COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Programi:

Përkthim dhe interpretim nga gjuha maqedonase në gjuhën shqipe dhe anasjelltas (2021/2022)

Cikli i studimeve: Cikli i parë (Deridiplomike)
Fakulteti: Gjuhët, Kulturat dhe Komunikimi
Kodi i programit: TR-INT-240
Viti akademik: 2021 / 2022
Titulli: Përkthyes dhe interpretues i diplomuar nga gjuha maqedonase në  gjuhën shqipe dhe anasjelltas
SETK: 240 (4 vitе) Akreditimi
Vendimi:

Përmbajtja e programit të lëndës është:

Zotërimi i tre aftësive gjuhësore në nivelet vijuese:

 • dëgjim me kuptim (duke dalluar të gjitha fonemat, veçanërisht ato që janë karakteristike për gjuhët maqedonase dhe shqipe);
 • të folurit (shqiptimi i saktë); leximi i të kuptuarit të fjalive dhe teksteve profesionale;
 • shkrimi (miratimi i rregullave drejtshkrimore, transkriptimi i emrave personalë dhe shkrimi i saktë i fjalive dhe teksteve profesionale);
 • pasurimi i fondit leksikor përmes modeleve komunikuese (kërkimi / dhënia e informacionit, shprehja e kërkesës, dëshirës, ​​qëllimit; falënderimi, etj.).

Objektivat e programit të lëndës janë si më poshtë:

 • Nxënësit të rrisin aftësitë e tyre për shprehje të qartë dhe korrekte me shkrim dhe me gojë në maqedonisht dhe shqip;
 • Nxënësit të rrisin fushën funksionale të përdorimit praktik të gjuhës maqedonase në më shumë situata të jetës shoqërore, akademike dhe profesionale;
 • Nxënësit të jenë në gjendje të shkruajnë dhe përkthejnë lloje të shkurtra dhe të ndryshme të teksteve në gjuhën maqedonase dhe të jenë në gjendje t'i analizojnë ato dhe të nxjerrin përfundimet e tyre rreth tyre;
 • Nxënësit të jenë në gjendje të zbatojnë njohuritë e marra të rregullave drejtshkrimore në gjuhën maqedonase dhe shqipe;
 • Nxënësit të fitojnë aftësi për përkthimin e njëkohshëm të teksteve nga fusha të shumta.

Me gjithë njohuritë që studentët do të fitojnë në këtë program, dhe me përvojën praktike që do të fitojnë duke vizituar institucionet shtetërore ata do të jenë në gjendje t'i përdorin ato në jetën e tyre profesionale në shumë drejtime. Të diplomuarit do të jenë në gjendje të jenë përkthyes profesionistë nga maqedonishtja në shqip dhe anasjelltas në institucionet shtetërore, ata gjithashtu do të jenë në gjendje të jenë pjesë e shtëpive të përkthimit duke përkthyer tekste arti dhe më shumë.

Njohuritë dhe të kuptuarit

Demonstron njohuri themelore dhe kuptim për përkthim dhe interpretim nga maqedonishtja në shqip dhe anasjelltas, duke identifikuar metodologjitë e duhura për përkthimin autentik të teksteve nga fusha dhe stile të ndryshme, si në mënyrë sistematike ashtu edhe në atë krijuese, që siguron një bazë ose mundësi për origjinalitet në zhvillimin dhe / ose aplikimin të ideve autonome në kontekstin e kërkimit.  Shpreh aftësinë për të identifikuar njohuritë e zgjeruara dhe të thella. Miraton dhe zbaton metodat dhe teknikat më moderne të përkthimit dhe interpretimit, bazuar në kërkimet më të njohura ndërkombëtare në atë fushë shkencore.

Aplikimi i njohurive dhe të kuptuarit

Ka aftësi për përkthim dhe interpretim kritik, të pavarur dhe krijues, me një origjinalitet të caktuar në mjedise të reja ose të panjohura dhe në një kontekst multidisiplinar në lidhje me fushën e studimit.

