Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Programi:

Zbatimi i teknologjive të informacionit dhe të komunikimit (TIK) në procesin mësimor (2013/2014)

Cikli i studimeve: Cikli i dytë (Pasdiplomike)
Fakulteti: Shkencat dhe Teknologjitë Bashkëkohore
Viti akademik: 2023 / 2024
Titulli: Magjistër i shkencave kompjuterike - Drejtimi: Zbatimi i TIK në procesin mësimor
SETK: 120 (2 vite) Akreditimi
Vendimi:

Studimet e ciklit të dytë në zbatimin e teknologjive të informacionit dhe të komunikimit (TIK) në procesin mësimor - 120 ECTS është një program koheziv studimi i dizajnuar për të rritur njohuritë, aftësitë dhe zhvillimin profesional të mësimdhënësve dhe të të tjerëve me një qasje bashkëkohore për adoptimin e njohurive të reja. Këto studime master përqendrohen në shfrytëzimin sa më efektiv të teknologjisë në fushën e arsimit dhe mësimdhënies. Gjatë këtyre studimeve fitohen njohuri të reja rreth asaj se si të hartohet një program që bazohet në teknologjinë, përdorimin e teknologjive të informacionit për përgatitjen dhe mirëmbajtjen e orëve, si dhe përdorimin dhe zhvillimin e platformave për të mësuar. Po ashtu në këtë cikël bëhet krijimi i përmbajtjeve arsimore digjitale, e-mësim, aplikacione arsimore dhe projekte multimediale në klasë. E tërë kjo ofron zhvillimin profesional për mësuesit dhe të interesuarit të tjerë për studime në arsim. Studimet janë të bazuara në hulumtimet e fundit dhe në praktikat në e-mësim dhe përmirësimin e të mësuarit përmes TIK. Ky program zhvillon aftësitë praktike dhe të kuptuarit analitik të TIK si dhe të nxënit elektronik dhe rolit të tij në praktikën profesionale.

Studenti i cili do ta përfundoj  këtë program studimor do të aftësohet për:
- zbatimin e TIK në procesin e mësimdhënies dhe vlerësimit – kontrollimit;
- dizajnimin e lëndëve moderne;
- dizajnimin e lëndëve për studentë me nevoja të veçanta;
- ndjekjen dhe të kuptuarit e trendeve zhvillimore të TIK dhe zbatimin e saj në mësimdhënien moderne.

Njohuritë dhe të kuptuarit

- Aftësi për zhvillimin dhe aplikimin e TI ideve origjinale dhe kreative me qëllim sigurimin e kualitetit t në mësimdhënie.
- Aftësi për aplikimin e TI shkathtësive dhe njohurive dhe demonstrimin e kompetencave speciale nga shkencat kompjuterike dhe informatika me qëllim organizimin e mësimdhënies interaktive në arsim.
- Posedimi i njohurive dhe të kuptuarit nga fusha e shkencave kompjuterike, inxhinieri (programim, ueb teknologjitë, bazat e të dhënave, hyrje në rrjeta, sistemet kompjuterike dhe të informacionitt dhe multimedia);
- Posedon njohuri nga një ose më shumë fusha që mund ta karakterizojnë studentin si ekspert në aplikimin e njohurive në fushën e dhënë. 

Aplikimi i njohurive dhe të kuptuarit

- Aftësia që në mënyrë kritike, të pavarur dhe kreative të zgjidhin probleme të pa njohura deri atëherë ose në rrethina me të cilat nuk kanë përvoja paraprake në arsim. - ---Planifikimi, udhëheqja dhe evaluimi i hulumtimeve të pavarura në domenin e arsimit por edhe krijimin dhe implementimin e materialeve përkatëse interaktive, mjeteve multimediale për mësim dhe on-line testimet përmes lojërave;
- Kreativiteti dhe origjinaliteti në interpretimin e dijes nga informatika për të zgjidhur problemet që lidhen me objektivat dhe materiale në fushën ku ata japin mësim;

Aftësitë për të vlerësuar

- Aftësi për integrim kreativ dhe sintezë e njohurive nga më shumë fusha në arsim, si dhe administrimi i procesit arsimor dhe evaluimi i nxënësve me aplikimin e mjeteve të TI të krijuara për një problematikë të caktuar. Krijimi i proceseve edukative me përdorimin e veglave dhe teknikave kompjuterike;
- Aftësi për t'u përballur me situata komplekse që lidhen me proceset specifike arsimore që rezultojnë në kohë reale në arsim;
- Aftësi për të identifikuar instancat e duhura të specializuara në arsim dhe sjelljen e vendimeve të bazuara në mungesë të informatave të kompletuara ose të dhënave të bazuara në parimet personale, sociale dhe etike dhe përgjegjësitë e lidhura me aplikimin e njohurive dhe të kuptuarit;

Aftësitë e komunikimit

- Aftësi për këmbimin e përfundimeve dhe sugjerimeve me argumentim dhe mbështetje e arsyeshme e tyre, si me njerëz ekspertë ashtu edhe me joekspertë, qartë dhe pa mëdyshje;
- Marrja e përgjegjësive të konsiderueshme për rezultatet e përbashkëta;
- Drejtimi dhe inicimi i aktiviteteve.

