Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Programi:

Përkthim dhe Interpretim (2019/2020)

Cikli i studimeve: Cikli i dytë (Pasdiplomike)
Fakulteti: Gjuhët, Kulturat dhe Komunikimi
Viti akademik: 2023 / 2024
Titulli: Magjistër në përkthim dhe interpretim
SETK: 120 (2 vite) Akreditimi
Vendimi:

Parashikohet  se në 5-10 vitet e ardhshme, Republika e Maqedonisë së Veriut sigurisht do të arrijë të bëhet anëtare e BE-së. Procesi i bashkimit dhe zhvillimit që do të rezultojë me pranim. Periudha më pas do ta rrisë në mënyrë të konsiderueshme nevojën për shërbime përkthimi dhe interpretimi në gjuhët maqedonase / shqip në gjuhët e BE-së (duke përfshirë anglishten/frëngjishten/gjermanishten). Ndërkohë, ndërmarrjet e biznesit dhe sektori turistik do të vazhdojnë të kenë nevojë për përkthyes dhe interpretues kompetentë, pastaj për dokumente dhe për mbledhje e konferenca; si rrjedhim i kësaj ka një nevojë tash dhe do të ketë edhe në të ardhmen në treg për përkthyes dhe interpretues të pavarur apo brenda institucioneve.

Fokusi kryesor i këtij programi pasdiplomik për përkthim dhe interpretim do të jetë për të hapur mundësi për përkthim për individët gjuha amtare e të cilëve është gjuha shqipe. Studentët e suksesshëm do të jenë në gjendje të përkthejnë në dhe prej shqipes/ maqedonishtes në anglisht si edhe në gjuhët frënge/gjermane. Si pasojë, programi i përmbush kërkesat e BE-së për kompetencë në të paktën dy gjuhët kryesore të BE-së: anglisht dhe frëngjisht/gjermanisht. Programi gjithashtu lidhet me misionin e Universitetit të EJL-së për forcimin e mundësive arsimore të komunitetit shqiptar në RMV. Njëherësh kështu sigurohet një mjedis mësimi Evropian, shumëgjuhësor dhe ndërkulturor.    

Elementet kryesore për mundësinë e punësimit të të diplomuarve në treg nga programi pasdiplomik përkthim dhe interpretim janë si më posht:

