Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!
Export

Програма:

Бизнис и економија (2012/2013)

Финансии и Сметководство; Менаџмент и Маркетинг; Економија
Циклус на студии: Прв циклус (Додипломски)
Факултет: Бизнис и економија
Академска година: 2023 / 2024
Титула: Дипломиран во бизнис и економија / Насока: Менаџмент и Маркетинг / Финансии и сметководство / Економија
ЕКТС: 180 (3 години) Aкредитација
Решение:

Структурата на тригодишната програма содржи студии кои по природа се динамични, интегративни и интерактивни. Програмата е дизајнирана да понуди интегративен пристап на теми од областа на бизнисот и економијата, имплементирајќи го овој концепт преку наставната програма. Предметите кои се застапени во оваа програма претставуваат перспективи кои се базираат врз теорија која  тесно е поврзана со практичната примена во светот на економијата и бизнисот. Главни цели се:

 
 • Да се подготват студентите за позицијата на лидери во профитабилни и во непрофитабилни организации во земјава и  насекаде низ светот.
 •  Да се подготват студентите за градење кариера во областа на бизнис-администрацијата, но и во приватниот и во невладиниот сектор. 
 • Да се овозможи стекнување истражувачки способности и искуство за менаџментот, маркетингот и за финансиите во јавните, во приватните и во непрофитабилните организации.
 • Да се развива концептот на критичко размислување на студентите. 
 • Да се овозможи студентите активно да се вклучат во предавањата и да вршат независно истражување во сите области на бизнис-администрацијата. 
 • Да се овозможи развој на лични способности, на комуникација, на истражувања и на други значајни способности кои се потребни за вработување.
Програмата за додипломски студии им нуди на студентите солидно разбирање и знаење од областа на бизнисот и економијата, а истовремено ориентирајќи ги во одредени области, кои ќе бидат специјализирани во последната година на студиите. За време на тригодишната студиска програма на студентите им се дадени можности за практична работа (internship), со  што ќе се оспособуваат да ги применат своите стекнати знаења и вештини во областа на бизнисот и економијата.
Наставната програма претставува балансирана комбинација на основно знаење и специфични  професионални  вештини.  Првата  година  е  значајна  за  студентите,  бидејќи спојува цел спектар на интердисциплинарни предмети. Ова ќе биде од значителна корист за нивната професионална оформеност. 
 

Финансии и сметководство

Финансиите се фокусираат во сите аспекти на управување со парите, како што се иневстициите, собирањата, исплатите, позајмувањето и собирање на финансиски средства. Овие поединци подговуваат финансиски извештаи кои се потреби за спроведување на операции и задоволување на  даночните и регулаторните барања. Дипломираните студенти, исто така, го надгледуваат протокот на пари и инвестиции и изговуваата информации за да се процени на сегашноста и иднинатанафинансискатасостојба на организацијата. Постојат многу различни работни места достапни за дипломираните студенти по финансии. Речиси секој тип на бизнис има потреба за некој со специјализирани финансиски знаења. Дипломираните можат да изберат да работат за одредена компанија, како што е корпорација или банка, или да избере да отвори сопствен бизнис, како што е консултантска фирма или агенција за финансиско планирање.

Некои од најистакнатите занимања кои нашите дипломирани студенти ги извршуваат се: сметководство, банкарството, осигурувањето, ревизија, анализа на буџетот, финансиско планирање, финансиска економија, истражување на пазарот, бизнис аналитичар, посредување по осигурување, посредување на хартии од вредност,

Менаџмент и маркетинг

Студиите по менаџмент гледаат во теоријата и практиката на управување, земајќи ги во предвид области како што се бизнис и економија, човечки ресурси, операциски и информациските системи, како и допирање на теми како што се етиката и управување во национален и меѓународен контекст. Степенот обично се обработува заедно со други предмети за да им даде на студентите увид во техниките и теориите на менаџментот во различни индустрии или професии, како што се меѓународниот бизнис, маркетинг, патување и угостителство, јазици, науката, инженерството и технологијата. Дипломираните по Менаџмент работат во опсег на професии, вклучувајќи маркетинг, продажба, финансии и малопродажба.

Дипломата по маркетингот е многу важна бидејќи маркетингот е дел од секој вид на бизнис и организација. Студентите по маркетинг имаат многу опции во односите со јавноста или рекламирање, тие може да станат бренд менаџер, да вршаат истражување на пазарот, или дури и одат во меѓународните маркетинг, ако склонети.Овие студенти може да станат успешни вопродажбенитепозиции, и како што растат вештини, плататаќе расте експоненцијално.