Aftësitë e të mësuarit

- Aftësia për identifikimin e nevojave personale dhe të drejtimeve për kualifikim individual dhe autonom dhe performancën e saj të pavarur dhe autonome në fushat e zakonshme informatike;
- Aftësi për marrjen e përgjegjësive për studim të vazhdueshëm individual në fushat e specializuara të biznesit dhe informatikës në kuadër të rrjetit ekonomik;
- Aftësi për marrjen e përgjegjësive për zhvillimin dhe përmirësimin e mëtutjeshëm profesional.

Semestri 1

 • [MAICTT-101] [6 SETK] Hyrje në teknologjitë arsimore
  Qëllimet e programit të lëndës: - Demonstrimi i njohurive, shkathtësive dhe koncepteve të lidhura me teknologjinë dhe kompjuterin; - Shfrytëzimi i teknologjive aktuale dhe i teknologjive të reja për përmirësimin dhe integrimin e mësimdhënies, instruksioneve, ligjërimit dhe mësimit; - Identifikon, vlerëson / shikon përshtatshmërinë e softuerit kompjuterik për përdorime në mësimdhënie si dhe përshtatshmërinë dhe adoptimin për nxënës me nevoja të veçanta; - Identifikon dhe shfrytëzon faqe dhe burime të përshtatshme nga Interneti për të përmirësuar mësimdhënien dhe të mësuarit; - Demonstrimi i përdorimit të kompjuterit për të krijuar materiale mësimore dhe përdorimi i softuerëve për fëmijë për përkrahje dhe përmirësim të mësimnxënies për të gjitha moshat e nxënësve; - Sjelljen e zgjedhjeve adekuate teknologjike për mësimdhënie, mësimnxënie, vlerësim dhe evaluim;
 • [MAICTT-102] [6 SETK] Sistemet kompjuterike
  Pas kryerjes së lëndës, studentët duhet: - T’i kuptojnë sistemet themelore kompjuterike dhe organizimin e tyre; - Të dinë të interpretojnë sisteme të ndryshëm numerikë; - Ta kuptojnë algjebrën e Bulit dhe përdorimin e saj; - T’i kuptojnë bazat e arkitekturës së kompjuterit; - Të bëjnë dallime mes sistemeve të ndryshëm operativë dhe përdorimit të tyre; - T’i kuptojnë bazat e rrjetave kompjuterike;
 • [EMAICTT-303] [6 SETK] Mësimdhënia dhe mësimnxënia përmes TIK
  Kjo lëndë synon të paraqesë ngjarjet më aktuale në tema të ndryshme nga fusha e TIK. Nëpërmjet një sërë seminaresh dhe ligjëratash të paraqitura nga ekspertë të industrisë dhe akademisë të po kësaj fushe, studentët do të vetëdijësohen për çështjet bashkëkohore, për problemet e ndryshme, zgjidhjet dhe pasojat në fushën e TIK. Pas përfundimit të lëndës studentët duhet të jenë në gjendje: - Ta vlerësojnë literaturën relevante hulumtuese dhe të bëjnë kërkime në fushën e TIK; - Të dëshmojnë njohuri gjithëpërfshirëse teorike dhe konceptuale nga lëmia e aplikimit të TIK në arsim; - Të zgjidhin probleme konkrete nga fusha e TIK; - Të zgjidhin probleme specifike përmes TIK; - T’i vlerësojnë në mënyrë kritike potencialet e mjeteve të shumta softuerike nga fusha e mësimit on line përmes TIK.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [EMAICTT-101] Puna me nxënës të talentuar
  • [EMAICTT-102] Aplikimi i teknologjive mobile dhe rrjeteve sociale në procesin e mësimnxënies
  • [EMAICTT-201] Përpunimi i të dhënave në arsim
  • [EMAICTT-301] Matematikë
  • [EMAICTT-302] Statistika e aplikuar
  • [EMAICTT-202] Dizajnimi dhe evaluimi i rrethinave për mësim i bazuar në ueb
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore e lirë
  • [MFE01] Retorika
  • [MFE02] Multilingualizmi dhe multikulturalizmi
  • [MFE03] Kapituj të zgjedhur të avancuar nga aplikacionet e TI për përpilimin e një punimi shkencor
  • [MFE04] Kapituj të zgjedhur të avancuar nga aplikacionet për përpunimin statistikor të të dhënave
  • [MFE05] Komunikimi profesional
  • [MFE09] Tregu i punës
  • [MFE08] Metodologjia e mësimdhënies
  • [MFE10] Filozofia e shkencave shoqërore
  • [MFE11] Menaxhimi i projekteve
  • [MFE12] Metodat e optimizimit
  • [MFE13] Çështjet etike dhe e drejta në teknologjitë e informacionit (TI)
  • [MFE14] Mbrojta e të drejtave të njeriut

