Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Programi:

Studime të sigurisë (2017/2018)

Cikli i studimeve: Cikli i dytë (Pasdiplomike)
Fakulteti: Drejtësia
Viti akademik: 2023 / 2024
Titulli: Magjistër i shkencave juridike - Drejtimi: Studime të sigurisë
SETK: 120 (2 vite) Akreditimi
Vendimi: Vendimi për fillim me punë

Programi studimor studime të sigurisë synon të ofrojë një gamë të moduleve që do ta përfshijnë bazën e të dijeve ndërkombëtare juridike për afrimin drejt  profesionet juridike dhe  profesionet që lidhen me lëmin e të drejtës ndërkombëtare dhe të sigurojë njohuri të fuqishme, të veçanta dhe sistematike për institucionet dhe koncepcionet e së drejtës ndërkombëtare, si dhe mbi gjendjen dhe perspektivën e tyre në rajon dhe botë.

Diploma e Fakultetit juridik njihet nga Oda e avokatëve dhe e noterëve në RM. Titujt  profesionalë të avokatëve dhe të noterëve kërkojnë regjistrim formal në këto oda. Diploma e Fakultetit juridik u mundëson studentëve një qasje në organet shtetërore, sidomos në organet gjyqësore si: gjyqësia dhe prokuroritë publike. Fakulteti juridik ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me Akademinë për trajnimin e gjykatësve dhe të prokurorëve publikë në RM. Studentëve që do të kenë ambicie të merren me punë hulumtuese shkencore, Fakulteti juridik i UEJL-së, u mundëson vazhdimin e studimeve të ciklit të tretë (studime të doktoratës). Studentët në këtë program, gjithashtu profesionalisht aftësohen edhe për të gjitha profesionet në fushën e sigurisë nacionale dhe ndërkombëtare, me theks të veçantë të ushtrimit të profesioneve në kuadër të organeve të sistemit të sigurisë në vend.

Njohuritë dhe të kuptuarit

- Ka njohuri të avancuara teorike dhe praktike mbi sistemin e sigurisë nacionale  dhe i riprodhon njohuritë mbi qëllimet dhe standardet e sigurisë;
- Ka njohuri dhe kuptime specifike mbi masat dhe veprimet preventive dhe represive të sigurisë në kuadër të menaxhimit me situata të krizës dhe mbi prioritetet në fushën e sigurisë;  
- Ka njohuri të detajuara mbi kuptimin dhe pranimin e parimeve themelore të etikës profesionale në fushën e sigurisë;
- Ka kuptim specifik mbi teknologjitë dhe metodologjitë e hulumtimit në fushën e sigurisë;

Aplikimi i njohurive dhe të kuptuarit

- I identifikon dhe i zbaton politikat, procedurat dhe rregullat në fushën e sigurisë;
- I identifikon dhe i analizon çështjet më komplekse në fushën e sigurisë, duke marrë pjesë aktivisht në të gjitha fazat e implementimit të politikave, të procedurave dhe të vendimeve në fushën e sigurisë dhe në krijimin e standardeve të sigurisë në organizata dhe institucione të fushës së sigurisë;
- I interpreton dhe i diskuton çështjet bashkëkohore komplekse që ndërlidhen me rreziqet, sfidat dhe kërcënimet në fushën e sigurisë;
- Formulon plane, raporte dhe dokumente strategjike në lëmin e menaxhimit me situata të krizës dhe të shfrytëzimit të teknikave e të mekanizmave kontrolluese të standardeve të sigurisë;
- I zbaton njohuritë e përfituara nëpërmjet hulumtimit të procesit të zgjidhjes së çështjeve komplekse dhe praktike të sigurisë;

Aftësitë për të vlerësuar

- Merr vendime për zgjidhjen e rasteve më komplekse praktike nëpërmjet hulumtimit të krijimit të politikave, procedurave dhe vendimeve nga fusha e sigurisë;
- I vlerëson dhe i dallon standardet e sigurisë të organizatave dhe të institucioneve nga fusha e sigurisë;
- Ka mendim më të zhvilluar kritik përmеs metodës së analizës dhe të krahasimit.

Aftësitë e komunikimit

- Përdor terminologji adekuate për çështje komplekse dhe specifike në sferën e sigurisë.
- Angazhohet aktivisht në argumentimin dhe në debatin shkencor.
- I përdor gjuhët zyrtare të universitetit dhe ka shkathtësi të avancuara të teknologjive të informimit në punën shkencore.

Aftësitë e të mësuarit

- Zhvillon rregullore të punës kërkimore që përdoret në profesionin e tij.
- Zhvillon një praktikë të mësimit të vazhdueshëm duke u angazhuar në trajnimin e personave që punojnë në shërbimet diplomatike-konsullore të shtetit.

