COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Programi:

Infermieri e përgjithshme

Cikli i studimeve: Cikli i parë (Deridiplomike)
Fakulteti: Fakulteti i shkencave shëndetsore
Kodi i programit: NS
Viti akademik: 2022 / 2023
Titulli: Infermier/e i/e diplomuar
SETK: 180 (3 vite) Akreditimi
Vendimi:

Qëllimi i edukimit të infermieres është plotësimi i nevojave shëndetësore të individit, grupit dhe të gjithë komunitetit shoqëror  edhe atë:

 • studimi i ndikimit të faktorëve të rrezikut mjedisor;
 • ofrimi i kujdesit shëndetësor për grupe të caktuara të popullsisë (foshnjat, fëmijët e vegjël dhe parashkollor, fëmijët e shkollave dhe të rinjtë, gratë, punëtorët e moshuar, atletët, personat me aftësi të kufizuara dhe të tjerët);
 • parandalimin, trajtimin dhe rehabilitimin e pacientëve me sëmundje kronike jo të transmetueshme;
 • zbulimi i hershëm, parandalimi dhe kontrolli i sëmundjeve infektive;
 • ekzaminimet e kontrollit, me qëllim zbulimin e hershëm të sëmundjeve dhe parandalimin e dëmtimeve te sportistët;
 • zbatimi i kujdesit mjekësor emergjent dhe trajtimit në shtëpi;
 • veprimtaria patronazhore polivalente dhe etj.

Duke marrë parasysh konkluzionin se në arsimin profesional më shumë vëmendje i kushtohet njohurive teorike dhe më pak aftësive praktike dhe kompetencave të nxënësve, si dhe përfshirja e pamjaftueshme e punëdhënësve në të gjithë procesin e arsimit dhe aftësimit, synimi ynë është nëpërmjet programit studimor profesional “Infermieri e përgjithshme” të kontribohet në sfidat e mësipërme në mënyrë që fokusi i mësimdhënies të jetë më i orientuar drejt orëve të mësimit praktik, pra mësimit klinik.

Infermierët përbëjnë fuqinë punëtore më të madhe brenda industrisë së kujdesit shëndetësor klinik. Karriera e infermierisë ofron një gamë të gjerë të roleve dhe një fushë të gjerë përgjegjësishë.

Ata punojnë ngushtë me mjekët si pjesë integrale e ekipit të kujdesit shëndetësor të pacientëve. Mjeku bën disa vendime kyçe në lidhje me diagnozën, trajtimin dhe medikamentet, dhe roli i infermierëve ështe që të administroj atë kujdes në një bazë të vazhdueshme në mënyrë që të sigurohet rikuperim i suksesshëm i pacientit.

Në fakt, infermierët punojnë kudo që punojnë mjekët, duke përfshirë spitalet, zyrat mjekësore, klinikat, bujtinat, dhomat emergjente, kujdesin intensiv, në shtëpi dhe shkolla, duke bashkëvepruar me pacientët, për t'i lehtësuar dhe për t'i ndihmuar në rimëkëmbjen e tyre dhe mirëqenien e përgjithshme.

Njohuritë dhe të kuptuarit

Njeh dhe kupton fusha tematike të vendosura mirë që lidhen me fushat e shkencave themelore, veçanërisht lëndët e anatomisë dhe fiziologjisë dhe lëndët në fushat dhe fushat e mjekësisë klinike dhe të shëndetit publik, të rëndësishme për edukimin mjekësor në profesionin e infermierisë;

Përfshihet në diskutimin e aspekteve kryesore, nevojave dhe problemeve në diagnostikimin infermierë dhe procesin e kujdesit shëndetësor;

Ndjek kërkimin profesional dhe shkencor në fushën e infermierisë dhe praktikës infermierie;

Njohuri adekuate të shkencave mbi të cilat bazohet kujdesi i përgjithshëm shëndetësor, duke përfshirë njohuri të mjaftueshme për strukturën, funksionet fiziologjike dhe sjelljen e personave të shëndetshëm dhe të sëmurë, si dhe marrëdhëniet ndërmjet gjendjes shëndetësore dhe mjedisit fizik dhe social të njeriut;

Njohuri të mjaftueshme për karakterin dhe etikën e profesionit dhe parimet e përgjithshme të shëndetit dhe kujdesit shëndetësor;

Përvojë e mjaftueshme klinike; një përvojë e tillë, e cila duhet të zgjidhet sipas vlerës së trajnimit, duhet të merret nën mbikëqyrjen e infermierëve të kualifikuar dhe në vendet ku numri i personelit dhe pajisjeve të kualifikuara është i mjaftueshëm për t'i ofruar kujdes shëndetësor pacientit;

Aftësia për të marrë pjesë në trajnimin praktik të personelit shëndetësor dhe përvoja e punës me personel të tillë;

Përvojë pune me përfaqësues të profesioneve të tjera në sektorin e shëndetësisë.

