Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Programi:

Menaxhimi profesional me logjistikë dhe zinxhir të furnizimit (2017/2018)

Studime profesionale të specializuara
Cikli i studimeve: Cikli i dytë (Pasdiplomike)
Fakulteti: Biznesi dhe Ekonomia
Viti akademik: 2023 / 2024
Titulli: Specialist i menaxhimit profesional me logjistikë dhe zinxhir të furnizimit
SETK: 60 (1 vit) Akreditimi
Vendimi: Vendimi për fillim me punë

Ky program paraqet një program studimor profesional në logjistikë dhe menaxhim të zinxhirit të furnizimit, shprehje që nënkuptojnë integrimin e proceseve kyçe biznesore nga shfrytëzuesi i fundit përmes furnitorëve për shkak të shtimit të vlerës së firmës, anëtarëvetë saj kryesorë të logjistikës dhe zinxhirit të furnizimit, për përfshirje të klientëve dhe palëve tjera të interesuara.

Ky program studimor profesional paraqet kornizë për logjistikë dhe menaxhim të zinxhirit të furnizimit, e cila kërkon integrim ndër-funksional të proceseve kyçe biznesore në kuadër të firmës dhe gjithë rrjetit të firmave. Programin studimor profesional bazohet edhe në rastet studimore praktike dhe praktikë në kompanitë që operojnë në fushën e logjistikës dhe menaxhimit të zinxhirit të furnizimit, nga perspektiva menaxheriale dhe paraqet koncepte në një format të dobishëm për marrjen e vendimeve.

Nocionet, konceptet dhe parimet themelore janë analizuar në raport me faktin se si lidhen dhe përputhen ato mes vetes në kuadër të firmës dhe në logjistikë e menaxhim të zinxhirit të furnizimit. Praktika e studimet e rastit  janë marrë nga kompanitë dhe aplikimet e tyre korporative të këtyre koncepteve që të tregohet se si mund të implementohet në logjistikë dhe në menaxhimin e zinxhirit të furnizimit.

Logjistika dhe menaxhimi i suksesshëm i zinxhirit të furnizimit kërkoh integrim ndër-funksional të proceseve themelore biznesore në kuadër të firmës dhe në tërë rrjetin e firmave të cilat e përbëjnë logjistikën dhe zinxhirin e furnizimit. Sfida këtu është se përmes studimeve dhe praktikave të rastit në kompanitë të vërtetohet se si në mënyrë të suksesshme të arrihet deri te ky integrim. Identifikohet  dallimi mes logjistikës dhe menaxhimit të zinxhirit të furnizimit dhe paraqitet korniza për logjistikë dhe menaxhim të zinxhirit të furnizimit. Sesioni klasor do t’i kushtohet secilit prej proceseve të logjistikës dhe menaxhimit të zinxhirit të furnizimit, si dhe temave si: komponentat udhëheqëse të logjistikës, menaxhimi i zinxhirit të furnizimit,  lidhja elektronike, integrimi i strategjive të logjistikës dhe zinxhirit të furnizimit në strategjinë korporative, mapimi i logjistikës dhe zinxhirit të furnizimeve,  planifikimi i depos dhe distribuimit, zhvillimi dhe implementimj i partneriteteve në logjistikën vendore dhe ndërkombëtare dhe në proceset e zinxhirit të furnizimit dhe implementimi i logjistikës dhe menaxhimit të zinxhirit të furnizimit.
 

Programi studimor u mundëson studentëve të pajisen me njohuri teorike dhe praktike për ballafaqim të suksesshëm me çështjet të ndryshme lidhur me logjistikën dhe menaxhimin e zinxhirit të furnizimit. Mes tjerash ky program përfshin fitimin e shkathtësve të botës reale të cilat janë të aplikueshme në rolet e tashme dhe të ardhshme.  Diploma në logjistikë dhe menaxhim me zinxhirin e furnizimit ofron mundësi për rritje vertikale. Studentët do të fitojnë kompenteca profesionale në këtë fushë e cila do të shpi në përmirësim të shkathtësive të tyre të punës. Pas mbarimit të studimeve studentët do të mund të punësohen në organizata të ndryshme biznesore që merren me tregti, transport, shpedicion dhe të ngjashme

Njohuritë dhe të kuptuarit

Studentët do të demonstrojnë kuptim të plotë të strukturës dhe qarkullimit të brendshëm të logjistikës dhe menaxhimit të zinxhirit të furnizimit të bizneseve dhe ndërmarrjeve të cilat mund të jenë nga biznese të vogla e deri në ato multi-nacionale. Ata do të jenë në gjendje ta kuptojnë edhe marrëdhënien mes  organizatës dhe mjedisit ekonomik e tregut të jashtëm. Në këtë mënyrë, studentët do të arrijnë të kuptojnë se si vendimet menaxheriale do të kenë efekt në aktorët relevant të interesuar (stakeholders)   si brenda firmës ashtu edhe jashtë saj.