Економија

Дипломираните по економија имаат одлични отворени можности за кариера во цела низа на сектори на вработување. Некои ќе изберат да продолжат со кариерата како економист, но многу други ќе влезат други во улоги во организациите во приватниот и јавниот сектор. Специјалистите по економија се успешни во широк спектар на професии. Иако некои улоги во бизнисите се заеднички, специјалистите по економија се успешни во право, медицина, власта, не-профитабилните и меѓународните односи, како и во академските улоги.

Знаење и разбирање
 • Поседува знаење и разбирање за деловното окружување, деловните субјекти и нивните операции во контекст на стратегиски менаџмент, проектен менаџмент, управување со човечки ресурси, менаџмент на вкупен квалитет и инвестициски менаџмент.
 • Поседува знаење за деловно планирање и за менаџмент на малите бизниси.
 • Ги разбира финансиските принципи и концепти поврзани со сметководството, финансиските извештаи, финансискиот менаџмент и финансиските пазари и институции. 
 • Поседува знаење за правење анализа на однесувањето на потрошувачите, за правење истражувања на пазарот и за користење методологии за дизајн и за развој на производот.
 • Ја разбира суштината на деловната етика и социјалната одговорност, деловното право, економските феномени на макрониво и микрониво, функционирањето на меѓународниот бизнис и локалниот и регионалниот економски развој.
Примена на знаењето и разбирањето
 • Поседува способност да го аплицира стекнатото знаење во окружувањето на приватниот и јавниот сектор.
 • Поседува знаење да започне и да развие сопствен бизнис.
 • Поседува способност да асистира во правење успешни маркетинг, финансиски и општи менаџерски планови и стратегии.
 
Способност за проценка
 • Помага во евалвација на конкретни проблеми поврзани со менаџментот, кои се однесуваат на планирање, менаџмент на процеси, на контрола и стратегиски менаџмент.
 • Носи деловни одлуки на ниско ниво на менаџмент. 
 • Поседува способност да ја анализира конкуренцијата на пазарот.
 
Комуникациски вештини
 • Прави презентации на нови идеи, производи и услуги. 
 • Ги интерпретира деловните податоци и економските индикатори. 
 • Ги интерпретира истражувањата, извршните извештаи, резимеата и студиите за изводливост поврзани со деловното работење и деловното окружување. 
 • Презентира резултати од различни студии, пренесува деловни планови на работни групи и стејкхолдери. 
 
Вештини на учење
 • Умее да бара и да детектира извори на учење.
 • Умее да прави индивидуално и тимско учење.
 • Поседува способност да прави деловни анализи и да користи научна литература и преглед од други автори.
 

Семестар 1

 • [6 ЕКТС] Принципи на маркетинг
  Целта на овој предмет е студентите да стекнат знаења за основните концепти кои се вградени во функциите на маркетингот на современите организации. Фокусот е ставен на концептите, како и на прашањата поврзани со маркетинг на производите и на услугите на потрошувачите. Поспецифично, целта е студентите да ја осознаат маркетинг-средината преку анализирање на пазарот, за потоа да се имплементираат успешните маркетинг-стратегии во таквата средина. Студентите исто така ќе можат да ги применуваат научните концепти за дизајнирање комплетен маркетинг-план за својот производ. Овој предмет придонесува студентите да се запознаат со разновидните активности во областа на маркетингот, кои придонесуваат компанијата да биде поконкурентна и поуспешна на пазарот.
 • [6 ЕКТС] Принципи на менаџмент
  Целта на овој предмет е студентите да се запознаат со основите на менаџментот, неговата генеза и дефинирање, како и со основните принципи врз кои треба да се базира работата на секој иден менаџер. Следењето на овој предмет исто така има за цел студентите да стекнат основни познавања од областа на основните функции на менаџментот како планирањето, организирањето, координирањето, мотивирањето и контролата. Совладувањето на предметот на студентите ќе им овозможи: * Да ги научат основите на менаџментот и да се оспособат за нив да даваат конкретни примери. * Да се оспособат да гледаат на совладувањето на овој предмет како на потреба и стекнувањето знаења да бидат во контекст на практичната примена на наученото. * Да размислуваат на ефикасен начин кој ќе им помогне при соочувањето со деловните проблеми во понатамошниот нивен живот.
 • [6 ЕКТС] Вовед во економија и бизнис
  Предметот е дизајниран со цел студентите да се запознаат со надворешното и внатрешното окружување на претпријатието. Меѓутоа, вниманието ќе биде посветено на финансиската функција, на маркетинг-функцијата, на менаџмент-функцијата и на организационата функција на претпријатието. Покрај ова, се согледува и влијанието на претпријатието врз заедницата во која дејствува. Поконкретно, целта на програмата е студентите да стекнат знаења за: - Да ги објаснат фундаменталните економски проблеми. - Да ги сфатат односите помеѓу ограничените ресурси, вредноста, користа и богатството. - Да ја разберат кохезивната врска помеѓу микроекономијата и макроекономијата. - Да ги дискутираат целите и инструментите на макроекономијата. - Да ги разберат и да ги објаснат економските циклуси. - Да дебатираат за меѓународните економски односи и др.
 • [6 ЕКТС] Слободен изборен предмет 1
  Јазични предмети
  • Албански јазик за професионални цели
  • Академско пишување на англиски јазик
  • Академско пишување на македонски јазик
  • Академско пишување на албански јазик
  • Германски јазик (ниво 1 до 4)
  • Француски јазик
  Комуникациски вештини
  • Јавно говорење
  • Меѓукултурни студии
  • Комуникациски вештини
  Вештини по ИТ
  • Напреден Excel
  • Напредни ИТ вештини
  • Напредни познавања за Word и PowerPoint
  • Гугл Апс (Google Apps)
  • Напреден Access
  • Десктоп-публикации
  • Веб-публикации
  Разно
  • Заштита на животната средина
  • Спорт, рекреација и култура
  • Професионален рзавој на кариерата
 • [3 ЕКТС] Изборен предмет по англиски јазик 1
  • Ниво 1
  • Ниво 2
  • Ниво 3
  • Ниво 4
  • Англиски за академски намени
  • Напреден англиски за академски намени
 • [3 ЕКТС] Изборен предмет по албански/македонски јазик 1
  • Албански јазик за почетници 1
  • Албански јазик за почетници 2
  • Албански јазик за почетници 3
  • Македонски јазик 1
  • Македонски јазик 2
  • Македонски јазик 3
  • Македонски јазик 4
  • Македонски јазик за почетници 1
  • Македонски јазик за почетници 2
  • Македонски јазик за почетници 3
  • Македонски јазик за почетници 4
  • Академско пишување на македонски јазик