Është nevojë socio-kombëtare e vendit që të ketë infermierë me arsim të lartë, të cilët do të angazhohen në zgjidhjen e nevojave shëndetësore dhe problemeve të popullsisë.

Aplikimi i njohurive dhe të kuptuarit

Analizon procesin e punës, vendos një diagnozë infermiere, përcakton aplikimin e kujdesit të përgjithshëm dhe të veçantë, përcakton metodat e punës në procesin e kujdesit shëndetësor, monitoron dhe vlerëson rezultatet e planeve dhe masave të zbatuara për realizimin e aktiviteteve, zbaton terapinë e rekomanduar nga një mjek.

Percepton, formulon dhe zgjidh problemet themelore dhe specifike shëndetësore në fushën e infermierisë, monitoron procesin e sëmundjes dhe zbaton ndërhyrjen në faza të caktuara të sëmundjes përmes parandalimit parësor, dytësor dhe terciar, monitoron pacientin deri në përfundimin përfundimtar të sëmundjes.

Përgatit pacientin për diagnostikim dhe përdor pajisjet e duhura (merr pjesë në procedurat e duhura diagnostike) me lejen e mjekut (regjistrimi EKG, spirometria, audiometria, CTG etj.), bashkëpunon me familjen e pacientit, mban dokumentacionin dhe regjistrimin mjekësor, merr pjesë në përgatitja e planeve dhe analizave për gjendjen shëndetësore të popullatës, zbaton veprimtaritë dhe procedurat edukative shëndetësore.

Infermierja vihet në funksion të një roli drejtues në organizim në forma të caktuara të punës (koordinimi i punës dhe aktiviteteve të personelit mjekësor sekondar, me kualifikim të lartë mjekësor dhe jo-mjekësor), punë në fushën e parandalimit, trajtimit, kujdesit, rehabilitimi dhe zgjidhja e problemeve jashtë vendit nga organizata shëndetësore (gjatë transportit dhe në shtëpi).

Gatishmëria e tregut të punës dhe lëvizshmëria ndërinstitucionale brenda dhe më gjerë.

Aftësitë për të vlerësuar

Analizon kushtet shëndetësore në fushën e praktikës infermierisë, vlerëson prioritetet dhe gjendjen shëndetësore të pacientit, kryen ndërhyrje sipas radhës së urgjencës, monitoron dhe mat funksionet vitale të pacientit, shenjat objektive dhe subjektive dhe vlerëson shenjat kërcënuese për jetën dhe informon mjekun në lidhje me të.

Bën vlerësimin e duhur në zbatimin e njohurive në fushën e lëndëve klinike, monitoron zbatimin e etikës dhe deontologjisë mjekësore, duke u kujdesur për ruajtjen e sekretit mjekësor. Gjithashtu vlerëson gjendjen shëndetësore të pacientëve që presin ekzaminimin ose shtrimin në spital (triazhi i pacientëve) dhe informon mjekun.

Kombinon me sukses teorinë me praktikën, kërkimet në gjetjen e faktorëve të rrezikut për shfaqjen e sëmundjes dhe në këtë mënyrë ndihmon në zgjidhjen e problemeve shëndetësore që janë në domenin e profesionit të infermierit.

Aftësitë e komunikimit

Zbaton në mënyrë efektive aftësitë e komunikimit gjatë punës në ekip, duke komunikuar me pacientin dhe familjen përmes prezantimeve gojore, ose raporteve me shkrim, duke përdorur terminologjinë dhe fjalorin mjekësor.

Gjen zgjidhjet, konceptet dhe idetë e duhura në fushën e infermierisë, i diskuton dhe i ndan me shoqatën e infermierëve, shoqatat mjekësore dhe publikun e gjerë.

Merr pjesë në punën ekipore, bashkëpunon në mënyrë aktive në punën në grup, një formë e zakonshme e punës në kujdesin parësor shëndetësor, duke ndarë përgjegjësitë dhe aktivitetet e ndryshme.

Aftësitë e të mësuarit

Ndjekë vazhdimisht arritjet më të fundit shkencore mjekësore në fushën e mjekësisë dhe infermierisë, merr pjesë në përgatitjen e punimeve profesionale dhe i prezanton ato në seksione të ndryshme, seminare, konferenca, kongrese etj.

Merr iniciativën për avancim të vazhdueshëm profesional, me një shkallë të lartë pavarësie në vendimmarrje në fushën e profesionit të tyre, si dhe me tendencë për të transferuar njohuri dhe aftësitë e kolegëve të tyre.