Semestri 2

 • [MAICTT-201] [6 SETK] Softueri i dedikuar për arsim
  Qëllimi i programit të lëndës: - Përkufizimi i softuerit arsimor, domethënia e përdorimit të softuereve të ndryshme në procesin arsimor, mënyra e përdorimit, vlerësimi i përfitimeve nga përdorimi i softuerit arsimor; - Prezentimi i softuerëve të ndryshëm arsimorë, softuerët e lirë dhe komercialë; - Përdorimi i softuerit arsimor për mësimin e disa lëndëve (si p.sh. lëndët nga shkencat e natyrës, gjuhës, etj.); - Parimet e dizajnimit dhe inxhinieringu i softuerit arsimor.
 • [MAICTT-202] [6 SETK] Teknologjitë ndihmëse për nxënësit me nevoja të veçanta
  Qëllimi i lëndës është të ndihmojë studentët të mësojnë teknologjitë për të lehtësuar edukimin dhe arsimimin e fëmijëve me nevoja të veçanta. Ky kurs përfshin njohuri në lidhje me përdorimin e teknologjisë për shumë lloje të handikepesh, si të verbërisë, shurdhërisë, për nxënësit me pengesa motorike, etj. Kursi mbulon një pasqyrë të gjerë të përdorimit të teknologjive bashkëkohore dhe burimeve on line të cilat mund të përdoren për të ndihmuar studentët në detyrat e tyre të përditshme të parapara me planin mësimor.
 • [MAICTT-203] [6 SETK] Multimedia në arsim
  Qëllimet e lëndës janë që studentëve mundësojë: - fitimin e njohurive dhe aftësive themelore në fushën e multimediave; - fitimin e njohurive teorike dhe praktike në fushën e multimedias dhe zbatimin e tyre në orët mësimore; - zgjerimin dhe thellimin e njohurive të përgjithshme të koncepteve multimediale (tekst, fotografi, audio dhe video) dhe përdorimin e të njëjtave në dizajnimin e procesit mësimdhënës; - atësimin për punë në projekte individuale apo në grup, që nga natyra mund të jenë – shkencore hulumtuese, projekte zhvillimore ose punë praktike.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [EMAICTT-101] Puna me nxënës të talentuar
  • [EMAICTT-102] Aplikimi i teknologjive mobile dhe rrjeteve sociale në procesin e mësimnxënies
  • [EMAICTT-201] Përpunimi i të dhënave në arsim
  • [EMAICTT-301] Matematikë
  • [EMAICTT-302] Statistika e aplikuar
  • [EMAICTT-202] Dizajnimi dhe evaluimi i rrethinave për mësim i bazuar në ueb
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore e lirë
  • [MFE01] Retorika
  • [MFE02] Multilingualizmi dhe multikulturalizmi
  • [MFE03] Kapituj të zgjedhur të avancuar nga aplikacionet e TI për përpilimin e një punimi shkencor
  • [MFE04] Kapituj të zgjedhur të avancuar nga aplikacionet për përpunimin statistikor të të dhënave
  • [MFE05] Komunikimi profesional
  • [MFE09] Tregu i punës
  • [MFE08] Metodologjia e mësimdhënies
  • [MFE10] Filozofia e shkencave shoqërore
  • [MFE11] Menaxhimi i projekteve
  • [MFE12] Metodat e optimizimit
  • [MFE13] Çështjet etike dhe e drejta në teknologjitë e informacionit (TI)
  • [MFE14] Mbrojta e të drejtave të njeriut

