Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Повик за научни трудови

Автономија научење во високото образование Меѓународна конференцијана Универзитетот на Југоисточна Европа, Тетово, Р. Македонија 29-30 ноември, 2013

Во име на Организациската комисија, имаме чест да Ве поканимедаучествуватена Меѓународната конференција на тема “Автономија на учење во високото образование”.Конференцијата ќе се одржи на 29-30 ноември 2013 година, наУниверзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, Р. Македонија.

Конференцијата ќе се фокусира на избраниот концепт на учење: Ученичкатаавтономија во јазичнитестудии. Ги покануваме сите наставници и дипломирани студенти од јазичнитепредмети во високото образование,да дискутираме околуопштитепредизвици,и исто така, меѓукултурните предизвиции случувањаташто се поврзуваат со автономијата на учење.

Самиот термин 'Автономија на учење'означувастекнување значајни вредности во современиот начин на изучување најазиците. Нагласувајќија разновидностаи посебностана учење практики,внатре и надвор од училницата,и во крајна линија, автономијана учењее дефиниранакако “способностдапрезематодговорност за сопственото учење”(Холец, 1981). Дозволувајќи им на учениците да изберат да учат на начини и методи кои им се соодветни,наставницитесе надеваат дека ќе поттикнатмотивирачка моќ која доаѓа со одреден степен на слобода во процесот на учење. Автономијатана учење е тесно поврзана со другите концепти во изучувањето јазици, како што се: образовна психологија, стилови на учење, знаење, мотивација. Поврзана е со моменталното изучување и со методологијата на учење кои потенцираат активно учење врз основа на задачи,кои им овозможуваат на студентите сопствена иницијатива и нивен сопственизбор,при селекција на предметите, наместо еден предметкојсе базирасамо врз основа на диригирање од страна на наставникот.Тоа влијае врз методитена оценување, повратните информациии корекцијатана грешки. Тоа, исто такаеповрзано исо новите технологиина учење: УЈПК(учење јазик со помош на компјутер) системинауправување со учење, интернет и разни блогови.Со акцент на процесот пост-Болоња на доживотно учење, се повеќе и повеќе, студенти од различни возрасти може да ги избираат нивниот начин на студирање: редовни студии или вонредни студии, онлајн студии истражувања или различни степени на образование во многу области, и имаат можности да учествуваат во програми на мобилност. Во рамките на овие образовни рамки, автономијата на учење сè повеќе се гледа како клуч за успех за изучење странски јазици.

Ве покануваме ситеВас со научни трудови коија одразувааттеоријата и практиката наавтономијата научење јазик, и кои ја ценат важноста на овој концепт за современи студии на јазицинаниво науниверзитет. Особено се добредојдени научнитетрудови кои вклучуваат меѓународна компаративна перспектива. Програмата на конференцијата ќе вклучи презентација на трудови, пленарни седници и бројни можности за професионална и социјална дискусија во меѓународен контекст. Конференцијата е организирана од страна на Факултетот за јазици, култури и комуникација на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, Р. Македонија, во соработка со Универзитетот за образование наставници во Зуг, Швајцарија.

Крајниот рок за поднесување апстракти: 20 септември2013до: m.waldisphuhl@seeu.edu.mkи g.xhaferi@seeu.edu.mk.

Апстрактите треба да бидат од150-200 збораво должина и треба да вклучат 5клучни збораи краткабиографскаизјава. Презентациитеќебидат во времетраење од20 минути, и 5-10 минути времетраење за дискусии.

Конференцијата ќе биде на германски и англиски јазик.

Конференцискакотизација во износ од 40 € мора да се плати со самотопристигнувањена конференцијата. Со оваа сума се вклучува кафе и ручек. За вработените на Универзитетот се плаќа конференциска котизацијаод 25 € или1.500 денари.

Регистрација без апстракт може да сереализирадо 15 ноември 2013 година со испраќање на е-маил до одговорните организатори: m.waldisphuhl@seeu.edu.mkилиg.xhaferi@seeu.edu.mk.

Google+