Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Studime me korrespondencë

Studimet me korrespondencë, sipas programit në distancë, nënkuptojnë studimin e pavarur sipas udhëzimeve dhe standardeve të universitetit. Regjimi i studimit është si vijon:

  • studentët në fillim të semestrit mbajnë ligjëratën hyrëse me profesorin e lëndës;
  • lëndët e shkathtësive (si p.sh. gjuha angleze dhe teknologjia e informacionit do të zhvillohen me mësim të drejtpërdrejtë, njëherë në dy javë, pas orarit të punës, varësisht nga niveli i njohurive të mëparshme);
  • duke shfrytëzuar sistemin elektronik të menaxhimit të lëndëve “Libri” (libri.seeu.edu.mk), studentët do të udhëzohen për mënyrën e studimit vetanak, me kriteret e vlerësimit, materialin e nevojshëm  dhe me mundësinë e pjesëmarrjes në forumin elektronik;
  • në përfundim të semestrit do të organizohet seminar intensiv me profesorët e lëndëve.

Studime me korrespondencë - Tetovë

Shkencat dhe Teknologjitë Bashkëkohore

Studime me korrespondencë - Shkup

Shkencat dhe Teknologjitë Bashkëkohore

Google+