-корисници на нејзините услуги. -Да стекнуваат способности и вештини за идно вработување во органите на администрацијата на РСМ, невладините организации, установите и сите институции во кои се решаваат предмети од административно-правна природа.
 • [CLE025] [6 ЕКТС] Стварно право
  Целта на наставниот предмет Стварно право е студентите да стекнат основни знаења од оваа област. По завршувањето на семестарот од студентите се очекува да имаат стекнато познавања во однос на поимот и предметот на стварното право, за субјектите, за начелата на стварното право, за владението, за правото на сопственост, правото на службеност, правото на залог, за реалните товари, за јавните книги итн. Се очекува кај студентите да се развива совеста во врска со овие институти и вештините за критички пристап кон законот и законската аргументација во областа на стварното право.
 • [CLE-403] [6 ЕКТС] Право на ЕУ
  По завршувањето на овој предмет се очекува студентите да ги познаваат суштината и опсегот на правото на ЕУ, да имаат целосен увид во организациско-правната структура на ЕУ согласно со промените наведени во Лисабонскиот договор; да умее да врши правилно толкување и примена на одредбите од актите на ЕУ што самото по себе би му овозможило понатамошно продлабочено изучување на поспецијализираните правни дисциплини кои го третираат правото на Унијата.
 • [6 ЕКТС] Англиски јазик за специфични цели 1
  • [LE-01] Англиски јазик за право 1
  • [LE-02] Англиски јазик за право 2
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет (Јазик, Вештини или Култура)
  • [EFE-105] Германски јазик
  • [BSIL3010] Италијански јазик
  • [EF999] Француски јазик
  • [EFE-132] Човекови права и слободи
  • [EARTL-01] Потпомогната репродуктивна технологија и право
  • [CCS084] Меѓукултурна комуникација
  • [EWC-01] Креирање на веб-страници
  • [EDMD-02] Дизајн на дигитални медиуми
  • [EITSOP-03] ИТ-вештини за канцеларискa продуктивност
  • [EMOA-01] Microsoft Office Access
  • [EMOE-02] Microsoft Office Excel
  • [EMOPP-03] Microsoft Office PowerPoint
  • [EMOW-04] Microsoft Office Word
  • [CLE-203] Правно пишување и образложување
  • [EITL-02] Право на информатичка технологија
  • [EFE-121] Професионален рзавој на кариерата
  • [EATN-02] Админситративна терминологија и номотехника
  • [ESSD-01] Разој на социјални вештини
  • [EPA-605] Стратегии на пребарување можности за кариера
  • [ESCHC-01] Избрани поглавја од компјутерство
  • [EBI-502] Веб-технологии
  • [EFE-102] Академско пишување на англиски јазик
  • [EFE-104] Академско пишување на албански јазик
  • [EFE-103] Академско пишување на македонски јазик
  • [CBA112] Албански јазик за посебни намени
  • [EPEG-01] Граматика по англиски јазик во практика
  • [ECE-02] Разговорен англиски јазик
  • [EDOL-03] Дигитална и он-лајн писменост
  • [ELE065] Заштита на потрошувачите
  • [CLE-302] Трговско право
  • [ELE-408] Семејно насилство
  • [ECS-01] Компјутерска безбедност
  • [ESML-02] Социјални медиуми и право
  • [EBEM-503] Деловно комуницирање
  • [ELOD-03] Водство и организациски развој
  • [EFE-109] Комуникациски вештини
  • [ECTHD-01] Развој на критичко мислење
  • [EPRNM-02] Односи со јавност и нови медиуми

Семестар 4

 • [CLE-405] [6 ЕКТС] Кривично право - општ дел
  Предметот Казнено право (општ дел) е задолжителен. Преку овој предмет студентите ќе стекнат основни знаења за казнено-правниот систем на РМ. Посебно внимание ќе му се посветува на проучувањето на главните начела на казненото право, изворите на казненото право, казненото дело и неговите елементи, спојувањето на казнените дела, учеството на повеќмина лица во извршувањето на казненото дело, системот на казнено-правните санкции и др.
