Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Programi:

Financa (2012/2013)

Cikli i studimeve: Cikli i dytë (Pasdiplomike)
Fakulteti: Biznesi dhe Ekonomia
Viti akademik: 2023 / 2024
Titulli: Magjistër i shkencave ekonomike / Drejtimi: Financa
SETK: 60 (1 vit) Akreditimi
Vendimi:

Qëllimet e programit janë:

 • Ngritja e nivelit të administrimit dhe të udhëheqjes së ndërmarrjes dhe zhvillimi i menaxhmentit bashkëkohor;
 • Aftësimi dhe ndërtimi i menaxherëve të profilit bashkëkohor: sipërmarrës, të gatshëm të ndërmarrin aksione, por edhe rreziqe të cilat ndërlidhen me çdo iniciativë, fleksibile, persona të vendosur dhe të guximshëm;
 • Arsimimi i menaxherëve me kualifikim të lartë dhe profesionist; me aftësi lideri dhe dëshira për t’u ballafaquar me sfidat e mileniumit të ri;
 • Krijimi i menaxherëve me pikëpamje të reja dhe mënyra të të menduarit, zhvillimi i aftësive për parashikimin e të ardhmes dhe pranimi i sfidave dhe mundësive, të cilat i ofron biznesi në shekullin 21.

Kandidatët do të fitojnë këto aftësi specifike: aftësi menaxhuese konceptuale, aftësi organizative, aftësi komunikimi, aftësi teknike (aftësi  në TI), aftësi udhëheqëse, të menduarit kritik, aftësi inovative, gjeturi për zgjidhje të problemit, aftësi për vendimmarrje, aftësi sipërmarrëse, shkathtësi menaxhimi të reformave/ndryshimeve, njohuri me sandardet ndërkombëtare si dhe me etikën e biznesit. Të diplomuarit do të kenë njohuri të përgjithshme për mjedisin  afarist dhe do të njoftohen me teoritë moderne të biznesit dhe me menaxhmentin operativ. Kandidatët do të kenë njohuri, po ashtu, edhe  nga lëmenjtë e menaxhmentit, financave, kontabilitetit dhe marketingut, ekonomisë dhe informatikës afariste. Gjithashtu, do të jenë të vetëdijshëm për mjedisin e brendshëm afarist (aksionar, furnizues, blerës, teknologji,  burime njerëzore) dhe për mjedisin e jashtëm afarist (klima makroekonomike, rregullativat, qeveria, faktorët politikë, demografikë, aspektet kulturore, institucionet ndërkombëtare (FMN), Banka Botërore, UE, OTB.

Njohuritë dhe të kuptuarit
 • I njeh dhe i kupton aspektet teorike dhe praktike të financave, në veçanti: financat e korporatave, portfolio dhe menaxhimin  e rrezikut, menaxhmentin, koston dhe kontabilitetin financiar,  financat ndërkombëtare;
 • I njeh dhe i kupton funksionet e institucioneve financiare, paratë dhe bankat, si  dhe menaxhimin financiar;
 • I njeh dhe ka aftësi për planifikim, buxhetim të kapitalit, organizim dhe investim të mjeteve financiare dhe përdorim  adekuat  të instrumenteve financiare  në sektorin privat dhe publik.
Aplikimi i njohurive dhe të kuptuarit
 • Marrin pjesë aktive në detyra dhe aktivitete që lidhen me financimin e institucioneve të ndryshme;
 • Analizojnë dhe përmbledhin informacionin e duhur financiar për qeveritë lokale dhe rajonale,  për vendimmarrje;
 • Aplikojnë njohuritë teorike dhe praktike dhe kanë shkathtësi për të analizuar, për të parashikuar dhe për të marrë vendime për investime kapitale, për politikën e dividentit dhe për strukturën e kapitalit, për menaxhimin e rrezikut në lidhje me financat;
Aftësitë për të vlerësuar
 • Marrja e vendimit për tregjet dhe institucionet financiare dhe të biznesit, të tilla si: analiza financiare dhe planifikimi, menaxhimi i portofolios, pasqyra financiare;
 • Vlerësimi i strategjive financiare, planifikimi i investimit dhe vlerësimi i rrezikut;
Aftësitë e komunikimit
 • Prezantojnë tema të ndryshme financiare në sektorin privat dhe publik  dhe përdorin mjete bashkëkohore për vendimmarrje;
 • Shprehin dhe argumentojnë idetë dhe konkluzionet e tyre tek një audiencë e gjerë;
 • Përgatisin raporte financiare për sektorin privat dhe publik;
 • Udhëheqin ekipet në projekte të ndryshme në mënyrë që të zgjidhin çështje kyçe politike në lidhje me financat dhe ekonominë.
Aftësitë e të mësuarit
 • Aplikojnë metodat e mësimit dhe mjetet e analizave të zhvilluara për vijimin e studimeve dhe avancojnë njohuritë e tyre;
 • Identifikojnë mjete dhe shtigje më të përshtatshme të mësimit për të zhvilluar njohuritë e tyre kulturore, specifike dhe aftësitë profesionale.