Семестар 2

 • [6 ЕКТС] Микроекономија
  Преку овој предмет се стекнуваат основни разбирања за економските феномени и за глобалната универзална микроекономска терминологија. Се проследуваат и се анализираат теоретските пристапи кои овозможуваат да се дојде до сопствена претстава за можните апликативни решенија за проблемите на производството, размената и организација на поединечно претпријатие, посебна гранка или на посебен пазар. Развојните компоненти даваат динамичка димензија без која поедноставените пристапи би биле неупотребливи. Основите на микроекономијата се изучуваат во целиот свет како дел од универзалниот напор да се идентификуваат и да се дефинираат слични проблеми и да се дојде до можност тие да се разрешуваат на сличен начин насекаде во светот, но и за да се дојде до информации кои можат на агрегатно ниво да помогнат во формулирањето на макроекономските цели и на стратегиските плански елементи. Тоа е дел од потребата да се изгради глобално слични општества во кои честите бизнис-контакти, политичките, работните или другите контакти ќе бидат препознатливи за сите учесници на ист начин и ќе се разрешуваат со употреба на слични комплементарни инструменти кои се насекаде употребливи.
 • [6 ЕКТС] Деловна математика
  Целите на предметот Деловна математика се следни: * Студентите да се оспособат да го применуваат системот на линеарни равенки за решавање различни проблеми од областа на бизнисот и економијата. * Студентите да се оспособат да ги применуваат своите знаења за линеарните модели и бројните низи за решавање различни проблеми во бизнисот и економијата. * Студентите да се стекнат со напредни знаења за пресметување сложена каматна стапка, периодични депозити, периодични ренти, заеми и финансиско одлучување.
 • [6 ЕКТС] Принципи на сметководство
  Целта на предметната програма е да им се помогне на студентите да ја разберат суштината на сметководството, да ги научат основите на финансиското сметководство и концептите и принципите на сметководството. Поспецифично, студентите да се стекнат со знаење и разбирање на: финансиските извештаи, нивните компоненти, основните правила на евидентирање на сметководствените податоци, користење на сметководствените документи.
 • [6 ЕКТС] Слободен изборен предмет 2
  Јазични предмети
  • Албански јазик за професионални цели
  • Академско пишување на англиски јазик
  • Академско пишување на македонски јазик
  • Академско пишување на албански јазик
  • Германски јазик (ниво 1 до 4)
  • Француски јазик
  Комуникациски вештини
  • Јавно говорење
  • Меѓукултурни студии
  • Комуникациски вештини
  Вештини по ИТ
  • Напреден Excel
  • Напредни ИТ вештини
  • Напредни познавања за Word и PowerPoint
  • Гугл Апс (Google Apps)
  • Напреден Access
  • Десктоп-публикации
  • Веб-публикации
  Разно
  • Заштита на животната средина
  • Спорт, рекреација и култура
  • Професионален рзавој на кариерата
 • [3 ЕКТС] Изборен предмет по англиски јазик 2
  • Ниво 1
  • Ниво 2
  • Ниво 3
  • Ниво 4
  • Англиски за академски намени
  • Напреден англиски за академски намени
 • [3 ЕКТС] Изборен предмет по албански/македонски јазик 2
  • Албански јазик за почетници 1
  • Албански јазик за почетници 2
  • Албански јазик за почетници 3
  • Македонски јазик 1
  • Македонски јазик 2
  • Македонски јазик 3
  • Македонски јазик 4
  • Македонски јазик за почетници 1
  • Македонски јазик за почетници 2
  • Македонски јазик за почетници 3
  • Македонски јазик за почетници 4
  • Академско пишување на македонски јазик