Aftësitë për të vlerësuar

Aftësi për të sintetizuar dhe integruar njohuritë e fituara dhe aftësitë e fituara. Aftësi për të trajtuar çështje që kanë të bëjnë me përkthimin dhe interpretimin e teksteve, në mënyrë sistematike dhe krijuese, për vlerësim të qëndrueshëm edhe me informacion jo të plotë dhe të kufizuar, por që përfshijnë përgjegjësi personale, sociale dhe etike në zbatimin e njohurive të marra dhe vlerësimit. Aftësi për të identifikuar dhe zgjedhur teoritë, metodologjitë, teknikat dhe mjetet online për krijimin e analizave dhe zgjidhjeve të reja mbi baza shkencore.

Aftësitë e komunikimit

Aftësi për të shkëmbyer konkluzione dhe propozime duke argumentuar dhe mbështetjen e tyre racionale, si me ekspertë dhe jo-ekspertë, në mënyrë të qartë dhe të qartë. Marrja e përgjegjësisë së konsiderueshme për rezultatet e përbashkëta; kryerjen dhe fillimin e aktiviteteve.

Aftësitë e të mësuarit

Aftësi për të njohur nevojën personale për njohuri të mëtejshme dhe aftësi për të vepruar në mënyrë të pavarur dhe individualisht në marrjen e njohurive dhe aftësive të reja në shoqëri. Aftësi për të marrë përgjegjësi për zhvillimin dhe trajnimin e mëtejshëm profesional.

Semestri 1

 • [C2074] [6 SETK] Gramatika e gjuhës maqedonase 1
  Përmes programit të lëndës studentët duhet: - Të dijnë të përcaktojnë se çfarë është një gjuhë standarde. - Të njohin periudhat më të rëndësishme të zhvillimit historik të gjuhës maqedonase. - Të përcaktojnë saktë vendin e gjuhës maqedonase midis gjuhëve në botë. - Të njohin sistemin e zërit në gjuhën maqedonase dhe drejtshkrimin e zërave individualë. - Ti zbatojnë rregullat dhe përjashtimet për barazimin e zërit. - Përdorin saktë shkronjën e madhe. - Të jenë në gjendje të bëjnë një transkriptim nga maqedonishtja në një gjuhë tjetër, dhe anasjelltas. - Të theksojnë saktë fjalët dhe njësitë e theksit.
 • [C2075] [6 SETK] Marrëdhëniet me publikun (PR)
  Qëllimi i programit të lëndës është njohja e studentëve me parimet themelore, ligjet dhe zhvillimin e marrëdhënieve me publikun, marrjen e njohurive në lidhje me konceptin e marrëdhënieve me publikun, përcaktimin dhe zhvillimin historik, rolin e ri të marrëdhënieve me publikun në përputhje me procesin e menaxhimit dhe teoritë e reja për marrëdhëniet me publikun.
 • [C2076] [3 SETK] Letërsia bashkëkohore shqipe
  Objektivat e lëndës: 1. Trajnim për njohuri të autorëve të njohur nga letërsia bashkëkohore shqiptare. 2. Përvetësimi i njohurive të prodhimit letrar shqiptar pas Luftës së Dytë Botërore e deri më sot. 3. Zhvillimi i aftësive për të menduarit sintetiko-analitik dhe kritik-krijues. 4. Lidhja e njohurive nga disiplinat e tjera letrare përmes përdorimit të terminologjisë letrare-teorike të miratuar.
 • [C2073] [6 SETK] Gramatika e gjuhës shqipe 1
  Objektivat e programit të lëndës: Njohja dhe studimi i njësive segmentare të gjuhës standarde shqipe dhe zbatimi praktik i saj, dmth: 1. Përvetësimi i njohurive për karakteristikat e përgjithshme, alfabetin, sistemin e zërit, fenomenet fonetike dhe parimet e drejtshkrimit dhe shqiptimit të gjuhës shqipe. 2. Zotërimi i termave dhe fjalëve profesionale nga fjalori i përgjithshëm nga disa drejtime. 3. Trajnim për shprehje të saktë me shkrim dhe me gojë në gjuhën shqipe.
 • [3 SETK] Gjuhë angleze
  • [E2532] Gjuhë angleze 1
  • [E2533] Gjuhë angleze 2
  • [E2533] Gjuhë angleze 3
  • [E2534] Gjuhë angleze 4
  • [E2535] Gjuhë angleze 5
 • [6 SETK] Zgjedhore - Kompetencat digjitale
  • [E2610] Kapituj të zgjedhur nga shkathtësitë e TI
  • [EMOA-01] Microsoft Office Access
  • [EMOE-02] Microsoft Office Excel
  • [EMOPP-03] Microsoft Office PowerPoint
  • [EMOW-04] Microsoft Office Word
  • [EWC-01] Krijimi i ueb-it
  • [EDMD-02] Dizajnimi i mediumeve digjitale
  • [E2609] Google aplikacione për edukim

