COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Programi:

Shkencat politike dhe marrëdhëniet ndërkombëtare (2018/2019)

Drejtimi: Marrëdhëniet ndërkombëtare
Cikli i studimeve: Cikli i parë (Deridiplomike)
Fakulteti: Shkencat Shoqërore Bashkëkohore
Kodi i programit: N-PSIR-IR
Viti akademik: 2021 / 2022
Titulli: I diplomuar në shkencat politike dhe marrëdhënie ndërkombëtare / Drejtimi: Marrëdhëniet ndërkombëtare
SETK: 180 (3 vite) Akreditimi
SETK: 240 (4 vitе) Akreditimi
Vendimi: Vendimi për fillim me punë

Programi i studimit në Marrëdhëniet Ndërkombëtare synon të njohë studentët me parimet bazë të politikës, organizimit dhe funksionimit të institucioneve kombëtare dhe ndërkombëtare, autoriteteve politike, mendimit politik dhe çështjeve teorike të qeverisjes. Programi përshkruan dhe identifikon degët e legjislativit, ekzekutivit dhe gjyqësorit; ndërveprimin e tyre në qeverisjen e sundimit të ligjit dhe funksionimin e demokracisë.
Qëllimet  kryesore të programit janë:
- t'u mundësojë studentëve të fitojnë njohuri teorike dhe të kuptuarit e rëndësisë së proceseve politike përmes qasjes krahasuese politike;
- t'u mundësojë studentëve të marrin pjesë në nivele të ndryshme të sistemit qeveritar dhe të jetës publike dhe si analistë politikë për të qenë në gjendje të japin pikëpamje për çështjet politike;
- të përgatisë studentët për vlerësimin e politikave politike në shoqëri dhe shtet, dhe të jenë në gjendje të vlerësojnë ndikimin e tyre në proceset e integrimit evropian në vend dhe në rajon;
- t'u mundësojë studentëve të identifikojnë nevojat e grupeve të interesit dhe institucioneve publike brenda procesit politik;
- të jenë në gjendje të marrin iniciativë në identifikimin dhe adresimin e nevojave të të mësuarit të institucioneve shtetërore dhe të administratës publike.

Me përfundimin e studimeve në këtë program, studentët mund të punësohen në institucionet shtetërore dhe lokale, organizatat ndërkombëtare qeveritare dhe joqeveritare, institucionet publike, partitë politike, organizatat jofitimprurëse dhe përfaqësitë e Republikës së Maqedonisë jashtë vendit.

Njohuritë dhe të kuptuarit

- Ka njohuri themelore për funksionimin e shtetit në marrëdhëniet ndërkombëtare, politikën e jashtme, institucionet kombëtare për bashkëpunim ndërkombëtar dhe institucionet ndërkombëtare.
- Ka njohuri për aktorët kryesorë në marrëdhëniet ndërkombëtare.
- Kupton teoritë themelore dhe supozimet rreth mënyrave të ndryshme të shikimit në botë, në fusha të ndryshme të marrëdhënieve ndërkombëtare.
- Kupton  shkaqet që çojnë në mosmarrëveshje mbi politikën ndërkombëtare.

Aplikimi i njohurive dhe të kuptuarit

- Është në gjendje të punojë në institucionet për komunikim ndërkombëtar, domethënë t`I aplikojë  njohuritë në përmbushjen e detyrave në institucionet shtetërore, organizatat ndërkombëtare dhe organizatat joqeveritare;
- Tregon aftësinë për të përkthyer idetë në praktikë, domethënë për të kuptuar marrëdhënien midis teorisë dhe krijimit të politikave në sistemin ndërkombëtar;
- Mund të ndihmojë në ndërmjetësimin dhe negocimin me aktorët e brendshëm në marrëdhëniet ndërkombëtare;
- Mund të aplikojë njohuri teorike, të kryejë kërkime mbi fenomenet shoqërore dhe të zhvillojë një karrierë në shpërthimin akademik.

Aftësitë për të vlerësuar

- Ka aftësinë të mendojë në mënyrë kritike rreth konkluzioneve ndërkombëtare, ngjarjeve dhe proceseve aktuale ndërkombëtare;
- Analizon tendencat politike në shoqëri dhe shtet dhe vlerëson ndikimin e tyre në proceset eurointegruese në vend;
- Ka aftësinë për të lexuar, kuptuar dhe analizuar artikujt me kompleksitet të ndryshëm në temat e marrëdhënieve ndërkombëtare;
- Ndërmerr opsionet dhe kapacitetet politike në dispozicion të shteteve dhe qeverive në situata të caktuara në marrëdhëniet ndërkombëtare.

Aftësitë e komunikimit

- Është në gjendje të marrë pjesë në debat dhe të argumentojë rreth pikëpamjeve të veta mbi një situatë në marrëdhëniet ndërkombëtare.
- Tregon aftësinë për punën ekipore të institucioneve shtetërore me kompetenca në marrëdhëniet ndërkombëtare.
- Mund të komunikojë me organizatat ndërkombëtare dhe aktorë të tjerë në marrëdhëniet ndërkombëtare.
- Shpreh pikëpamjet e veta me shkrim ose gojarisht në lidhje me një ngjarje ndërkombëtare.