Ofron mbështetje për edukimin e vazhdueshëm të infermierëve me arsim të lartë dhe zbaton standarde të njohura ndërkombëtarisht, si dhe mbështetje në zhvillimin dhe modernizimin e vazhdueshëm të programeve arsimore.

Aplikon edukimin dhe trajnimin e vazhdueshëm të infermierit për përfshirje në arritjet e reja mjekësore dhe diagnostikimin modern.

Semestri 1

 • [C2251] [2 SETK] Etika dhe filozofia në kujdesin infermieror
  Qëllimet e lëndës: • Njohje e bazës historike për zhvillimin e etikës mjekësore dhe deontologjisë; • Njohje e parimeve bazë të etikës, kodit moral të punonjësit shëndetësor, ruajtjes së sekretit profesional, normave morale dhe detyrimeve të punonjësit shëndetësor ndaj pacientëve që vuajnë nga sëmundje të veçanta; • Njohje e të drejtave dhe detyrave të punonjësit shëndetësor në lidhje me pacientët dhe të afërmit e tyre dhe përfaqësuesit e tjerë; • Përmes shembujve, njohja me mënyrën e duhur të veprimit në praktikën e përditshme.
 • [C2250] [8 SETK] Bazat e infermierisë
  Qëllimet e lëndës: - Analiza e aktiviteteve në sistemin e kujdesit shëndetësor (spitali dhe llojet e objekteve spitalore); - Përshkrimi i karakteristikave të një dhome spitali dhe manipulimet me shtratin dhe veshjet; - Mbajtja e dokumentacionit dhe evidencës mjekësore; - Administrimi dhe higjiena gjatë pranimit të një pacienti; - Aplikimi i procedurave për pozicione të ndryshme të shtratit dhe transportimi i pacientit; - Ruajtja e higjienës personale dhe tualetit te një pacient i palëvizshëm; - Planifikimi dhe zbatimi ekipor i teknikave për parandalimin e diskomfortit fizik; - Nevoja dhe zbatimi i regjimeve të ndryshme higjieno-dietore dhe llojeve të ushqyerjes artificiale; - Pjesëmarrja në një vizitë mjekësore; - Shpjegimi, identifikimi dhe aplikimi i instrumenteve mjekësore; - Zbatimi i metodave të asepsis, antisepsis dezinfektimi dhe sterilizimi - Përshkrimi, përgatitja dhe përdorimi i materialit mjekësor për fashim; - Analiza dhe monitorimi i simptomave patologjike subjektive dhe objektive te pacienti; - Matja, regjistrimi dhe vëzhgimi i vlerave patologjike dhe fiziologjike të funksioneve jetësore (pulsi, temperatura e trupit, presioni i gjakut dhe frymëmarrja); - Vëzhgimi, regjistrimi dhe shpërndarja e sekrecioneve - Përdorimi, ruajtja dhe aplikimi i barnave; - Zbatimi i etikës shëndetësore dhe konfidencialitetit me ekipin shëndetësor; - Zbatimi i mbrojtjes së duhur të mjedisit të punës dhe më gjerë; - Njohja dhe zbatimi i rregullave për parandalimin e infeksioneve spitalore;
 • [C2254] [2 SETK] Metodat në promovimin dhe edukimin shëndetësor
  Studentët fitojnë njohuri në fushën e patogjenezës, pasqyrës klinike dhe terapisë së sëmundjeve dhe gjendjeve më të shpeshta që shfaqen në popullatën geriatrike me të gjitha specifikat e kësaj grupmoshe. Vëmendje e veçantë i kushtohet masave dhe procedurave të mjekësisë parandaluese. Një pjesë e mësimit i kushtohet mënyrave të edukimit të familjarëve të të moshuarve që kanë nevojë për kujdes afatgjatë ose paliativ. Përvetësimi i aftësive nga procesi i kujdesit shëndetësor nga afrimi me pacientin e moshuar, triazhi, planifikimi i kujdesit shëndetësor, masat mjekësore parandaluese, masat rehabilituese.
 • [C2253] [6 SETK] Fiziologji dhe neurofiziologji
  Qëllimi i lëndës është që studentët të fitojnë njohuri dhe njohuri bazë teorike dhe praktike të parimeve bazë në fushën e fiziologjisë njerëzore, duke u njohur me karakteristikat dhe funksionin e organeve dhe sistemeve të organeve tek njeriu, mekanizmat e kontrollit të njëjtës.
 • [C2252] [6 SETK] Anatomi dhe histologji
  Hyrje në anatomi si shkencë morfologjike, zotërim i terminologjisë profesionale, studim i plotë i sistemit lokomotor të ekstremiteteve. Hyrje në anatominë e gjoksit, barkut dhe legenit, si dhe raportet sinoptike, skeletore dhe holotopike të organeve në këto zgavra trupore.
 • [3 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [E2698] Kontrolli i infeksioneve spitalore
  • [E2699] Komunikimi ndërpersonal në shëndetësi
  • [E2700] Informatika dhe statistika mjekësore
  • [E2702] Onkologjia gjinekologjike
  • [E2707] Teknologjitë riprodhuese artificiale ART/BEF, qelizat staminale, perspektivat citologjike
 • [3 SETK] Lëndë zgjedhore nga gjuhët
  • [E2532] Gjuhë angleze 1
  • [E2533] Gjuhë angleze 2
  • [E2534 ] Gjuhë angleze 3
  • [E2535] Gjuhë angleze 4
  • [E2536] Gjuhë angleze 5
  • [E2696] Anglishtja mjekësore
  • [E2718] Gjuhë gjermane 1
  • [E2719] Gjuhë gjermane 2
  • [E2720] Gjuhë gjermane 3
  • [E2721] Gjuhë gjermane 4
  • [E2697] Gjermanishtja mjekësore
  • [BAM1010] Gjuhë shqipe për fillestarë 1
  • [BAM2010] Gjuhë shqipe për fillestarë 2
  • [BS018] Gjuhë maqedonase për fillestarë 1
  • [BS152] Gjuhë maqedonase për fillestarë 2
  • [MLIL-01] Gjuhë maqedonase niveli i mesëm 1
  • [MLIL-02] Gjuhë maqedonase niveli i mesëm 2
  • [MAPP1010] Gjuhë maqedonase për qëllime profesionale 1
  • [MAPP1020] Gjuhë maqedonase për qëllime profesionale 2

