Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Programi:

Zhvillimi i shoqërisë civile

Cikli i studimeve: Cikli i dytë (Pasdiplomike)
Fakulteti: Administrimi Publik dhe Shkencat Politike
SETK: 120 (2 vite)

Programi  i ciklit të dytë zhvillimi i  shoqërisë civile synon të mbulojë hendekun në edukimin formal të punëtorëve të OSHC-ve, aktivistëve dhe vullnetarëve, për të përmirësuar dhe për të forcuar njohuritë dhe aftësitë e tyre në mënyrë që të fuqizojë shoqërinë civile, për të ngritur zërin e saj në tejkalimin e pengesave në ndërtimin e demokracisë efektive në Maqedoni dhe rajonin e EJL. Për më tepër, ky program do t’i rris të arriturat në këtë fushë nga rajoni dhe do të ndajë përvojën ndërkombëtare në rrugën e arritjes së ndryshimeve pozitive shoqërore.

Qëllimet mësimore te programit zhvillimi i shoqërisë civile janë:

 • kandidatët në këtë program do të gjejnë një ekuilibër mes përgatitjes solide intelektuale në shkencat sociale dhe do të jenë në duart e një trajnimi profesional me ekspertë në zhvillimin e shoqërisë civile;
 • kandidatët do të demonstrojnë kapacitetin e tyre për të ndjekur module në anglisht dhe për të kryer negociata e debate në këtë gjuhë. Ata do të marrin pjesë në komunitetin më të gjerë rajonal të krijuar nga kjo urë e ndërtuar në mes të vendeve të EJL-së;
 • kandidatët do të fitojnë aftësitë e nevojshme në përkthimin kulturor dhe negocimin e konflikteve ku kërkohet që të kenë sukses në sisteme të ndryshme arsimore me tradita të dallueshme si dhe t’i vlerësojnë metodat e mësimdhënies;
 • kandidatët do të manifestojnë autonomi intelektuale; pjesëmarrje në kulturën bashkëkohore;  ata do të demonstrojnë imagjinatën dhe hapjen ndaj përvojave të reja dhe një fleksibilitet për të menduar ndërmjet disiplinave, por edhe do t’i transferojnë aftësitë e tyre midis zonave të ekspertizës;
 • kandidatët  do ta demonstrojë vullnetin dhe ekspertizën e tyre për të kontribuar plotësisht për shoqërinë civile dhe në jetën intelektuale nëpërmjet pjesëmarrjes në mundësitë e gjera për debat, pjesëmarrje në konferenca dhe ngjarje kulturore;
 • kandidatët do të jenë prodhuesit autonomë të dijes, vendimmarrës të informuar dhe ndihmës të kualifikuar të zhvillimit të shoqërisë civile.

Qëllimet profesionale të programit zhvillimi i shoqërisë civile janë:

 • arsimim që jep udhëheqës të kualifikuar me aftësi menaxheriale mirë të zhvilluara për përballimin e sfidave në fushën e zhvillimit të shoqërisë civile;
 • edukimi që ofron dhe jep udhëheqës të kualifikuar dhe profesionalë me qasje bashkëkohore ndaj menaxhimit dhe dëshira për të promovuar rolin dhe vlerat e organizatave të shoqërisë civile në zhvillimin e demokracisë në shoqëritë moderne;
 • kualifikimi që studentët do ta fitojnë pas përfundimit të këtij programi: Magjistër i shkencave shoqërore në fushën e zhvillimit të shoqërisë civile.

Programi zhvillimi i shoqërisë civile  nxjerr udhëheqës të kualifikuar me aftësi udhëheqëse të zhvilluara mirë dhe aftësi të menaxhimit për të përballuar sfidat në fushën e zhvillimit të shoqërisë civile dhe ofron udhëheqës të kualifikuar dhe profesionalë me qasje bashkëkohore drejt menaxhimit dhe një dëshirë për të promovuar rolin dhe vlerat e organizatave të shoqërisë civile në zhvillimin e demokracisë në shoqëritë moderne.