Aftësitë e të mësuarit

- Mund të marrë një iniciativë për ruajtjen e aktorëve ndërkombëtarë aktive në vendin tonë.
- Njeh prirjet dhe zhvillimet bashkëkohore në vendet e zhvilluara dhe rolin e tyre në marrëdhëniet ndërkombëtare.
- Mund të zhvillojnë njohuritë e tyre edhe pas përfundimit të lëndës.
- Mund të kryejë të mësuarit gjatë gjithë jetës dhe vetë-edukimin në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare.

Semestri 1

 • [CPS-104] [6 SETK] Teoria e shtetit dhe e së drejtës
  Lënda studentëve ju ofron njohuri hyrëse teorike për konceptet dhe institutet kryesore në fushën e shtetit dhe të drejtës. Në mënyrë plotësuese program i lëndës është thelbësor për studimin e një vargu të lëndëve të tjera gjatë studimeve.
 • [CPS-1011] [6 SETK] Hyrje në Sociologji
  Lënda Hyrje në Sociologji u siguron studentëve njohuri të përgjithshme për lëvizjet dhe ndryshimet shoqërore. Bëhet fjalë për një lëndë që shqyrton lëvizjet themelore sociale, duke filluar me ato me të cilat të gjithë ne përballemi si qytetarë dhe akademikë. Studentët do të pajisen me një literaturë të plotë nga autorë vendas dhe të huaj, të cilët do t'u mundësojnë atyre të zgjerojnë dhe zhvillojnë njohuritë e tyre në fushat e temave që janë subjekt i analizave. Si qëllime të veçanta të kësaj lënde mund të theksohen: - studentët të kuptojnë konceptet dhe teoritë themelore sociologjike; - studentët të kuptojnë kornizën shkencore të sociologjisë; - studentët të jenë në gjendje të njohin paradigmat themelore dhe drejtimet në sociologji; - studentët të krijojnë mendime kritike rreth sociologjisë si një sistem dinamik; - studentët të ndërtojnë një qëndrim personal dhe kritik ndaj ndërveprimeve shoqërore në nivelin mikro, si dhe lidhjen e tyre me strukturën makro sociale; - studentët të njohin aspektet sociale dhe kulturore të socializimit; - studentët krijojnë mendime personale rreth globalizimit dhe zhvillimit teknik dhe teknologjik dhe ndikimit të tyre në shoqëritë bashkëkohore.
 • [CPS-103] [6 SETK] Hyrje në shkencat politike
  Përmes kësaj lënde studentët do të fitojnë njohuri për kategoritë themelore, për konceptet dhe definicionet, të cilat do t’u ndihmojnë t’i kuptojnë, studiojnë dhe në mënyrë kritike t’i qasen politikës dhe shoqërisë bashkëkohore. Me këtë rast duhet: - Ta përmirësojnë kulturën dhe vetëdijen e tyre politike me ndihmën e teksteve nga autorët klasikë dhe ata bashëkohorë si dhe analistëve politikë. - Të rrisin njohuritë dhe kapacitetet e tyre për studimin e etikës politike evropiane. - Studentët duhet ta përsosin shkrimin, mendimin dhe të shprehurit e tyre lidhur me politikën. Përmes ligjëratave studentët duhet të marrin disa përgjigje për pyetjet vijuese themelore, si për shembull: - Çka është politika dhe pse ajo është aq e rëndësishme për jetën tonë dhe të shoqërisë? - Si është zhvilluar njeriu si krijesë politike? - Çka e karakterizon shoqërinë bashkëkohore demokratike? - Cilat janë karakteristikat e shoqërisë së Maqedonisë si shoqëri politike? - Çka është politika? - A është ajo pjesë integrale e njeriut? - Pse dhe si e mësojmë politikën?
 • [3 SETK] Lëndë zgjedhore - Gjuhë shqipe/maqedonase
  • [MAPP1010] Gjuhë maqedonase për qëllime profesionale 1
  • [MAPP1020] Gjuhë maqedonase për qëllime profesionale 2
  • [BS018] Gjuhë maqedonase për fillestarë 1
  • [BS152] Gjuhë maqedonase për fillestarë 2
  • [BAM1010] Gjuhë shqipe për fillestarë 1
  • [BAM2010] Gjuhë shqipe për fillestarë 2
 • [3 SETK] Lëndë zgjedhore - Gjuhë angleze
  • [BENP-01] Gjuhë angleze për komunikim të përgjithshëm dhe profesional 1
  • [BENP-02] Gjuhë angleze për komunikim të përgjithshëm dhe profesional 2
  • [BENP-03] Gjuhë angleze për komunikim të përgjithshëm dhe profesional 3
  • [BENP-04] Gjuhë angleze për komunikim të përgjithshëm dhe profesional 4
  • [BEN-05] Gjuhë angleze 5
  • [BEN-06] Gjuhë angleze 6
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore e lirë
  • [EFE-107] Të folurit publik
  • [EFE-127] Debat dhe shkathtësi prezantimi
  • [EFE-108] Studime ndëkulturore
  • [EFE-108] Aftësitë e komunikimit
  • [EFE-110] Excel i avancuar
  • [EFE-111] Aftësitë të avancuara të TI-së
  • [EFE-112] Word i avancuar
  • [EFE-113] Google Apps
  • [EFE-114] Access-i i avancuar
  • [EFE-115] Desktop publikimi
  • [EFE-116] Publikimi ueb
  • [EFE-129] Gjuhë shqipe me kulturë shkrimi
  • [EFE-131] Gjuha shqipe për qëllime specifike
  • [EFE-102] Të shkruarit akademik në gjuhën angleze
  • [EFE-103] Të shkruarit akademik në gjuhën maqedonase
  • [EFE-104] Të shkruarit akademik në gjuhën shqipe
  • [EFE-105] Gjuha gjermane (niveli 1-4)
  • [EFE-117] Mbrojta e ambientit
  • [EFE-121] Zhvillimi profesional i karrierës
  • [EFE-132] Liritë dhe të drejtat e njeriut