Semestri 2

 • [C2257] [4 SETK] Кujdesi shëndetësor në gerontologji dhe geriatri
  Studentët fitojnë njohuri në fushën e patogjenezës, pasqyrës klinike dhe terapisë së sëmundjeve dhe gjendjeve më të shpeshta që shfaqen në popullatën geriatrike me të gjitha specifikat e kësaj grupmoshe. Vëmendje e veçantë i kushtohet masave dhe procedurave të mjekësisë parandaluese. Një pjesë e mësimit i kushtohet mënyrave të edukimit të familjarëve të të moshuarve që kanë nevojë për kujdes afatgjatë ose paliativ. Përvetësimi i aftësive nga procesi i kujdesit shëndetësor nga afrimi me pacientin e moshuar, triazhi, planifikimi i kujdesit shëndetësor, masat mjekësore parandaluese, masat rehabilituese.
 • [C2258] [4 SETK] Shëndeti publik dhe mjekësia familjare
  Studenti fiton njohuritë bazë teorike dhe praktike në fushën e Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Familjare. Kuptimi solid i parimeve të shëndetit publik dhe zbatimi i tyre në të gjitha nivelet e menaxhimit në zbatimin e aktiviteteve shëndetësore. Njohja e studentëve me pjesën e kujdesit parësor shëndetësor - roli dhe rëndësia e mjekut të familjes në parandalimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve në popullatën e çdo grupmoshe. Parandalimi i sëmundjeve si dhe rehabilitimi dhe riintegrimi në jetën e përditshme të pacientit.
 • [C2259] [6 SETK] Farmakologjia dhe biokimia mjekësore
  Të njohë studentët me proceset më themelore farmakokinetike (përthithja, shpërndarja, metabolizmi dhe eliminimi i barnave) dhe farmakodinamike në trupin e njeriut, mekanizmi i veprimit të barnave, faktorët që varen nga siguria dhe efikasiteti i barit, doza dhe faktorët, ndërveprimet e barnave dhe efektet anësore, si dhe një pasqyrë e karakteristikave më themelore të shumicës së barnave të përdorura në praktikën e përditshme sot. Përdorimi i barnave gjatë shtatzënisë dhe laktacionit.
 • [C2260] [6 SETK] Mikrobiologjia dhe imunologjia
  Qëllimi kryesor i lëndës është që studentët të njihen dhe të fitojnë njohuri solide teorike dhe praktike në fushën e mikrobiologjisë dhe bazat e imunologjisë.
 • [C2262] [7 SETK] Praktikë klinike II
  Realizimi i pjesës praktike të mësimdhënies me pjesëmarrje adekuate të studentëve në të gjitha pjesët e mësimit praktik në klasa moderne, me mjete moderne vizuale, laboratorë përkatës në universitet dhe në institucionet/klinikat shëndetësore me të cilat UEJL ka lidhur marrëveshje bashkëpunimi. • Praktika klinike realizohet duke filluar nga semestri i dytë, pasi studentët do të fitojnë njohuritë dhe aftësitë fillestare teorike dhe praktike (kabineti) nga bazat e infermierisë. • Praktika klinike do të realizohet gjatë verës në institucionet shëndetësore publike apo private me të cilat Universiteti i Evropës Juglindore ka lidhur marrëveshje bashkëpunimi. • Përcaktimi për të vizituar departamentet/klinikat/zyret shëndetësore për realizimin e praktikës klinike do të bëhet në bazë të përmbajtjes lëndore të vitit akademik aktual. • Për praktikën e kryer klinike, studenti duhet të mbajë një DITAR të përshtatshëm për praktikën klinike (sipas Udhëzimit për praktikën feriale të RMV (E4E@мк). • Për praktikën e realizuar klinike, studenti duhet të paraqesë një ÇERTIFIKATË përkatëse të lëshuar nga institucioni ku është kryer praktika. • Praktika klinike në çdo vit akademik do të zhvillohet në institucione të caktuara shëndetësore me të cilat UEJL ka lidhur marrëveshje bashkëpunimi, përkatësisht fushat teorike nga të cilat studentët fitojnë njohuri në përputhje me strukturën e programit të studimit.
 • [3 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [E2698] Kontrolli i infeksioneve spitalore
  • [E2699] Komunikimi ndërpersonal në shëndetësi
  • [E2700] Informatika dhe statistika mjekësore
  • [E2702] Onkologjia gjinekologjike
  • [E2707] Teknologjitë riprodhuese artificiale ART/BEF, qelizat staminale, perspektivat citologjike
  • [E2696] Anglishtja mjekësore
  • [E2697] Gjermanishtja mjekësore

