COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!
Export

Програма:

Англиски јазик и литература (2012/2013)

Циклус на студии: Прв циклус (Додипломски)
Факултет: Јазици, култури и комуникација
Академска година: 2022 / 2023
Титула: Професор по англиски јазик и литература
ЕКТС: 180 (3 години) Aкредитација
Решение:

Додипломска програма (прв циклус) по Англиски јазик и Книжевност се базира на Болоњскиот систем од 3 години за додипломски студии (прв циклус)  и 2 години за постдипломски студии (втор циклус). Успешните студенти можат да дипломираат за  додипломски студии со 180 кредити по 6 семестри (3 години) на студиите. Студентите можат да изберат да ги продолжат своите студии на постдипломски студии на Универзитетот на Југоисточна Европа со 2 години 120 кредитни (втор циклус). Алтернативно, студентите можат да изберат да гo следат  3 +1 моделот на студирање и да гo продолжат своето студирање на додипломски студии на четврта година (како редовен или вонреден студент) во кој случај, ако се успешни, тие ќе добијат 240 кредитна, 4 годишна диплома од прв циклус на студирање.

Структурата на тригодишната програма содржи студии кои по природа се динамични, интегративни и интерактивни. Програмата е дизајнирана да понуди интегративен пристап на теми од областа на јазиците, културите и комуникациите, имплементирајќи го овој концепт преку наставната програма. Предметите кои се застапени во оваа програма претставуваат перспективи кои се базираат врз теорија која е тесно поврзана со практичната примена во светот на јазикот, културата, уметноста, образованието и комуницирањето.Главницели се:

 Да ги подготви студентите за позицијата на лидери во образовните, културните, научните установи и организации во земјава и  насекаде низ светот.

Да ги подготви студентите за градење кариера во областа на нивната професија во државниот, приватниот и невладиниот сектор.

Да понуди низа модули кои ја опфаќаат основата на знаењата за приближување кон професиите кои помалку или повеќе се поврзани со сферата на образованието и културата.

Да овозможи стекнување истражувачки способности и искуство зајазикот, литературата во јавните, приватните и  во други организации.

 • Да го развивa концептот на критичко размислување на студенттите.
 • Да овозможи студентите активно да се вклучат во предавањата и да вршат независно истражување во сите области на општествените, образовните, културните и научните организации.
 • Да овозможи развој на лични способности, на комуникација, на истражувања и на други значајни способности кои се потребни за вработување.

Програмата за додипломски студии им нуди на студентите длабоко разбирање и знаење од областа на образованието и  културата, а истовремено ориентирајќи ги во одредени области, кои ќе бидат специјализирани во последната година на студиите. За време на тригодишната студиска програма на студентите им се дадени можности за практична работа (internship), со  што ќе се оспособуваат да ги применат нивните стекнати знаења и вештини во дотичните области.

Составеноста на курикулумот има цел балансирана комбинација на основно знаење и специфични  професионални  вештини.  Првата  година  е  значајна  за  студентите,  бидејќи спојува цел спектар на интердисциплинарни предмети. Ова ќе биде од значителна корист за нивната професионална оформеност.       

Програмата по англиски јазик примаарно е  наменетааза оние кои  се заинтересирани да станат предаавачи или преведувчи. Можни се и двете областии ние дизајниравме маалку поинаква наставна програма  за секоја специјализација . Имаме дипломци и во двете области .  Но, сепак покрај  предавањето и преведувањето англискиот јазик е клучот за светот. Англискиот е втор јазик во светот  и поради тоа постојат можности за вработуавње  на нашите дипломирани  да работаат во настава, превод, толкување, новинарство, туристички индустрии, корпоративно предвање јазици, деловно толкување, уредување и креативно пишување. 