Semestri 2

 • [CPS-2044] [6 SETK] Filozofia bashkëkohore politike
  • Lidh filozofinë politike moderne me praktikën sociale, teorinë liberale dhe i drejton studentët në jetën dhe aktivitetet e tyre të punës. • Demonstron dhe kupton nga pikëpamja e mendimit politik, teorisë politike bashkëkohore, lëvizjeve, institucioneve, ruan thelbin politik të njerëzve dhe organizatave. • Zbatimi, kryerja e hulumtimeve dhe aftësive analitike, vendimmarrja, pjesëmarrja në jetën publike dhe politike. • Vlerësohen aspektet njerëzore, kulturore, etike - kritikat e liberalizmit janë dobësia e elitës politike, kulturës. • Aftësia për të bashkëpunuar nëpërmjet formave të komunikimit politik në një mjedis në të cilin demokracia ende nuk është ndërtuar plotësisht. • Të modelojë të ardhmen e tij politike, vendos marrëdhëniet bashkëpunuese, nismat, projektet kërkimore, bashkëpunimin institucional.
 • [EPS-405] [6 SETK] Hyrje në ekonomi
  Përmes kësaj lënde studentët do të njihen me rrethimin e jashtëm dhe të brendshëm të ndërmarrjes. Ndërkaq, kujdes do t’i kushtohet funksionit të financimit, marketingut dhe organizatimit të ndërmarrjes. Përveç kësaj, analizohet edhe ndikimi i ndërmarrjes në bashkësinë ku ajo vepron.
 • [CPS-201] [6 SETK] Psikologjia sociale
  Temat e diskutimit përfshijnë: përceptimin e personalitetit, marrëveshjet, formimin e qëndrimeve, vlerësimin dhe ndryshimet, paragjykimet, agresivitetin, të mësuarit social, dinamikën grupore, psikologjinë sociale dhe aplikimin shoqëror, ligjor dhe organizativ.
 • [3 SETK] Lëndë zgjedhore - Gjuhë shqipe/maqedonase
  • [MAPP1010] Gjuhë maqedonase për qëllime profesionale 1
  • [MAPP1020] Gjuhë maqedonase për qëllime profesionale 2
  • [BS018] Gjuhë maqedonase për fillestarë 1
  • [BS152] Gjuhë maqedonase për fillestarë 2
  • [BAM1010] Gjuhë shqipe për fillestarë 1
  • [BAM2010] Gjuhë shqipe për fillestarë 2
 • [3 SETK] Lëndë zgjedhore - Gjuhë angleze
  • [BENP-01] Gjuhë angleze për komunikim të përgjithshëm dhe profesional 1
  • [BENP-02] Gjuhë angleze për komunikim të përgjithshëm dhe profesional 2
  • [BENP-03] Gjuhë angleze për komunikim të përgjithshëm dhe profesional 3
  • [BENP-04] Gjuhë angleze për komunikim të përgjithshëm dhe profesional 4
  • [BEN-05] Gjuhë angleze 5
  • [BEN-06] Gjuhë angleze 6
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore e lirë
  • [EFE-107] Të folurit publik
  • [EFE-127] Debat dhe shkathtësi prezantimi
  • [EFE-108] Studime ndëkulturore
  • [EFE-108] Aftësitë e komunikimit
  • [EFE-110] Excel i avancuar
  • [EFE-111] Aftësitë të avancuara të TI-së
  • [EFE-112] Word i avancuar
  • [EFE-113] Google Apps
  • [EFE-114] Access-i i avancuar
  • [EFE-115] Desktop publikimi
  • [EFE-116] Publikimi ueb
  • [EFE-129] Gjuhë shqipe me kulturë shkrimi
  • [EFE-131] Gjuha shqipe për qëllime specifike
  • [EFE-102] Të shkruarit akademik në gjuhën angleze
  • [EFE-103] Të shkruarit akademik në gjuhën maqedonase
  • [EFE-104] Të shkruarit akademik në gjuhën shqipe
  • [EFE-105] Gjuha gjermane (niveli 1-4)
  • [EFE-117] Mbrojta e ambientit
  • [EFE-121] Zhvillimi profesional i karrierës
  • [EFE-132] Liritë dhe të drejtat e njeriut