Semestri 3

 • [C2267] [8 SETK] Kujdesi shëndetësor në kirurgji, ortopedi me traumatologji
  Zotërimi i parimeve të përgjithshme kirurgjikale dhe zotërimi i parimeve të përgjithshme kirurgjikale të barkut dhe kraharorit. Hyrje në bazat e ortopedisë dhe traumatologjisë për infermierët / mjekët e përgjithshëm.
 • [C2868] [6 SETK] Rehabilitimi shëndetësor dhe terapia fizkale
  Nëpërmjet njësive mësimore teorike, studentët do të edukohen se çfarë është mjekësia rehabilituese, cilat janë qëllimet e saj, ku aplikohet dhe cilat janë rekomandimet më të fundit për praktikimin e pacientëve me patologji të ndryshme. Për të përcaktuar më mirë materialin, një përsëritje e shkurtër e pjesës teorike në fushën e patogjenezës, pamjes klinike dhe terapisë së sëmundjeve dhe gjendjeve më të zakonshme që kërkojnë rehabilitim. Vëmendje e veçantë i kushtohet përcaktimit të rolit të infermierit në procesin e rehabilitimit. Gjatë praktikës, studentët duhet të fitojnë: aftësi për qasjen e duhur ndaj pacientëve dhe triazhimin e tyre. Përmes shembujve praktikë ata do të përfshihen në planifikimin dhe zhvillimin e planeve të individualizuara të rehabilitimit për pacientët me patologji të ndryshme. Teknikët e ardhshëm të infermierit do të fitojnë njohuri për të mbështetur pacientët gjatë procesit të rehabilitimit.
 • [C2269] [8 SETK] Kujdesi shëndetësor tek pacientët me sëmundje interne
  Përvetësimi i njohurive dhe njohurive bazë teorike dhe praktike për gjendjet dhe sëmundjet e brendshme themelore mjekësore për të kuptuar më mirë parimet bazë të kujdesit shëndetësor për pacientët me sëmundje të brendshme mjekësore. Përvetësimi i shkathtësive për zbatimin praktik të njohurive teorike të mësuara për kujdesin shëndetësor në përputhje me sëmundjet specifike të brendshme dhe specifikat e nivelit të kujdesit shëndetësor.
 • [C2270] [5 SETK] Praktikë klinike III
  Realizimi i pjesës praktike të mësimdhënies me pjesëmarrje adekuate të studentëve në të gjitha pjesët e mësimit praktik në klasa moderne, me mjete moderne vizuale, laboratorë përkatës në universitet dhe në institucionet/klinikat shëndetësore me të cilat UEJL ka lidhur marrëveshje bashkëpunimi. • Praktika klinike realizohet duke filluar nga semestri i dytë, pasi studentët do të fitojnë njohuritë dhe aftësitë fillestare teorike dhe praktike (kabineti) nga bazat e infermierisë. • Praktika klinike do të realizohet gjatë verës në institucionet shëndetësore publike apo private me të cilat Universiteti i Evropës Juglindore ka lidhur marrëveshje bashkëpunimi.. • Përcaktimi për të vizituar departamentet/klinikat/zyret shëndetësore për realizimin e praktikës klinike do të bëhet në bazë të përmbajtjes lëndore të vitit akademik aktual. • Për praktikën e kryer klinike, studenti duhet të mbajë një DITAR të përshtatshëm për praktikën klinike (sipas Udhëzimit për praktikën feriale të RMV (E4E@мк). • Për praktikën e realizuar klinike, studenti duhet të paraqesë një ÇERTIFIKATË përkatëse të lëshuar nga institucioni ku është kryer praktika. • Praktika klinike në çdo vit akademik do të zhvillohet në institucione të caktuara shëndetësore me të cilat UEJL ka lidhur marrëveshje bashkëpunimi, përkatësisht fushat teorike nga të cilat studentët fitojnë njohuri në përputhje me strukturën e programit të studimit.
 • [3 SETK] Изборен предмет
  • [E2698] Kontrolli i infeksioneve spitalore
  • [E2699] Komunikimi ndërpersonal në shëndetësi
  • [E2700] Informatika dhe statistika mjekësore
  • [E2702] Onkologjia gjinekologjike
  • [E2707] Teknologjitë riprodhuese artificiale ART/BEF, qelizat staminale, perspektivat citologjike
  • [E2696] Anglishtja mjekësore
  • [E2697] Gjermanishtja mjekësore