Njohuritë dhe të kuptuarit
 • Do të gjejnë një ekuilibër mes përgatitjes solide intelektuale në shkencat sociale dhe do të mbajnë trajnime profesionale  me ekspertë në zhvillimin e shoqërisë civile;
 • Do të demonstrojnë kapacitetin për të marrë module në anglisht, si dhe për të kryer negociata dhe debate në këtë gjuhë;
 • Do të marrin pjesë në komunitetin më të gjerë rajonal të krijuar nga ky program i ndërtuar mes vendeve të EJL;
Aplikimi i njohurive dhe të kuptuarit
 • Do t’i fitojnë aftësitë e nevojshme në përkthimin kulturor dhe negocimin e konflikteve për të pasur sukses në sisteme të ndryshme arsimore me tradita të dallueshme dhe ta bëjnë vlerësimin e metodave të mësimdhënies;
 • Do të jene në gjendje të udhëheqin  studimin e opinionit publik dhe të zbatojnë mjete metodologjike;
 • Do të demonstrojnë  aftësi për të lobuar, për të ndërmjetësuar dhe për të negociuar me palë të shumta politike me ndikim në shoqëri;
 • Do t’i fitojnë aftësitë për të aplikuar njohuritë teorike, për të zhvilluar kërkime në zgjidhjen e fenomeneve sociale dhe të bëjnë karrierë në fushën akademike;
Aftësitë për të vlerësuar
 • Do të manifestojnë autonominë intelektuale;
 • Do të marrin pjesë në kulturën bashkëkohore;
 • Do të demonstrojnë imagjinatë dhe hapje ndaj përvojave të reja, si dhe fleksibilitet për të menduar ndërmjet disiplinave dhe do të transferojnë aftësi midis zonave të ekspertizës;
 • Do të dallojë një shumëllojshmëri të fenomeneve që lidhen me kulturën politike të shoqërisë përkatëse;
 • Do të krahasojnë në mënyrë kritike tendencat politike brenda shoqërisë dhe shtetit dhe do të vlerësojnë ndikimin e tyre në proceset euro-integruese të vendit;
Aftësitë e komunikimit
 • Të jenë në gjendje të marrin pjesë në debatet politike, në ndërmjetësime  dhe në negociata, duke  siguruar analiza argumentuese të diskursit politik;
 • Të kenë aftësi koherente për shkrime lidhur me zhvillimet shoqërore;
 • Të demonstrojnë aftësi për të komunikuar në mënyrë profesionale me palë të shumta në një frymë ekipore dhe me një qasje gjithëpërfshirëse;
 • Të demonstrojnë vullnet dhe ekspertizë për të kontribuar plotësisht në shoqërinë civile dhe në jetën intelektuale nëpërmjet pjesëmarrjes në debate, konferenca dhe ngjarje kulturore;
Aftësitë e të mësuarit
 • Aftësi për të përcaktuar dhe për të argumentuar rolin e shoqërisë civile për shoqërinë e bazuar në dije;
 • Aftësi për të marrë  iniciativë për të identifikuar interesat e grupeve dhe institucioneve shtetërore në proceset politike;
 • Aftësi për të kryer të mësuarit gjatë gjithë jetës dhe vetedukim në fushën e shkencave politike;
 • Aftësi për të trajnuar qytetarët për sistem politik dhe shoqëri demokratike;

