Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Programi:

E Drejta Civile (2022/2023)

Cikli i studimeve: Cikli i dytë (Pasdiplomike)
Fakulteti: Drejtësia
Kodi i programit: N-MLAWCIV60C
Viti akademik: 2024 / 2025
Titulli: Magjistër i shkencave juridike / Drejtimi: E drejta civile
SETK: 60 (1 vit) Akreditimi
Vendimi: Vendimi për fillim me punë

Programi studimor E Drejta Civile synon të ofrojë një gamë të moduleve që do të përbëjnë bazën e informacioneve dhe të dijeve të avancuara mbi lëndët juridike civile me qëllim të aftësimit profesional të studentëve për profesionet themelore juridike që lidhen me këtë lëmë, duke ofruar njohuri solide, të veçanta dhe sistematike mbi institutet dhe konceptet e të drejtës civile në RMV dhe njohuri krahasuese nga rajoni dhe  BE-ja.

Diploma e Fakultetit Juridik njihet nga Oda e Avokatëve dhe e Noterëve në RMV. Titujt profesionalë të avokatëve dhe noterëve kërkojnë regjistrim formal në këto oda. Diploma e Fakultetit Juridik u mundëson studentëve një qasje relevante në organet shtetërore, sidomos në organet gjyqësore dhe të drejtësisë si: gjykatat dhe prokuroritë publike. Fakulteti Juridik ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me Akademinë për Trajnimin e Gjykatësve dhe të Prokurorëve Publikë në RMV. Studentëve, që do të kenë ambicie të merren me punë hulumtuese shkencore, Fakulteti Juridik i UEJL-së, u mundëson vazhdimin e studimeve të ciklit të tretë (studime të doktoratës).

Njohuritë dhe të kuptuarit
 • Ka dituri të hollësishme nga e drejta civile, si ajo materiale, ashtu edhe nga ajo procedurale, si dhe nga normat themelore në lëmenjtë kryesorë të së drejtës civile;
 • Ka njohuri të hollësishme të parimeve dhe instituteve të së drejtës civile, përfshirë edhe origjinën dhe përmbajtjen e tyre;
 • Vlerëson lëmin e së drejtës civile në mënyrë kritike, nga këndvështrimi shkencor dhe praktik;
Aplikimi i njohurive dhe të kuptuarit
 • I zhvillon dhe avancon shkathtësitë e hulumtimit analitik dhe të zgjidhjes së problemeve në teori dhe praktikë nëpërmjet përdorimit të akteve legjislative dhe praktikës gjyqësore;
 • I identifikon dhe analizon probleme më të komplikuara, duke marrë pjesë aktive në të gjitha fazat e procedurës civile dhe mund të interpretojë çështje të ndërlikuara të legjislacionit civil (përfshirë punën si gjykatës, avokat, noter), pasi të ketë fituar kualifikimet e duhura sipas legjislacionit të RMV-së;
Aftësitë për të vlerësuar
 • Ka mendim më të zhvilluar kritik përmеs metodës së analizës dhe të krahasimit;
 • Zhvillon shkathtësi për zgjidhjen e problemeve përmеs praktikës së zgjidhjes së rasteve më komplekse nga jurisdiksioni dhe praktika gjyqësore vendore dhe ndërkombëtare;
Aftësitë e komunikimit
 • Përdor terminologji adekuate për çështje komplekse dhe specifike në sferën e shkencave juridikе-civile;
 • Sjell vendime më të avancuara dhe punon në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe efektive në të gjitha fazat e procedurës gjyqësore civile;
 • Angazhohet aktivisht në argumentimin dhe debatin shkencor;
 • I përdorë gjuhët zyrtare të universitetit dhe ka shkathtësi të avancuara të teknologjive të informimit në punën shkencore;
Aftësitë e të mësuarit
 • Zhvillon rregullore për punë kërkimore që përdoret në profesionin e tij;
 • Zhvillon një praktikë të mësimit të vazhdueshëm, duke u angazhuar në trajnimin e personave që punojnë në institucionet shtetërore për parandalimin e  kriminalitetit;