 • [CLE-404] [6 ЕКТС] Меѓународно јавно право
  Цел на предметната програма e студентите да се запознаат со основните поими на меѓународното јавно право, со формирањето на оваа научна дисциплина, нејзиниот развој и клучните аспекти.
 • [CLE-402] [6 ЕКТС] Облигационо право
  Цели на предметната програма: Преку овој предмет студентите ќе стекнат сознанија за основите на облигационото право и за посебните видови облигациони односи и знаења што им се потребни во однос на субјективните граѓански права. Во областа на општото учење за облигационите односи студентите треба да стекнат вештини на примена на општите институти на облигационото право кај посебните видови облигациони односи. Студентите би требало да стекнат вештини за преговарање, склучување и за реализирање на посебните видови облигациони договори и знаења за механизмите на решавање на споровите околу исполнувањето на обврските на должникот. Во областа на отштетното право, студентите треба да стекнат знаења во поглед на установување штета и нејзино спроведување. Студентите ќе стекнат сознанија и за другите видови облигациони односи (стекнување без основ, работоводство без налог и еднострани изјави на волја).
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет (Јазик, Вештини или Култура)
  • [EFE-105] Германски јазик
  • [BSIL3010] Италијански јазик
  • [EF999] Француски јазик
  • [EFE-132] Човекови права и слободи
  • [EARTL-01] Потпомогната репродуктивна технологија и право
  • [CCS084] Меѓукултурна комуникација
  • [EWC-01] Креирање на веб-страници
  • [EDMD-02] Дизајн на дигитални медиуми
  • [EITSOP-03] ИТ-вештини за канцеларискa продуктивност
  • [EMOA-01] Microsoft Office Access
  • [EMOE-02] Microsoft Office Excel
  • [EMOPP-03] Microsoft Office PowerPoint
  • [EMOW-04] Microsoft Office Word
  • [CLE-203] Правно пишување и образложување
  • [EITL-02] Право на информатичка технологија
  • [EFE-121] Професионален рзавој на кариерата
  • [EATN-02] Админситративна терминологија и номотехника
  • [ESSD-01] Разој на социјални вештини
  • [EPA-605] Стратегии на пребарување можности за кариера
  • [ESCHC-01] Избрани поглавја од компјутерство
  • [EBI-502] Веб-технологии
  • [EFE-102] Академско пишување на англиски јазик
  • [EFE-104] Академско пишување на албански јазик
  • [EFE-103] Академско пишување на македонски јазик
  • [CBA112] Албански јазик за посебни намени
  • [EPEG-01] Граматика по англиски јазик во практика
  • [ECE-02] Разговорен англиски јазик
  • [EDOL-03] Дигитална и он-лајн писменост
  • [ELE065] Заштита на потрошувачите
  • [CLE-302] Трговско право
  • [ELE-408] Семејно насилство
  • [ECS-01] Компјутерска безбедност
  • [ESML-02] Социјални медиуми и право
  • [EBEM-503] Деловно комуницирање
  • [ELOD-03] Водство и организациски развој
  • [EFE-109] Комуникациски вештини
  • [ECTHD-01] Развој на критичко мислење
  • [EPRNM-02] Односи со јавност и нови медиуми
 • [6 ЕКТС] Англиски јазик за специфични цели 2
  • [LE-01] Англиски јазик за право 1
  • [LE-02] Англиски јазик за право 2

Семестар 5

 • [CLE-504] [6 ЕКТС] Кривично право - Посебен дел
  Посебниот дел на казненото право е систем на законски одредби за кривичните дела и санкциите за тие дела.Предмет на посебниот дел е одредување на тоа кои поведенија на човекот ќе бидат констатирани како кривични дела и какви ќе бидат обликот и обемот на казнено-правната реакција за нивното вршење спротивно на поставените забрани.