Semestri 2

 • [C2077] [6 SETK] Gramatika e gjuhës shqipe 2
  Objektivat e lëndës: 1. Përvetësimi i njohurive rreth grupeve të fjalëve dhe veçorive të tyre gramatikore. 2. Aftësim për analizën morfologjike të tekstit. 3. Zhvillim të aftësive për të kuptuar, analizuar dhe sintetizuar. 4. Zbatim praktik i analizave morfologjike në përkthimin e tekstit.
 • [C2078] [6 SETK] Gramatika e gjuhës maqedonase 2
  Përmes programit të lëndës studentët duhet: - Të përcaktojnë kategoritë gramatikore të emrave dhe mbiemrave. - Të zotërojnë kategoritë gramatikore të foljeve. - Të përdorin si duhet format e përemrave. - Të dijnë të njohin fjalët e pandryshueshme. - Të njohin strukturën gramatikore të fjalisë.
 • [E2539] [6 SETK] Arsyetimi dhe mendimi kritik
  Pas përfundimit të suksesshëm të lëndës, studentët do të jenë në gjendje të përmirësojnë mënyrën e tyre të të menduarit duke njohur strukturat e brendshme të procesit të të menduarit dhe duke i rishikuar ato brenda standardeve të tyre individuale dhe akademike. Ata do të zhvillojnë strategji të vendimmarrjes bazuar në reflektimin, arsyen dhe logjikën. Përmes kësaj lënde, studentët do të mësojnë në bazë të cilave tendencat, ngjashmëritë dhe supozimet bazohen në reflektimet e tyre, si dhe se cilat kushte dhe pasoja lindin nga mënyra e tyre e të menduarit. Ky mendim reflektues është një rishikim aktiv, i kujdesshëm dhe i vazhdueshëm i të gjitha besimeve individuale në lidhje me bazat që i mbështesin ato, së bashku me konkluzionet që dalin prej tyre. Studentët pritet të marrin njohuritë dhe aftësitë për të marrë vendime të arsyeshme të nevojshme në mjedisin e përditshëm, në lidhje me profesionet e tyre të ardhshme.
 • [C2079] [3 SETK] Letërsia bashkëkohore maqedonase
  Qëllimi i lëndës është studimi i terminologjisë letrare-teorike (p.sh. antologji, bibliografi, ese, etj.), Përmes së cilës studenti do të fitojë njohuri në fushën e letërsisë bashkëkohore maqedonase kryesisht: poezi, dramë, prozë (tregim i shkurtër dhe roman). Puna në tekste specifike të zhanrit përkatës do t'u mundësojë studentëve të zhvillojnë aftësi për të menduar në mënyrë sintetiko-analitike dhe kritiko-krijuese. Studentët gjithashtu do të aftësohen të njohin dhe respektojnë rrethanat kulturore dhe shoqërore në të cilat po zhvillohet letërsia bashkëkohore maqedonase.
 • [3 SETK] Gjuhë angleze
  • [?2532] Gjuhë angleze 1
  • [?2533] Gjuhë angleze 2
  • [?2533] Gjuhë angleze 3
  • [?2534] Gjuhë angleze 4
  • [?2535] Gjuhë angleze 5
 • [6 SETK] Zgjedhore - Kompetencat digjitale
  • [E2610] Kapituj të zgjedhur nga shkathtësitë e TI
  • [EMOA-01] Microsoft Office Access
  • [EMOE-02] Microsoft Office Excel
  • [EMOPP-03] Microsoft Office PowerPoint
  • [EMOW-04] Microsoft Office Word
  • [EWC-01] Krijimi i ueb-it
  • [EDMD-02] Dizajnimi i mediumeve digjitale