Семестар 3

 • [6 ЕКТС] Макроекономија
  Студентите да стекнат знаења за: * макроекономските поими и категории, кои се предуслов за функционирање на една национална економија која е дел на еден поширок глобален економски систем; * значењето на најглавните макроекономски индикатори како што се: бруто -национален производ, национален доход, економски раст, економски циклус,инвестиции и јавна потрошувачка, инфлација, невработеноста, пари и банки, буџет, биланс на плаќање и др.; * основните инструменти на макроекономска анализа (агрегатна понуда и побарувачка) и макроекономски политики (монетарна и фискална политика) и др.; * ефикасното функционирање на една национална економија, споредувајќи ја со современите пазарни економии, означувајќи во таа насока разлики, сличности и можности за иден развој на соодветната економија; * знаења од областа на макроекономијата, кои ќе му овозможат поедноставен пристап кон другите напредни макроекономски предмети. Предуслови за запишување на предметот: Вовед во економија и бизнис, Микроекономија
 • [6 ЕКТС] Бизнис-калкулус
  Целта на програмата е да се оспособат студентите: * Да докажат дека имаат знаење и разбирање за зависностите помеѓу големините кои се применуваат во бизнисот и во економијата и за едноставните математички модели. * Да ги идентификуваат релациите помеѓу диференцијалниот калкулус и функциите на бизнисот и на економијата. * Да ги применуваат овие релации за студирање на зависностите помеѓу големините во бизнисот и во економијата. Да го применуваат диференцијалниот калкулус за решавање различни проблеми кои се применуваат во бизнисот и во економијата. Предуслови за запишување на предметот: Деловна математика
 • [6 ЕКТС] Статистика
  Целта на програмата е студентите да стекнат знаење за да бидат способни: * Да ја употребуваат дескриптивната анализа при анализата на податоците. * Да ја користат веројатноста и случајните променливи во решавањето на бизнис-проблемите. * Да го разбираат статистичкото заклучување кое претставува основа за интерпретирање на резултатите и за донесување бизнис-одлуки. * Да ги користат корелацијата и простата и повеќекратната регресија. * Да ги знаат основите на анализата на варијансата. * Да ги разбираат основите на индексните броеви и методите за анализа на временските серии. Предуслови за запишување на предметот: Деловна математика
 • [6 ЕКТС] Слободен изборен предмет 3
  Јазични предмети
  • Албански јазик за професионални цели
  • Академско пишување на англиски јазик
  • Академско пишување на македонски јазик
  • Академско пишување на албански јазик
  • Германски јазик (ниво 1 до 4)
  • Француски јазик
  Комуникациски вештини
  • Јавно говорење
  • Меѓукултурни студии
  • Комуникациски вештини
  Вештини по ИТ
  • Напреден Excel
  • Напредни ИТ вештини
  • Напредни познавања за Word и PowerPoint
  • Гугл Апс (Google Apps)
  • Напреден Access
  • Десктоп-публикации
  • Веб-публикации
  Разно
  • Заштита на животната средина
  • Спорт, рекреација и култура
  • Професионален рзавој на кариерата
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет по англиски јазик за специфични цели 1