 • Studentët do të kenë kompetencë në gjuhën e tyre amtare plus dy gjuhë evropiane (anglisht dhe frëngjisht/gjermanisht). Kjo e përmbush kërkesën e BE-së për përkthyesit për të treguar kompetencë në më së paku dy gjuhë kryesore të BE-së.
 • Studentët do të mësojnë për çështjet politike dhe ekonomike në lidhje me funksionimin e BE-së gjatë studimeve të tyre në këto kurse: Përkthim për BE-në dhe organizatat ndërkombëtare, institucionet e BE-së dhe për fushat e buxhetimit dhe integrimit në BE dhe zgjerimi të këtij unioni.
 • Studentët do të marrin trajnim në përkthim për qëllime specifike duke përfshirë përkthime juridike, afariste dhe teknike.
 • Studentët do të jenë të detyruar të ndjekin praktikë në vende pune/stazh si pjesë e studimeve të tyre dhe kjo do të monitorohet dhe do të vlerësohet si pjesë e programit.
 • Programi u dedikohet studentëve gjuha amtare e të cilëve është gjuha shqipe apo gjuha maqedonase dhe për këtë arsye ai ofron mundësi për të dy gjuhët e komuniteteve brenda RMV.
Njohuritë dhe të kuptuarit
 • Ka zotërim të plotë të më së paku dy gjuhëve: një gjuhë të Ballkanit (shqip/maqedonisht) dhe një gjuhë evropiane (anglisht/gjermanisht/frëngjisht);
 • Ka kuptim të thellë të çështjeve teorike në lidhje me fushën e përkthimit;
 • I njeh teknikat dhe metodat e përkthimit;
 • I ka zotëruar çështjet gramatikore dhe gjuhësore të ngritura gjatë projekteve dhe detyrave të  përkthimit;
Aplikimi i njohurive dhe të kuptuarit
 • Tregon kompetencë në përkthim konsekutiv dhe simultan;
 • Është në gjendje të gjejë ekuivalencë të përshtatshme për terme të vështira dhe formulime të pazakonta;
 • Mund të përdorë mjetet e përkthimit me ndihmën e kompjuterit;
 • Mund të përshtatet në kushtet e interpretimit për organizata të mëdha;
Aftësitë për të vlerësuar
 • Është në gjendje të bëjë gjykime të dalluara të zgjedhjes së fjalëve dhe strukturës së fjalisë gjatë bërjes së detyrave të përkthimit dhe interpretimit;
 • Bën gjykime lidhur me vështirësinë e mundshme të aspekteve të ndryshme të gjuhës në objektiv: ndërtimi i foljes dhe kohës, nyjat e shquara dhe të pashquara, parafjalët, kategoritë tjera gramatikore, shprehjet idiomatike, renditjet leksikore dhe formimi i fjalëve;
 • Aftësi për të identifikuar dhe përcaktuar një lëmi të studimit për përkthim për hulumtimin pasdiplomik;
 • Tregon ndjeshmëri për çështjet kulturore që mund të lindin në detyrat e përkthimit dhe interpretimit;
Aftësitë e komunikimit
 • Ka shqiptim të shkëlqyer të gjuhës në objektiv;
 • Mund të formulojë fjali dhe fraza në mënyrë të qartë dhe të rrjedhshme nga një gjuhë në tjetër;
 • Mund të shkruajë në mënyrë të qartë dhe të saktë gjatë përkthimit të teksteve të shkruara;
 • Kupton çështjet e tingëllimit gjuhësor dhe stilit në lidhje me detyrat e interpretimit;
Aftësitë e të mësuarit
 • Është në gjendje t’i vetëmonitorojë dhe t’i përshtatë metodat e përkthimit në përputhje me detyrat e veçanta që i ka;
 • Inicion dhe përfundon punë të pavarur hulumtuese të një standardi të lartë akademik brenda një periudhe të caktuar kohore;
 • Është i/e aftë për të përdorur aftësitë e hulumtimit për të marrë të dhënat e nevojshme të sfondit lidhur me detyrat e veçanta të përkthimit të natyrës teknike, akademike apo letrare.
 • Mund të përshtatë dhe të përdorë mjete përkthimi të ndihmuara nga kompjuteri që janë në zhvillim;