Знаење и разбирање
 • Има теоретски и практични знаења на граматичките структури и современиот англиски вокабулар, доволни за да ги задоволат наставните потреби. 
 • Има јазична компетентност еднаква или подобра од Заедничката европска рамка на ниво Б2 во сите четири вештини (зборување, слушање, читање и пишување).  
 • Има познавање на литературата на англискиот јазик во однос на периоди, жанрови и главни автори.
 • Има основни практични преведувачки вештини по општ англиски.
 • Разбира различни стратегии на учење и подучување кои се користат во подучувањето на англискиот како странски јазик.
 • Има добро разбирање на различните аспекти на историјата и културата на земјите што зборуваат англиски. 
Примена на знаењето и разбирањето
 • Е квалификуван да предава во разновидни опкружувања, согласно законот за образование на Република Македонија.
 • Применува соодветна методика на подучување која што одговара на потребите на студентите.
 • Може да преведува на, и, од англиски на мајчиниот јазик за содржината на наставата.
 • Го користи англискиот јазик соодветно во однос на говор и различните типови на дискурси во различни социјални и професионални средини. 
Способност за проценка
 • Има способност да оценува литературни текстови, водејќи сметка за нејаснотиите на јазикот, книжевниот стил, симболот и метафората.
 • Може да донесе јасна и информирана одлука за прашања и дебати врз основа на јазичните, културните и книжевните знаења.
 • Има способност да ги анализира ученичките потреби и развива наставни програми со избирање на соодветни техники, како и дизајнирање на наставни програми. 
Комуникациски вештини
 • Може да ги артикулира јасно мислите и да ги пренесе пораките во академски и говорен англиски јазик. 
 • Има способност да произведува и организира граматички точни изрази и реченици. 
 • Владее со знаење за самоуверено  читање, пишување и зборување за голем број на книжевни текстови како и пишува јасни аргументи користувајќи текстуални примероци со логичен прогрес и јасност на објаснување.  
 • Може да проценува и оценува културните трендови во Англофонскиот свет, вклучувајќи мислители и историски настани. 
Вештини на учење
 • Има независни вештини на учење во вршење на стручни задачи и може да покаже независност во примената на истите во професионалната сфера.
 • Е во состојба да развива наставни материјали во врска со неговите/ нејзините наставни практики користувајќи упатства и соодветни ресурси.
 • Има капацитет да учествува во, и се прилагодува на нови јазични и културни случувања во англиските студии.
 • Може да ја искористи и практикува доживотното учење.

