COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

LISTA E STUDENTËVE TË PRANUAR NË AFATIN E DYTË PËR REGJISTRIM

Në bazë të konkursit të shpallur për regjistrimin e studentëve në vitin e parë, në fakultetet e UEJL, për vitin akademik 2014/2015 dhe vendimit të Këshillit të Rektorit të UEJL-së, në mbledhjen e mbajtur më datë 16.09.2014, Komisioni qendror për regjistrimin e studentëve shpall listën preliminare të studentëve të pranuar në UEJL, në afatin e dytë të regjistrimit, sipas fakulteteve:

LISTA E STUDENTËVE TË PRANUAR NË AFATIN E DYTË PËR REGJISTRIM

Parashtrimi i ankesave

Kandidatët që kanë aplikuar në afatin e dytë për regjistrim në UEJL mund të parashtrojnë ankesë brenda 24 orëve nga data e shpalljes së rezultateve preliminare, deri më 17.09.2014, në orën 24.00 në e-mail adresën: admissions@seeu.edu.mk.

Komisioni Qendror për regjistrimin e studentëve ankesat eventuale do t’i shqyrtojë me datë 18.09.2014.

Shënim:

1. Kandidatët, të cilët nuk kanë aplikacion të kompletuar, mund të kompletojnë dokumentacionin gjatë afatit të tretë, nga 17shtator deri 30 shtator 2014.

2. Këshilli i Rektorit të UEJL-së vendosi që kandidatët, të cilët kanë kryer shkollimin e mesëm jashtë Republikës së Maqedonisë, do të pranohen në këtë afat, me kusht që deri më datë 30 shtator 2014 të sjellin konfirmimin nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës se RM për fillim të procedurës së nostrifikimit të diplomës së shkollës së mesme.

Regjistrimi i studentëve do të bëhet nga data 17.09.2014 deri më 23.09.2014

Për informata shtesë kontaktojeni Zyrën e Pranimit, ndërtesa 801.

E-mail: admissions@seeu.edu.mk

Tel.: +389 (0) 44 356 188 (Tetovë)

Tel.: +389 (0) 44 356 398 (Shkup)

Informatë për kushtet dhe mënyrën e regjistrimit

Informohen të gjithë studentët, të cilët i kanë plotësuar kushtet për pranim në ciklin e parë të studimeve në UEJL në vitin akademik 2014/2015 se regjistrimi do të bëhet nga data 17.09.2014 deri më 23.09.2014 në Tetovë.

Për regjistrim, studentët duhet të sjellin fletëpagesë për semestrin e paguar në shumë sipas Fakultetit, respektivisht programit studimorë, edhe atë:

Për studime të rregullta dhe me korrespondencë:

Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë

§ Biznes dhe ekonomi (të gjitha programet) 55 300 den

§ Sistemet e Informacionit dhe Menaxhmenti 30 750 den (pagesa për LSE, në menyrë plotësuese)

Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore

§ Shkencat Kompjuterike 55 300 den

§ Inxhinieria Kompjuterike 55 300 den

§ Informatika e Biznesit 61 500 den

Departamenti i Studimeve të Integruara me Praktikë

§ Menaxhimi Bashkëkohor i Ndërmarrjeve

Shënim: Në programet e studmeve të integruara me praktikë, pagesa për shkollim në shumë prej 61.500,- për semester do të mbulohet me bursë që do akordohet nga kompanitë gjegjëse. Procesi i përzgjedhjes së kandidatëve do të kryhet gjatë muajit shtator.

Fakulteti i Drejtësisë

§ Studime të Drejtësisë 40 000 den

§ Studime të Kriminalistikës dhe Sigurisë 40 000 den

Fakulteti i Administrimit Publik dhe Shkencave Politike

§ Administrimi Publik 40 000 den

§ Shkencat Politike 40 000 den

§ Studime Evropiane 40 000 den

Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit

§ Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 40 000 den

§ Gjuhë dhe Letërsi Angleze 40 000 den

§ Gjuhë dhe Letërsi Gjermane 40 000 den

§ Komunikimi ndërkombëtar 40 000 den

Për studime Online

§ Drejtimi i Shkencave kompjuterike 40 000 den

§ Informatika e biznesit 40 000 den

Shënim:Kandidatët që kanë fituar bursë meritore (SEEU Merit Based Scholarship) për vitin akademik 2014/15 duhet të paguajnë vetëm dallimin për pagesë të semestrit të parë, ndërsa kandidatë që kanë aplikuar për bursa në programin HESP duhet të bëjnë gjysmë e shumës së semestrit të parë.

Pagesa e semestrit:

Pagesa e shkollimit bëhet përmes xhiro-llogarisë së Universitetit të EJL-se:

Data:

17– 23 shtator 2014 Pagesa e semestrit

Pagesa në Denarë:

Pranues: Universiteti i EJL

Banka deponuese: Stopanska banka, AD Shkup

Xhirollogaria: 200-0008775390-10

Qëllimi i pagesës: për shkollim 2014/15

Pagesa nga jashtë në EURO:

Name of Institution: SEEU Tetovo

Address: Bul. Ilindenska 335, 1200 Tetovo/Macedonia
Bank Name: STOPANSKA BANKA

Acc. number (EUR): 0009009090

IBAN: MK07200000900909026

SWIFT: STOBMK2X

Shënim: Në fletëpagesë detyrimisht shënoni numrin amzë!

Informata shtesë rreth pagesës së semestrit (mundësi të pagesës së semestrit në këste ose me parapagim të vitit mund të merren në Zyrën e Bursarit, ndërtesa 802.

E-mail: bursary@seeu.edu.mk

Tel.: +389 44 356 049

Testi i caktimit të nivelit të njohjes së gjuhës angleze:

Tetovë 18 shtator 2014, e enjte nga ora 11:00 dhe 13:00

Shkup 18shtator 2014, e enjte nga ora 11:00 dhe 13:00

Google+