Semestri 3

 • [C2080] [6 SETK] Gramatika e gjuhës shqipe 3
  Objektivat e lëndës: 1. Përvetësimi i njohurive për funksionin e njësive sintaksore - sintagmat dhe fjalitë. 2. Aftësim për analizim sintaksor të tekstit. 3. Adresim drejt përgjegjësisë profesionale, shkrim-leximit akademik dhe funksionalizimit me kohën. 4. Zhvillim aftësish për të kuptuar, analizuar dhe sintetizuar.
 • [C2081] [6 SETK] Gramatika e gjuhës maqedonase 3
  Përmes programit të lëndës studentët duhet: - Të njohin strukturën gramatikore të fjalisë. - Të dijnë të definojnë dhe përcaktojnë anëtarët e fjalisë: • artikujt kryesorë të fjalisë • artikujt e nevojshëm të fjalisë • artikujt e fjalisë dytësore - Të përdorin drejt lidhëzat për fjali të pavarura. - Të zbatojnë drejt lidhëzat për fjalitë e varura.
 • [C2082] [6 SETK] Gramatika bashkëkohore shqip-maqedonisht
  Objektivat e lëndës: - Kontrastim i veçorive gjuhësore në tekste dhe fjalime nga origjina shqiptare dhe maqedonase në një nivel morfologjik. - Krahasim i ndryshimeve në nivelin fonetik. - Krahasim i veçorive gjuhësore në nivelin sintaksor; - Njohje kognitive e ndryshimeve dhe ngjashmërive në gjuhën shqipe dhe maqedonase në një nivel morfologjik, fonetik-fonologjik dhe sintaksor.
 • [C2083] [6 SETK] Metodat e përkthimit
  Përmes lëndës studentët do të fitojnë njohuri teorike të metodave të përkthimit, do të fitojnë njohuri mbi teorinë interpretuese dhe ekuivalencat në përkthim, si dhe lloje të ndryshme të metodave të përkthimit (përkthimi fjalë për fjale, transkriptimi, transpozimi, modulimi, adaptimi, etj.). Do të jenë në gjendje të përdorin mjete ndihme të ndryshme përkthimi gjatë përkthimit (fjalorë, enciklopedi, internet, etj.)
 • [C2069] [3 SETK] Komunikimi verbal
  Objektivat e lëndës: - Të zhvillojnë aftësitë e komunikimit verbal. - -Të jenë në gjendje të përfshihen aktivisht në një diskutim mbi një temë të veçantë. - Të zotërojnë teknikat për komunikim të suksesshëm. - Të shprehin mendimin e tyre kritik për tema të caktuara. - Të zbatojnë teknikat e adaptuara në karrierën e tyre profesionale.
 • [3 SETK] Gjuhë angleze
  • [?2532] Gjuhë angleze 1
  • [?2533] Gjuhë angleze 2
  • [?2533] Gjuhë angleze 3
  • [?2534] Gjuhë angleze 4
  • [?2535] Gjuhë angleze 5

