Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Programi:

Menaxhment (2012/2013)

Cikli i studimeve: Cikli i dytë (Pasdiplomike)
Fakulteti: Biznesi dhe Ekonomia
Viti akademik: 2023 / 2024
Titulli: Magjistër i shkencave ekonomike / Drejtimi: Menaxhment
SETK: 60 (1 vit) Akreditimi
Vendimi:

Qëllimet e programit janë:

 • Ngritja e nivelit të administrimit dhe të udhëheqjes së ndërmarrjes dhe zhvillimin e menaxhmentit bashkëkohor;
 • Aftësimi dhe ndërtimi i menaxherëve të profilit bashkëkohor: sipërmarrës, të gatshëm të ndërmarrin aksione, por edhe rreziqe të cilat ndërlidhen me çdo iniciativë, fleksibile, persona të vendosur dhe të guximshëm;
 • Arsimimi i menaxherëve me kualifikim të lartë dhe profesionit me aftësi lideri dhe dëshira për t’u ballafaquar me sfidat e mileniumit të ri;
 • Krijimi i menaxherëve me pikëpamje të reja dhe mënyra të të menduarit, zhvillimin e aftësive për parashikimin e të ardhmes dhe pranimin e sfidave dhe mundësive, të cilat i ofron biznesi në shekullin 21.

Kandidatët do të fitojnë këto aftësi specifike: aftësi menaxhuese konceptuale, aftësi organizative, aftësi komunikimi, aftësi teknike (aftësi  në TI), aftësi udhëheqëse, të menduarit kritik, aftësi inovative, zgjidhje problemi, aftësi për vendimmarrje, aftësi sipërmarrëse, aftësi për menaxhimin e reformave/ndryshimeve, për standardet ndërkombëtare si dhe etikën e biznesit. Të diplomuarit do të kenë njohuri të përgjithshme për mjedisin afarist, do të njoftohen me teoritë moderne të biznesit dhe menaxhmentin operativ. Kandidatët do të kenë njohuri nga lëmijtë e menaxhmentit, financave, kontabilitetit dhe marketingut, ekonomisë dhe informatikës afariste. Gjithashtu, do të jenë të vetëdijshëm për mjedisin e brendshëm afarist (aksionar, furnizues, blerës, teknologji, burime njerëzore) dhe për mjedisin e jashtëm afarist (klima makroekonomike, rregullativat, qeveria, faktorët politikë, demografikë, aspektet kulturore, institucionet ndërkombëtare (FMN), Banka Botërore, BE, OTB.

Njohuritë dhe të kuptuarit
 • Njeh dhe kupton konceptet e menaxhimit, çështjet në sektorin privat dhe publik, bizneset dhe institucionet;
 • Njeh fushën e menaxhimit të përgjithshëm (menaxhimin strategjik, menaxhimin e projekteve, menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin e cilësisë së tërësishme, menaxhimin e operacioneve, procesin e vendimmarrjes, sjelljen organizative, menaxhimin e korporatave, menaxhimin e biznesit të vogël, planifikimin e biznesit, komunikimin profesional, menaxhimin e sistemeve të informacionit),  çështjet të menaxhmentit finaciar, çështjet të menaxhimit të marketingut;
 • Kupton çështjet e etikës së biznesit dhe të përgjegjësisë shoqërore, të drejtën afariste, efektin e makro dhe mikro fenomeneve ekonomike në menaxhimin e vendimmarrjes, çështjet ndërkombëtare të biznesit dhe të zhvillimit ekonomik vendor dhe rajonal.
Aplikimi i njohurive dhe të kuptuarit
 • Është në gjendje të shkruajë  një plan të suksesshëm të bëznesit, të marketingut dhe një plan financiar,  afatshkurtër, afatmesëm dhe afatgjatë.
 • Është në gjendje të shkruajë ese në fushën e menaxhimit.
 • Është në gjendje të menaxhojë firmat private, institucionet publike, sektorë të ndryshëm si marketingun, kërkimet dhe  zhvillimin, burimet njerëzore, planifikimin dhe kontrollin.
 • Është në gjendje të menaxhojë  lloje të ndryshme të projekteve.
 • Është në gjendje të aplikojë të dhënat statistikore në menaxhimin e vendimmarrjes.
Aftësitë për të vlerësuar
 • Vlerëson problemet konkrete në menaxhim.
 • Vlerëson procesin e menaxhimit.
 • Sjell vendime për biznes.
 • Shkruan dhe aplikon strategji dhe taktika të biznesit.
Aftësitë e komunikimit
 • Prezanton ide të reja, produkte dhe shërbime.
 • Interpreton të dhënat e biznesit, treguesit ekonomikë.
 • Interpreton prospekte, raporte ekzekutive, rezyme, studime fizibiliteti.
 • Përdor strategji adekuate negociuese.
 • Prezanton rezultate nga studime të ndryshme; komunikon biznes planet para grupeve punuese dhe palëve të interesuara.
 • Merr pjesë në konferenca shkencore dhe profesionale, seminare dhe punëtori.
Aftësitë e të mësuarit
 • Kërkon dhe zbulon burimeve dhe mjete të të mësuarit.
 • Mëson në mënyrë individuale dhe në grup.
 • Posedon shkathtësitë e të mësuarit të koncepteve të avancuara dhe gjetjeve empirike në fushën e menaxhimit dhe fusha etj..
 • Ka aftësi për të bërë studim dhe vlerësim analitik,  aftësi për zgjidhjen e problemeve,  vendimmarrje, analizë sasiore, duke përfshirë të  mësuarit e vetmenaxhuar dhe bashkëpunues.