Семестар 4

 • [6 ЕКТС] Оперативен менаџмент
  Целта на овој предмет е студентите да стекнат знаење за да бидат способни: * Да подготвуваат и да донесуваат одлуки со кои се остваруваат производството и услугите. * Да подготвуваат и да донесуваат одлуки со кои се контролираат производството и услугите. * Да најдат соодветен пристап за решавање на секоја ситуација поврзана со сложената проблематика на производството и услугите. * Да ги осознаат разновидните активности во организацијата и во функционирањето на целосниот систем на оперативниот менаџмент. Да подготвуваат и да донесуваат одлуки со кои се создаваат услови за производството и услугите. Предуслови за запишување на предметот: Принципи на менаџмент
 • [6 ЕКТС] Маркетинг менаџмент
  Целта на предметот е студентите да се подготват да ги употребуваат и да управуваат со 4-П на една организација или компанија, така што ќе бидат во можност да дизајнираат оптимални маркетинг елементи, производи, цени, промотивни и дистрибутивни методи со кои се соочуваат компаниите. Поспецифично целта е да се разбере комплексноста на одлуките во маркетинг-менаџментот, рамките за анализа на пазарите, клиентите, конкурентите, како и интегрирањето на концептите со оригиналниот маркетинг-план. Предуслови за запишување на предметот: Принципи на маркетинг
 • [6 ЕКТС] Финансиско сметководство
  Целта на предметот е да се оспособат студентите со напредни знаења од областа на сметководството и нивната примена во сметководствениот систем на деловните ентитети. Предуслови за запишување на предметот: Принципи на сметководство
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет по Англиски јазик за специфични цели 2
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет 4
  • Однесување на потрошувачите
  • Портфолио менаџмент
  • Бизнис-план
  • Маркетинг на услуги
  • Менаџмент на синџирот на набавки
  • Инвестиционен менаџмент
  • Финансиски пазари и институции
  • Менаџмент на проект
  • Корпоративна општествена одговорност и етика
  • Трговско право