Semestri 4

 • [C2070] [3 SETK] Komunikimi me shkrim
  Objektivat e pogramit të lëndës: - Të fitojnë njohuri në lidhje me procesin e shkrimit (fazat në krijimin e një teksti). - Të miratojnë normat standarde të gjuhës. - Të arrihet një nivel akademik për shprehje me shkrim në shqip, maqedonisht ose anglisht, i cili do të zbatojë njohuritë e fituara më parë të gjuhës standarde. - Të inkurajojë motivimin e studentëve për shprehje me shkrim pavarësisht nga llojet dhe format e tekstit. - Të miratojnë kriteret e tekstualitetit, të cilat janë thelbësore për një tekst. - Të përvetësojnë aftësi për kërkimin e materialeve (biblioteka dhe burimet online).
 • [C2087] [6 SETK] Teknikat e përkthimit
  Objektivat e lëndës: Adoptimi i teknikave të përkthimit dhe pavarësia praktike e studentit për përdorimin e tyre në praktikë. Lënda eksploron teknikat, qasjet dhe teoritë e përkthimit. Jep udhëzime për përkthim të suksesshëm dhe në të njëjtën kohë, interpretim të vazhdueshëm. Fokusi është në përkthimin e teksteve letrare si proza dhe poezia, dhe dokumentet e tjera analizohen dhe përkthehen si artikuj gazetash, dokumente zyrtare dhe tekste profesionale në fushën e biznesit, juridiksionit dhe administratës. Lënda gjithashtu hulumton etikën, moralin dhe përgjegjësitë e përkthimit.
 • [C2085] [6 SETK] Gramatika e gjuhës maqedonase 4
  Përmes programit të lëndës studentët duhet: - Të dijnë të përcaktojnë termin stil nga pikëpamja gjuhësore. - Të dallojnë dhe njohëin llojet e ndryshme të stileve funksionale. - Të përcaktojnë karakteristikat specifike gjuhësore të secilit stil.
 • [C2084] [6 SETK] Gramatika e gjuhës shqipe 4
  Objektivat e programit të lëndës: 1. Përvetësimi i njohurive rreth fjalisë komplekse. 2. Zbatimi praktik i njohurive në një tekst që do të përkthehet. 3. Aftësim për analizin sintaksor të tekstit. 4. Adresim drejt përgjegjësisë profesionale, shkrim-leximit akademik dhe funksionalizimit me kohën. 5. Zhvillim aftësish për të kuptuar, analizuar dhe sintetizuar.
 • [C2086] [6 SETK] Gramatika krahasimtare (teksti koherent, analiza e teksteve lidhur me BE)
  Objektivat e programit të lëndës: Studentët do të fitojnë njohuri teorike të Gramatikës Krahasuese. Studentët do të fitojnë njohuri mbi Teorinë Interpretuese të përkthimit dhe ekuivalencat në përkthim, si dhe lloje të ndryshme të metodave të përkthimit në lidhje me tekstet nga dhe në Bashkimin Evropian. Studentët do të jenë në gjendje të përdorin mjete ndihme të ndryshme përkthimi gjatë përkthimit (fjalorë, enciklopedi, internet, etj.)
 • [3 SETK] Gjuhë angleze
  • [?2532] Gjuhë angleze 1
  • [?2533] Gjuhë angleze 2
  • [?2533] Gjuhë angleze 3
  • [?2534] Gjuhë angleze 4
  • [?2535] Gjuhë angleze 5