 • [CLE-302] [6 ЕКТС] Трговско право
  Целта на наставниот предмет е студентите да стекнат основни знаења од областа на трговското право. Во таа насока студентите се запознаваат со правните правила за: извршување некоја деловна дејност, начинот на организирање на деловните субјекти, условите за основање и упис на деловните субјекти и на трговецот поединец како и за начините на престанување на деловните субјекти; начините за основање некој деловно-правен однос, условите за настанување на тие односи, ефектите и последиците; работата со хартиите од вредност: начините за заштитување на правата на индустриска сопственост, начините на заштитување на деловните субјекти од нелојална конкуренција: начините на заштитување на потрошувачите и др.
 • [CLE024] [6 ЕКТС] Семејно право
  Со изучување на предметот Семејно право се очекува студентите да стекнат знаење за правното уредување на односите кои настануваат меѓу членовите на семејството врз основа на бракот и сродството. Посебен акцент се посветува на основните институции на семејното право: бракот, родителството, посвојувањето, старателството, семејните односи, како тие со личен карактер така и оние со имотен карактер, семејните односи со лично-имотен карактер, вонбрачната заедница.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • [ELE-606] Современи правни системи во светот
  • [ELE-607] Право на интелектуална сопственост
  • [ELE-608] Нотарско право
  • [ELE-609] Алтернативно решавање спорови
  • [ELE-610] Земјишно-книжно право
  • [ELE088] Потрошувачко право
  • [ELE011] Банкарско право
  • [ELE087] Право на осигурување
  • [ELE-611] Систем на социјална заштита на малолетните деца
  • [ELE-612] Граѓанско-правна одговорност за причинување штета
  • [CLE-103] Социологија на право
  • [ELE-613] Туристичко право
  • [ELE-614] Борба против корупција
  • [ELE089] Медицинско казнено право
  • [ELE-602] Политичките партии и изборните системи
  • [ELE-503] Дипломатско и конзуларно право
  • [ELE-401] Малолетничка деликвенција
  • [ELE-408] Семејно насилство
  • [ELE-604] Организиран криминал
  • [ELE-605] Локална самоуправа
  • [ELE-705] Право на трговските друштва
  • [ELE111] Стечајно право
  • [ELE-701] Европско семејно право
  • [ELE-702] Новите репродуктивни технологии и родителското право
  • [EITL-02] Право на информатичка технологија
  • [ELE-704] Конституционализмот и човековите права
  • [ELE043] Вовед во американското право
  • [ELE-706] Националната историја на правото
  • [ELE006] Меѓународо хуманитарно право
  • [ELE-707] Меѓунардно право на животна средина
  • [ELE-708] Вовед во криминалистика
  • [ELE-709] Право на изршување кривични санкции
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • [ELE-606] Современи правни системи во светот
  • [ELE-607] Право на интелектуална сопственост
  • [ELE-608] Нотарско право
  • [ELE-609] Алтернативно решавање спорови
  • [ELE-610] Земјишно-книжно право
  • [ELE088] Потрошувачко право
  • [ELE087] Право на осигурување
  • [ELE-611] Систем на социјална заштита на малолетните деца
  • [ELE-612] Граѓанско-правна одговорност за причинување штета
  • [CLE-103] Социологија на право
  • [ELE-613] Туристичко право
  • [ELE-614] Борба против корупција
  • [ELE089] Медицинско казнено право
  • [ELE-602] Политичките партии и изборните системи
  • [ELE-503] Дипломатско и конзуларно право
  • [ELE-401] Малолетничка деликвенција
  • [ELE-408] Семејно насилство
  • [ELE-604] Организиран криминал
  • [ELE-605] Локална самоуправа
  • [ELE-705] Право на трговските друштва
  • [ELE111] Стечајно право
  • [ELE-701] Европско семејно право
  • [ELE-702] Новите репродуктивни технологии и родителското право
  • [EITL-02] Право на информатичка технологија
  • [ELE-704] Конституционализмот и човековите права
  • [ELE043] Вовед во американското право
  • [ELE-706] Националната историја на правото
  • [ELE006] Меѓународо хуманитарно право
  • [ELE-707] Меѓунардно право на животна средина
  • [ELE-708] Вовед во криминалистика
  • [ELE-709] Право на изршување кривични санкции

Семестар 6

 • [CLE6010] [6 ЕКТС] Меѓународно приватно право
  Преку овој предмет студентите ќе стекнат основни познавања за: - именувањето на предметот (зошто се именува меѓународно право, а зашто приватно право); разграничувањето на граѓанско-правните односи од граѓанско- правните со странски елемент; - изворите на правото кои треба да се применат за регулирање на граѓанско-правните односи со странски елемент (национални и меѓународни); - начинот на уредување на граѓанско-правните односи со странски елемент (директниот и индиректниот (колизиониот) начин на уредување кој е карактеристичен само за МПП); - општите и заедничките елементи на формирање и примена на МПП, фактите преку кои се појавува странскиот елемент (фактите на идентификување), точките на врзување како и институти преку кои се избегнува примената на обично меродавно право во МПП.