Semestri 1

 • [MTI-101] [6 SETK] Linguistika për Përkthyes (Gjuhë Angleze)
  Qëllimi i linguistikës për përkthyes (gjuhë angleze) është t’u mundësojë studentëve ta përmirësojnë kompetencën gjuhësore në gjuhën angleze dhe t’i rifreskojnë, t’i përforcojnë dhe t’i rishikojnë konceptet teorike gjuhësore si të zbatueshme në disiplinën e përkthimit. Ajo është e dizajnuar në veçanti për studentët për të cilët gjuha angleze është një gjuhë e dytë apo e tretë. Kjo lëndë do t’u japë një kuptim të thellë për strukturat gjuhësore të gjuhës në objektiv nga perspektiva e përkthyesit. Kjo lëndë po ashtu ka për qëllim ta studiojë një gjuhë dhe t’i krahasojë aftësitë e transferueshme të ndryshme gjuhësore nga gjuha burim në gjuhën në objektiv. Kjo lëndë do të rishikojë dhe do të fusë koncepte nga linguistika e aplikuar. Këto koncepte do të jenë të dobishme për përkthyesit në praktikën e tyre profesionale. Fushat e mbuluara përfshijnë morfologjinë, sintaksën, leksikologjinë, fushat semantike, kombinime fjalësh, kohezionin dhe analizën kontekstuale. Gjatë gjithë orëve do të jepen shembuj se si të kuptuarit e strukturës së gjuhës angleze informon procesin e përkthimit.
 • [MTI-102] [6 SETK] Metoda dhe Qasje të Studimeve për Përkthim
  Qëllimi i këtij moduli është që të shërbejë si hyrje në çështjet teorike në lidhje me përkthimin. Fushat në vazhdim do të mbulohen me lëndët: llojet e përkthimeve, kufizimet e ekuivalencës ndërgjuhësore, probleme të përgjithshme të përkthimit, vlerësimi i përkthimit. Gjithashtu do të merren parasysh qasjet specifike të përkthimit në përgjithësi, tekstet letrare dhe temat e veçanta. Në lidhje me këtë, do të studiohet një numër i konsiderueshëm i llojeve të ndryshme të teksteve në gjuhën angleze me një synim që të lehtësohet prodhimi i përkthimit të rrjedhshëm në zhanre të ndryshme. Lënda metoda dhe qasje të studimeve për përkthim do ta kombinojë teorinë dhe praktikën për t’iu qasur përkthimit me tërë ndërlikimin e saj, si një art edhe si një shkencë. Në lexim, diskutim dhe praktikë, si dhe prezantime do t’i tërheqim perspektivat teorike me qëllim që të ndriçojmë dhe ta lehtësojmë praktikën e përkthimit. Lënda do të përfshijë vlerësimin krahasues të veprave të përkthyera në mënyrë që t’u japë studentëve një depërtim se si metodat e përkthimit mund t’i përmirësojnë dokumentet e përkthyera.
 • [MTI-103] [6 SETK] Përkthim për Qëllime Specifike
  Kjo lëndë trajton çështje të lidhura me përkthimin dhe interpretimin brenda një fushe të caktuar profesionale. Në fakt bëhet fjalë për përkthimin ekuivalent të lëndës të njohur mirë - anglishtja për qëllime specifike (AQS). Lënda ka për qëllim ta kombinojë teorinë dhe praktikën për t’iu qasur përkthimit nga pikëpamja e konteksteve profesionale të ‘botës reale’ ku terminologjia teknike dhe e specializuar ka nevojë të shndërrohet nga një gjuhë në një tjetër. Ajo ka për qëllim të shërbejë si një lëndë hyrëse në lidhje me çështjet dhe strategjitë e mundshme të përkthimit që duhet të përvetësohen gjatë përkthimit të teksteve të specializuara. Lënda do të prezantojë disa nga fjalët e specializuara të ligjit dhe rregullores, biznesit dhe financave, teknologjisë industriale dhe TI me qëllim të rritjes së burimeve terminologjike të studentëve. Vëmendje e veçantë do t’i kushtohet terminologjisë juridike nga anglishtja në gjuhën në objektiv dhe anasjelltas. Lënda do të vazhdojë përmes diskutimit teorik të konteksteve të ndryshme të përkthimit dhe të mjediseve sociale pranë përkthimit praktik të teksteve autentike të cilat do të shërbejnë për të ilustruar çështjet e përfshira. Një sesion tipik i orës do të përfshijë prezantimin dhe diskutimin e leximeve nga tekstet e kërkuara. Po ashtu këtu do të ketë edhe ushtrime të fokusuara dhe redaktim të kolegëve me krahasim dhe analiza të teksteve dhe dokumenteve të përkthyera.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [EMTI-101-I] Gjuhë Gjermane 1
  • [EMTI-101-II] Gjuhë Gjermane 2
  • [EMTI-101-III] Gjuhë Gjermane 3
  • [EMTI-103] Institucionet e Bashkimit Evropian dhe Buxhetimi
  • [EMTI-104] Përkthimi Juridik, Afarist dhe Teknik
  • [EMTI-105] Integrimin në Bashkimin Evropian dhe zgjerimi
  • [EMTI-106] Komunikimi Ndërkulturor
  • [EMTI-107] Punë Praktike
  • [MIC-303] Globalizimi dhe Mediumet e Reja
  • [MFE01] Retorika
  • [MFE02] Multilingualizmi dhe Multikulturalizmi
  • [MFE05] Komunikimi Profesional
  • [MFE11] Menaxhimi i Projekteve
  • [MFE12] Metodat e Optimizimit
  • [MFE13] Çështjet Etike dhe e Drejta në Teknologjitë e Informacionit (TI)
  • [MFE14] Mbrojta e të Drejtave të Njeriut
  • [MFE15] Аplikacionet e TI për Përpilimin e një Punimi Shkencor
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [EMTI-101-I] Gjuhë Gjermane 1
  • [EMTI-101-II] Gjuhë Gjermane 2
  • [EMTI-101-III] Gjuhë Gjermane 3
  • [EMTI-103] Institucionet e Bashkimit Evropian dhe Buxhetimi
  • [EMTI-104] Përkthimi Juridik, Afarist dhe Teknik
  • [EMTI-105] Integrimin në Bashkimin Evropian dhe zgjerimi
  • [EMTI-106] Komunikimi Ndërkulturor
  • [EMTI-107] Punë Praktike
  • [MIC-303] Globalizimi dhe Mediumet e Reja
  • [MFE01] Retorika
  • [MFE02] Multilingualizmi dhe Multikulturalizmi
  • [MFE05] Komunikimi Profesional
  • [MFE11] Menaxhimi i Projekteve
  • [MFE12] Metodat e Optimizimit
  • [MFE13] Çështjet Etike dhe e Drejta në Teknologjitë e Informacionit (TI)
  • [MFE14] Mbrojta e të Drejtave të Njeriut
  • [MFE15] Аplikacionet e TI për Përpilimin e një Punimi Shkencor