Semestri 1

 • [MCCR1220] [6 SETK] E drejta penale materiale
  Bazë për mësimdhënie në këtë lëndë janë programet e lëndëve e drejta penale - pjesa e përgjithshme dhe e drejta penale - pjesa e posaçme. Me rastin e zhvillimit të mësimit në këtë lëndë, në vend të metodës tradicionale eks katedra, aktivisht do të zbatohet metoda e studimit të rastit si dhe metoda klinike
 • [MCCR1040] [6 SETK] Kriminologjia
  Përvetësimi i njohurive të avancuara mbi lëndën e studimit të kriminologjisë dhe të institucioneve kryesore kriminologjike, çështjet dhe tendencat bashkëkohore si dhe të bëhen studime mbi ndikimin e faktorëve të ndryshëm në kryerjen e veprave penale, ekzaminimet kriminologjike lidhur me kryesin dhe viktimën e veprës penale si dhe identifikimi dhe analizimi çështjeve bashkëkohore kriminologjike.
 • [MCSS1070] [6 SETK] Kriminaliteti transnacional dhe terrorizmi ndërkombëtar
  Lënda në veçanti i studion nocionet themelore për krimin transancional dhe terrorizmin ndërkombëtar dhe format përmes të cilave ato manifestohen, marrëdhëniet e tyre të ndërsjella, si dhe mënyrat që kanë të bëjnë përballimin e tyre në skenën politike ndërkombëtare, por edhe në aspektin e së drejtës ndërkombëtare dhe vendore penale. Studentët do të përfshihen në mënyrë aktive në përcaktimin e instrumenteve të veçanta të fuqisë politike që përdoren ndërkombëtarisht për përballimin e krimit dhe të terrorizmit ndërkombëtar.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [MCSS1012] Policia dhe të drejtat e njeriut
  • [MCSS2031] Teknikat dhe taktikat kriminalistike
  • [MCSS2032] Psikologjia kriminalistike
  • [EMSS3030] Kriminaliteti kompjuterik
  • [MCSS3040] Etika në kriminalistikë
  • [EMSS3031] Mjekësia kriminalistike
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore e lirë
  • [MFE01] Retorika
  • [MFE02] Multilingualizmi dhe multikulturalizmi
  • [MFE03] Kapituj të zgjedhur të avancuar nga aplikacionet e TI për përpilimin e një punimi shkencor
  • [MFE04] Kapituj të zgjedhur të avancuar nga aplikacionet për përpunimin statistikor të të dhënave
  • [MFE05] Komunikimi profesional
  • [MFE09] Tregu i punës
  • [MFE08] Metodologjia e mësimdhënies
  • [MFE10] Filozofia e shkencave shoqërore
  • [MFE11] Menaxhimi i projekteve
  • [MFE12] Metodat e optimizimit
  • [MFE13] Çështjet etike dhe e drejta në teknologjitë e informacionit (TI)
  • [MFE14] Mbrojta e të drejtave të njeriut

Semestri 2

 • [MCSS1011] [6 SETK] Kriminalistika e përgjithshme
  Specializimi në këtë fushë është i nevojshëm sidomos për kuadrin që do të punojë në organet e drejtësisë-gjykata, prokurori publike dhe polici gjyqësore. Kriminalistika në thelbin e saj e ka legjislacionin penal material dhe procedural dhe aktet nënligjore që dalin prej tyre. Çdo figurë ligjore e veprës penale përfshin përcaktimin e tërësisë së fakteve dhe të rrethanave që janë relevante për zgjidhjen e gjithanshme dhe të drejtë të rastit penal.
 • [MCCR1310] [6 SETK] E drejta procedurale penale
  Qëllimi i kësaj lënde është që studentët të fitojnë njohuri solide teorike dhe praktike të dispozitave procedurale penale dhe institutet me të cilat është e rregulluar ligjërisht veprimtaria e autoriteteve procedurale dhe e pjesëmarrësve tjerë në procedurë penale dhe të aftësohen për zbatimin praktik të tyre.
 • [MCCR3020] [6 SETK] Krimi i organizuar
  Krimi i organizuar, si një disiplinë e re shqyrton format, shkaqet dhe masat për parandalimin dhe eliminimin e krimit të të gjitha llojeve dhe sferave. Rëndësi e veçantë u jepet teorive të krimit të organizuar, organizatave kriminale dhe formave të manifestimit.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [MCSS1012] Policia dhe të drejtat e njeriut
  • [MCSS2031] Teknikat dhe taktikat kriminalistike
  • [MCSS2032] Psikologjia kriminalistike
  • [EMSS3030] Kriminaliteti kompjuterik
  • [MCSS3040] Etika në kriminalistikë
  • [EMSS3031] Mjekësia kriminalistike
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore e lirë
  • [MFE01] Retorika
  • [MFE02] Multilingualizmi dhe multikulturalizmi
  • [MFE03] Kapituj të zgjedhur të avancuar nga aplikacionet e TI për përpilimin e një punimi shkencor
  • [MFE04] Kapituj të zgjedhur të avancuar nga aplikacionet për përpunimin statistikor të të dhënave
  • [MFE05] Komunikimi profesional
  • [MFE09] Tregu i punës
  • [MFE08] Metodologjia e mësimdhënies
  • [MFE10] Filozofia e shkencave shoqërore
  • [MFE11] Menaxhimi i projekteve
  • [MFE12] Metodat e optimizimit
  • [MFE13] Çështjet etike dhe e drejta në teknologjitë e informacionit (TI)
  • [MFE14] Mbrojta e të drejtave të njeriut