Semestri 1

 • [CM168] [6 SETK] E drejta civile dhe e drejta sendore (programi i zbatuar)
  Qëllimi i studimit të lëndës E Drejta Civile dhe E Drejta Sendore (Program i Zbatuar), është: • Të pajisë studentët me njohuri relevante mbi të drejtën civile dhe sendore, si degë pozitive të së drejtës dhe si shkencë, duke përfshirë këtu edhe përkufizimin aktual teorik të tyre. • Të pajisë studentët me njohuri teorike mbi nocionet dhe institutet kryesore të së drejtës civile dhe sendore, si: parimet e së drejtës civile, zotësinë juridike, zotësinë e veprimit dhe zotësinë deliktore të personave fizikë dhe juridikë, punët juridike, të drejtën e pronësisë, të drejtën e pengut, të drejtën e servitutit, barrën sendore, të drejtën e qirasë afatgjatë mbi tokë ndërtimore, etj. • Studentët të njihen me korpusin e çështjeve dhe problemeve që lidhen me konceptin e së drejtës civile dhe sendore, si edhe me rrugën e zhvillimit historik të institucioneve të së drejtës civile dhe sendore, si p.sh. e drejta subjektive civile, punët juridike, pasuria, pronësia, pengu, servituti, barrët sendore, e drejta e ndërtimit. • Të aftësojë studentët për të njohur dhe analizuar institutet kryesore të së drejtës civile dhe sendore në kontekst të referencave legjislative dhe teorike në komparacion me referencat legjislative dhe teorike evropiane dhe më gjërë. • Të nxisë mendimin analitik dhe kritik te studentët lidhur me problemet me të cilët ballafaqohet sot E drejta civile dhe sendore e RMV-së. • Të aftësojë studentët për të bërë dallimet e duhura teorike dhe praktike të nocioneve dhe dukurive me karakter juridiko-civil, përkatësisht juridiko-sendor në sistemin juridik të RMV-së, të veçojnë karakteristikat themelore dhe esenciale të tyre, si edhe të vërejnë rëndësinë dhe funksionimin e tyre në praktikë.
 • [CM162] [6 SETK] E drejta familjare (program i zbatuar)
  Në këtë lëndë, studentët, do të fitojnë njohuri për format bashkëkohore të marrëdhënieve familjare, rregullimin nacional dhe ndërkombëtar të këtyre marrëdhënieve, mekanizmat e reja për zgjidhjen alternative të kontesteve juridike-familjare-mediacioni familjarë, si dhe institutet e reja nga e drejta familjare (teknologjitë e reja të reprodukimit artificial: inseminimi artificial, in vitro fekondimi, amësia surrogate, “Three-parent baby” technique, ko-prindëria, lindja e fëmijës nga një grua me material gjenetik të donuar, reprodukimi post-human); instituti i prindërisë së përbashkët pas shkurorëzimit; kontrata martesore; statusi juridik i banesës familjare (martesore). Studentët, në këtë lëndë, do të mësojnë edhe për reformat në legjislacionin familjarë të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
 • [CM161] [6 SETK] E drejta tregtare (program i zbatuar)
  Qëllimet e lëndës: Të aftësojë studentët të njihen me rregullat ligjore për kryerjen e një veprimtarie. Mënyra e organizimit të subjekteve afariste, kushtet për themelimin dhe regjistrimin e subjekteve afariste dhe pronarit të vetëm, si dhe mënyrat e përfundimit të subjekteve afariste; mënyrat e krijimit të një marrëdhënie juridike biznesi, kushtet për shfaqjen e atyre marrëdhënieve, efektet dhe pasojat; që kanë të bëjnë me letrat me vlerë: hake për mbrojtjen e të drejtave të pronësisë industriale dhe mënyra për të mbrojtur subjektet e biznesit nga konkurrenca e padrejtë: mënyra për të mbrojtur konsumatorët, etj.
 • [CM160] [6 SETK] E drejta e detyrimeve (programi i zbatuar)
  T’u sigurojë studentëve njohuritë bazë të ligjit të detyrimeve, të nevojshme për lidhjen e një marrëdhënie juridike të detyrimit; t'u ofrojë studentëve njohuri themelore se si të lidhin kontrata dhe të zbatojnë institutet juridike. Duke mësuar këtë lëndë, studentëve u mundësohet të jenë në gjendje të lidhin marrëveshje të caktuara si burime në ligjin e detyrimeve, janë në gjendje të dallojnë se çfarë lloj përgjegjësie është, kush duhet të jetë përgjegjës dhe në çfarë kushtesh.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [EM517] E drejta e punës (program i zbatuar)
  • [EM518] Teknologjitë e reprodukimit artificial dhe e drejta prindore
  • [EM519] E drejta prindërore e krahasuar
  • [EMCL-02] Marrëdhëniet juridike-pronësore bashkëkohore të bashkëshortëve
  • [EMCL0030] E drejta e pronësisë intelektuale
  • [EMCL1010] E drejta e sigurimit
  • [EM522] E drejta e falimentimit
  • [EM520] Përgjegjësia juridiko - civile për dëmin e shkaktuar
  • [EM521] E drejta kontraktore
  • [EM525] Zgjidhja alternative e konflikteve
  • [MCCL2023] E drejta e krahasuar civile
  • [EM526] E drejta e tokës
  • [EM527] Regjistrimi i të drejtave të pasurive të paluajtshme
  • [EM528] Barazia gjinore dhe mosdiskriminimi
  • [EMCL-07] E drejta noteriale
  • [EMCL05] Klinikë ligjore - e drejta civile
  • [MCL-0301] Kolizioni i ligjeve