Semestri 3

 • [CPA-6033] [6 SETK] Metodate kualitative dhe kuantitative në shkencat shoqërore
  Qëllimi i lëndës është që të fokusohet në dy qasje të përgjithshme për analizën e të dhënave, domethënë, sasiore dhe cilësore. Sa i përket analizës sasiore, ai fokusohet në përdorimin e analizave statistikore në aspektin e analizës cilësore në të cilën përcaktohet si ato qasje që nuk përfshijnë qasjet sasiore - ose qasjet që nuk përdorin manipulimin numerik. Studenti gjithashtu, gjatë ndjekjes së lëndës do të analizojë dhe do të prezantojë rastet studimore duke ndjekur metodat e hulumtimit, qasjet kërkimore, zbatimin e dizajnit empirik, dhe analizën multivariate.
 • [CPS-305] [6 SETK] Politika e Evropës dhe Bashkimit Evropian
  Kjo lëndë ka të bëjë me njohjen e konceptit në shkencat krahasimtare politike për studimin e Evropës bashkëkohore. Kursi kërkon njohuri paraprake të koncepteve dhe metodave themelore në shkencat politike dhe njohjen e historisë së Evropës pas Luftës së dytë botërore. Lënda do të ndahet në dy pjesë. Pjesa e parë e kursit do të fokusohet në politikën evropiane në nivel mbikombëtar të kontekstit historik, institucionet politike dhe politikat e Bashkimit Evropian. Në pjesën e dytë do të mësohen teoritë kryesore të politikës krahasimtar të cilat mund të ndihmojnë të kuptohet variacioni në institucionet, sjelljet politike dhe në politikat e vendeve evropiane dhe të vetë BE-së. Gjatë kursit do të zgjidhen disa nga sfidat me të cilat përballet Evropa dhe BE-ja sot dhe do të analizohet me kujdes një varg debatesh të rëndësishme shoqërore dhe politikat bashkëkohore.
 • [CPA120] [6 SETK] Politikat publike
  Lënda ka për qëllim t’u mundësojë studentëve ta kuptojnë më lehtë dhe ta përvetësojnë politikën publike si një disiplinë e re shkencore dhe marrëdhëniet me shkencat e tjera sociale. Gjithashtu në këtë lëndë studentët do t’i mësojnë parimet themelore të politikës publike, duke krijuar një analizë specifike të politikave, zbatimin dhe vlerësimin. Përmes mësimit praktik studentët do të njihen me llojet e ndryshme të politikave publike si dhe bartësve ose kreatorëve të tyre në praktikë, kështu që të kenë mundësi të binden për rolin dhe rëndësinë e pjesëmarrjes së qytetarëve në procesin e vendimmarrjes për çështjet më të rëndësishme shoqërore.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore - Gjuhë angleze për qëllime specifike 1
  • [LPCEN-01] Gjuhë angleze për administratë publike, shkenca politike dhe komunikim 1
  • [LPCEN-02] Gjuhë angleze për administratë publike, shkenca politike dhe komunikim 2
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore e lirë
  • [EFE-107] Të folurit publik
  • [EFE-127] Debat dhe shkathtësi prezantimi
  • [EFE-108] Studime ndëkulturore
  • [EFE-108] Aftësitë e komunikimit
  • [EFE-110] Excel i avancuar
  • [EFE-111] Aftësitë të avancuara të TI-së
  • [EFE-112] Word i avancuar
  • [EFE-113] Google Apps
  • [EFE-114] Access-i i avancuar
  • [EFE-115] Desktop publikimi
  • [EFE-116] Publikimi ueb
  • [EFE-129] Gjuhë shqipe me kulturë shkrimi
  • [EFE-131] Gjuha shqipe për qëllime specifike
  • [EFE-102] Të shkruarit akademik në gjuhën angleze
  • [EFE-103] Të shkruarit akademik në gjuhën maqedonase
  • [EFE-104] Të shkruarit akademik në gjuhën shqipe
  • [EFE-105] Gjuha gjermane (niveli 1-4)
  • [EFE-117] Mbrojta e ambientit
  • [EFE-121] Zhvillimi profesional i karrierës
  • [EFE-132] Liritë dhe të drejtat e njeriut