Семестар 1

 • [6 ЕКТС] Основи на англиската граматика
  Во текот на студиите ќе се употребуваат разни методи. Главен метод ќе биде анализирање и споредување на лингвистичките теории и школи. Демонстративниот метод ќе се употреби за истакнување на резултатите од обработениот материјал, а преку компаративниот метод ќе се споредуваат јазичните карактеристики со другите култури и традиции.
 • [6 ЕКТС] Фонетика и Фонологија
  Предметот по фонологија се фокусира на основните фонолошки концепти, како што се инвентарот и дистрибуцијата на англиските фонеми, алофони, нивните карактеристики, морфо-фонологијата, слоговната структура и прозодиските карактеристики. Исто така таа се фокусира и на акустичната, артикулационата и аудитивната фонетика, вклучувајки го и описот и класификацијата на англиските согласници, простите и сложените самогласки.
 • [3 ЕКТС] Англиска литература - Проза
  Англиска Литература: Проза е курс кој ги воведува студентите на целосен спектрум на прозните текстови на англиски. Почнувајќи со јазикот на Англиската Библија, курсот истражува некои предмети од прозата на Елизабета и Јакоб, вклучувајќи и автори како Џон Дан, Франсис Бакон и Исак Валтон. Потоа оди на 18 век да истражува за почетокот на Англискиот роман со Даниел Дефо, Хенри Филдинг, Афра Бен, Лоренс Стерн. Продолжува со вовед на Викторијански роман вклучувајќи го Дикенс, Елиот, сестрите Бронте како и подоцнежните Викторијанци како Томас Харди и Оскар Вајлд. Овој историчен пристап се дополнува на вториот дел од курсот со фокус на жанрот, вклучувајки толку важни прозни жанри како Готската фикција, детективна/ криминална фикција, трилерот, научната фикција, како и стручни литературни жанри како биографија, пишување за патување, новинарство и политичко пишување. Предметот завршува со испитување на модерниот роман и модерните кратки приказни заедно со некои примери на пост-модерната фикција.
 • [6 ЕКТС] Вештини на англискиот јазик 1
  Вештини на англискиот јазик 1 претставува интегриран курс по вештини кој е дизајниран со цел да ги развие компетенциите на студентите во четрите јазични вештини, како што се: говор читање, пишување и слушање. Фокусот на овој курс се состои во интегрирањето на сите вештини во креативен и флексибилен начин, со цел студентите со различни потреби да можат да ги постигнуваат своите академски и професионални цели. Што се однесува до методолoгијата, преовладува комуникативниот пристап со посебен педагошки акцент во граматичната точност, вокабуларот, синтактичната течност и социо лингвистичната чуствителност.
 • [6 ЕКТС] Слободен изборен предмет 1
  Јазични предмети
  • Албански јазик за професионални цели
  • Академско пишување на англиски јазик
  • Академско пишување на македонски јазик
  • Академско пишување на албански јазик
  • Германски јазик (ниво 1 до 4)
  • Француски јазик
  Комуникациски вештини
  • Јавно говорење
  • Меѓукултурни студии
  • Комуникациски вештини
  Вештини по ИТ
  • Напреден Excel
  • Напредни ИТ вештини
  • Напредни познавања за Word и PowerPoint
  • Гугл Апс (Google Apps)
  • Напреден Access
  • Десктоп-публикации
  • Веб-публикации
  Разно
  • Заштита на животната средина
  • Спорт, рекреација и култура
  • Професионален рзавој на кариерата
 • [3 ЕКТС] Изборен предмет по албански/македонски јазик
  • Албански јазик за почетници 1
  • Албански јазик за почетници 2
  • Албански јазик за почетници 3
  • Македонски јазик 1
  • Македонски јазик 2
  • Македонски јазик 3
  • Македонски јазик 4
  • Македонски јазик за почетници 1
  • Македонски јазик за почетници 2
  • Македонски јазик за почетници 3
  • Македонски јазик за почетници 4
  • Академско пишување на македонски јазик