Semestri 1

 • [6 SETK] Menaxhimi strategjik dhe menaxhimi i ndryshimeve
  Lënda shqyrton teorinë dhe praktikën e menaxhimit përmes një strukture që përfshin mendimin strategjik dhe planifikimin strategjik. Ajo mbulon një numër të temave të rëndësishme të menaxhimit, duke përfshirë edhe kontekstin e strategjisë, udhëheqjes, strukturën menaxheriale dhe të projektimit, si dhe performancën. Studimet e rasteve të praktikës menaxheriale në sektorët publikë dhe jofitimprurëse do të përdoren gjatë tërë modulit. Lënda përfshin edhe pjesën praktike: - Përcaktimi afatgjatë i vizionit dhe misionit; - Analiza e mjedisit të jashtëm dhe palëve; - Fushat e gërshetimit (mbivendsosjes) me palët e tjera dhe fushat e ndërhyrjes jo të përfshira; - Analiza SWOT; - Orientimi strategjik - Analiza e strategjive të mundshme; - Përcaktimi i qëllimeve strategjike dhe drejtimet; - Zhvillimi i planeve strategjike të veprimit me listë të detajuar të aktiviteteve; - Zhvillimi i planeve vjetore për OSHC-të; - Për më tepër, do të përfshihen bazat e menaxhimit të ndryshimit: - Filozofia e ndryshimit të definicioneve- pse ndryshimi, sfidat; - Ndryshimet në kulturën organizative; - Identifikimi i palëve kyç në procesin e ndryshimit; - Rezistenca për të ndryshuar dhe palët e ndikimit; - Mbështetje për të ndryshuar; - Fazat në proceset e ndryshimit; - Promovimi i ndryshimit; - Analizat e proceseve organizative; - Teknikat dhe metodat për menaxhimin e ndryshimit.
 • [6 SETK] Shoqëria civile dhe politikat zhvillimore
  Lënda është e përqendruar në zbulimin e teorive të zhvillimit të shoqërisë civile, në përcaktimin e pozitës së saj në shoqëri, palët kyçe, ndërveprimet me sektorët e tjerë të shoqërisë, metodat e punës, në rolin dhe strukturën e sektorit të shoqërisë civile, në karakteristikat kryesore të shoqërisë civile në Maqedoni dhe rajonin e EJL, në strategjitë e mundshme për qëndrueshmëri dhe në metodat dhe teknikat për të pasur ndikim te zhvillimi i politikave dhe në roli e organizatave të shoqërisë civile në proceset e vendimmarrjes. Brenda kësaj lënde do të paraqiten konceptet kyçe të zhvillimit, teoritë dhe qasjet, si dhe sfidat kryesore lidhur me varfërinë dhe kufizimet që vijnë nga agjencitë donatore me ndikim, agjencitë ndërkombëtare të ndihmave, fondacionet dhe “mendoj falënderoj (think thanks)”.
 • [6 SETK] Menaxhimi i avancuar i konfliktit, komunikimit dhe aftësitë e negociimit për OSHC-të
  Administratori publik / jofitimprurës, fillimisht i interesuar për politikën, menaxhimin apo financat është i thirrur për të administruar ose të përfshihet në një shumëllojshmëri të gjerë të konflikteve. Konflikti është i kudogjendur - brenda dhe ndërmjet organizatave dhe agjencive, ndërmjet niveleve të qeverisjes, ndërmjet grupeve të interesit dhe qeverisë, në mes të grupeve të interesit, në mes të qytetarëve dhe agjencive, etj. Rritja e kompleksitetit dhe ndërlidhshmërisë së çështjeve që sektori publik është thirrur për të adresuar, sofistikimi në rritje dhe angazhimi i grupeve që përfaqësojnë interesat publike dhe private, kompozojnë sfidën. Në këtë mjedis, është thelbësore për administratorët publikë dhe jofitimprurës të dinë si t’i menaxhojnë konfliktet në mënyrë efektive. Menaxhimi efektiv i konfliktit përfshin analizimin e një konflikti, duke kuptuar dinamikën mes palëve dhe përcaktimin e metodës së duhur të zgjidhjes së konflikteve. Në mungesë të besimit dhe aftësive në menaxhimin e konflikteve, shumica e zyrtarëve publikë, shpesh është kontradiktore, me përdorimin e pushtetit, manipulimin,dhe kontrollin. Ajo ka besim dhe aftësi, mund të ushtrojë edhe mundësitë e tjera.
 • [6 SETK] Menaxhimi financiar, kontabilitetit dhe kosto-efektivitetit për organizatat jo-fitimprurëse