 • [CLE5010] [6 ЕКТС] Наследно право
  Основната цел на предметот Наследно право е студентите да се запознаат со основните принципи на наследувањето во Република Северна Македонија, како и да стекнат знаења за основните наследноправни институти со кои се уредува наследувањето во Република Северна Македонија. Преку овој предмет, во делот на компаративното право, студентите ќе се информираат за наследноправните институти во современите наследноправни системи, особено основните разлики меѓу континенталниот систем и системот Common Law.
 • [CLE4030] [6 ЕКТС] Трудово и право на социјално осигурување
  Изучувањето на предметот Трудово право и право на социјално осигурување на студентите ќе им овозможи: - Да се запознаат со прашања и проблеми кои се составен дел на трудовото право, тргнувајќи од фундаменталната премиса дека секој од нас еден ден ќе заснова работен однос и токму поради тоа познавањата на правата за работниот однос претставуваат и прашања на борба за поквалитетен живот. - Да се запознаат со различните аспекти на остварувањето на правата, обврските и одговорностите од работниот однос како и со правните институции од областа на трудот. - Да ги проучуваат работните односи во практиката преку постапката на вработување, склучување на договор за вработување, остварување и заштита на правата за работен однос кај работодавачот и надлежните органи, постапката за одговорност на вработените, престанување на работниот однос, односно престанување на важноста на договорот за вработување. - Да изработат конкретни акти во врска со сите институти кои се опфатени со позитивната законска регулатива од областа на работните односи во Република Северна Македонија. - Да се овозможат разни форми и облици на партиципација на студентите и да се инкорпорира можност за освојување на што е можно поголем број од поените предвидени за активност.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • [ELE-606] Современи правни системи во светот
  • [ELE-607] Право на интелектуална сопственост
  • [ELE-608] Нотарско право
  • [ELE-609] Алтернативно решавање спорови
  • [ELE-610] Земјишно-книжно право
  • [ELE088] Потрошувачко право
  • [ELE011] Банкарско право
  • [ELE087] Право на осигурување
  • [ELE-611] Систем на социјална заштита на малолетните деца
  • [ELE-612] Граѓанско-правна одговорност за причинување штета
  • [CLE-103] Социологија на право
  • [ELE-613] Туристичко право
  • [ELE-614] Борба против корупција
  • [ELE089] Медицинско казнено право
  • [ELE-602] Политичките партии и изборните системи
  • [ELE-503] Дипломатско и конзуларно право
  • [ELE-401] Малолетничка деликвенција
  • [ELE-408] Семејно насилство
  • [ELE-604] Организиран криминал
  • [ELE-605] Локална самоуправа
  • [ELE-705] Право на трговските друштва
  • [ELE111] Стечајно право
  • [ELE-701] Европско семејно право
  • [ELE-702] Новите репродуктивни технологии и родителското право
  • [EITL-02] Право на информатичка технологија
  • [ELE-704] Конституционализмот и човековите права
  • [ELE043] Вовед во американското право
  • [ELE-706] Националната историја на правото
  • [ELE006] Меѓународо хуманитарно право
  • [ELE-707] Меѓунардно право на животна средина