Semestri 4

 • [CPS-4011] [6 SETK] Partitë politike, zgjedhjet dhe modelet zgjedhore
  Kjo lëndë u ofron studentëve njohuri të përgjithshme rreth lëvizjeve dhe ndryshimeve sociale. Gjithashtu analizon lëvizjet themelore sociale, duke filluar me ato që të gjithë ne përballemi si qytetarë dhe akademikë. Studentët do të pajisen me një literaturë të plotë nga autorë vendas dhe të huaj, e cila do t'u mundësojë atyre të zgjerojnë dhe zhvillojnë njohuritë e tyre në fushat e temave që i nënshtrohen analizave. Qëllimet e kësaj lëndei mund të theksohen si më poshtë: - të inicohen dhe zhvillohen mendime kritike brenda grupit; - studentët duhet të jenë në gjendje të përdorin informacionin e fituar për t'i përdorur ato për dhënien e notave dhe ndërtimin e argumenteve; - zhvillimin i shkathtësive të komunikimit të studentëve; - studentët të kuptojnë se si po zhvillohen lëvizjet politike në vende të ndryshme anembanë botës, dhe mbi këtë bazë krijojnë qëndrime kritike mbi lëvizjet politike në Maqedoni; - studentët të kuptojnë temat që përpunohen brenda shkencave politike; - studentët të jenë në gjendje të bëjnë dallimin midis demokracisë dhe sistemeve politike jodemokratike; - studentët fitojnë aftësitë e nevojshme analitike për të kuptuar dhe vlerësuar lëvizjet dhe fenomenet politike brenda dhe jashtë vendit; - studentët të jenë më të aftë të kuptojnë teknikat shkencore të punës me referencë të veçantë në metodën krahasuese, etj.
 • [CPS-402] [6 SETK] Marrëdhëniet ndërkombëtare
  Përmes kësaj lënde studentët njihen me komponentët teorikë në marrëdhëniet ndërkombëtare, me idetë kyçe dhe debatet kryesore në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare e sidomos me konceptet themelore, me aktorët në marrrëdhëniet ndërkombëtare, me politikën e jashtme, fuqinë e marrëdhënieve ndërkombëtare. Ligjëratat gjithashtu do të fokusohen në politikën ekonomike ndërkombëtare dhe politikën e mirëqenies globale, problemet ekzistuese dhe të ardhshme në sistemin ndërkombëtar duke përfshirë edhe konfliktet e armatosura, ekonominë, demografinë dhe mjedisin jetësor.
 • [EPS-505] [6 SETK] Institucionet publike
  Qëllimet programit të lëndës: T’u ndihmojë studentëve ta kuptojnë kontekstin më të gjerë të funksionimit të institucioneve publike. T’i motivojë studentët për t’i përmirësuar aftësitë e tyre të analizës, dhe të punojnë në matricën institucionale të menaxhimit modern publik me theks të veçantë në ndjeshmërinë ndaj parimeve demokratike. Të zhvillohet vetëdija për zbatimin e këtyre parimeve në praktikë në sektorin publik dhe jofitimprurës.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [EIR-01] Siguria ndërkombëtare
  • [EPS7030] Analiza e politikave ndërkombëtare
  • [EIR-02] Diplomacia bashkëkohore
  • [EIR-03] Analiza e politikës së jashtme
  • [ECSS-02] Strategjitë për kërkim të punës
  • [ECSS-03] Bazat e politikës sociale
  • [EIR-04] Institucionet dhe legjislacioni evropian
  • [EIR-05] Punë diplomatike dhe konsullore
  • [ECSS-01] TI në sektorin publik
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore - Gjuhë angleze për qëllime specifike 2
  • [LPCEN-01] Gjuhë angleze për administratë publike, shkenca politike dhe komunikim 1
  • [LPCEN-02] Gjuhë angleze për administratë publike, shkenca politike dhe komunikim 2