  Lënda është dizajnuar për të njohur studentët me standardet dhe praktikat e kontabilitetit për organizatat publike dhe jofitimprurëse. Lënda përfshin përdorimin e kontabilitetit, të fondit dhe teknikave të tjera të përshtatshme për të siguruar zbatimin e duhur të përgjegjësisë e mirëbesimit. Studentët do të mësojnë lidhjen mes financimit të buxhetit dhe kontabilitetit në qeveritë vendore dhe jofitimprurëse, si dhe krijimin e shërbimeve të secilit. Lënda përfshin shqyrtimin dhe analizimin e aspekteve teknike të kontabilitetit, postimin ditor dhe përgatitjen e raporteve të ndryshme të kontabilitetit. Ky modul mbulon bazat e kontabilitetit financiar për institucionet fitimprurëse, jofitimprurëse dhe institucionet e tjera. Ajo ofron një vështrim prapa pasqyrave financiare të përdorura në të gjitha organizatat dhe përqendrohet në përgatitjen e pasqyrave. Temat përfshijnë evidentimin e transaksioneve në debi dhe kredi, kontabilitetin me dy hyrje, duke krijuar librin ndihmës të llogarive (T-llogaritë), dhe llogaritë e arkëtueshme (duke përfshirë oraret e plakjes). Studentët gjithashtu do të mësojnë se si dhe pse ndryshojnë rregullat e kontabilitetit për organizatat fitimprurëse dhe jofitimprurëse. Do të shqyrtohen shembuj të organizatave fitimprurëse dhe jofitimprurëse për pasqyrat financiare. Analiza kosto-efektivitet (CEA) është një parafaqe midis parimit dhe politikës dhe ofron një bazë racionale për shpërndarjen e burimeve. Ky modul është i dizajnuar për të njohur studentët me metodat dhe aplikimet në rritje të CEA në kontekstin e politikave publike. Leksionet janë të ndarë në mënyrë të barabartë mes teorisë, studimeve të rastit, aplikimin dhe janë të dizajnuara të jenë me interes të barabartë për të gjithë studentët. Objektivat mësimore të modulit janë: (1) për të zhvilluar një kuptim të teorive të CEA, (2) për të mësuar metoda bashkëkohore analitike dhe të dhënat e strategjive për kryerjen e blerjes CEA, (3) për të kuptuar se si CEA kryhet në praktikë dhe në mënyrë kritike të shqyrtojnë studimet e rasteve dhe (4) për të kuptuar gamën e perspektivave të përfshira në përdorimin e rezultateve CEA si input për vendimet e politikës. Në përfundim të modulit, studentët do të kenë mjetet për të zbatuar CEA të tyre dhe për të kuptuar gamën e çështjeve të përfshira në përkthim e rezultatet e tyre me politikën. Duke supozuar se studenti tashmë ka një kuptim themelor të koncepteve të pasqyrave financiare, objektivi kryesor i këtij moduli është që ta familjarizojë atë me pasqyrat financiare (të audituar dhe jo të audituar) dhe për ta njoftuar me strukturën e analizës së të dhënave sasiore dhe cilësore të gjetura në këto pasqyra. Një objektiv tjetër i rëndësishëm është që të zgjerohen njohuritë bazë duke përdorur një qasje ku ju do të njiheni me forma të ndryshme të teknikave të analizës financiare e pasqyrave që përdoren nga profesionistët e financave. Një objektiv i tretë është për të rritur aftësitë e studentit në prezantim (me gojë dhe me shkrim) të koncepteve financiare përmes prezantimit me shkrim dhe me gojë. Të kuptuarit e kontabilitetit dhe të raportimit financiar për të gjitha kompanitë (duke përfshirë edhe ato jofitimprurëse) ka rritur rëndësinë për menaxherët dhe profesionistët e financave për të zhvilluar aftësi të nevojshme për të analizuar këto deklarata dhe për të kuptuar nën-numrat. Ky modul do t’i ndihmojë studentët në zhvillimin e këtyre aftësive. Së fundi, studentët do të mësojnë për të planifikuar dhe menaxhuar financat dhe buxhetet vjetore, në përputhje me Planin strategjik, ta balancojnë misionin dhe financat, përgatitjen e buxhetit vjetor dhe klasifikimin e shpenzimeve. Për më tepër, fokusi do të jetë në planifikimin financiar të aktiviteteve për mbledhjen e fondeve, Cash-flow, administrimin, menaxhimin e rrezikut dhe kontrollin e financave si dhe përmbushjen e treguesve.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore 1
  • Metodologjia e hulumtimit për OSHC-të
  • Lidershipi strategjik, menaxhimi dhe qeverisja në organizatat qytetare