Семестар 5

Насока: Менаџмент и Маркетинг
 • [6 ЕКТС] Истражување на пазарот
  Целта на овој предмет е студентите да го сфатат односот помеѓу истражувањето на пазарот и донесувањето одлуки, запознавајќи се со процесите што се користат во формулирањето и во спроведувањето на истражување на пазарот. Исто така, студентите ќе ги разберат и пазарните услови под кои истражувањето се води и се спроведува, вклучувајќи ја и методологијата употребена во анализирањето на пазарите. Ќе се анализираат квалитативните и квантитативните техники и методи кои се на располагање во истражувањето на пазарот, вклучувајќи ги нивната применливост и ограничувања. Предуслови за запишување на предметот: Маркетинг-менаџмент
 • [6 ЕКТС] Менаџмент на човечки ресурси
  Целта на предметот е да се запознаат студентите со важноста и улогата на управувањето со човечките ресурси кај современите деловни организации. Во рамките на овој предмет студентите ќе се запознаат со процесот на менаџментот на човечките ресурси како во теоријата, така и во практиката на светските и домашните компании. Предуслови за запишување на предметот: Принципи на менаџмент
 • [6 ЕКТС] Мал бизнис и претприемништво
  Целта на наставата по овој предмет е да им се помогне на студентите во разбирањето на значењето и суштината, функционирањето и организацијата на малите претпријатија во економијата. Предуслови за запишување на предметот: Вовед во бизнис и економија
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет 5/2/1
  • Корпоративно управување
  • Менаџмент на вкупен квалитет
  • Деловно комуницирање
  • Меѓународен маркетинг
  • Менаџмент на информациски системи
  • Менаџмент на ризик
  • Управувачко сметководство
  • Финансиски менаџмент
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет 5/1/1
  • Корпоративно управување
  • Менаџмент на вкупен квалитет
  • Деловно комуницирање
  • Меѓународен маркетинг
  • Менаџмент на информациски системи
  • Менаџмент на ризик
  • Управувачко сметководство
  • Финансиски менаџмент
Насока: Finance and Accounting
 • [6 ЕКТС] Финансиски менаџмент
  Целта на предметот е студентите да стекнат знаења и вештини од сферата на финансискиот менаџмент, како и обучување на студентите со современи теоретски знаења и искуства од анализите на фундаменталните концепти на финансиите на корпорации, финансиските и реалните инвестициони проекти и нивно вреднување преку временската димензија на парите. Целта на предметот е и обучување на студентите како да ги користат адекватните извори на финансирање, ефикасното управување со капиталот и одредувањето на адекватната структура, утврдувањето на соодветна политика на распределба на добивката – политика на дивиденда. На крајот се обработува финансиско планирање и предвидување и др. Остварувањето на предвидените цели на предметот на студентите им создава нови можности за поконкурентен пристап на пазарот на трудот или, пак, поефикасно менаџирање на сопствените реални бизниси. Предуслови за запишување на предметот:Вовед во бизнис и економија, Принципи на сметководство
 • [6 ЕКТС] Монетарна економија
  Преку предметот се даваат основните сознанија за една од најдинамичните категории во економијата – банкарството и парите, како услов без кој не може да се замисли ниту една современа национална економија. Исто така целта е да се прикаже и да се опише историската линија на движење на развојот на банкарството, да се приближат искуствата на другите поразвиени земји од светот и да се прикажат системите на околните земји како дел од поблиското опкружување кое по завршувањето на студиите ќе биде дел од нивниот работен амбиент. Разбирањето на банкарските операции овозможува полесно стекнување доверба кај банкарите кога настанува потреба за кредитно следење или за друг вид банкарско следење или дава можност да се привлече внимание или да се стекне доверба на клиентите кои се дел од работниот процес на компанијата во која идниот економист ќе работи. Од друга страна, банкарството е атрактивна и престижна професија која не само што е интересна туку нуди добра статусна позиција во општеството и добра заработка. Еден дел од дипломираните студенти можеби ќе се решат да се ориентираат кон банкарството, па следењето на предметот ќе им даде многу одговори на прашањата поврзани со нивната идна професионална потесна ориентација. Предуслови за запишување на предметот:Вовед во бизнис и економија, Макроекономија, Микроекономија
 • [6 ЕКТС] Финансиски менаџмент