  • [ELE-708] Вовед во криминалистика
  • [ELE-709] Право на изршување кривични санкции
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • [ELE-606] Современи правни системи во светот
  • [ELE-607] Право на интелектуална сопственост
  • [ELE-608] Нотарско право
  • [ELE-609] Алтернативно решавање спорови
  • [ELE-610] Земјишно-книжно право
  • [ELE088] Потрошувачко право
  • [ELE011] Банкарско право
  • [ELE087] Право на осигурување
  • [ELE-611] Систем на социјална заштита на малолетните деца
  • [ELE-612] Граѓанско-правна одговорност за причинување штета
  • [CLE-103] Социологија на право
  • [ELE-613] Туристичко право
  • [ELE-614] Борба против корупција
  • [ELE089] Медицинско казнено право
  • [ELE-602] Политичките партии и изборните системи
  • [ELE-503] Дипломатско и конзуларно право
  • [ELE-401] Малолетничка деликвенција
  • [ELE-408] Семејно насилство
  • [ELE-604] Организиран криминал
  • [ELE-605] Локална самоуправа
  • [ELE-705] Право на трговските друштва
  • [ELE111] Стечајно право
  • [ELE-701] Европско семејно право
  • [ELE-702] Новите репродуктивни технологии и родителското право
  • [EITL-02] Право на информатичка технологија
  • [ELE-704] Конституционализмот и човековите права
  • [ELE043] Вовед во американското право
  • [ELE-706] Националната историја на правото
  • [ELE006] Меѓународо хуманитарно право
  • [ELE-707] Меѓунардно право на животна средина
  • [ELE-708] Вовед во криминалистика
  • [ELE-709] Право на изршување кривични санкции

Семестар 7

 • [CLE-704] [6 ЕКТС] Граѓанско процесно право (Парнично право)
  Предметната програма по парнично право има за цел да им овозможи на студентите да стекнат продлабочени знаења за парничното право и со специфични вештини за примена на ова право во практиката. Во рамките на предметната програма по парнично право ќе се обработат теоретските аспекти на парничото право, а потоа ќе се фокусира на практичната примената на процесноправните норми. Со изучување на оваа програма: студентите ќе се оспособуваат самостојно да ги идентификуваат и критички да ги анализираат основните институти на парничното право; студентите ќе развиваат вештини за примена на стекнатите знаења во практиката во врска со водењето на парничната постапка. По завршувањето на оваа предметна програма студентите ќе можат самостојно да ги истражуваат институтите на граѓанското процесно право од теориски аспект, начините на нивно нормативно обликување и конкретизација и примената во практиката, ќе бидат оспособени за преземање одделни процесни дејствија, ќе стекнат знаења за пишување поднесоци.
 • [CLE-503] [6 ЕКТС] Кaзнено процесно право
  Целта на предметот Кривично процесно право е студентите да се запознаат со кривично-процесните одредби со кои законски се регулира активноста на процедуралните органи и на другите процедурални учесници и да се оспособат за нивна правна апликација во практиката.
 • [CLE-802] [6 ЕКТС] Финансиско право
  Целта на предметот е да им се овозможи на студентите да стекнуваат основни знаења од областа на финансиското право, односно од финансиско-правните односи (од содржински и од формално правен аспект).