Semestri 2

 • [MTI-201] [6 SETK] Linguistika për Përkthyes (Gjuhë Shqipe/Maqedonase)
  Kjo lëndë ka për qëllim t’i studiojë modelet e zërit, formimin e fjalëve, strukturën e fjalive, kuptimin dhe përdorimin e gjuhës në gjuhën amtare të studentëve. Po ashtu ka për qëllim të sqarojë si funksionon gjuha, si ndërveprojnë gjuhët, si mësohet gjuha dhe si ndryshojnë gjuhët. Kjo lëndë do t’u ndihmojë studentëve ta kuptojnë se si modelet leksikore dhe gramatikore janë të lidhura në mënyrë të drejtpërdrejtë me përmbajtjen dhe stilin; si i transmetojnë qëndrimet dhe mendimet e tyre shkrimtarët dhe folësit; dhe si ndikojnë faktorët kontekstualë në prodhimin dhe perceptimin e përkthimit dhe interpretimit. Kjo lëndë i zhvillon aftësitë gjuhësore të studentëve në gjuhën e tyre amtare, gjuhë shqipe apo maqedonase. Ajo do t’i përsërisë dhe do t’i fusë konceptet nga linguistika e aplikuar të cilën përkthyesit do ta gjejnë të dobishme në praktikën e tyre profesionale. Gjatë modulit do të jepen shembuj se si një e kuptuar e mënyrës në të cilën gjuhët funksionojnë informon procesin e përkthimit me një theks të veçantë në tiparet gjuhësore të gjuhës shqipe/ maqedonase.
 • [MTI-202] [6 SETK] Interpretimi Simultan/Konsekutiv
  Kjo lëndë ka për qëllim t’u mundësojë studentëve të interpretojnë në mënyrë konsekutive dhe simultane nga shqipja/maqedonishtja në anglisht dhe anasjelltas. Lënda, gjithashtu, ka për qëllim të prodhojë përkthime kompetente të fjalimeve, diskutimeve publike, ligjëratave të kohëzgjatjeve të ndryshme dhe që kanë lidhje me tema të ndryshme. Studentët do të mësojnë aftësitë e marrjes së shënimeve dhe ndihma të tjera të kujtesës për interpretim efektiv konsekutiv dhe ata do të tregojnë aftësitë e zhvilluara të të mbajturit mend dhe aftësitë analitike kur merren me detyrat e zgjeruara të interpretimit. Kjo lëndë i njofton studentët me metodat e interpretimit edhe në mënyrën konsekutive edhe në mënyrën simultane. Ajo do t’i zhvillojë shkathtësitë e të dëgjuarit, shkathtësitë e kujtimit, shkathtësitë e të marrit shënime dhe shkathtësitë analitike dhe do të sigurojë praktikë për interpretim në një mjedis të simuluar të interpretimit në konferencë/seminar. Theksi do të bjerë mbi praktikën e interpretimit në një mjedis autentik të interpretimit me shpejtësi dhe saktësi të përkthimit që është duke u vlerësuar dhe analizuar.
 • [MTI-203] [6 SETK] Analiza Kontrastive