Semestri 5

 • [CIR-05] [6 SETK] Hyrje në diplomaci
  Studentetë gjatë ndjekjes së kësaj lënde do të mësojnë në temat si vijojnë: 1. Zhvillimi historik i rregullave ligjore. 2. Çështje të veçanta ligjore. 3. Interdisciplinariteti i lëndës Diplomaci: një qasje ligjore, e ashpër dhe politikisht shkencore në studimet diplomatike. 4. Diplomacia dhe bashkësia ndërkombëtare: institucionalizimi i një zgjidhje paqësore të konflikteve. 5. Diplomacia dhe politika e jashtme: instrumentet më të rëndësishme të politikës së jashtme 6. Procesi i kodifikimit të ligjit të diplomave modern. 7. Diplomacia Parlamentare: negociatat shumëpalëshe. 8. Diplomacia dypalëshe dhe shumëpalëshe. 9. Diplomacia dhe siguria ndërkombëtare. 10. Diplomacia dhe ekonomia politike ndërkombëtare. 11. Funksionimi diplomatik i subjekteve të së drejtës ndërkombëtare dhe marrëdhënieve ndërkombëtare.
 • [CPS4010] [6 SETK] Hyrje në marrdhëniet ndërkombëtare
  Marrëdhëniet ndërkombëtare kanë të bëjnë me qeveritë e vendeve të botës, përkatësisht vendimet e qeverive në lidhje me qeveritë e tjera. Këto vendime janë të ndikuara shumë nga vetë shtetet dhe nga aktorë të tjerë joshtetërorë, siç janë: organizatat ndërkombëtare, shumëkombëshe, individë. Historia dhe gjeografia gjithashtu kanë një ndikim të madh në zhvillimin e këtyre marrëdhënieve. Studiuesit në marrëdhëniet ndërkombëtare po përpiqen të gjejnë përgjigje në pyetjen pse? Pse qeveritë vendosin në një apo një mënyrë tjetër mbi marrëdhëniet e tyre me qeveritë e tjera? Qëllimi i lëndës është të përgatisë studentët për të kuptuar teoritë dhe qasjet themelore të bazuara në funksionimin e Marrëdhënieve Ndërkombëtare, për t'u pajisur me njohuri të gjera në fushën e Ministrisë së Mbrojtjes dhe për të qenë në gjendje të krijojnë qëndrimin e tyre kritik ndaj disa fenomenet e përgjithshme. Studentët do të jenë në gjendje të krijojnë konceptet e tyre logjike për arsyet që kanë përcaktuar në mënyrën e funksionimit të marrëdhënieve ndërkombëtare.
 • [CPS8010] [6 SETK] Politikat e BE-së
  Kjo lëndë ka për qëllim njohjen e konceptit në shkencat politike krahasuese në studimin e Evropës bashkëkohore. Lënda kërkon njohuri paraprake të koncepteve themelore dhe metodave në shkencat politike dhe njohuritë e historisë së Evropës pas Luftës së Dytë Botërore. Lënda do të ndahet në dy pjesë. Në pjesën e parë do të fokusohet në politikën evropiane në nivelin mbikombëtar të kontekstit historik, institucioneve politike dhe politikave të Bashkimit Evropian. Në pjesën e dytë do të studiohen teoritë kryesore të politikës krahasuese që mund të ndihmojnë në kuptimin e ndryshimeve në institucionet, sjelljet politike dhe politikat në vendet evropiane dhe në BE.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [EIR-01] Siguria ndërkombëtare
  • [EPS7030] Analiza e politikave ndërkombëtare
  • [EIR-02] Diplomacia bashkëkohore
  • [EIR-03] Analiza e politikës së jashtme
  • [ECSS-02] Strategjitë për kërkim të punës
  • [ECSS-03] Bazat e politikës sociale
  • [EIR-04] Institucionet dhe legjislacioni evropian
  • [EIR-05] Punë diplomatike dhe konsullore
  • [ECSS-01] TI në sektorin publik
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [EIR-01] Siguria ndërkombëtare
  • [EPS7030] Analiza e politikave ndërkombëtare
  • [EIR-02] Diplomacia bashkëkohore
  • [EIR-03] Analiza e politikës së jashtme
  • [ECSS-02] Strategjitë për kërkim të punës
  • [ECSS-03] Bazat e politikës sociale
  • [EIR-04] Institucionet dhe legjislacioni evropian
  • [EIR-05] Punë diplomatike dhe konsullore
  • [ECSS-01] TI në sektorin publik

Semestri 6

 • [CIR-06] [6 SETK] Integrimet evropiane
  Kjo lëndë ka për qëllim të njohë studentët me kompleksitetin dhe zhvillimin e integrimit evropian, dhe kështu zhvillimin e institucioneve (politike dhe ligjore), natyrën dhe veçoritë e tyre, legjislacionin dhe politikat. Në të njëjtën kohë, qëllimi kryesor është të njohin studentët me interpretimet kryesore teorike të zhvillimit të Bashkimit Europian, si dhe të japin një pasqyrë të sfidave aktuale dhe të mundshme të së ardhmes me të cilat ballafaqohet BE-ja, kryesisht në lidhje me institucionet e saj, politikat dhe ligjin. Pas përfundimit të ligjëratave, studentët do të kenë njohuritë e nevojshme për institucionet, politikat dhe ligjin e BE-së, me aftësinë për të: - analiza e politikave ekzistuese duke përcaktuar karakteristikat e tyre kryesore; - të shpjegojë procesin formal dhe joformal të vendimmarrjes; - të mësojnë rreth mundësive dhe organizimit të BE-së; -të kuptojnë se si funksionon BE-ja dhe si të shpjegojë dhe të ketë një qasje kritike për fushat më të rëndësishme të politikës së veprimit të saj; -të kuptojnë sistemin ligjor të BE-së me të gjitha tiparet më specifike, në veçanti mënyrën e zbatimit të saj brenda BE-së dhe planit kombëtar, si dhe pasojat e mospërfilljes së pjesshme eventuale; -për të mbledhur së bashku një nga rastet më të rëndësishme empirike kur ata bëjnë një krahasim sistematik në mes të politikave në rajone të ndryshme.
 • [CIR-07] [6 SETK] Institucionet dhe organizatat ndërkombëtare
  Në këtë lëndë trajtohen çështjet teorike në lidhje me institucionet ndërkombëtare në nivel universal dhe rajonal, zhvillimin e tyre historik dhe rolin e funksioneve dhe kompetencave. Vëmendje e veçantë i kushtohet çështjes së rolit të tyre në zgjidhjen e çështjeve kolektive dhe problemeve në politikën globale. Fokusi është në rolin e tyre në sferën e paqes dhe sigurisë, zhvillimit ekonomik, të drejtave të njeriut, demokracisë dhe sundimit të ligjit. Fokusi është vendosur në organet kryesore brenda institucioneve përgjegjëse për realizimin e qëllimeve të përcaktuara.
 • [CPA-604] [6 SETK] Punim diplome
  Ky është një aktivitet lidhur me punimin e diplomës dhe projekt profesional. Nga studentët kërkohet ta shkruajnë një projekt që zakonisht lidhet me punën e diplomës, të punohet struktura e projektit, të bëhet një hulumtim dhe të shkruhet raporti.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [EIR-01] Siguria ndërkombëtare
  • [EPS7030] Analiza e politikave ndërkombëtare
  • [EIR-02] Diplomacia bashkëkohore
  • [EIR-03] Analiza e politikës së jashtme
  • [ECSS-02] Strategjitë për kërkim të punës
  • [ECSS-03] Bazat e politikës sociale
  • [EIR-04] Institucionet dhe legjislacioni evropian
  • [EIR-05] Punë diplomatike dhe konsullore
  • [ECSS-01] TI në sektorin publik
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [EIR-01] Siguria ndërkombëtare
  • [EPS7030] Analiza e politikave ndërkombëtare
  • [EIR-02] Diplomacia bashkëkohore
  • [EIR-03] Analiza e politikës së jashtme
  • [ECSS-02] Strategjitë për kërkim të punës
  • [ECSS-03] Bazat e politikës sociale
  • [EIR-04] Institucionet dhe legjislacioni evropian
  • [EIR-05] Punë diplomatike dhe konsullore
  • [ECSS-01] TI në sektorin publik