Aplikimi i njohurive dhe të kuptuarit

Studentët do të jenë në gjendje t’i integrojnë dhe t’i aplikojnë mjetet dhe teknikat e biznes logjistikës dhe zinxhirit të furnizimit, dhe duke u thirrur në njohjen e gjërë të funksioneve kryesore të biznesit (menaxhimi i strategjisë, kontabiliteti, llogaritja, financa, marketingu, menaxhim i operacioneve, sistemet informative) për analizë dhe zgjidhje të problemeve të komplikuara biznesore në logjistikë dhe zinxhir të furnizimit dhe të merren vendime që do të kenë efekte pozitive në firmë. 

Aftësitë për të vlerësuar

Studentët do të jenë në gjendje të bëjnë vlerësim mbi bazë të njohurive të tyre të thelluara të mjeteve analitike biznesore bashkëkohore dhe përsiatja kritike e problemeve të logjistikës dhe zinxhirit të furnizimit nga këndvështrime të ndryshme. 

Aftësitë e komunikimit

Studentët do të jenë në gjendje të demonstrojnë shkathtësi mikro-sociale, shkathtësi të lidershipit dhe shkathtësi prezantuese për nevojat për suksese gjatë gjithë jetës në karrierë.  Këto pasqyrojnë vlerësim, komunikim, prezantim efikas, si dhe bashkëpunim në kuadër të organizatës.

Aftësitë e të mësuarit

Aftësi për njohje të nevojave personale për dije dhe aftësi të mëtëtutjeshme për veprim të pavarur gjatë përfitimit të dijeve dhe shkathtësive të reja në kornizat shoqërore; gjithashtu studenti do të fitojë aftësi për marrje të përgjegjësisë për zhvillim dhe formim të mëtutjeshëm profesional. 

Semestri 1

 • [SPSM-0101] [6 SETK] Zhvillimi organizativ dhe rritja
  Qëllimet e lëndës: T’i përgatisë studentët me teoritë themelore të rritjes dhe zhvillimit si dhe me mënyrën e "ballafaqimit" me ta për zbatimin më efektiv në sistem. Theksi gjithashtu do të vendoset në organizimin dhe funksionimin e institucioneve të sistemit ekonomik të cilat janë përgjegjëse për rritjen dhe politikat zhvillimore. Mënyra e funksionimit efikas dhe efektiv e këtyre institucioneve në hartimin e politikave të rritjes dhe zhvillimit si dhe në zbatimin e tyre e monitorimin e efekteve të tyre për përmirësimin e vazhdueshëm të sistemit.
 • [SPSM-0102] [6 SETK] Menaxhimi i logjistikës
  Me miratimin e njohurive që kjo lëndë ofron, studentët: - do ta kuptojnë përcaktimin konceptuale, domethënien dhe përmbajtjen e logjistikës dhe menaxhimin e zinxhirit të furnizimit; - do t’i zbatojnë njohuritë e fituara; - do t’i indentifikojnë elementet kryesore të menaxhimit të zinxhirit të furnizimit dhe lidhshmërinë e tyre me zinxhirët e krijimit të vlerës së shtuar në prodhimtari dhe në rrjetat e vlerave; - do të përdorin potencialet e sistemeve informative për përkrahje në menaxhimin e zinxhirit të furnizimit dhe zinxhirit të krijimit të vlerës shtesë në prodhimtari; - do të kuptojnë metodat e parashikimit dhe do t’i aplikojnë ato gjatë parashikimit të kërkesës; - do t’i njohin dhe do t’i aplikojnë metodat e menaxhimit të inventarit dhe prokurimit.
 • [SPSM-0103] [6 SETK] Marketing - Menaxhmenti
  Lënda në fjalë do t’i përgatisë studentët t’i përdorin dhe t’i menaxhojnë 4 P-të në një organizatë ose kompani, ashtu që të jenë në gjendje t’i dizajnojnë elementet optimale të marketingut etj. si produktin, çmimet, promocionin dhe metodat e shpërndarjes me të cilat ballafaqohen kompanitë. Si zgjidhje e rëndësishme marketingu përfshin një analizë të kujdesshme të situatës, përdorimin inteligjent të hulumtimit si dhe parimet e marketingut. Qëllimi i lëndës është të arrihet të kuptohet kompleksiteti i vendimeve në marketing menaxhment, si në kuadër të analizës së tregjeve, klientëve, konkurrencës ashtu edhe në integrimin e koncepteve me planin fillestar të marketingut.
 • [4 SETK] Lëndë zgjedhore Изборен предмет Elective course
  • [ESPL-01] Tregtia ndëkombëtare
  • [ESPL-02] Blerja dhe menaxhimi i inventarit
  • [ESPL-03] Planifikimi dhe menaxhimi i depove dhe qendrave të shpërndarjes
  • [ESPSM-06] Punë praktike
  • [ESPSM-07] Ndërmarrësia dhe menaxhimi i inovacionit
  • [ESPSM-08] Menaxhmenti i burimeve njerëzore
 • [4 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [ESPL-01] Tregtia ndëkombëtare
  • [ESPL-02] Blerja dhe menaxhimi i inventarit
  • [ESPL-03] Planifikimi dhe menaxhimi i depove dhe qendrave të shpërndarjes
  • [ESPSM-06] Punë praktike
  • [ESPSM-07] Ndërmarrësia dhe menaxhimi i inovacionit
  • [ESPSM-08] Menaxhmenti i burimeve njerëzore
 • [4 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [ESPL-01] Tregtia ndëkombëtare
  • [ESPL-02] Blerja dhe menaxhimi i inventarit
  • [ESPL-03] Planifikimi dhe menaxhimi i depove dhe qendrave të shpërndarjes
  • [ESPSM-06] Punë praktike
  • [ESPSM-07] Ndërmarrësia dhe menaxhimi i inovacionit
  • [ESPSM-08] Menaxhmenti i burimeve njerëzore