  Целта на предметот е студентите да стекнат знаења и вештини од сферата на финансискиот менаџмент, како и обучување на студентите со современи теоретски знаења и искуства од анализите на фундаменталните концепти на финансиите на корпорации, финансиските и реалните инвестициони проекти и нивно вреднување преку временската димензија на парите. Целта на предметот е и обучување на студентите како да ги користат адекватните извори на финансирање, ефикасното управување со капиталот и одредувањето на адекватната структура, утврдувањето на соодветна политика на распределба на добивката – политика на дивиденда. На крајот се обработува финансиско планирање и предвидување и др. Остварувањето на предвидените цели на предметот на студентите им создава нови можности за поконкурентен пристап на пазарот на трудот или, пак, поефикасно менаџирање на сопствените реални бизниси. Предуслови за запишување на предметот: Вовед во бизнис и економија, Принципи на сметководство
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет 5/2/2
  • Пари и банки
  • Деловно комуницирање
  • Корпоративно управување
  • Менаџмент на ризик
  • Менаџмент на човечки ресурси
  • Процес на економска интеграција
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет 5/1/2
  • Пари и банки
  • Деловно комуницирање
  • Корпоративно управување
  • Менаџмент на ризик
  • Менаџмент на човечки ресурси
  • Процес на економска интеграција
Насока: Економија
 • [6 ЕКТС] Меѓународна економија
  Студентите да стекнат знаења и вештини за да ја сфатат разликата помеѓу глобалното создавање, одржување и модификација во споредба со меѓународните стратегии од аспект на меѓународниот бизнис, да стекнат знаења за извршување анализа на трошоци од глобален аспект. Да извршат СВОТ (SWOT) анализа за разни меѓународни компании, како и да осознаат нови глобални пазари. Да ја сфатат суштината на глобалниот меѓународен бизнис и на користењето на глобалните комуникации. Да дефинираат и да користат стратегии за оценување на заедничките вложувања (joint venture), обединување и купување различни компании со цел да се добие пристап до нови пазари. Да носат решенија за сегментацијата на пазарите како и за начините за пристап кон нив. Предуслови за запишување на предметот: Вовед во бизнис, макроекономија
 • [6 ЕКТС] Монетарна економија
  Предметот има за цел да ги даде основните знаења за една од најдинамичните категории во економијата – банкарството и парите, како услов без кој не може да се замисли ниту една современа национална економија. Исто така целта е да се прикаже и да се опише историската линија на движење на развојот на банкарството, да се приближат искуствата на другите поразвиени земји од светот и да се прикажат системите на околните земји како дел од поблиското опкружување кое по завршувањето на студиите ќе биде дел од нивниот работен амбиент. Разбирањето на банкарските операции овозможува полесно стекнување доверба кај банкарите кога настанува потреба за кредитно следење или за друг вид банкарско следење или дава можност да се привлече внимание или да се стекне доверба на клиентите кои се дел од работниот процес на компанијата во која идниот економист ќе работи. Од друга страна, банкарството е атрактивна и престижна професија која не само што е интересна туку нуди добра статусна позиција во општеството и добра заработка. Еден дел од дипломираните студенти можеби ќе се решат да се ориентираат кон банкарството, па следењето на курсот ќе им даде многу одговори на прашањата поврзани со нивната идна професионална потесна ориентација. Предуслови за запишување на предметот: Вовед во бизнис и економија, Макроекономија, Микроекономија
 • [6 ЕКТС] Економика на инвестиции
  Целта на предметот е студентите да стекнат соодветни теоретски знаења и практични вештини од сферата на инвестициите и современите инвестициони процеси, како на микроплан така и на макроплан. Исто така студентите се обучуваат и преку анализите на инвестициите како економска категорија, мотивите и функциите на инвестициите, со посебен акцент на придонесот на инвестициите во економскиот раст и развој на една национална економија. Исто така овој предмет има за цел доближување на најсовремените методи за определување и селектирање на најефикасните реални и финансиски инвестиции кон остварување поголема профитабилност. Предуслови за запишување на предметот:Макроекономија, Микроекономија
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет 5/2/3
  • Корпоративно управување
  • Деловно комуницирање
  • Пари и банки
  • Менаџмент на информациски системи
  • Менаџмент на ризик
  • Менаџмент на човечки ресурси
  • Процес на економска интеграција
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет 5/1/3
  • Корпоративно управување
  • Деловно комуницирање
  • Пари и банки
  • Менаџмент на информациски системи
  • Менаџмент на ризик
  • Менаџмент на човечки ресурси
  • Процес на економска интеграција