Semestri 4

 • [C2274] [6 SETK] Kujdesi shëndetësor në pediatri
  Përpunimi i kapitujve të zgjedhur të pediatrisë në lidhje me specifikën e fëmijëve dhe adoleshentëve si pacientë, zhvillimin e duhur të tyre, me qëllim zbulimin e patologjisë dhe kryerjen e trajtimit të duhur.
 • [C2275] [6 SETK] Кujdesi infermieror tek pacientët me sëmundje infektive
  Të zotërojë elementet bazë të diagnostikimit, terapisë dhe profilaksisë së epidemiologjisë së sëmundjeve infektive.
 • [C2276] [4 SETK] Psikologjia dhe sociologjia e shëndetit dhe sëmundjes
  Përvetësimi i njohurive bazë për funksionimin e një personi të shëndoshë si dhe të ndryshuar patologjikisht, përgatitja profesionale për bazat e psikologjisë shëndetësore për infermierët dhe fizioterapistët dhe implikimet për komunikimin ndërmjet pacientit dhe kujdesit të përgjithshëm profesional me vëmendje të veçantë për kujdesin ndaj personave me çrregullime psikologjike. Dhënia e njohurive teorike dhe praktike në fushën e psikologjisë mjekësore, njohuri për ndikimin e faktorëve psikologjikë në shëndet dhe sëmundje, si dhe ndikimin e sëmundjeve dhe vështirësive somatike në zhvillimin e problemeve psikologjike, kompetencat për të mbështetur pacientët, qëndrimin ndaj shëndetit, pjesëmarrja në organizimin e programeve shëndetësore parandaluese, ruajtja dhe promovimi i shëndetit mendor, qasja e pacientit, aplikimi i aftësive komunikuese për të vendosur kontakte me pacientin. Hyrje në parimet bazë të etikës mjekësore, marrëdhëniet pacient-mjek-mjek, përcaktuesit socialë të shëndetit, politikat shëndetësore, konteksti sociologjik i shëndetit dhe sëmundjes, stresi, dhuna në familje, dhuna/abuzimi me fëmijët, dhuna me bazë gjinore, dhuna në komunitet.
 • [C2277] [6 SETK] Onkologjia dhe teknikat e imazherisë
  Studenti njihet me rëndësinë dhe përdorimin e metodave teknike më moderne në diagnostikimin dhe terapinë në mjekësi, me theks të veçantë në rolin e infermierit/teknikut në përgatitjen dhe zbatimin e metodave.
 • [C2281] [5 SETK] Praktikë klinike IV
  Realizimi i pjesës praktike të mësimdhënies me pjesëmarrje adekuate të studentëve në të gjitha pjesët e mësimit praktik në klasa moderne, me mjete moderne vizuale, laboratorë përkatës në universitet dhe në institucionet/klinikat shëndetësore me të cilat UEJL ka lidhur marrëveshje bashkëpunimi. • Praktika klinike realizohet duke filluar nga semestri i dytë, pasi studentët do të fitojnë njohuritë dhe aftësitë fillestare teorike dhe praktike (kabineti) nga bazat e infermierisë. • Praktika klinike do të realizohet gjatë verës në institucionet shëndetësore publike apo private me të cilat Universiteti i Evropës Juglindore ka lidhur marrëveshje bashkëpunimi. • Përcaktimi për të vizituar departamentet/klinikat/zyret shëndetësore për realizimin e praktikës klinike do të bëhet në bazë të përmbajtjes lëndore të vitit akademik aktual. • Për praktikën e kryer klinike, studenti duhet të mbajë një DITAR të përshtatshëm për praktikën klinike (sipas Udhëzimit për praktikën feriale të RMV (E4E@мк). • Për praktikën e realizuar klinike, studenti duhet të paraqesë një ÇERTIFIKATË përkatëse të lëshuar nga institucioni ku është kryer praktika. • Praktika klinike në çdo vit akademik do të zhvillohet në institucione të caktuara shëndetësore me të cilat UEJL ka lidhur marrëveshje bashkëpunimi, përkatësisht fushat teorike nga të cilat studentët fitojnë njohuri në përputhje me strukturën e programit të studimit.
 • [3 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [E2698] Kontrolli i infeksioneve spitalore
  • [E2699] Komunikimi ndërpersonal në shëndetësi
  • [E2700] Informatika dhe statistika mjekësore
  • [E2702] Onkologjia gjinekologjike
  • [E2707] Teknologjitë riprodhuese artificiale ART/BEF, qelizat staminale, perspektivat citologjike
  • [E2696] Anglishtja mjekësore
  • [E2697] Gjermanishtja mjekësore