Semestri 1

 • [6 SETK] Metodologjia e hulumtimit
  Metodat sasiore dhe cilësore të studimit dhe aplikimi i tyre në studimet e ekonomisë dhe të biznesit, anketat dhe analiza e tyre, studimet e rastit, analizat regresive, shfrytëzimi i softuerit statik si SPSS dhe Mikrofiti.
 • [6 SETK] Menaxhmenti strategjik
  Qëllimi i lëndës është t’i aftësojë studentët ta kuptojnë procesin e sjelljes së vendimeve, përkatësisht si menaxherë të ardhshëm, të sjellin vendime të duhura afariste në mënyrë efektive. Kjo materie mësimore mundëson që studentët të afrohen me qasjen themelore sistematike, analizën sistematike, teorinë e informacionit dhe teorinë e sistemit të informacionit, të cilat gjerësisht studiohen në vitet e ardhshme studimore. Sjellja e vendimeve është pjesë qenësore e profesionit të menaxherit. Gjatë realizimit të ushtrimeve, studentët praktikojnë punë individuale dhe ekipore. Në këtë mënyrë i afrohen organizimit real dhe aftësimit të zgjidhjes së drejtë të problemeve afariste.
 • [6 SETK] Menaxhimi i cilësisë totale
  Qëllimi i lëndës është t’i aftësojë studentët që ta kuptojnë thelbin e menaxhmentit të cilësisë së përgjithshme, rëndësinë dhe anët pozitive të shfrytëzimit. Në kuadër të kësaj lënde do të mësohet ajo se çka paraqet cilësi tek prodhimet dhe shërbimet, por edhe pasojat e cilësisë së dobët dhe përfitimet nga cilësia e mirë. Më tutje, do të mësohen drejtimet dhe teoritë e menaxhmentit të cilësisë së tërësishme, duke filluar nga autorët klasikë, perëndimorë dhe japonezë. Lëndë e mësimit do të jenë edhe elementet e menaxhmentit të cilësisë së përgjithshme. Do të analizohen, gjithashtu, edhe teknikat më të rëndësishme të lidhura me menaxhmentin e cilësisë së përgjithshme dhe kriteret e nevojshme për shpërblimet më të rëndësishme të cilësisë në botë.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore 1
  • Menaxhimi i burimeve njerëzore
  • Menaxhimi i biznesit të vogël
  • Menaxhmenti operativ
  • Menaxhimi i sistemeve të informacionit
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore 2
  • Menaxhimi i burimeve njerëzore
  • Menaxhimi i biznesit të vogël
  • Menaxhmenti operativ
  • Menaxhimi i sistemeve të informacionit

Semestri 2

 • [24 SETK] Punimi i magjistraturës
  Pas dhënies së provimeve, studenti mund të fillojë me procedurën e paraqitjes, punimit dhe mbrojtjes publike të temës së magjistraturës. Studenti zgjedh mentorin, me udhëzimin e të cilit e përgatit aplikimin e tezës së magjistraturës. Aplikimi patjetër duhet të lejohet nga Këshilli mësimor-shkencor i Fakultetit. Pas punimit të versionit final të tezës së magjistraturës, Këshilli mësimor-shkencor formon komision tre anëtarësh, i cili përgatit raport, me çka pranohet ose refuzohet teza e magjistraturës. Raporti pozitiv miratohet nga Këshilli mësimor-shkencor dhe caktohet dita e mbrojtjes publike. Pas kryerjes me sukses të mbrojtjes studenti pajiset me diplomë – Magjistër i shkencave ekonomike / Drejtimi: Menaxhment.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore e lire 1
  • Biznesi ndëkombëtar
  • Menaxhimi i marketingut
  • Kapituj të zgjedhur nga aplikacionet e TI për përpilimin e një punimi shkencor
  • Aplikacione për përpunimin statistikor të të dhënave
Google+