Semestri 2

 • [6 SETK] Krijimi i fondeve dhe filantropia për jo-fitimprurësit
  Ky modul shqyrton historinë, parimet dhe zbatimin praktik të zhvillimit të burimeve dhe fushatat e kapitalit; përgjegjësitë etike të ngritjes së fondeve profesionale dhe teknikat themelore të fondeve në mesin e individëve, korporatat, fondacionet, donatorët publikë. Studentët do të kenë një mundësi për të mësuar në lidhje me ngritjen e fondeve dhe temat e filantropisë më gjerësisht d.m.th. filantropisë individuale dhe të korporatave. Ky modul do t’i ndihmojë studentët të zhvillojnë strategji për mbledhjen e fondeve për jofitimprurësit; të kuptojnë çështjet e jashtme të cilat ndikojnë në mbledhjen e fondeve të suksesshme dhe të marrin pjesë në aktivitetin për takimin me donatorët. Temat në modul do të përqendrohen në zhvillimin e bordit, dhëniet vjetore, dhuratat e mëdha dhe mbledhjen e fondeve- fondacioni, ndërtimin e një operacioni të suksesshëm të zhvillimit, hartimin e fushatave dhe identifikimin e burimeve të shumta të financimit. Gjithashtu do të theksohet edhe rëndësia e kërkimit dhe krijimit të një kulture të donatorëve e fokusuar brenda një organizate. Për më tepër, ky program trajnimi e plotëson planin e OSHC-ve, planin për qëndrueshmëri dhe përshkruan teknikat e ndryshme për ngritjen e fondeve, organizimin e ngjarjeve të veçanta për mbledhjen e fondeve dhe parimet themelore të marrëdhënieve me donatorët: - Mobilizimi i burimeve vendore: nevoja dhe rëndësia; - Tejkalimi i pengesave në kërkim të burimeve; - Metodat për mbledhjen e fondeve; - Planifikimi dhe organizimi i ngjarjeve të veçanta për mbledhjen e fondeve; - Strategjia për mobilizimin e resurseve vendore. - Krijimi i ID OShC-së; * Hapat kryesore në qasjen e donatorëve; - Paraqitja e projekt ideve të donatorëve (Propozimi i projektit); - Këshilla dhe udhëzime mbi aftësitë më të rëndësishme për komunikim dhe negocim me donatorët; - Zbatimi i projekteve dhe komunikimi me donatorët; - Njohja e donatorëve;
 • [6 SETK] Politikat publike, përfaqësimi dhe lobimi
  Ky modul shqyrton se si politika publike ka ndikuar dhe vazhdon të ndikojë në sjelljen e organizatave jofitimprurëse. Ai, gjithashtu, analizon se si jofitimprurësit kërkojnë të ndikojnë në procesin e politikave publike. Aksionet ndërvepruese përfshijnë rolin e vullnetarizmit, veprimin qytetar, aktivizmin e komunitetit. Studentët do të diskutojë rolin e lidershipit qytetar dhe avokimit dhe ndikimin e tijj në vendimet e politikave publike. Ky modul është për ata që mund të punojnë në organizatat avokuese kombëtare ose vendore që bëjnë ndryshimet të ndodhin ose këdo që dëshiron të kuptojë artin e avokimit si një metodë e ndryshimit shoqëror. Një fushatë avokimi tenton të ndikojë në politikat publike, më shpesh nëpërmjet ndryshimeve në rregullore dhe / ose legjislacionit. Ka një gamë të gjerë të roleve ku punëtorët e fushatës mund të luajnë, duke u nisur nga hulumtimet dhe analizat e politikave në arsim, marrëdhëniet publike dhe organizimin e ligjvënësve me ndikim dhe zyrtarë të tjerë të qeverisë. Në të njëjtën kohë, aftësitë e avokimit publik – të dëgjuarit, gjetja e fushave të konsensusit dhe ndërtimi i konsensusit në të, gjetja e mënyrave për të bërë që ndryshimet të ndodhin - janë aftësitë që mund të aplikohen në të gjitha parametrat profesionale dhe të jetës. Moduli do të japë një pasqyrë dhe udhëzime se si të bëhet ndikim në politikat publike nëpërmjet fushatave të avokimit, lobimit legjislativ, markave, ndërtimit të koalicionit dhe në organizimin e komunitetit. Këtu përfshihet eksplorimi i formave të ndryshme të evokimit, çështjet e politikës dhe identifikimi i bazës e tij vlerë; eksplorimi i strategjisë, taktikat dhe aktivitetet e organizimit dhe drejtimi i fushatave të tilla, pastaj