Семестар 2

 • [3 ЕКТС] Англиска литература - Поезија
  Овој предмет претставува некои од големите поети на англиски, ирски и американската книжевна традиција. Фокусот на курсот е двоен: тој има за цел да се анализира и процени на бројни значајни жанрови на поезијата на англиски јазик (сонети, лирски стих, модернистички експеримент), и да се обезбеди широк преглед на најголемите поети на англиски јазик. Посебно внимание е посветено на поетите Чосер, Шекспир, Дан, Блејк,Вордсворт, Китс, Тенисон, Јејтс, Елиот и, иако други помалку поети исто така се сметаат.Процената ќе биде од страна на есеј, класа дискусија, во класата презентација, и завршниот испит. На крајот на курсот, студентите ќе имаат солидно разбирање на различни видови на поетскиот израз, како и да се разбере развојот на поезијата во англиското говорно подрачје.
 • [6 ЕКТС] Американска култура
  Целта на курсот е студентите да ја разберат динамиката на културата, и внатре и надвор од училницата, да почнат да ја развиваат совеста и благодарноста на база на истражувањата кои ги поддржуваат тековните практики во наставата за културата, како и проучувањето на општество и култура на Америка. Нашите курсеви вклучуваат богат спектар на материјали, теми и приоди од многу области: не само историски и книжевни студии, но исто така и визуелни студии, музикологија (наука за музиката) филм и медиуми, антропологија, и други. Со предметот потенцира мултикултурната разновидност на општеството на Америка, и презентира особено внимание на етничките , половите и други форми на социјални разлики. Истовремено, нагласено е значењето за проучување на нацијата на САД, вклучувајЌи ги и (понекогаш спротиставените) идеали и искуства на Американците, за тоа што значи да се биде Американец. Нашите курсеви се наменети да ги истражуваат овие работи и во историски и во современи поставувања.
 • [6 ЕКТС] Општа морфологија
  Предметот по општа морфологија е концентрирана и на морфолоските карактеристики на англискиот јазик. Таа ги зема во предвид ги третира и грамати;ките категории и други функции на зборовите на мајчиниот јазик на студентите како што се: именки, заменки, придавки, прилози, предлози, определен и неопределен цлен, врзници, броеви и узвици. Со посебно внимание се третираат формите и функциите на горенаведените делови на говорот.
 • [6 ЕКТС] Вештини на англискиот јазик 2
  Вештини на англискиот јазик 2 претставува продолжеток на предметот Вештини на англискиот јазик 1 и се фокусира во интегрирањето на четирите вештини во начин што се совпаѓа со академските потреби на студентите. Фокусот на предметот се состои во развивањето на вештините со помош на пристап во автентични материјали и ресурси. Посебен акцент се дава на граматичната точност, изговорот како и течноста, кои се евалуираат со учество во игри со улоги и други интерактивни активности. Развивањето на вокабуларот представува една од неопхдоните и главни цели на овој курс.
 • [6 ЕКТС] Слободен изборен предмет 2
  Јазични предмети
  • Албански јазик за професионални цели
  • Академско пишување на англиски јазик
  • Академско пишување на македонски јазик
  • Академско пишување на албански јазик
  • Германски јазик (ниво 1 до 4)
  • Француски јазик
  Комуникациски вештини
  • Јавно говорење
  • Меѓукултурни студии
  • Комуникациски вештини
  Вештини по ИТ
  • Напреден Excel
  • Напредни ИТ вештини
  • Напредни познавања за Word и PowerPoint
  • Гугл Апс (Google Apps)
  • Напреден Access
  • Десктоп-публикации
  • Веб-публикации
  Разно
  • Заштита на животната средина
  • Спорт, рекреација и култура
  • Професионален рзавој на кариерата
 • [3 ЕКТС] Изборен предмет албански/македонски јазик
  • Албански јазик за почетници 1
  • Албански јазик за почетници 2
  • Албански јазик за почетници 3
  • Македонски јазик 1
  • Македонски јазик 2
  • Македонски јазик 3
  • Македонски јазик 4
  • Македонски јазик за почетници 1
  • Македонски јазик за почетници 2
  • Македонски јазик за почетници 3
  • Македонски јазик за почетници 4
  • Академско пишување на македонски јазик

Семестар 3

 • [6 ЕКТС] Вештини на англискиот јазик 3
  Вештини на англискиот јазик 3 е интегриран предмет со цел да се развиваат четирите јазични вештини (зборување, слушање, пишување и читање). За таа цел, методолошкиот пристап ке биде комуникативен со педагошки фокус на истакнување на граматичка точност, лексички длабочиња, синтактичка точност, и социо-линвистичка чувстителност.
 • [6 ЕКТС] Англиска Литература: Драма
  Овој предмет ќе се следат некои од големите драми на англиски јазик наследство.Тоа ќе започне со средновековната религиозни драма и втората пиеса овчар, а потоа се движи кон Шекспир Јулиј Цезар, Геј е опера просјакот, а завршуваат со два модернидрами, Бекет Чекајќи го Годо и Пинтер е Дамвеитер. Тоа ќе се разгледа и на еволуцијата на драматични стагецрафт, и различни социјални грижи евидентно во менување напредметот на овие претстави. Студент работа ќе биде оценета од страна на есеј, во класата испитување, во класата презентација, и класа дискусија. До крајот на курсот, студентите ќе бидат запознаени со пет од најзначајните игра на англиски драматичнитрадицијата, а и ќе биде во можност да разговараат за развој на англискиот театар соинформирана благодарност.
 • [6 ЕКТС] Вовед во англиска синтакса
  Овој предмет се изучува на втора година во Отсекот за англиски јазик на Факултетот за јазици, култура и комуникации. Наставата вклучува два часа предаванње и еден час вежби во една недела. Целта на овој настасвен пред е да студентите ги совладат клучните поимови и категории по Англиска синтакса со посебен нагласок на педагошката примена. Овој предмет се каратеризира со целта за подигнување на свеста кај студентите дека студирањето на синтаксичките образци и вокабуларот одат заедно.
 • [6 ЕКТС] Слободен изборен предмет 3
  Јазични предмети
  • Албански јазик за професионални цели
  • Академско пишување на англиски јазик
  • Академско пишување на македонски јазик
  • Академско пишување на албански јазик
  • Германски јазик (ниво 1 до 4)
  • Француски јазик
  Комуникациски вештини
  • Јавно говорење
  • Меѓукултурни студии
  • Комуникациски вештини
  Вештини по ИТ
  • Напреден Excel
  • Напредни ИТ вештини
  • Напредни познавања за Word и PowerPoint
  • Гугл Апс (Google Apps)
  • Напреден Access
  • Десктоп-публикации
  • Веб-публикации
  Разно
  • Заштита на животната средина
  • Спорт, рекреација и култура
  • Професионален рзавој на кариерата
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • Вовед во Шекспир
  • Новинарство 1
  • Пишување на англиски јазик и истражување