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • [ELE-606] Современи правни системи во светот
  • [ELE-607] Право на интелектуална сопственост
  • [ELE-608] Нотарско право
  • [ELE-609] Алтернативно решавање спорови
  • [ELE-610] Земјишно-книжно право
  • [ELE088] Потрошувачко право
  • [ELE011] Банкарско право
  • [ELE087] Право на осигурување
  • [ELE-611] Систем на социјална заштита на малолетните деца
  • [ELE-612] Граѓанско-правна одговорност за причинување штета
  • [CLE-103] Социологија на право
  • [ELE-613] Туристичко право
  • [ELE-614] Борба против корупција
  • [ELE089] Медицинско казнено право
  • [ELE-602] Политичките партии и изборните системи
  • [ELE-503] Дипломатско и конзуларно право
  • [ELE-401] Малолетничка деликвенција
  • [ELE-408] Семејно насилство
  • [ELE-604] Организиран криминал
  • [ELE-605] Локална самоуправа
  • [ELE-705] Право на трговските друштва
  • [ELE111] Стечајно право
  • [ELE-701] Европско семејно право
  • [ELE-702] Новите репродуктивни технологии и родителското право
  • [EITL-02] Право на информатичка технологија
  • [ELE-704] Конституционализмот и човековите права
  • [ELE043] Вовед во американското право
  • [ELE-706] Националната историја на правото
  • [ELE006] Меѓународо хуманитарно право
  • [ELE-707] Меѓунардно право на животна средина
  • [ELE-708] Вовед во криминалистика
  • [ELE-709] Право на изршување кривични санкции
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • [ELE-606] Современи правни системи во светот
  • [ELE-607] Право на интелектуална сопственост
  • [ELE-608] Нотарско право
  • [ELE-609] Алтернативно решавање спорови
  • [ELE-610] Земјишно-книжно право
  • [ELE088] Потрошувачко право
  • [ELE011] Банкарско право
  • [ELE087] Право на осигурување
  • [ELE-611] Систем на социјална заштита на малолетните деца
  • [ELE-612] Граѓанско-правна одговорност за причинување штета
  • [CLE-103] Социологија на право
  • [ELE-613] Туристичко право
  • [ELE-614] Борба против корупција
  • [ELE089] Медицинско казнено право
  • [ELE-602] Политичките партии и изборните системи
  • [ELE-503] Дипломатско и конзуларно право
  • [ELE-401] Малолетничка деликвенција
  • [ELE-408] Семејно насилство
  • [ELE-604] Организиран криминал
  • [ELE-605] Локална самоуправа
  • [ELE-705] Право на трговските друштва
  • [ELE111] Стечајно право
  • [ELE-701] Европско семејно право
  • [ELE-702] Новите репродуктивни технологии и родителското право
  • [EITL-02] Право на информатичка технологија
  • [ELE-704] Конституционализмот и човековите права
  • [ELE043] Вовед во американското право
  • [ELE-706] Националната историја на правото
  • [ELE006] Меѓународо хуманитарно право
  • [ELE-707] Меѓунардно право на животна средина
  • [ELE-708] Вовед во криминалистика
  • [ELE-709] Право на изршување кривични санкции

Семестар 8

 • [CLE5020] [6 ЕКТС] Управно процесно право
  Цели на предметот: Административното процесно право вклучува две посебни области (делови): управната постапка и управниот спор, што го претставуваат основниот предмет на проучување на формалниот (процедуралниот) дел на управното право. Разработката на предметот им овозможува на студентите стекнување знаења преку кои полесно се разбираат, се објаснуваат и се анализираат прашањата поврзани со поимите и институтите на административното процесно право. Во првиот дел се објаснува процедурата (дејствувањето) на органите на јавната и државната администрација во применувањето на материјалните правни норми, кога при директна примена на правните одредбите во конкретни случаи одлучуваат за правата, обврските или правните интереси на поединци, правни лица или од другите странки. Во вториот дел се објаснува судската контрола на законитоста на конечните административни акти - контролата на вршењето на административната активност и јавните услуги.