  Qëllimi i kësaj lënde është që t’i njoftojë studentët me konceptet dhe parimet e analizës kontrastive dhe analizën e gabimeve- edhe teorike edhe të zbatuara. Lënda është dizajnuar për të rritur vetëdijësimin e studentëve për dallimet në mes gjuhëve, posaçërisht shqip/maqedonisht dhe anglisht. Temat do të përfshijnë një përmbledhje dhe një hyrje në çështjet terminologjike dhe hulumtuese; bazën psikologjike të analizës kontrastive; teorinë gjuhësore dhe analizën kontrastive; burimet e gabimeve; përshkrimin dhe nivelet e gabimeve; gabimet dhe strategjitë e të mësuarit të një gjuhe të dytë; dhe analizën kontrastive e gabimet dhe mësimdhënien e gjuhës. Kjo lëndë do ta studiojë analizën kontrastive si një qasje e përgjithshme për hetimin e gjuhës, veçanërisht si një çështje e drejtuar në fushat e caktuara të gjuhësisë së aplikuar si: mësimdhënia e gjuhës së huaj dhe përkthimi, ku janë identifikuar pikat e diferencës strukturore midis dy gjuhëve të huaja dhe pastaj këto studiohen si fusha të vështirësisë së mundshme në nxënien e gjuhëve te huaja dhe përkthimit. Lënda do të mbajë një eksplorim të thellë të analizës kontrastive dhe do të vlerësojë rolin e saj në gjuhësinë teorike dhe të aplikuar dhe si një mjet për përkthyesit në praktikën e tyre të punës. Ajo jep një kuptim të thellë se si sillen tiparet gjuhësore në kryqëzimet gjuhësore me një theks të veçantë në palët e gjuhëve shqipe/maqedonase dhe angleze.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [EMTI-101-I] Gjuhë Gjermane 1
  • [EMTI-101-II] Gjuhë Gjermane 2
  • [EMTI-101-III] Gjuhë Gjermane 3
  • [EMTI-103] Institucionet e Bashkimit Evropian dhe Buxhetimi
  • [EMTI-104] Përkthimi Juridik, Afarist dhe Teknik
  • [EMTI-105] Integrimin në Bashkimin Evropian dhe zgjerimi
  • [EMTI-106] Komunikimi Ndërkulturor
  • [EMTI-107] Punë Praktike
  • [MIC-303] Globalizimi dhe Mediumet e Reja
  • [MFE01] Retorika
  • [MFE02] Multilingualizmi dhe Multikulturalizmi
  • [MFE05] Komunikimi Profesional
  • [MFE11] Menaxhimi i Projekteve
  • [MFE12] Metodat e Optimizimit
  • [MFE13] Çështjet Etike dhe e Drejta në Teknologjitë e Informacionit (TI)
  • [MFE14] Mbrojta e të Drejtave të Njeriut
  • [MFE15] Аplikacionet e TI për Përpilimin e një Punimi Shkencor
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [EMTI-101-I] Gjuhë Gjermane 1
  • [EMTI-101-II] Gjuhë Gjermane 2
  • [EMTI-101-III] Gjuhë Gjermane 3
  • [EMTI-103] Institucionet e Bashkimit Evropian dhe Buxhetimi
  • [EMTI-104] Përkthimi Juridik, Afarist dhe Teknik
  • [EMTI-105] Integrimin në Bashkimin Evropian dhe zgjerimi
  • [EMTI-106] Komunikimi Ndërkulturor
  • [EMTI-107] Punë Praktike
  • [MIC-303] Globalizimi dhe Mediumet e Reja
  • [MFE01] Retorika
  • [MFE02] Multilingualizmi dhe Multikulturalizmi
  • [MFE05] Komunikimi Profesional
  • [MFE11] Menaxhimi i Projekteve
  • [MFE12] Metodat e Optimizimit
  • [MFE13] Çështjet Etike dhe e Drejta në Teknologjitë e Informacionit (TI)
  • [MFE14] Mbrojta e të Drejtave të Njeriut
  • [MFE15] Аplikacionet e TI për Përpilimin e një Punimi Shkencor