të menduarit në lidhje me gjuhën, marketingut dhe vlerësimin. Ai do të drejtojë një fushatë sociale në vazhdim e sipër, të avokimit e drejtësisë të cilat studentët do t’i udhëheqin - kjo punë nuk është simulim, por gjë e vërtetë. Qëllimi është për të fituar duart-në përvojën në një çështje të drejtësisë shoqërore dhe të bëjë që ndryshimi të ndodhë. Përveç veprimtarive në klasë, ne do të marrim mësimin tonë jashtë në komunitet. Pjesa klinike e programit do të përfshijë trajnime në çështjen e avokimit të veçantë; ne do të punojmë brenda dhe të shkojnë jashtë në fushë për të avokuar për ndryshim konkret.
 • [6 SETK] Zhvillimi i burimeve njerëzore dhe menaxhimi i vullnetarëve
  Moduli më tepër është projektuar për menaxherët publikë dhe të organizatave jo-fitimprurëse se sa për profesionistë të burimeve njerëzore. Ky modul jep një pasqyrë të gjerë të dinamikës burimeve njerëzore (BNJ) dhe përgjegjësitë. Moduli do të mbulojë funksionet themelore të BNJ, siç janë rekrutimi, zhvillimi i karrierës, vlerësimi i performancës dhe shpërblimet, duke siguruar kthim prapavajtës dhe dizajnim të punës. Ai gjithashtu do të shqyrtojë çështjet aktuale në kuadër të menaxhimit të burimeve njerëzore, të cilat mund të përfshijnë diversitetin dhe identitetin në punë, rolin e sindikatave, ose tema të tjera. Moduli do të përfshijë zbatimin praktik të rasteve përmes diskutimeve dhe reflektim mbi përvojat e punës së studentëve. Ai të fokusohet në vlerat-bazë të organizatës, në krahasimin me praktikat e BNJ në sektorin publik, organizatat jo-fitimprurëse dhe fitimprurëse. Ky modul gjithashtu paraqet konceptin e qasjes strategjike drejt menaxhimit të burimeve njerëzore në organizatë. Studentët do të fitojnë njohuri dhe shkathtësi në lidhje me rolin e tyre dhe përgjegjësinë si menaxherë dhe do të mësojnë se si të planifikojnë, të organizojnë dhe të kontrollojnë punën e ekipit të tyre në përputhje me politikën organizative. Më konkretisht, moduli përfshin: - Hyrje në MBNJ; - Struktura organizative / kultura dhe zhvillimi; - Rolet dhe qëndrimet e menaxherit; - Planifikimi strategjik i të gjitha fazave të MBNJ, identifikimin e nevojave për organizim të qëndrueshëm të BNJ; - Vetëmenaxhimi (njohja e vetes) dhe menaxhimi i kohës; - Bazat e aftësive të komunikimit; - Grupi menaxher - aftësitë e ekipit dhe puna ekipore (vendosjen e objektivave të ekipit, zgjidhjen e problemeve, lidershipi, delegacioni, motivimi dhe rolet e ekipit, menaxhimin e ndryshimeve, vlerësimit të performancës dhe takimet korrigjuese); - Ballafaqimi me situata konfliktuoze, menaxhimi i krizës; - Menaxheri organizativ (rekrutimi dhe përzgjedhja); - Nga ana tjetër, ky modul merret me menaxhimin vullnetarë dhe kjo është e fokusuar në konceptet bazë të vullnetarizmit dhe menaxhimin e vullnetarëve: - Hyrje në vullnetarizmin: përkufizimi, llojet e vullnetarëve, përse njerëzit bëhen vullnetarë, pse OShC-të angazhojnë vullnetarë dhe vullnetarizmi në botë; - Rekrutimi dhe seleksionimi i vullnetarëve; - Orientimi i vullnetarëve dhe trajnimi; - Motivimi i vullnetarëve; - Të drejtat dhe përgjegjësitë e vullnetarëve; - Monitorimi dhe vlerësimi i punës vullnetare; - Zhvillimi i strategjisë vullnetare.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore e lirë 1
  • Retorika
  • Multilingualism and Multiculturalism
  • Selected Chapters of Advanced Topics in IT Applications for Preparing a Scientific Paper
  • Selected Chapters of Advanced Applications for Statistical Data Processing
  • Professional Communication
  • Metodologjia e mësimdhënies
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore 2
  • Menaxhimi i projektit dhe shkrimi i granteve për jo-fitimprurësit
  • Marketingu dhe menaxhimi i brendeve për OSHC-të
  • Praktikat efektive të donatorëve