240 SETK (4 vitе)

Semestri 7

 • [CIR-08] [6 SETK] Diplomacia publike
  Deri në fund të semestrit studentët do të mësojnë në temat e mëposhtme: 1. Zhvillimi historik i rregullave ligjore. 2. Çështje të veçanta ligjore. 3. Interdisciplinariteti i lëndës Diplomaci: një qasje ligjore, e ashpër dhe politikisht shkencore në studimet diplomatike. 4. Diplomacia dhe bashkësia ndërkombëtare: institucionalizimi i një zgjidhje paqësore të konflikteve. 5. Diplomacia dhe politika e jashtme: instrumentet më të rëndësishme të politikës së jashtme. 6. Procesi i kodifikimit të ligjit të diplomave modern. 7. Diplomacia Parlamentare, negociatat shumëpalëshe. 8. Diplomacia dypalëshe dhe shumëpalëshe. 9. Diplomacia dhe siguria ndërkombëtare 10. Diplomacia dhe ekonomia politike ndërkombëtare. 11. Funksionimi diplomatik i subjekteve të së drejtës ndërkombëtare dhe marrëdhënieve ndërkombëtare.
 • [CIR-09] [6 SETK] Politika e jashtme
  Në këtë lëndë, studentët do të njoftohen me atë se si mjetet e huaja politike mund të aplikohen në një rast studimi të veçantë, e gjithë kjo do të bëhet nëpërmjet analizës së dokumenteve të publikuara në lidhje me politikën e jashtme. Studentët, gjithashtu, pritet të jenë në gjendje të reflektojnë në mënyrë kritike mbi metodat e politikës së jashtme të marra nga shtetet dhe organizatat ndërkombëtare, si dhe marrëdhëniet e tyre me metodat e zbatimit.
 • [CIR-10] [6 SETK] Negociatat diplomatike
  Gjatë semestrit studentët do të mësojnë mbi këto tema: Funksionimi diplomatik i subjekteve të së drejtës ndërkombëtare dhe marrëdhënieve ndërkombëtare. Procesi i kodifikimit të ligjit të diplomës modern. Diplomacia dhe bashkësia ndërkombëtare, institucionalizimi i një zgjidhje paqësore të konflikteve Interdisiplinariteti i lëndës Diplomaci: një qasje ligjore, e ashpër dhe politikisht shkencore në studimet diplomatike.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [EIR-01] Siguria ndërkombëtare
  • [EPS7030] Analiza e politikave ndërkombëtare
  • [EIR-02] Diplomacia bashkëkohore
  • [EIR-03] Analiza e politikës së jashtme
  • [ECSS-02] Strategjitë për kërkim të punës
  • [ECSS-03] Bazat e politikës sociale
  • [EIR-04] Institucionet dhe legjislacioni evropian
  • [EIR-05] Punë diplomatike dhe konsullore
  • [ECSS-01] TI në sektorin publik
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore e lirë
  • [EFE-107] Të folurit publik
  • [EFE-127] Debat dhe shkathtësi prezantimi
  • [EFE-108] Studime ndëkulturore
  • [EFE-108] Aftësitë e komunikimit
  • [EFE-110] Excel i avancuar
  • [EFE-111] Aftësitë të avancuara të TI-së
  • [EFE-112] Word i avancuar
  • [EFE-113] Google Apps
  • [EFE-114] Access-i i avancuar
  • [EFE-115] Desktop publikimi
  • [EFE-116] Publikimi ueb
  • [EFE-129] Gjuhë shqipe me kulturë shkrimi
  • [EFE-131] Gjuha shqipe për qëllime specifike
  • [EFE-102] Të shkruarit akademik në gjuhën angleze
  • [EFE-103] Të shkruarit akademik në gjuhën maqedonase
  • [EFE-104] Të shkruarit akademik në gjuhën shqipe
  • [EFE-105] Gjuha gjermane (niveli 1-4)
  • [EFE-117] Mbrojta e ambientit
  • [EFE-121] Zhvillimi profesional i karrierës
  • [EFE-132] Liritë dhe të drejtat e njeriut