Semestri 3

 • [MTI-301] [6 SETK] Metodat e Hulumtimit në Studimet për Përkthim
  Kjo lëndë ka për qëllim që të trajnojë dhe përgatisë studentët për hulumtime të avancuara në studimet e përkthimit, në mënyrë specifike për tezën e tyre të magjistraturës, e cila është pika e kompletimit të programit pasdiplomik në përkthim dhe Interpretim. Ky modul ka për qëllim t’i përgatisë studentët të hulumtojnë dhe të shkruajnë një disertacion të magjistraturës apo koment (trajtesë) projekti në studimet e përkthimit/interpretimit. Ata do të mësojnë si të përdorin një sërë metodash të hulumtimit dhe mjeteve të kërkimit në bibliotekë. Studentët po ashtu do të mësojnë për karakteristikat specifike kapitull pas kapitullit të disertacioneve. Kjo lëndë do t’i pajisë studentët me shkathtësitë e nevojshme të hulumtojnë dhe të shkruajnë një tezë magjistrature në përkthim. Ajo do të mbajë mësim mbështetës në përgatitjen dhe shkrimin e tezës së magjistraturës. Ajo, gjithashtu, do t’i sugjerojë sferat e fushës të studimeve të përkthimit, ku hulumtimi i tanishëm është duke u ndërmarrë. Kjo do të lejojë hapësirë edhe për një hyrje në analizën krahasuese të përkthimit përmes vlerësimit krahasues të përkthimeve klasike dhe komentin që ka evoluar në këto si një rrugë e mundshme e kërkimit të të dhënave për tezën e magjistraturës
 • [MTI-302] [6 SETK] Përkthimi për Bashkimin Evropian dhe Organizatat Ndërkombëtare
  Kjo lëndë ka për qëllim t’u mundësojë studentëve një ide të shëndetshme të politikës gjuhësore të organizatave më të mëdha ndërkombëtare siç janë BE ose KB. Ajo do t’i pajisë studentët me njohuritë themelore të historisë, me karakterin politik dhe funksionimin e organizatave më të mëdha dhe do të bëjë një vlerësim të normave të tyre procedurale. Një prej fokuseve të lëndës do të jetë protokolli i përkthimit dhe si duhet t’u përshtaten përkthyesit standardeve dhe praktikave institucionale. Një qëllim sekondar i lëndës do të jetë të ekzaminojë kompleksitetin e përkthimit të teksteve legjislative nëpërmjet të mësuarit të terminologjisë specifike të përdorur në organizatat ndërkombëtare. Ajo po ashtu do t’i ndihmojë studentët që dëshirojnë të kryejnë hulumtime në fushën e përkthimit për organizatat ndërkombëtare. Kjo lëndë do të ekzaminojë si funksionojnë organizatat më kryesore ndërkombëtare në aspektin e nevojave të tyre të përkthimit. Ajo do të ekzaminojë punën e Drejtorisë së përgjithshme për përkthim e cila i shërben Bashkimit Evropian për nevojat e përkthimeve. Ajo, gjithashtu, do ta ekzaminojë punën e organeve ekuivalente brenda organizatave të mëdha ndërkombëtare si: Kombet e Bashkuara, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore dhe UNESCO. Ajo do ta ekzaminojë historinë dhe arsyet e themelimit të organizatave të tilla për të shpjeguar specifikat e përkthimit për ta. Më tej, ajo do ta ekzaminojë gjuhën specifike të ligjit dhe legjislacionit të përdorura nga ana e këtyre organeve dhe ajo do ta eksplorojë klasifikimin e organizatave ndërkombëtare si dhe rolin dhe funksionin e tyre në politikën globale.
 • [MTI-303] [6 SETK] Teknologjitë për Përkthim