Semestri 3

 • [6 SETK] Çështjet ligjore dhe etike në organizatat qytetare
  Ky modul është i dizajnuar për të shqyrtuar në detaje çështjet ligjore me të cilat përballet korporata jofitimprurëse. Theksi i këtij moduli është një shqyrtim i ligjeve që kanë të bëjnë me organizatat jofitimprurëse, duke u fokusuar në strukturën, menaxhimin e sjelljes dhe përgjegjshmërisë. Moduli është dizajnuar nga perspektiva e bordit të besuar dhe përgjegjësive të tij fiduciare të përcaktuara me ligj dhe nga pritjet etike të shoqërisë për anëtarët e Bordit për të vepruar në emër të interesit publik. Më konkretisht, ky modul do të përfshijë këto pika: - Hyrje në legjislativë lidhur me organizatat e shoqërisë civile; - Kuptimi i ndikimit të legjislativit për punën e organizatave të shoqërisë civile; - Hyrje në mekanizmat e zhvillimit dhe miratimit të ligjeve dhe të gjitha akteve ligjore; - Analiza e legjislacionit ekzistues në krahasim me legjislativën në rajonin e EJL-së; - Hyrje në etikë dhe çështje të ngjashme, si dhe mekanizmi vetë-rregullues për organizatat e shoqërisë civile;
 • [6 SETK] Zhvillimi i komunitetit vendor
  Moduli është përqendruar në organizimin, menaxhimin dhe udhëheqjen në komunitet, veçanërisht në lidhje me grupet e ndryshme të interesit. Analizat dhe krahasimi i koncepteve të ndryshme, filozofitë dhe qasjet në zhvillimin e komunitetit, me metoda të ndryshme të zgjidhjes së problemeve të komunitetit do të analizohen në kuadër të këtij moduli. Studentët do ta kuptojnë rëndësinë e zhvillimit të komunitetit dhe marrëdhëniet e tij me zhvillimin e përgjithshëm në vend, nëpërmjet përfshirjes së të gjitha palëve në komunitet dhe duke siguruar metodologji të ndryshme në zgjidhjen e çështjeve të ndryshme të zhvillimit të komunitetit. Më konkretisht, moduli ka për qellim: - të mundësojë që studentët të shohin "foton e madhe" përmes punës në shembuj konkretë nga raste të shoqërive bashkëkohore nga BE, rajoni i EJL-së dhe Maqedonisë; - t’u mundësojë studentëve të kuptojnë dhe të analizojnë komunitetin ku ata jetojnë dhe punojnë, si dhe të gjejnë metoda efikase për rritjen e nivelit të kontributit të të gjitha palëve në zhvillim; - t’u mundësojë studentëve të kuptojnë konceptin e përcaktimit të burimeve të rëndësishme, vlerësimin e rëndësisë së tyre, vlerësimin e problemeve dhe prioriteteve për komunitetin; - studentët të njihen me qasjet dhe metodologjitë e planifikimit participativ dhe prioritizimin; - studentët të kenë njohuri mbi dhënien e informacionit të duhur në komunitet dhe udhëheqësve të saj;
 • [6 SETK] Organizatat ndërkombëtare