Семестар 4

 • [6 ЕКТС] Вештини на англискиот јазик 4
  Вештини на англискиот јазик 4 е интериран предмет со цел да се развиват четирите јазични вештини (зборување, слушање, пишување и читање). За таа цел, методолошкиот пристап ке биде комуникативен со педагошки фокус на истакнување на грамтичка точност, лексички длабочиња, синтактичка точност, и социо-линвистичка чувстителност.
 • [6 ЕКТС] Лексикологија
  Целите на лексикологијата. Врските на лексикологијата со другите гранки на лингвистиката. Зборови и лексеми. Значението на зборовите. Видови на значениа. Промени на значението на зборовите. Творба на зборови. Врските момеѓу лексемите (колокации, идиоми, полисемија, синонимија, метафора). Употребата на зборовите (кохезија, идиоми, клишеи, поговорки). Вариетети на англискиот речник. Формален речник наспроти колокации. Лажни пријатели, народна етимологија и други проблематични зборови
 • [6 ЕКТС] Методологија на предавање на англиски јазик
  Овој предмет има за цел да ги запознае студентите со теоретските и практичните размислувања за предавање и учење јазици, како и ги одразува сегашните методологии на предавање на англискиот како странски јазик. Курсот истражува начини на кои со разни пристапи и методи може да биде спроведена една лекција за странски јазик. Курсот има за цел да создаде основа за разбирање на главните компоненти вклучени во предавањето на странски јазик. Вклучени теми се: учење на странски јазик на основно ниво, предавање на сите јазични вештини, предавање на вокабулар, предавање на граматика и изговор, планирање на лекција, употреба на литература во предавање, технологија во предавањето, тестирање и евалуација, итн.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • Шекспирова трагедија
  • Новинарство 2
  • Пост-колонијална теорија и критика
  • Афро-американска култура и религија
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • Шекспирова трагедија
  • Новинарство 2
  • Пост-колонијална теорија и критика
  • Афро-американска култура и религија