Semestri 2

 • [CM211] [6 SETK] Shkrimi i punimit të magjistraturës
  Qëllimi i lëndës: - Aftësim për hulumtim të së vërtetës objektive me anë të përdorimit të metodave, teknikave dhe instrumenteve hulumtuese; - Aftësim për ndjekje dhe interpretim kritik të rezultateve të hulumtimit dhe përdorimit të tyre në situata specifike; - Përdorim i metodave themelore të hulumtimit, procedurave për mbledhje të të dhënave dhe përpunimi statistikor i tyre; - Aftësim për përdorim të rregullave themelore metodologjike gjatë shkruarjes së punimeve shkencore dhe profesionale.
 • [CM170] [6 SETK] E drejta e procedurës civile (programi i zbatuar)
  Qëllimi i lëndës: - T’i pajisë studentët me njohuri të thelluara mbi të drejtën përmbaruese dhe të drejtën jokontestimore, si dhe të zhvillojë shkathtësi specifike për zbatimin e tyre në praktikë. - T’i pajisë studentët me njohuri teorike mbi nocionet dhe institutet kryesore të së drejtës përmbaruese dhe të drejtës jokontestimore, si: nocionin e procedurës gjyqësore në përgjithësi, llojet e procedurave gjyqësore dhe raportet ndërmjet tyre, parimet e së drejtës përmbaruese dhe së drejtës jokontestimore, subjektet e procedurës përmbaruese dhe procedurës jokontestimore, veprimet procedurale dhe afatet për kryerjen e tyre, vendimet në procedurë përmbaruese dhe në procedurë jokontestimore, mjetet e goditjes së vendimeve, etj. - T’i njoftojë studentët me korpusin e çështjeve dhe problemeve që lidhen me konceptin e së drejtës përmbaruese dhe jokontestimore, si edhe me rrugën e zhvillimit historik të institucioneve të tyre. - T’i aftësojë studentët për të njohur dhe analizuar institutet kryesore të së drejtës përmbaruese dhe jokontestimore në kontekst të referencave legjislative dhe teorike në komparacion me referencat legjislative dhe teorike evropiane dhe më gjërë; - Ta nxisë mendimin analitik dhe kritik te studentët lidhur me problemet me të cilët ballafaqohet sot E Drejta Përmbaruese dhe E Drejta Jokontestimore në Rеpublikën e Maqedonisë së Veriut. - T’i aftësojë studentët për të bërë dallimet teorike dhe praktike të nocioneve dhe dukurive nga E Drejta Përmbaruese dhe E Drejta Jokontestimore në sistemin juridik të Rеpublikës së Maqedonisë së Veriut. - Të veçojnë karakteristikat themelore dhe esenciale të tyre, si edhe të vërejnë rëndësinë dhe funksionimin e tyre në praktikë;
 • [CM190] [18 SETK] Punimi i magjistraturës
  Kjo lëndë u mundëson studentëve t’i bartin shkathësitë dhe dituritë e tyre për hulumtimin dhe hartimin e e detyrës më të komplikuar - shkrimit të punimit të magjistraturës. Lënda është paraparë që tërësisht të jetë praktike dhe studentët t’i fitojnë dituritë dhe aftësitë, shkathtësitë dhe besimin e nevojshëm që t’i qasen hulumtimit dhe shkrimit të tezës. Lënda ka vetëm një rezultat kthyes – t’u mundësojë studentëve ta shkruajnë tezën e magjistraturës me vështirësi minimale dhe me efektivitet maksimal. Gjithçka që është paraparë që të bëhet ka për qëllim përmirësimin e teknikave të hulumtimit dhe të stilit të shkrimit të tezës së magjistraturës duke pasur kujdes me këtë rast për ndalimin e shërbimit me mjetet e palejueshme siç janë: plagjiatura dhe shkelja e të drejtave të autorit, që ndalohen me Statutin e UEJL-së.
Google+