Semestri 2

 • [SPSM-0201] [6 SETK] Kontabiliteti financiar
  Lënda do t’u mundësojë studentëve zhvillim të shkathtësive të veçanta për aplikim adekuat në njohurive teorike të kontabilitetit financiar përmes softuerit aplikativ në pajtueshmëri me ligjin për kontabilitet dhe standardet e kontabilitetit të cilat janë në fuqi në legjislacionin e Maqedonisë. Lënda gjithashtu do mundësojë trajnim të studentëve për një aplikim të theksuar të softuerit për kontabilitet si një pajisje ndihmëse për udhëheqjen e evidencës financiare të kontabilitetit tek subjektet mikro, të vogla dhe të mesme biznesore në Republikën e Maqedonisë. Përgatitja e të gjitha dokumenteve financiare dhe materiale të nevojshme në aktivitetin e përditshëm biznesor të subjekteve, përpilimi i shpejtë i raporteve financiare si dhe finalizimi i llogarive vjetore të SHT për nevojat e brendshme dhe atyre të klientëve, të Regjistrit qendror dhe DAP-it në RM. Studentët me këtë lëndë fitojnë mundësi që të jenë më afër vetëpunësimit përmes krijimit të zyrës së tyre të kontabilitetit ose të udhëheqim kontabilitetin financiar të bizneseve të tyre familjare. Realizimi i këtyre qëllimeve i rrit atributet e studentëve dhe i bën ato më konkurrues në tregun e punës.
 • [SPSM-0202] [6 SETK] Menaxhimi i zinxhirit të furnizimeve
  Qëllimet e lëndës: Studentët do të fitojnë njohuri për tërë procesin e menaxhimit të zinxhirit të furnizimit, duke filluar nga lënda e parë e deri te produkti final; analizë të situatave konkrete logjistike, diagnostifikimi I problemeve në zinxhirin e furnizimit dhe ofrimi i zgjidhjeve alternative për zgjidhjet për trajtim të këtyre problemeve; aplikimi i modelit SCOR; indentifikimi i elementeve kryesore të menaxhimit të zinxhirit të furnizimit dhe lidhjes së tyre me zinxhirin e krijimit të vlerës së shtuar në prodhimtari dhe rrjetet e vlerës; aplikimi i teknologjive informative për integrim dhe menaxhim me logjistikën; ndërveprim mes internetit dhe menaxhimit të zinxhirit të furnizimit.
 • [SPSM-0204] [6 SETK] Menaxhimi i cilësisë dhe performanca
  Qëllimet e lëndës: - Të dihen bazat e menaxhimit të cilësisë; - Përcaktimi i metodave statistikore të menaxhimit të cilësisë; - Aftësimi për përdorim të metodave për menaxhim të cilësisë, si dhe analizimi dhe zgjidhja e problemeve në organizatë; - Identifikimi i teknikave për menaxhim të cilësisë; - Metoda për matjen e performancës; - Shpërblime për performanca më të mira.
 • [4 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [ESPL-01] Tregtia ndëkombëtare
  • [ESPL-02] Blerja dhe menaxhimi i inventarit
  • [ESPL-03] Planifikimi dhe menaxhimi i depove dhe qendrave të shpërndarjes
  • [ESPSM-06] Punë praktike
  • [ESPSM-07] Ndërmarrësia dhe menaxhimi i inovacionit
  • [ESPSM-08] Menaxhmenti i burimeve njerëzore
 • [4 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [ESPL-01] Tregtia ndëkombëtare
  • [ESPL-02] Blerja dhe menaxhimi i inventarit
  • [ESPL-03] Planifikimi dhe menaxhimi i depove dhe qendrave të shpërndarjes
  • [ESPSM-06] Punë praktike
  • [ESPSM-07] Ndërmarrësia dhe menaxhimi i inovacionit
  • [ESPSM-08] Menaxhmenti i burimeve njerëzore
 • [4 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [ESPL-01] Tregtia ndëkombëtare
  • [ESPL-02] Blerja dhe menaxhimi i inventarit
  • [ESPL-03] Planifikimi dhe menaxhimi i depove dhe qendrave të shpërndarjes
  • [ESPSM-06] Punë praktike
  • [ESPSM-07] Ndërmarrësia dhe menaxhimi i inovacionit
  • [ESPSM-08] Menaxhmenti i burimeve njerëzore
Google+