Семестар 5

Насока: Преведување
 • [6 ЕКТС] Преведување 1
  Предметот преведување истражува методи, техники, пристапи и теории на преведување. Дава инструкции за успешно преведување и за истовремено, непрекинато толкување. Фокусот е на преведување на литературни текстови како проза и поема, и други документи се анализираат и преведуваат како статии во весници, официјални документи и професионални текстови од полето на бизнисот, правната надлежност, и администрацијата. Предметот исто така ја истражува етиката,моралот и одговорностите на преведувањето.
 • [6 ЕКТС] Историја и култура на англиско говорно подрачје
  Овој курс им овозможува на студентите интердисциплинарно запознавање со историјата и културата на англофонските земји (со особен акцент врз Обединетото Кралство и Америка). Предметот е составен од разновидни материјали, содржини и пристапи од повеќе полиња: историско, книжевно, визуелно, филмско, антрополошко, итн. Низ овие пристапи, се очекува студентите да стекнат celosen, повеќедимензионален и критички нијансиран pregled врз op{testvenata istorija и култура na англофонските земји (ekonomska, demografska, politi~ka, kulturna). Низ предавањата, студентите ќе се запознаат и со мултикултурниот диверзитет на овие општества, како и со темите за општествените разлики, еднаквостите и нееднаквостите кои се среќаваат. Во таа смисла, курсот овозможува истражување на темите како низ историски, така и низ современи рамки.
 • [6 ЕКТС] Разбирање и употребување на англиска синтакса
  Преку овој предмет се изучуваат главните елементи на употребата на јазикот: проучувањето на синтаксата. Дизајниран за надополнување и унапредување на претходното изучување на синтаксата овој предмет го развива знаењето на синтакста на студентите и тешкотиите при употребата на синтаската. Со овој предмет не се повторува само граматиката но е наменет за унапредување на разбирањето на синтаскичките работи на англискиот јазик од студентите и нивно осознавање на важност на синтакста во областа на предавњето и преводот.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет (Преведување)
  • Книжевен превод
  • Симултано преведување (од јазик А на јазик Б и обратно)
  • Увод во семантика
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет (Преведување)
  • Книжевен превод
  • Симултано преведување (од јазик А на јазик Б и обратно)
  • Увод во семантика
Насока: ELT
 • [6 ЕКТС] Тестирање и оценување
  Овој предмет има за цел распознавање на основните принципи потребни за изготвување и применување на процесот на евалуација. Преку за познавање со овие принципи студентите ги идентифицираат и главните видови на евалуација, разликата мегу стандардна и алтернативна евалуација. Важен аспект во овој процесс е валидноста и доверливоста на инструментите на евалуација. Во текот на семестарот студентоте истотака ке се запознаат со пазни видови на тестови, видови на прашања и задачи потребни при дизајнирање на тестови и имплементацијата на процесот на евалуација и оценување
 • [6 ЕКТС] Историја и култура на Англиско говорњо подрачје
  Овој курс им овозможува на студентите интердисциплинарно запознавање со историјата и културата на англофонските земји (со особен акцент врз Обединетото Кралство и Америка). Предметот е составен од разновидни материјали, содржини и пристапи од повеќе полиња: историско, книжевно, визуелно, филмско, антрополошко, итн. Низ овие пристапи, се очекува студентите да стекнат celosen, повеќедимензионален и критички нијансиран преглед врз општествената историја и култура на англофонските земји (економска, демографска, политичка, културна). Низ предавањата, студентите ќе се запознаат и со мултикултурниот диверзитет на овие општества, како и со темите за општествените разлики, еднаквостите и нееднаквостите кои се среќаваат. Во таа смисла, курсот овозможува истражување на темите како низ историски, така и низ современи рамки.
 • [6 ЕКТС] Разбирање и употребување на англиска синтакса
  Преку овој предмет се изучуваат главните елементи на употребата на јазикот: проучувањето на синтаксата. Дизајниран за надополнување и унапредување на претходното изучување на синтаксата овој предмет го развива знаењето на синтакста на студентите и тешкотиите при примената на синтаската. Со овој предмет не се повторува само граматиката, туку е наменет за подобро разбирање на синтаскичките работи одф англискиот јазик од студентите , кои треба да ја осознаат важноста на синтаксата во однос на предавањето и на преводот.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет (ELT)
  • Вовед во усвојување странски јазик (СЛА);
  • Увод во семантика
  • Учење на англискиот јазик на младите
  • Најдобри практики за изучување на англискиот јазик
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет (ELT)
  • Вовед во усвојување странски јазик (СЛА);
  • Увод во семантика
  • Учење на англискиот јазик на младите