 • [CLE-805] [6 ЕКТС] Граѓанско процесно право (Извршно и вонпарнично право)
  Цел на предметот Извршно и вонпарнично право е: •Студентите да стекнат продлабочени знаења од извршното и вонпарничното право и да развиваат специфични вештини за нивно спроведување во практиката. •Студентите да стекнат теоретски знаења за поимите и институциите на извршното и вонпарнично право, како што се: поимот за судска постапка воопшто, видовите судски постапки и нивните односи, принципи на извршното и вонпаричнтоо право, субјекти на постапката за извршување и вонпарничната постапка, процесни дејствија и рокови за нивно извршување, одлуки во постапката за извршување и во вонпарничната постапка, средствата за побивање на одлуките итн. •Да ги информира студентите со корпусот на прашања и проблеми поврзани со концептот на извршното и вонпарничното право, како и со патот на историскиот развој на нивните институции. •Да ги оспособи студентите да ги препознаат и да ги анализираат клучните институции на извршното и вонпарничното право за спроведување во контекст на законските и теоретски референци во споредба со европските и пошироките законски и теоретски референци. •Поттикнување на аналитичко и критичко размислување кај студентите за проблемите со кои се соочуваат денеска, извршното и вонпарничното право во Република Северна Македонија. •Да ги оспособи студентите да направат теоретски и практични разлики во поимите и појавите на извршното и вонпарничното право во правниот систем на Република Северна Македонија, да ги разликуваат нивните основни и суштински карактеристики и да ја истакнат нивната важност и функционирањето во практиката.
 • [CLE-803] [6 ЕКТС] Филозофија на право
  Со изучувањето на предметот Филозофија на правото студентите: - Ќе стекнат солидно знаење за односот на правна филозофија со другите правни дисциплини и со општествените науки. - Ќе добијат неопходни знаења за критичка анализа на пристапите кон правото и за идентификување на филозофските проблеми кои произлегуваат од анализата на правните прописи. - Ќе бидат во можност да ги опишуваат видовите концепти во врска со проблеми како важење на законот, онтолошки статус на правото, односот меѓу правото и другите нормативни системи (моралот, религијата итн.) во нивниот историски развој.
 • [CCR6010] [6 ЕКТС] Меѓународно кривично право
  Целта на наставниот предмет е студентите да стекнат основни знаења од областа на меѓународното казнено право. По успешното завршување на предметот од студентите се очекува да имаат стекнато солидни познавања во однос на поимот и предметот на МКП, нормите во МКП, репресивната власт и јурисдикцијата на државите, екстрадицијата, азилот, трансферот на казнената постапка, казнено-правната помош и соработка, меѓународниот корпус на човекови права и јурисдикцијата на меѓународните казнени инстанци. По завршувањето на предметот од студентите се очекува да бидат во можност аргументирано да ги дискутираат изучените поими; да се оспособени за нивно суштинско истражување; да ја проценуваат меродавноста и исправноста на релевантните меѓународни судски одлуки.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • [ELE-606] Современи правни системи во светот
  • [ELE-607] Право на интелектуална сопственост
  • [ELE-608] Нотарско право
  • [ELE-609] Алтернативно решавање спорови
  • [ELE-610] Земјишно-книжно право
  • [ELE088] Потрошувачко право
  • [ELE011] Банкарско право
  • [ELE087] Право на осигурување
  • [ELE-611] Систем на социјална заштита на малолетните деца
  • [ELE-612] Граѓанско-правна одговорност за причинување штета
  • [CLE-103] Социологија на право
  • [ELE-613] Туристичко право
  • [ELE-614] Борба против корупција
  • [ELE089] Медицинско казнено право
  • [ELE-602] Политичките партии и изборните системи
  • [ELE-503] Дипломатско и конзуларно право
  • [ELE-401] Малолетничка деликвенција
  • [ELE-408] Семејно насилство
  • [ELE-604] Организиран криминал
  • [ELE-605] Локална самоуправа
  • [ELE111] Стечајно право
  • [ELE-701] Европско семејно право
  • [ELE-702] Новите репродуктивни технологии и родителското право
  • [EITL-02] Право на информатичка технологија
  • [ELE-704] Конституционализмот и човековите права
  • [ELE043] Вовед во американското право
  • [ELE-706] Националната историја на правото
  • [ELE006] Меѓународо хуманитарно право
  • [ELE-707] Меѓунардно право на животна средина
  • [ELE-708] Вовед во криминалистика
  • [ELE-709] Право на изршување кривични санкции
  • [ELE-705] Право на трговските друштва
Google+