Semestri 3

 • [MAICTT-103] [6 SETK] Metodologjia e hulumtimit
  Kjo lëndë ofron një hyrje gjithëpërfshirëse në metodologjitë kërkimore, teoritë dhe protokollet themelore kërkimore, si dhe në shkrimin e propozimeve kërkimore. Studentët në këtë kurs do të mësojnë për natyrën ciklike të kërkimit të aplikuar dhe procesin iterativ të shkrimit kërkimor. Kursi i mëson studentët si ta identifikojnë temën e studimit, e si të formulojnë pyetje, të organizojnë grumbullim të literaturës dhe të zgjedhin projektet dhe metodologjitë e duhura kërkimore. Deri në fund të kursit, studentët do të përfundojë një propozim që përfshin një hyrje, përkufizim të problemit (kuptimin e studimit), përmbledhje të literaturës, seksion për metodologjinë, referencat dhe orarin e projektit.
 • [MAICTT-301] [6 SETK] Hyrje në bazat e të dhënave
  Qëllimet e programit të lëndës: - Prezantimi i modelit konceptual dhe modelit të bazuar në entitetet dhe lidhjet, modelimi konceptual, E – R diagrami; - Prezantimi i modelit relacional; - Hyrje në gjuhën SQL; - Normalizimi i skemës së bazës së të dhënave; - Hyrje në sistemet për menaxhim të bazave të të dhënave, veglave për përkufizimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e bazës së të dhënave, veglat për ndërtimin e formave dhe raporteve.
 • [MAICTT-302] [6 SETK] Etika profesionale e teknologjive të informacionit
  Kjo lëndë paraqet njohje me vlerat etike dhe morale në përgjithësi, si dhe mënyrën e përdorimit të teknologjive të informacionit në veçanti. Gjithashtu lënda është një hyrje në hartimin dhe zbatimin e kodekseve etike e profesionale të TI në institucione publike dhe private. Analizohen dhe diskutohen dilemat etike gjatë përdorimit profesional të teknologjive të informacionit. Nëpërmjet shembujve konkretë ajo mbulon dhe zbërthen të gjitha fushat e studimit që lidhen me etikën, gjatë përdorimit të teknologjive informacionit.
 • [MAICTT-303] [6 SETK] E-mësimi 2.0 – teori dhe praktikë
  Si pjesë e kësaj lënde, studentët: - do të fitojnë njohuri për dizajnimin e programeve mësimore të bazuara në teknologji për mësimdhënie dhe mësimnxënie; - do të zhvillojnë aftësi që lidhen me potencialin për dizajnim të ligjëratave përmes mjeteve specifike të bazuara në teknologji; - do të fitojnë njohuri për mjetet moderne mësimore të bazuara në teknologji, duke përfshirë PC, teknologjitë multimediale dhe të komunikimit, si dhe si ato mund të përdoret për të ndihmuar mësimin; - do të fitojnë njohuri se si dizajnime të ndryshëm të ligjëratave të bazuara në teknologji mund të ndihmojnë procesin e mësimit; - do të hartojnë plan për dizajnim dhe zhvillim të një moduli për e-mësim; - do t’i identifikojnë karakteristikat e modelit për e-mësim; - do të bëjnë analizë leksioni; - do të integrojnë strategji për mësimnxënie dhe mësimdhënie në planifikimin e dizajnimit dhe zhvillimit të modulit.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [EMAICTT-101] Puna me nxënës të talentuar
  • [EMAICTT-102] Aplikimi i teknologjive mobile dhe rrjeteve sociale në procesin e mësimnxënies
  • [EMAICTT-201] Përpunimi i të dhënave në arsim
  • [EMAICTT-301] Matematikë
  • [EMAICTT-302] Statistika e aplikuar
  • [EMAICTT-202] Dizajnimi dhe evaluimi i rrethinave për mësim i bazuar në ueb

Semestri 4

 • [MAICT4010] [30 SETK] Punimi i magjistraturës
  Ky modul u mundëson studentëve që të transferojnë aftësitë dhe njohuritë e tyre për kërkime dhe për të bërë detyrën më të ndërlikuar - punimin e magjistraturës. Moduli synon të jetë plotësisht praktik dhe studentët të fitojnë njohuritë e nevojshme, por edhe aftësitë dhe shkathtësitë që t'i qasen shkrimit të punimit. Moduli ka një rezultat kthyes - t'u mundësojë studentëve ta shkruajnë punimin e magjistraturës me vështirësi minimale dhe me një efikasitet maksimal. Lënda ka për qëllim përmirësimin e teknikave të hulumtimit dhe stilin e shkrimit të punimit, duke mbajtur llogari për ndalesën e shërbimit me mjete të palejuara, siç janë: plagjiatura dhe cenimi i të drejtave të autorit, që janë të ndaluara me Statutin e UEJL-së.
Google+