Семестар 6

Насока: Преведување
 • [6 ЕКТС] Преведување 2
  Предметот овозможува нови информации поврзани со предавање и учење на вокабулар во EFL училница. Вклучува опис на тоа како се усвојува вокабуларот, како се употребува во говор и пишување, и дискусии за моментални најдобри пракси за предавање на вокабулар. Специфични прашања вклучени во овој курс се: што значи да се знае збор, колку зборови има, кои зборови треба да бидат научени, експлицитно против случајно учење на вокабулар, значењето на читањето во учењето на вокабулар, стратегии за учење на вокабулар, техники за предавање на вокабулар и тестирање на вокабулар.
 • [6 ЕКТС] Теорија на преведување и толкување
  Овој модул ќе ги истражува клучните аспекти на модерните теории во преведувањето со предоминантен, хронологичен пристап со разлог да го подобрува разбирањето на студентите на процесите што се поврзани со преведувањето, и на критериумите на оценување на „добра“ преведувачка практика. Теориите дискутирани на часате на овој курс ќе бидат со примери на преведување. Овој предмет исто така ги истражува етиката, моралот и одговорностите на преведувачот.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет (Преведување)
  • Утопија, технологија и општество
  • Детективски приказни
  • Модерна книжевност
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет (Преведување)
  • Мултикултарализам и превод
  • Консекутивно преведување (од јазик А на јазик Б и обратно)
  • Морфологија на англиските глаголи
  • Контрастнивна анализа
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет (Преведување)
  • Мултикултарализам и превод
  • Консекутивно преведување (од јазик А на јазик Б и обратно)
  • Морфологија на англиските глаголи
  • Контрастнивна анализа
Насока: ELT
 • [6 ЕКТС] Методолошка пракса (Практикум)
  Во текот на овој курс студентите ќе се надоградат врз претходните предмети, како што анализа на потребите, дизајн на предмети и планирање на предавања за да влезат во практична аспект на наставата. Студентите ќе добиат менторство и редовна настава што ке им овозможи да бидат ефективни наставници и да се разберат динамиката на училниците. Студентите ќе набљудуваат и постепено ке придобијат практични чацови од наставникот надзор се додека не предава најмалку 1 час 100%.
 • [6 ЕКТС] Анализа на потребите и дизајнирање на предмет
  Овој предмет има за цел распознавање на основните принципи потребни за изготвување и применување на модерни академски предмети. Преку запознавање со овие принципи студентитите можат да ги раликуваат пазните видови на предмети зависно од потребите на студентите но и пазарот. Многу важен елемнт во овој процесс е проверување на валидност и поверливост на инструментите употребени во процесот на евалуација изготвување на предмет и имплементација на стандарди и принципи познати во академијата и педагогијата.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет (ELT)
  • Морфологија на англиските глаголи
  • Контрастивна анализа
  • Предавање и учење на вокубулар
  • Мултикулторноста во предавањето на англиски јазик
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет (ELT)
  • Морфологија на англиските глаголи
  • Контрастивна анализа
  • Предавање и учење на вокубулар
  • Мултикулторноста во предавањето на англиски јазик
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет (Општ)
  • Утопија, технологија и општество
  • Детективски приказни
  • Модерна книжевност