  Kjo lëndë ka për qëllim t’i mundësojë studentët të përdorin një sërë të mjeteve komerciale (CAT- Përkthim me ndihmën e kompjuterit) gjatë bërjes së detyrave praktike për menaxhim të terminologjisë, përkthim të dokumentacionit, lokalizim të programit dhe menaxhim të projektit si dhe për të eksportuar dhe për të importuar përkthime dhe terminologji midis aplikacioneve të ndryshme. Kjo lëndë, gjithashtu, ka për qëllim t’u mundësojë studentëve të marrin pjesë e të koordinojnë projekte shumëgjuhësore të përkthimit dhe të projektojnë e të këshillojnë për metodat e përshtatshme të prodhimit për faqet e ndërkombëtarizuara të internetit. Duke i angazhuar studentët me një shumëllojshmëri të mjeteve të përkthimit me ndihmën e kompjuterit, ky modul i lejon ata të zhvillojnë jo vetëm ekspertizë praktike, por edhe një fushë shkencore për vlerësimin e meritave të tyre përkatëse. Për të simuluar mjedisin profesional, moduli në masë të madhe është i organizuar rreth projekteve ekipore që mbulojnë një gamë të gjuhëve që paraqesin sfida të ndryshme gjuhësore dhe teknike, duke përfshirë gjuhët që janë në objektiv në rajon, si maqedonishtja, shqipja, anglishtja dhe gjermanishtja. Vlerësimi i modulit fokusohet në vlerësimin kritik të dobisë dhe përdorshmërisë së mjeteve dhe aftësisë për të punuar në mënyrë efektive në një ekip shumëgjuhësor të përkthimit.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [EMTI-101-I] Gjuhë Gjermane 1
  • [EMTI-101-II] Gjuhë Gjermane 2
  • [EMTI-101-III] Gjuhë Gjermane 3
  • [EMTI-103] Institucionet e Bashkimit Evropian dhe Buxhetimi
  • [EMTI-104] Përkthimi Juridik, Afarist dhe Teknik
  • [EMTI-105] Integrimin në Bashkimin Evropian dhe zgjerimi
  • [EMTI-106] Komunikimi Ndërkulturor
  • [EMTI-107] Punë Praktike
  • [MIC-303] Globalizimi dhe Mediumet e Reja
  • [MFE01] Retorika
  • [MFE02] Multilingualizmi dhe Multikulturalizmi
  • [MFE05] Komunikimi Profesional
  • [MFE11] Menaxhimi i Projekteve
  • [MFE12] Metodat e Optimizimit
  • [MFE13] Çështjet Etike dhe e Drejta në Teknologjitë e Informacionit (TI)
  • [MFE14] Mbrojta e të Drejtave të Njeriut
  • [MFE15] Аplikacionet e TI për Përpilimin e një Punimi Shkencor
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [EMTI-101-I] Gjuhë Gjermane 1
  • [EMTI-101-II] Gjuhë Gjermane 2
  • [EMTI-101-III] Gjuhë Gjermane 3
  • [EMTI-103] Institucionet e Bashkimit Evropian dhe Buxhetimi
  • [EMTI-104] Përkthimi Juridik, Afarist dhe Teknik
  • [EMTI-105] Integrimin në Bashkimin Evropian dhe zgjerimi
  • [EMTI-106] Komunikimi Ndërkulturor
  • [EMTI-107] Punë Praktike
  • [MIC-303] Globalizimi dhe Mediumet e Reja
  • [MFE01] Retorika
  • [MFE02] Multilingualizmi dhe Multikulturalizmi
  • [MFE05] Komunikimi Profesional
  • [MFE11] Menaxhimi i Projekteve
  • [MFE12] Metodat e Optimizimit
  • [MFE13] Çështjet Etike dhe e Drejta në Teknologjitë e Informacionit (TI)
  • [MFE14] Mbrojta e të Drejtave të Njeriut
  • [MFE15] Аplikacionet e TI për Përpilimin e një Punimi Shkencor

Semestri 4

 • [MTI-400] [30 SETK] Punimi i Magjistraturës
  Pas dhënies së provimeve, studenti mund të fillojë me procedurën e paraqitjes, punimit dhe mbrojtjes publike të temës së magjistraturës. Studenti zgjedh mentorin, me udhëzimin e të cilit e përgatit aplikimin e tezës së magjistraturës. Aplikimi patjetër duhet të lejohet nga Kolegjiumi arsimor i studimeve pasdiplomike dhe nga Këshilli mësimor-shkencor i Fakultetit. Pas përgatitjes së versionit final të tezës së magjistraturës, Këshilli mësimor-shkencor formon komisionin prej tre anëtarësh, që e përgatit raportin, i cili mund të pranohet ose të refuzohet. Raporti pozitiv miratohet nga Këshilli mësimor-shkencor dhe caktohet dita e mbrojtjes publike. Pas mbrojtjes me sukses të tezës, studenti merr titullin – Magjistër në përkthim dhe interpretim.
Google+