Semestri 5

 • [C2088] [6 SETK] Përkthim i teksteve profesionale 1 ( hyrje ne drejtësi, hyrje në ekonomi)
  Pas përfundimit të kësaj lënde, studentët do të jenë në gjendje të kuptojnë, përkthejnë dhe interpretojnë konceptet kryesore dhe terminologjinë profesionale në fushën e ligjit, sipas fushës së mbuluar nga ligji (administrativ, penal, pasuror, etj.) Si dhe terminologjinë që përdoret zakonisht në gjykata dhe procedura të tjera ligjore. Studentët gjithashtu do të jenë në gjendje të interpretojnë dhe zbatojnë drejt në praktikë kategoritë e shumta ekonomike si kapitali, interesi, qiraja, kursi i këmbimit dhe fakte të ndryshme ekonomike. Ata do të njihen në mënyrë më të detajuar dhe do të jenë në gjendje që vetë të krijojnë një fjalim karakteristik për tekstet profesionale në fushën e ligjit dhe ekonomisë.
 • [C2089] [6 SETK] Interpretim konsekutiv (shqip-maqedonisht)
  Objektivat e programit të lëndës: Studentët të përvetësojnë lloje të ndryshme të strategjive dhe teknikave të interpretimit konsekutiv për të njohur ndryshimet midis gjuhës burimore dhe gjuhës së synuar. Të zbatojnë teknikat e duhura në interpretim nga maqedonishtja në shqip dhe anasjelltas në një situatë të caktuar. Të jenë në gjendje të vlerësojnë hollësitë kulturore dhe sociale në procesin e interpretimit dhe të demonstrojnë aftësi në interpretimin e dialogjeve dhe fjalim mbi funksionet zyrtare siç janë negociatat e biznesit, konferencat ndërkombëtare dhe të vendit me vështirësi të konsiderueshme, me saktësi, qartësi dhe koherencë. Studentët gjithashtu duhet të fitojnë aftësi aktive të dëgjimit, aftësi për të mbajtur shënime dhe shpërndarjen e përkthimit përmes grupeve të studimit dhe grupeve të praktikës.
 • [C2090] [6 SETK] Përkthimi i tekstit (intertekstualiteti) 1
  Objektivat e programit të lëndës: 1. Gjetja e elementeve të ndërtekstualitetit në një tekst. 2. Konteksti i një vepre si ndërtekst. 3. Ndërteksti gjuhësor midis dy gjuhëve, shqipes dhe maqedonishtes.
 • [6 SETK] Zgjedhore nga njësi tjera
  • [CPA-101] Hyrje në administrimin publik
  • [CPA-201] Lidershipi publik dhe zhvillimi organizativ
  • [CPA-302] Hyrje në politikat publike
  • [EFE-132] Liritë dhe të drejtat e njeriut
  • [CLE-203] Shkrimi dhe arsyetimi ligjor
  • [EARLT-01] Teknologjia reproduktive e asistuar dhe e drejta
  • [ELE-408] Dhuna në familje
  • [CCS-101] Hyrje në shkenca kompjuterike
  • [CCS-102] Teknologjitë e Internetit
  • [CCS-402] Probabiliteti dhe statistika e zbatuar
  • [ECS-500] E -tregtia
  • [CISM2021] Hyrje në sistemet e informacionit
  • [ECS3060] Etika profesionale e TI
  • [EFE-129] Gjuhë shqipe me kulturë shkrimi
  • [EFE-105] Gjuhë gjermane 1-4
  • [EEL-613] Multikulturalizmi në mësimdhënien e gjuhës angleze
  • [EFE-108] Studime ndërkulturore
  • [E2539] Arsyetimi dhe mendimi kritik
  • [EPRNM-02] Marrëdhëniet me publikun dhe mediat e reja
  • [ECM-602] Media dhe shoqëria
  • [CBE-101] Hyrje në ekonomi dhe biznes
  • [CBE-103] Parimet e menaxhmentit
  • [EBEM-503] Komunikimi afarist
  • [EBE-408] Menaxhimi i projekteve
  • [EBE-403] Plani i biznesit
  • [EBE-409] Etika dhe përgjegjësia shoqërore e korporatave
  • [EF999] Gjuhë frënge 1-2-3
  • [BSIL3010] Gjuhë italiane 1-2-3
  • [EFE-102] Të shkruarit akademik në gjuhën angleze
  • [EDOL-03] Arsimim online dhe digjital
  • [ECE-02] Gjuhë angleze për bashkëbisedim
  • [E2529] Shkathtësi komunikuese në kontekst profesional në anglisht
  • [E2530] Beletristike dhe argëtim
  • [E2531] Letërsi angleze dhe filmi
  • [E2540] Gjuha maqedonase për terminologji juridike dhe të BE
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore e përgjithshme
  • [E2539] Arsyetimi dhe mendimi kritik
  • [???-504] Komunikimi ndërkulturor: përmbajtjet dhe strategjitë kulturologjike
  • [MFE05] Komunikimi profesional
  • [EAL-801] Analiza e tekstit dhe kritika letrare
  • [EGL-303] Shkrimi kreativ
  • [MFE01] Retorika
  • [EGL-405] Politika gjuhësore në UE
  • [E2542] Arsimimi dygjuhësor