Semestri 5

 • [C2285] [5 SETK] Praktikë klinike V
  Realizimi i pjesës praktike të mësimdhënies me pjesëmarrje adekuate të studentëve në të gjitha pjesët e mësimit praktik në klasa moderne, me mjete moderne vizuale, laboratorë përkatës në universitet dhe në institucionet/klinikat shëndetësore me të cilat UEJL ka lidhur marrëveshje bashkëpunimi. • Praktika klinike realizohet duke filluar nga semestri i dytë, pasi studentët do të fitojnë njohuritë dhe aftësitë fillestare teorike dhe praktike (kabineti) nga bazat e infermierisë. • Praktika klinike do të realizohet gjatë verës në institucionet shëndetësore publike apo private me të cilat Universiteti i Evropës Juglindore ka lidhur marrëveshje bashkëpunimi. • Përcaktimi për të vizituar departamentet/klinikat/zyret shëndetësore për realizimin e praktikës klinike do të bëhet në bazë të përmbajtjes lëndore të vitit akademik aktual. • Për praktikën e kryer klinike, studenti duhet të mbajë një DITAR të përshtatshëm për praktikën klinike (sipas Udhëzimit për praktikën feriale të RMV (E4E@мк). • Për praktikën e realizuar klinike, studenti duhet të paraqesë një ÇERTIFIKATË përkatëse të lëshuar nga institucioni ku është kryer praktika. • Praktika klinike në çdo vit akademik do të zhvillohet në institucione të caktuara shëndetësore me të cilat UEJL ka lidhur marrëveshje bashkëpunimi, përkatësisht fushat teorike nga të cilat studentët fitojnë njohuri në përputhje me strukturën e programit të studimit.
 • [E2701] [4 SETK] Çrregullimet neurozhvillimore tek foshnja dhe fëmija
  Qëllimet e lëndës: Përvetësimi i njohurive bazë teorike dhe praktike në fushën e biologjisë neurozhvillimore të zhvillimit të shëndetshëm, si dhe të ndryshuar (patologjik) të foshnjave dhe fëmijëve. Neurozhvillimi i hershëm fiziologjik i rregulluar i fëmijëve, diagnoza dhe ndërhyrja në çrregullimet neurozhvillimore që nga mosha më e hershme e zhvillimit, identifikimi, diagnostikimi, trajtimi dhe monitorimi i fëmijëve me çrregullime. Edukimi dhe mbështetja e prindërve/familjeve të fëmijëve me çrregullime neurozhvillimore. Parandalimi dhe mbrojtja e fëmijëve dhe nënave/prindërve nga faktorët e rrezikut për ndryshime/çrregullime në zhvillimin neurologjik të foshnjave dhe fëmijëve. Rehabilitimi dhe riedukimi i fëmijëve me devijime në periudhën e hershme psikomotore të zhvillimit, përfshirja në funksionimin dhe jetën e përditshme të perfektit.
 • [C2284] [6 SETK] Organizimi, menaxhimi dhe udhëheqja në shëndetësi
  Qëllimet e lëndës: • të fitojë njohuri mbi bazat e organizimit, menaxhimit dhe udhëheqjes në kujdesin shëndetësor dhe infermierinë, konceptet organizative dhe menaxheriale, proceset dhe funksionet; • të kuptojë rolin dhe rëndësinë e organizimit të punës në veprimtarinë shëndetësore dhe infermierore dhe menaxhimin në shëndetësi; • të njihet me modelet teorike dhe praktike të organizimit të kujdesit shëndetësor dhe veprimtarisë infermierore në nivele të ndryshme shëndetësore; • të jetë në gjendje të analizojë në mënyrë kritike praktikën në lidhje me parimet teorike; • të jetë në gjendje të analizojë problemet individuale organizative në praktikë, si dhe të jetë në gjendje në bazë të njohurive teorike të propozojë zgjidhje të mundshme për problemet.
 • [C2283] [6 SETK] Kujdesi shtëpiak dhe geriatrik
  Qëllimet e lëndës: • Organizimi i punës në kujdesin shëndetësor në shtëpi; • Vlerësimi i nevojës për kujdes shëndetësor në shtëpi; • Procedurat e kujdesit shëndetësor në shtëpi; • Aspektet etike të punës në shtëpinë e pacientit; • Vlerësimi i ndërhyrjeve të planifikuara shëndetësore në shtëpi të pacientit.
 • [C2282] [6 SETK] Kujdesi shëndetësor në shëndetin mental, psikiatri dhe neurologji
  Qëllimi i studimit të kësaj lënde është që studentët të përvetësojnë bazat e diagnostikimit, terapisë dhe profilaksisë së pacientëve neurologjikë dhe psikiatrikë, me referencë të veçantë për rolin e infermierit.
 • [3 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [E2698] Kontrolli i infeksioneve spitalore
  • [E2699] Komunikimi ndërpersonal në shëndetësi
  • [E2700] Informatika dhe statistika mjekësore
  • [E2702] Onkologjia gjinekologjike
  • [E2707] Teknologjitë riprodhuese artificiale ART/BEF, qelizat staminale, perspektivat citologjike