Семестар 6

Насока: Менаџмент и Маркетинг
 • [6 ЕКТС] Организациско однесување
  Целта на овој предмет е да се запознаат студентите со организациското однесување и организациската психологија. Од овој аспект студентите треба да стекнат соодветни знаења од областа на лидерството, моќта, авторитетот, тимската работа, конфликтите, улогата и важноста на поединецот во деловната организација и сл. Предуслови за запишување на предметот: Принципи на менаџмент
 • [6 ЕКТС] Дизајн и менаџмент на производ
  Целта на предметот е да се подготват студентите да ги употребуваат техниките и методите за дизајн и менаџмент на производите и услугите, да управуваат со нив и да можат да ги применуваат во бизнис-компаниите. Предуслови за запишување на предметот: Принципи на маркетинг
 • [6 ЕКТС] Стратегиски менаџмент (капстон-проект)
  Целта на овој предмет е: оцена и примена на клучните елементи на стратегиска анализа, избор на вистинска стратегија во рамките на флексибилен план, како и да го поттикне размислувањето за проблемите кои се поврзани со спроведување на формулираната стратегија. Целта на наставата по предметот е студентите да се научат да размислуваат критички за прашањата и проблемите кои се поврзани со изборот на стратегијата во турбулентно и динамично окружување и да разберат дека не постои еден единствен вистински пат да се развие стратегијата. По завршувањето на наставата, студентите треба да бидат способни: - Да ги разберат теориите и концептите за стратегиски менаџмент. - Да ја совладаат терминологијата поврзана со стратегискиот менаџмент. - Да ги интегрираат добиените знаења од одделните функциски менаџменти. - Да развијат аналитички и комуникациски способности, како и способности за тимска работа. Предуслови за запишување на предметот: Принципи на менаџмент
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет 6/1/1
  • Меѓународен бизнис
  • Теорија на игри
  • Е-трговија
  • Методи на продажба и дистрибуција
  • Промоција
  • Развој на кариера
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет 6/2/1
  • Меѓународен бизнис
  • Теорија на игри
  • Е-трговија
  • Методи на продажба и дистрибуција
  • Промоција
  • Развој на кариера
Насока: Finance and Accounting
 • [6 ЕКТС] Стратегиски менаџмент
  Целта на овој предмет е: оцена и примена на клучните елементи на стратегиска анализа, избор на вистинска стратегија во рамките на флексибилен план, како и да го поттикне размислувањето за проблемите кои се поврзани со спроведување на формулираната стратегија. Целта на наставата по предметот е студентите да се научат да размислуваат критички за прашањата и проблемите кои се поврзани со изборот на стратегијата во турбулентно и динамично окружување и да разберат дека не постои еден единствен вистински пат да се развие стратегијата. По завршувањето на наставата, студентите треба да бидат способни: * Да ги разберат теориите и концептите за стратегиски менаџмент. * Да ја совладаат терминологијата поврзана со стратегискиот менаџмент. * Да ги интегрираат добиените знаења од одделните функциски менаџменти. * Да развијат аналитички и комуникациски способности, како и способности за тимска работа. Предуслови за запишување на предметот:Принципи на менаџмент
 • [6 ЕКТС] Јавни финансии
  Цели на предметната програма (компетенции): * Студентите да стекнат знаење за јавните финансии, како едно од главните средства на макроекономските политики и како еден од фундаменталните инструменти за функционирањето на една национална економија како целина и како потсистем на еден економски систем на земјата * Студентите да стекнат знаење за јавните добра и расходите екстерналиите, распределбата на општествените приходи, алокација и реалокација на приходите, споредбените аспекти на јавните финансии во развиените земји и оние во транзиција, спецификите на фискалните системи на Македонија, нивните трендови и предизвици, фискалната децентрализација итн. * Студентите да стекнат знаење за буџетот и вонбуџетските фондови како главни инструменти на фискалната политика, процедурите околу подготовка, изработка, составување, одобрување, спроведување и контрола на буџетот, како и техниките на буџетот како на локално, така и на централно ниво. * Кај студентите да се создаде јасна слика за функционирањето на еден фискален систем, од аспект на различните фискални теории со кои ќе можат да извршат компаративна разлика и да ги најдат заедничките точки на функционирање на овие системи во различните земји. * Студентите да се запознаат со главните индикатори на фискалната политика во РМ, со креирањето на реална база на податоци во поглед на долгорочните фискални трендови на РМ, стимулирајќи ги студентите да работат независни семинарски работи и есеи од областа на фискалната политика. Предуслови за запишување на предметот:Вовед во економија и бизнис,Микроекономија, Макроекономија
 • [6 ЕКТС] Меѓународни финансии
  Целта на предметот е студентите да стекнат знаења и вештини за тоа како работат меѓународните финансиски пазари, за девизниот курс и флуктуациите, да ги истражат методите за управување со ризикот на глобалниот пазар. Предуслови за запишување на предметот:Вовед во бизнис, Макроекономија
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет 6/2/2
  • Мал бизнис и претприемништво
  • Е-трговија
  • Анализа на финансиски извештаи
  • Ревизија
  • Дизајн и менаџмент на производ
  • Меѓународен бизнис
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет 6/1/2
  • Мал бизнис и претприемништво
  • Е-трговија
  • Анализа на финансиски извештаи
  • Ревизија
  • Дизајн и менаџмент на производ
  • Меѓународен бизнис
Насока: Економија
 • [6 ЕКТС] Економетрија
  Целта на овој предмет е да се научат основите на економетријата, кои ќе им користат на студентите да вршат едноставни истражувања. Содржина : Овој предмет се фокусира на основните методи на истражување кои може да се користат во рамките на сите општествени науки. Се посветува внимание на едноставните квантитативни и квалитативни методи на истражување. Овој предмет е наменет за поединци кои имаат потреба да спроведат општествени истражувања како дел од академските студии. Предуслови за запишување на предметот: Математика за бизнис, Деловна статистика
 • [6 ЕКТС] Јавни финансии
  Цели на предметната програма (компетенции): * Студентите да стекнат знаење за јавните финансии, како едно од главните средства на макроекономските политики и како еден од фундаменталните инструменти за функционирањето на една национална економија како целина и како потсистем на еден економски систем на земјата * Студентите да стекнат знаење за јавните добра и расходите екстерналиите, распределбата на општествените приходи, алокација и реалокација на приходите, споредбените аспекти на јавните финансии во развиените земји и оние во транзиција, спецификите на фискалните системи на Македонија, нивните трендови и предизвици, фискалната децентрализација итн. * Студентите да стекнат знаење за буџетот и вонбуџетските фондови како главни инструменти на фискалната политика, процедурите околу подготовка, изработка, составување, одобрување, спроведување и контрола на буџетот, како и техниките на буџетот како на локално, така и на централно ниво. * Кај студентите да се создаде јасна слика за функционирањето на еден фискален систем, од аспект на различните фискални теории со кои ќе можат да извршат компаративна разлика и да ги најдат заедничките точки на функционирање на овие системи во различните земји. * Студентите да се запознаат со главните индикатори на фискалната политика во РМ, со креирањето на реална база на податоци во поглед на долгорочните фискални трендови на РМ, стимулирајќи ги студентите да работат независни семинарски работи и есеи од областа на фискалната политика. Предуслови за запишување на предметот: Вовед во економија и бизнис, Микроекономија, Макроекономија
 • [6 ЕКТС] Стратегиски менаџмент
  Целта на овој предмет е: оцена и примена на клучните елементи на стратегиска анализа, избор на вистинска стратегија во рамките на флексибилен план, како и да го поттикне размислувањето за проблемите кои се поврзани со спроведување на формулираната стратегија. Целта на наставата по предметот е студентите да се научат да размислуваат критички за прашањата и проблемите кои се поврзани со изборот на стратегијата во турбулентно и динамично окружување и да разберат дека не постои еден единствен вистински пат да се развие стратегијата. По завршувањето на наставата, студентите треба да бидат способни: * Да ги разберат теориите и концептите за стратегиски менаџмент. * Да ја совладаат терминологијата поврзана со стратегискиот менаџмент. * Да ги интегрираат добиените знаења од одделните функциски менаџменти. * Да развијат аналитички и комуникациски способности, како и способности за тимска работа. Предуслови за запишување на предметот: Принципи на менаџмент
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет 6/2/3
  • Меѓународни финансии
  • Развој на кариера
  • Теорија на игри
  • Дизајн и менаџмент на производ
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет 6/1/3
  • Меѓународни финансии
  • Развој на кариера
  • Теорија на игри
  • Дизајн и менаџмент на производ
  • Надворешна трговија

Семестар 7

Семестар 8

Google+