Semestri 8

 • [CPA118] [6 SETK] Sistemet politike bashkëkohore
  Synim parësor i lëndës "Sistemet politike bashkëkohore" është t’i pajisë studentët me njohuri rreth funksionimit të sistemeve politike që hasen sot në mbarë botën, duke i përfshirë këtu jo vetëm sistemet politike që konsiderohen si demokratike. Lënda është strukturuar asisoj që të pajisen studentët me njohuri përkatëse teorike rreth teorive dhe koncepcioneve bazë mbi sistemet politike, duke i njoftuar ato njëkohësisht edhe me funksionimin praktik të më tepër sistemeve politike nga bota. Shikuar nga ky këndvështrim, si qëllime të veçanta të kësaj lënde mund të theksohen: - Studentët të njoftohen me sistemet politike nga këndvështrimi i nocionit, specifikave dhe zhvillimit historik të tyre. - Studentët të pajisen me njohuri themelore rreth teorive dhe koncepcioneve kryesore mbi sistemet politike - Studentët të pajisen me njohuri mbi qasjet kyç ndaj klasifikimit të sistemeve politike. - Studentët të aftësohen që t’i identifikojnë specifikat e sistemeve të veçanta politike.
 • [CIR-11] [6 SETK] Sistemi i Kombeve të Bashkuara
  Lënda është hartuar si një pasqyrë dhe interpretim i gjenezës së koncepteve themelore dhe mekanizmave të sigurisë institucionale të shteteve anëtare dhe partnerëve të Aleancës së Atlantikut të Veriut, me theks të veçantë ndaj Shteteve të Bashkuara dhe BE-së pas përfundimit të Luftës së Ftohtë, Bashkimin Evropian dhe në shtetet anëtare. Qëllimet janë: futja e studentëve në zhvillimin modern të koncepteve të sigurisë, në marrëdhëniet komplekse të Shteteve të Bashkuara dhe partnerëve të saj evropianë pas vitit 1989; përpjekjet e BE-së për të ndërtuar identitetin e vet dhe për të adresuar dilemat e një politike të pavarur të sigurisë; sqarimi i dyshimeve dhe dallimet ndërmjet anëtarëve të BE-së në lidhje me kapacitetet dhe përfitimet e zhvillimit dhe zbatimit të një politike të pavarur të sigurisë; shqyrtimi i rezultateve të mëparshme dhe problemet në zbatimin praktik të CFSP / ESDP; pyetje lidhur me lidhjen e koncepteve të sigurisë euroatlantike me sigurinë e Evropës Juglindore.
 • [CIR-12] [6 SETK] Bashkëpunimi rajonal
  Lënda synon t'i orientojë studentët të mendojnë për atë që ndodh në botë dhe t`i mësojë ata rreth teorive dhe zhvillimeve që kanë të bëjnë me marrëdhëniet ndërkombëtare. Kjo lëndë u prezanton studentëve komponentët teorikë në marrëdhëniet ndërkombëtare, idetë kryesore dhe debatet në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare, veçanërisht në konceptet bazë, aktorët në marrëdhëniet ndërkombëtare, politikat e jashtme dhe fuqia e marrëdhëniet ndërkombëtare. Ligjëratat do të fokusohen gjithashtu në ekonominë politike ndërkombëtare dhe në politikën globale të mirëqenies, në problemet ekzistuese dhe në të ardhmen e sistemit ndërkombëtar, duke përfshirë konfliktet e armatosura, ekonominë, demografinë dhe mjedisin. Kjo lëndë ka për qëllim t'i njoftojë studentët me kuadrin historik të politikës ndërkombëtare; t'i njoftojë me realizmin, idealizmin dhe liberalizmin, si dhe ndërveprimin e tyre në trajtimin e problemeve të ndryshme ndërkombëtare; të njoftojë studentët me ndikimin e marrëdhënieve ndërkombëtare në mjedisin e tyre të jetesës; për të inkurajuar studentët të gjykojnë politikat ekzistuese në marrëdhëniet ndërkombëtare, etj. Qëllimi kryesor mbetet që studentët të ndërtojë aftësi për të analizuar dhe kritikuar.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [EIR-01] Siguria ndërkombëtare
  • [EPS7030] Analiza e politikave ndërkombëtare
  • [EIR-02] Diplomacia bashkëkohore
  • [EIR-03] Analiza e politikës së jashtme
  • [ECSS-02] Strategjitë për kërkim të punës
  • [ECSS-03] Bazat e politikës sociale
  • [EIR-04] Institucionet dhe legjislacioni evropian
  • [EIR-05] Punë diplomatike dhe konsullore
  • [ECSS-01] TI në sektorin publik
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [EIR-01] Siguria ndërkombëtare
  • [EPS7030] Analiza e politikave ndërkombëtare
  • [EIR-02] Diplomacia bashkëkohore
  • [EIR-03] Analiza e politikës së jashtme
  • [ECSS-02] Strategjitë për kërkim të punës
  • [ECSS-03] Bazat e politikës sociale
  • [EIR-04] Institucionet dhe legjislacioni evropian
  • [EIR-05] Punë diplomatike dhe konsullore
  • [ECSS-01] TI në sektorin publik
Google+