Semestri 6

 • [C2285] [8 SETK] Praktikë klinike VI
  Realizimi i pjesës praktike të mësimdhënies me pjesëmarrje adekuate të studentëve në të gjitha pjesët e mësimit praktik në klasa moderne, me mjete moderne vizuale, laboratorë përkatës në universitet dhe në institucionet/klinikat shëndetësore me të cilat UEJL ka lidhur marrëveshje bashkëpunimi. • Praktika klinike realizohet duke filluar nga semestri i dytë, pasi studentët do të fitojnë njohuritë dhe aftësitë fillestare teorike dhe praktike (kabineti) nga bazat e infermierisë. • Praktika klinike do të realizohet gjatë verës në institucionet shëndetësore publike apo private me të cilat Universiteti i Evropës Juglindore ka lidhur marrëveshje bashkëpunimi. • Përcaktimi për të vizituar departamentet/klinikat/zyret shëndetësore për realizimin e praktikës klinike do të bëhet në bazë të përmbajtjes lëndore të vitit akademik aktual. • Për praktikën e kryer klinike, studenti duhet të mbajë një DITAR të përshtatshëm për praktikën klinike (sipas Udhëzimit për praktikën feriale të RMV (E4E@мк). • Për praktikën e realizuar klinike, studenti duhet të paraqesë një ÇERTIFIKATË përkatëse të lëshuar nga institucioni ku është kryer praktika. • Praktika klinike në çdo vit akademik do të zhvillohet në institucione të caktuara shëndetësore me të cilat UEJL ka lidhur marrëveshje bashkëpunimi, përkatësisht fushat teorike nga të cilat studentët fitojnë njohuri në përputhje me strukturën e programit të studimit.
 • [C2287] [8 SETK] Кujdesi shëndetësor në gjinekologji dhe оbstetrik
  Përvetësimi i aftësive dhe shkathtësive bazë të nevojshme për teknikët mjekësorë si dhe kompetenca profesionale për ofrimin e kujdesit shëndetësor cilësor për pacientët në fushën e gjinekologjisë dhe obstetrikës.
 • [C2288] [6 SETK] Kujdesi shëndetësor dhe urgjenca në rrethana të veçanta
  Përvetësimi i njohurive dhe njohurive teorike si dhe përvetësimi i aftësive praktike për shpëtimin e jetëve të të lënduarve; parandalimi i dëmtimeve dhe komplikimeve të mëtejshme; kryerja e triazhit dhe dhënia e ndihmës së parë në aksidente masive; zotërimi i aftësive të mushkërive të zemrës dhe ringjalljes së trurit.
 • [C2304] [5 SETK] Punimi i diplomës
  Në këtë lëndë studentët do të punojnë në kompletimin e një projekti të aplikuar ose teorik.
 • [3 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [E2698] Kontrolli i infeksioneve spitalore
  • [E2699] Komunikimi ndërpersonal në shëndetësi
  • [E2700] Informatika dhe statistika mjekësore
  • [E2702] Onkologjia gjinekologjike
  • [E2707] Teknologjitë riprodhuese artificiale ART/BEF, qelizat staminale, perspektivat citologjike
Google+