Семестар 7

 • [6 ЕКТС] Напреден академски англиски јазик 1
  Овој предмет е дизајниран како час по академски англиски јазик за четвртата година. Првиот дел се фокусира на зајакнување на вештините за читање, а при тоа исто така ги води студентите кон независно академско истражување. Студентите ќе спроведат академско истражување (на тема по свој избор, но во соодветна област) запознавајќи се со истражување на база на податоци, анализирање на статии- со посебно внимание посветено на апстракти, и облик/ структура на академското пишување. На крајот на семестарот студентите ќе ги користат нивните забелешки за да направат нацрт и после да пишуваат преглед на литература, синтетизирајќи ги различните аргументи и мислења.
 • [6 ЕКТС] Применета комуникација
  Овој предмет е дизајниран да се фокусира на студентите кои ќе предаваат основни и дополнителни предмети на англиски јазик на ученици на кои англискиот не им е мајчин јазик- односно, наставници кои го користат англискиот јазик како втор јазик при предавање на наставен предмет кој не е англиски јазик. Фокусот на предметот ќе биде на препознавање на предизвиците на наставата во оваа средина како и развој на стратегии што ќе ви овозможат да станете ефективен и успешен наставник или презентер. Ќе ги комбинираме (интегрирање на) различните вештини на флексибилен и творечки начин така што студентите со различни потреби сепак да можат да ги задоволат нивните академски, лични и професионални цели. За таа цел, методолошкиот пристап ќе биде комуникативен, со педагошко нагласување на предавање во средина каде што англискиот е втор јазик.
 • [6 ЕКТС] Вовед во американската книжевност
  Овој предмет ги следи главните фигури на книжевните значења во историјата на Соединетите Американски Држави. Тој се фокусира на некои од најзначајните писатели од колонијалната ера до денес. Овој предмет ги истражува клучните карактеристики на американските културни и книжевни вредност, вклучувајќи и одредени темелни теми како што се: расизам и ропство, вера и религија, појава на нацијата, идејата и практиката на демократијата, границата и Западот, право на глас и граѓански права, родовите прашања и феминизмот во Америка. Се очекува по завршувањето на овој предмет, студентите да имаат основни познавање за книжевноста на Соединетите Држави и за некои од најпознатите писатели и нивните дела.
 • [6 ЕКТС] Изборни предмети (2 предмети за семестар)
  • Вовед во културна антропологија
  • Tеорија на книжевност
  • Креативно пишување
  • Применет модерен англиски јазик 1
  • Други

Семестар 8

 • [6 ЕКТС] Напреден академски англиски јазик 2
  Овој премдет има за цел понатаму да ги развива академските вештини на англиски јазик на студентите во сите четири области (зборување, читање, слушање и пишување) преку различни активности и проекти. Студентите ќе се вклучат во различните теми преку академски говори, ќе се вклучат во истражување, ќе пишуваат одговори и размислувања за предавањата како и стилови за презентација на студии и реторички техники и писмено и усно.
 • [6 ЕКТС] Англиски како светски јазик
  Овој премдет ги проучува карактеристиките и последиците на англискиот јазик како светски јазик. Ги анализира разновидностите на англискиот јазик во светот денес, особено истакнувајќи ги разликите помеѓу англофонските земји чиј мајчин јазик е англискиот јазик (како што се Велика Британија, Ирска, Соединетите Држави, Австралија, Индија и Јужна Африка) и употребата на англискиот јазик во земјите што не се Англофони. Предметот исто така го испитува техничкото и граматичкото значење на јазикот кој се кориси повеќе од страна на оние на кои не им е мајчин јазик во спордеба со средините кај штое англискиот е мајчин јазик. По завршувањето на предметот, студентите ќе имаат широко познавање за изворните говорници на англиски и исто така ќе можат да ги проценат последиците на тоа што значи да се има децентрализиран јазик без некоја одредена татковина или управен авторитет.
 • [6 ЕКТС] Општа лингвистика
  Овој предмет претставува општ вовед во областа на лингвистиката, предмет кој има за цел аналитичка студија на човечките јазици. Предметот ќе ги преиспитува и освежува постоечките знаења на студентите во петте основни области на лингвистиката: фонетика, фонологија, морфологија, синтакса и семантика. Меѓутоа, предметот има за цел и да ги отвори полињата на лингвистиката, да погледне во разликата меѓу јазикот и промената (социолингвистика и историска лингвистика), аспектите на когнитивната лингвистика (психолингвистика и невролингвистика), како и прегледување на најважните аспекти на стекнување и учење на јазик. Целите на предметот се да им се покаже на студентите целата комплексност и значење на лингвистиката за изучувањето на јазици.
 • [6 ЕКТС] Изборни предмети (2 предмети за семестар)
  • Трагедија на одмаздата во ренесансата
  • Користење на литература при предавање на англиски
  • Техники за истражување на англиски како странски јазик
  • Применет модерен англиски јазик 2
  • Други
Google+