  Ky modul përfshin temat më të rëndësishme teorike që kanë të bëjnë me organizatat ndërkombëtare, zhvillimin historik të organizatave ndërkombëtare, rolin e tyre, funksionet dhe kompetencat, si dhe rolin e lojtarëve kryetarë midis institucioneve ndërkombëtare në zgjidhjen e çështjeve të përbashkëta në politikën globale. Ky modul shqyrton rëndësinë e organizatave ndërkombëtare, që lidhen me paqen dhe sigurinë, zhvillimin ekonomik, të drejtat e njeriut, mbrojtjen dhe mbrojtjen e mjedisit, në veçanti duke analizuar përpjekjet për krijimin e organizatave ndërkombëtare, sukseset e tyre, dështimet si dhe sfidat e ardhshme. Vëmendje e veçantë u kushtohet organizatave të rëndësishme për organizatat e shoqërisë civile siç janë NATO, OSBE, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore, BE dhe OSHC-të e rëndësishme ndërkombëtare. Më konkretisht, ky modul do te trajtojë: - Institucionet ndërkombëtare: origjina dhe sfondi, evolucioni, klasifikimi, rolet dhe funksionet; - Zhvillimin historik dhe nevoja për krijimin e organizatave ndërkombëtare; - Institucionet ndërkombëtare dhe organizatat politike të botës dhe agjencitë e specializuara të OKB-së; - Institucionet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut; - Organizatat ndërkombëtare për sigurinë e NATO-s dhe OSBE-së:; - Hyrje në institucionet Breton Woods: Banka Botërore, IBRD, IDA, IFC, MIGA, FMN-së dhe OBT-së; - Sfidat e ardhshme të organizatave ndërkombëtare; - BE dhe OShC-të e rëndësishme ndërkombëtare;
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore e lirë 2
  • Retorika
  • Multilingualism and Multiculturalism
  • Selected Chapters of Advanced Topics in IT Applications for Preparing a Scientific Paper
  • Selected Chapters of Advanced Applications for Statistical Data Processing
  • Professional Communication
  • Metodologjia e mësimdhënies
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore 3
  • International humanitarian law
  • International European law
  • System of United Nations
  • Program evaluation

Semestri 4

 • [30 SETK] Punimi i magjistraturës
  Ky modul u mundëson studentëve që të transferojnë aftësitë dhe njohuritë e tyre për kërkime dhe për të bërë detyra më të ndërlikuara - punimin e magjistraturës. Moduli synon të jetë plotësisht praktik dhe studentët të fitojnë njohuritë e nevojshme, por edhe aftësitë dhe shkathtësitë që t'i qasen shkrimit të punimit. Moduli ka një rezultat kthyes - t'u mundësojë studentëve ta shkruajnë punimin e magjistraturës me vështirësi minimale dhe me një efikasitet maksimal. Lënda ka për qëllim përmirësimin e teknikave të hulumtimit dhe stilin e shkrimit të punimit, duke mbajtur llogari për ndalesën e shërbimit me mjete të palejuara, siç janë: plagjiatura dhe cenimi i të drejtave të autorit, që janë të ndaluara me Statutin e UEJL-së.
Google+