Semestri 6

 • [C2091] [6 SETK] Përkthim i tekstit profesional 2 (BE)
  Objektivat e programit të lëndës: 1. Krahasimet e tekstit me një tekst tjetër. 2. Teknika e gjetjes së ngjashmërive dhe ndryshimeve të një teksti me një tjetër. 3. Korniza ndërtekstuale e krahasimit të gjuhës.
 • [C2092] [6 SETK] Interpretim konsekutiv (maqedonisht-shqip)
  Objektivat e programit të lëndës: Studentët të përvetësojnë lloje të ndryshme të strategjive dhe teknikave të interpretimit konsekutiv për të njohur ndryshimet midis gjuhës burimore dhe gjuhës së synuar. Të zbatohen teknikat e duhura në interpretim nga maqedonishtja në shqip dhe anasjelltas në një situatë të caktuar. Të jenë në gjendje të vlerësojnë hollësitë kulturore dhe sociale në procesin e interpretimit dhe të demonstrojnë aftësi në interpretimin e dialogjeve dhe fjalimeve mbi funksionet zyrtare të tilla si negociatat e biznesit, konferencat ndërkombëtare dhe të vendit me vështirësi të konsiderueshme, me saktësi, qartësi dhe koherencë. Studentët gjithashtu duhet të fitojnë aftësi aktive të dëgjimit, aftësi për të mbajtur shënime dhe shpërndarjen e përkthimit përmes grupeve të studimit dhe grupeve të praktikës.
 • [C2093] [6 SETK] Përkthim i tekstit (intertekstualiteti) 2
  Objektivat e programit të lëndës: 1. Krahasimet e tekstit me një tekst tjetër. 2. Teknika e gjetjes së ngjashmërive dhe ndryshimeve të një teksti me një tjetër. 3. Korniza ndërtekstuale e krahasimit të gjuhës.
 • [6 SETK] Zgjedhore nga njësi tjera
  • [CPA-101] Hyrje në administrimin publik
  • [CPA-201] Lidershipi publik dhe zhvillimi organizativ
  • [CPA-302] Hyrje në politikat publike
  • [EFE-132] Liritë dhe të drejtat e njeriut
  • [CLE-203] Shkrimi dhe arsyetimi ligjor
  • [EARLT-01] Teknologjia reproduktive e asistuar dhe e drejta
  • [ELE-408] Dhuna në familje
  • [CCS-101] Hyrje në shkenca kompjuterike
  • [CCS-102] Teknologjitë e Internetit
  • [CSS-402] Probabiliteti dhe statistika e zbatuar
  • [ECS-500] E -tregtia
  • [CISM2021] Hyrje në sistemet e informacionit
  • [ECS3060] Etika profesionale e TI
  • [EFE-129] Gjuhë shqipe me kulturë shkrimi
  • [EFE-105] Gjuhë gjermane 1-4
  • [EEL-613] Multikulturalizmi në mësimdhënien e gjuhës angleze
  • [EFE-108] Studime ndërkulturore
  • [E2539] Arsyetimi dhe mendimi kritik
  • [EPRNM-02] Marrëdhëniet me publikun dhe mediat e reja
  • [ECM-602] Media dhe shoqëria
  • [CBE-101] Hyrje në ekonomi dhe biznes
  • [CBE-103] Parimet e menaxhmentit
  • [EBEM-503] Komunikimi afarist
  • [EBE-408] Menaxhimi i projekteve
  • [EBE-403] Plani i biznesit
  • [EBE-409] Etika dhe përgjegjësia shoqërore e korporatave
  • [EF999] Gjuhë frënge 1-2-3
  • [BSIL3010] Gjuhë italiane 1-2-3
  • [EFE-102] Të shkruarit akademik në gjuhën angleze
  • [EDOL-03] Arsimim online dhe digjital
  • [ECE-02] Gjuhë angleze për bashkëbisedim
  • [E2529] Shkathtësi komunikuese në kontekst profesional në anglisht
  • [E2530] Beletristike dhe argëtim
  • [E2531] Letërsi angleze dhe filmi
  • [E2540] Gjuha maqedonase për terminologji juridike dhe të BE
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore e përgjithshme
  • [E2539] Arsyetimi dhe mendimi kritik
  • [???-504] Komunikimi ndërkulturor: përmbajtjet dhe strategjitë kulturologjike
  • [MFE05] Komunikimi profesional
  • [EAL-801] Analiza e tekstit dhe kritika letrare
  • [EGL-303] Shkrimi kreativ
  • [MFE01] Retorika
  • [EGL-405] Politika gjuhësore në UE
  • [E2542] Arsimimi dygjuhësor