Semestri 3

 • [MCCR1120] [6 SETK] Metodologjia e hulumtimit
  Studentët do të jenë në gjendje: - T’i aplikojnë metodat kryesore juridike dhe metodat tjera hulumtuese. - Të mbledhin në mënyrë kritike dhe krijuese material kërkimore, që është relevant dhe që citohet nga autorët në mënyrë selektive në përgjigjet e tyre. - Ta kuptojnë vëllimin e procesit të hulumtimit dhe qasjen në metoda të ndryshme të kërkimit shkencor dhe të jenë në gjendje ato t’i kritikojnë. - Ta studiojnë përmes qasjes së avancuar raportin midis teorisë juridike dhe praktikës kërkimore. - T’i aplikojnë shkathtësitë dhe njohuritë e mësuara në tezat e tyre.
 • [MCCR3010] [6 SETK] Viktimologjia
  Problematika e viktimës, procesi i viktimizimit, rritja e numrit të njerëzve që janë të rrezikuar nga viktimizimi, kompensimi demit dhe preventiva e viktimitetit janë temat kyçe të kësaj lënde, për shkak se viktimizimi dhe mbrojtja e viktimave paraqesin një preokupim të madh të shoqërisë moderne.
 • [MCSS2030] [6 SETK] E drejta policore
  E drejta policore studion të drejtën administrative që ka të bëjë me punët e brendshme. Ajo përkufizohet si një tërësi rregullash juridike që përcaktojnë organizimin, funksionet dhe organet e punëve të brendshme, marrëdhëniet e ndërsjella dhe marrëdhëniet me autoritetet e tjera, me organizatat, qytetarët dhe procedurat e veçanta dhe me metodat e punës në fushën e punëve të brendshme, kur kryhen punë administrative që nuk i përkasin ndonjë dege tjetër të administratës. E drejta policore studion: shtetësinë, mbikëqyrjen dhe mbrojtjen e kufirit shtetëror, punët e sigurisë së përgjithshme për sigurinë e personave dhe të pronës, punët policore, tubimet publike, dokumentet e udhëtimit, të huajt, funksionet e policisë, parimet e kryerjes së kompetencave të policisë, organizimin dhe funksionimin e policisë në RM, organizimin dhe kompetencat MPB-së, azilin dhe mbrojtjen private. Në këtë lëndë përmes qasjes sistematike dhe interdisiplinare studiohen aspektet e avancuara teorike dhe praktike të zbatimit të së drejtës policore, taktikat dhe metodat moderne në zbatimin e kompetencave të policisë që të arrihet funksionimi efikas dhe efektiv i policisë në shoqërinë moderne dhe kontrolli i policisë.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [MCSS1012] Policia dhe të drejtat e njeriut
  • [MCSS2031] Teknikat dhe taktikat kriminalistike
  • [MCSS2032] Psikologjia kriminalistike
  • [EMSS3030] Kriminaliteti kompjuterik
  • [MCSS3040] Etika në kriminalistikë
  • [EMSS3031] Mjekësia kriminalistike
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [MCSS1012] Policia dhe të drejtat e njeriut
  • [MCSS2031] Teknikat dhe taktikat kriminalistike
  • [MCSS2032] Psikologjia kriminalistike
  • [EMSS3030] Kriminaliteti kompjuterik
  • [MCSS3040] Etika në kriminalistikë
  • [EMSS3031] Mjekësia kriminalistike

Semestri 4

 • [MCSS4010] [30 SETK] Punimi i magjistraturës
  Kjo lëndë u mundëson studentëve t’i bartin shkathtësitë dhe dituritë e tyre për hulumtimin dhe hartimin e detyrës më të komplikuar – shkrimit të punimit të magjistraturës. Lënda është paraparë që tërësisht të jetë praktike dhe studentët t’i fitojnë dituritë dhe aftësitë, shkathtësitë dhe besimin e nevojshëm që t’i qasen hulumtimit dhe shkrimit të tezës. Lënda ka vetëm një rezultat kthyes – t’u mundësojë studentëve ta shkruajnë tezën e magjistraturës me vështirësi minimale dhe me efektivitet maksimal. Gjithçka që është paraparë të bëhet ka për qëllim përmirësimin e teknikave të hulumtimit dhe të stilit të shkrimit të tezës së magjistraturës duke pasur kujdes me këtë rast për ndalimin e shërbimit me mjetet e palejueshme siç janë: plagjiatura dhe shkelja e të drejtave të autorit, që ndalohen me Statutin e UEJL-së.
Google+