Semestri 1

 • [6 SETK] Metodologjia e hulumtimit
  Metodat sasiore dhe cilësore të studimit dhe aplikimi i tyre në studimet e ekonomisë dhe të biznesit, anketat dhe analiza e tyre, studimet e rastit, analizat regresive, shfrytëzimi i softuerit statik si SPSS dhe Mikrofiti.
 • [6 SETK] Financat ndërkombëtare
  Financat ndërkombëtare paraqesin një disiplinë shkencore, e cila është në ekspansion të vazhdueshëm. Tregjet e sotme financiare në kuptimin e vërtetë të fjalës janë globale. Asnjë student i cili e mëson ekonominë dhe financat nuk mund plotësisht t’i kuptojë lëvizjet e vërteta në ekonomitë nacionale dhe në ekonominë botërore pa njohuri përkatëse nga financat ndërkombëtare. Temat, të cilat i përpunon kjo lëndë – problematika e qarkullimit të bilancit pagesor, determinimet e kurseve devizore, faktorët të cilët qëndrojnë pas rrjedhave ndërkombëtare të kapitalit, filozofia afariste e kompanive multinacionale dhe institucioneve financiare ndërkombëtare dhe kështu me radhë, - akoma nuk janë objekt interesimi vetëm të një grupi të vogël të ekonomistëve akademikë ose profesionistë të specializuar. Njohuritë e fituara nga kjo lëndë paraqesin bazë për ata studentë, të cilët presin të gjejnë vende pune të lidhura me investime ndërkombëtare, bankarin ndërkombëtare dhe aktivitetet afariste multinacionale
 • [6 SETK] Analiza e raporteve financiare
  Lënda përfshin temat në vijim: bazat e analizës financiare, llojet e analizave financiare, korniza e raporteve financiare, sistemi i raporteve financiare, raportet themelore financiare, fitimi kontabël dhe mjetet, analizat e rrjedhës së parasë, bazat e koeficientit dhe analiza financiare, analiza e mjeteve afatgjata, analiza e integruar, analiza e raporteve financiare, sintezat, analiza e strukturës së kapitalit.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore 1
  • Financat publike
  • Paraја dhe bankat
  • Tregjet dhe institucionet financiare
  • Menaxhimi i sistemeve të informacionit
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore 2
  • Financat publike
  • Paraја dhe bankat
  • Tregjet dhe institucionet financiare
  • Menaxhimi i sistemeve të informacionit

Semestri 2

 • [24 SETK] Punimi i magjistraturës
  Pas dhënies së provimeve, studenti mund të fillojë me procedurën e paraqitjes, punimit dhe mbrojtjes publike të temës së magjistraturës. Studenti zgjedh mentorin, me udhëzimin e të cilit e përgatit aplikimin e tezës së magjistraturës. Aplikimi patjetër duhet të lejohet nga Këshilli mësimor-shkencor i fakultetit. Pas punimit të versionit final të tezës së magjistraturës, Këshilli mësimor-shkencor formon komision tre anëtarësh, i cili përgatit raport, me çka pranohet ose refuzohet teza e magjistraturës. Raporti pozitiv miratohet nga Këshilli mësimor-shkencor dhe caktohet dita e mbrojtjes publike. Pas kryerjes me sukses të mbrojtjes studenti pajiset me diplomë – Magjistër i shkencave ekonomike / Drejtimi: financa.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore e lirë 1
  • Menaxhmenti i cilësisë së tërësishme
  • Biznesi ndërkombëtar
  • Kapituj të zgjedhur nga aplikacionet e TI për përpilimin e një punimi shkencor
  • Aplikacione për përpunimin statistikor të të dhënave
Google+