Semestri 7

 • [C2094] [6 SETK] Gjuhësia e tekstit 1
  Përmes programit të lëndës studentët duhet: - Të fitojnë njohuri për studimet historike të tekstit. - Të dijnë të përcaktojë termat tekst, strukturë, tekstualitet. - Të bëjnë dallim ndërmjet termave tekst dhe ligjërim bazuar në studimet bashkëkohore të gjuhësinë maqedonase dhe botërore. - Të përcaktojnë termin kontekst (gjuhësor dhe jo-gjuhësor). - Të përcaktojnë dhe njohin shtatë kriteret e tekstualitetit.
 • [C2095] [6 SETK] Interpretimi simultan 1 (Praktikë)
  Qëllimi i kësaj lënde është të zhvillojë aftësitë e studentëve në interpretim në fusha dhe skena të ndryshme.
 • [C2096] [6 SETK] Resurset digjitale për përkthim
  Objektivat e programit të lëndës: Përkthimi si profesion është i lidhur ngushtë me teknologjinë. Prandaj lind nevoja për të zotëruar përdorimin e materialeve të ndryshme që janë në dispozicion elektronikisht. Kjo lëndë do të mbulojë burimet dhe mjetet e ndryshme dixhitale që lidhen me përkthyesit. Këto përfshijnë fjalorë / enciklopedi dixhitale, programe të përpunimit të fjalëve, mjete të përkthimit kompjuterik, krijimin e bazës së të dhënave, mjete të përpunimit të korpusit, krijimin e fjalorit të terminologjisë.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore e përgjithshme
  • [E2539] Arsyetimi dhe mendimi kritik
  • [???-504] Komunikimi ndërkulturor: përmbajtjet dhe strategjitë kulturologjike
  • [MFE05] Komunikimi profesional
  • [EAL-801] Analiza e tekstit dhe kritika letrare
  • [EGL-303] Shkrimi kreativ
  • [MFE01] Retorika
  • [EGL-405] Politika gjuhësore në UE
  • [E2542] Arsimimi dygjuhësor
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore profesionale
  • [??L-306] Përkthim nga fusha e mas mediave
  • [E2543] Etika e përkthimit
  • [?FE02] Multilingualizmi dhe multikulturalizmi
  • [E2544] Prona intelektuale И

Semestri 8

 • [C2097] [6 SETK] Gjuhësia e tekstit 2
  Përmes programit të lëndës studentët duhet: - Të dijnë të shpjegojnë konceptin e kohezionit. - Të interpretojnë studimet e këtij koncepti në gjuhësinë maqedonase dhe botërore. - Të kuptojnë dhe përcaktojnë marrëdhëniet kohezive. - Të njohin lidhjet kohezive në tekstet në gjuhën maqedonase. - Të njohin dhe veçojnë mjetet për secilën marrëdhënie kohezive. - Të vendosin një korrelacion të lidhjeve kohezive nga gjuha maqedonase me një gjuhë tjetër.
 • [C2098] [6 SETK] Përkthimi simultan 2 (Praktikë)
  Qëllimi i kësaj lënde është të zhvillojë aftësitë e studentëve në interpretim në fusha dhe skena të ndryshme.
 • [C2099] [6 SETK] Zbatimi praktik i aftësive të përkthimit (institucionet shtetërore)
  Qëllimi i lëndës është t'i njohë studentët me bazat e shkencës së përkthimit si një parakusht themelor për përfshirjen në përkthim pas diplomimit. Përmes zbatimit praktik të aftësive të përkthimit, do të sigurohet një pasqyrë në zhvillimin e kësaj disipline shkencore dhe ata do të njihen me drejtimet më të rëndësishme të përkthimit. Studentët do të jenë në gjendje të studiojnë, reflektojnë, krahasojnë dhe analizojnë në mënyrë të pavarur fenomenet teorike të përkthimit dhe të thellojnë ndjeshmërinë e tyre ndaj pyetjeve në lidhje me ndërmjetësimin ndërgjuhësor dhe ndërkulturor. Përveç fitimit të njohurive për fenomenet teorike të përkthimit, qëllimi i këtij kursi është të aftësojë studentët të punojnë në mënyrë të pavarur në tema praktike të përkthimit me shkrim dhe me gojë bazuar në lloje të ndryshme të teksteve nga gjuhë të ndryshme evropiane në lidhje me shqipen dhe maqedonishten si gjuhë burimore.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore profesionale
  • [??L-306] Përkthim nga fusha e mas mediave
  • [E2543] Etika e përkthimit
  • [?FE02] Multilingualizmi dhe multikulturalizmi
  • [E2544] Prona intelektuale И
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore e përgjithshme
  • [E2539] Arsyetimi dhe mendimi kritik
  • [???-504] Komunikimi ndërkulturor: përmbajtjet dhe strategjitë kulturologjike
  • [MFE05] Komunikimi profesional
  • [EAL-801] Analiza e tekstit dhe kritika letrare
  • [EGL-303] Shkrimi kreativ
  • [MFE01] Retorika
  • [EGL-405] Politika gjuhësore në UE
  • [E2542] Arsimimi dygjuhësor
Google+