COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Programi:

Gjuhë dhe Letërsi Shqipe (2012/2013)

Cikli i studimeve: Cikli i parë (Deridiplomike)
Fakulteti: Gjuhët, Kulturat dhe Komunikimi
Viti akademik: 2022 / 2023
Titulli: Profesor i gjuhës dhe letërsisë shqipe
SETK: 180 (3 vite) Akreditimi
Vendimi:

Programi trevjeçar i studimeve është përpiluar duke pasur parasysh që studentëve t’u ofrohet qasje në fushën e gjuhës dhe të letërsisë duke u mbështetur gjithmonë në  atë që është aktuale në këto fusha studimi. Njëkohësisht, studentët  kanë mundësinë e pajisjes me njohuri më të gjera duke pasur parasysh llojllojshmërinë e lëndëve që ofrohen. Lëndët të cilat janë përfshirë në këtë program paraqesin perspektiva të cilat bazohen në teori që është  e lidhur ngushtë me aplikimin praktik në botën e gjuhës, kulturës, artit, arsimit dhe komunikimit.

Qëllimet kryesore janë:

-      T’i përgatisë studentët për pozitën e liderëve në sipërmarrjet  dhe organizatat arsimore, kulturore, shkencore në vend dhe gjithkund në botë.

-      T’i përgatisë studentët për ndërtim të karrierës në fushën e profesionit të tyre, në sektorin shtetëror, privat dhe joqeveritar.

-      Të ofrojë një mori modulesh të cilët e përfshijnë bazën e dijenive dhe për afrimin kah profesionet  të cilat më pak ose më shumë janë të ndërlidhura  me sferën e arsimit dhe kulturës, mësimdhënies.

-      Të mundësojë përfitimin e aftësive hulumtuese dhe përvojë për gjuhën, letërsinë, në organizatat publike, private dhe në organizata tjera.

-      Ta zhvillojë konceptin e të menduarit kritik të studentëve.

-      Të mundësojë që studentët në mënyrë aktive  të kyçen në ligjërata dhe të kryejnë hulumtim të pavarur në të gjitha sferat e organizatave shoqërore, arsimore, kulturore dhe shkencore.

-      Të mundësojë zhvillim të aftësive personale, të komunikimit, të hulumtimit dhe të aftësive të tjera të rëndësishme të cilat janë të nevojshme për punësim.

Gjatë programit studimor trevjeçar, studentëve u janë dhënë  mundësi për punë praktike (internship), me çka do të aftësohen t’i aplikojnë njohuritë e tyre të përfituara në fushat përkatëse. Përbërja  e programit ka për qëllim të ketë kombinim të baraspeshuar të njohurive themelore dhe shkathtësive specifike profesionale.

Të diplomuarit e suksesshëm të programit të Gjuhës dhe letërsisë shqipe  vazhdojnë në përmbushjen e jetës së tyre profesionale në shumë fusha të ndryshme të punësimit. Përqendrimi ynë kryesor është mbi prodhimin e mësimdhënësve të gjuhës dhe letërsisë shqipe dhe të gjithë ata që përfundojnë dhe diplomohen për gjuhë dhe letërsi shqipe në UEJL, janë të pozicionuar shkëlqyeshëm për t'u bërë mësimdhënës të shqipes. Megjithatë,   programi  ynë diplomik nuk është përqendruar vetëm në aspektin gjuhësor. Ne gjithashtu prodhojmë dhe dijetarë dhe hulumtues të letërsisë dhe kulturës shqipe. Në fakt, elementet gjuhësore, sociale, kulturore, historike dhe artistike,  që përbëjnë fushën e albanologjisë, nënkuptojnë që të diplomuarit tanë janë të vendosur mirë për të shërbyer si mësimdhënës, përkthyes, gjuhëtarë të korporatave, shkrimtarë, studiues, etj.

Njohuritë dhe të kuptuarit

Fiton njohuri të përgjithshme nga fusha e gjuhës, letërsisë, metodologjisë dhe përkthimit. Nga fusha e gjuhësisë fiton njohuri themelore për dialektet, strukturën gjuhësore, normat letrare, vendin e gjuhës në shoqëri, kontaktet me gjuhët tjera dhe historinë e gjuhëve. Nga fusha e letërsisë fiton njohuri të përgjithshme për letërsinë gojore, teorinë e letërsisë, zhanret dhe drejtimet letrare, si dhe periudhat letrare që nga letërsia e vjetër deri te letërsia bashkëkohore. Njoftohet me metodat më bashkëkohore dhe me strategji për mësimdhënie dhe komunikim verbal. Pajiset me njohuri themelore për stilet e gjuhës, semantikën dhe llojet e përkthimit.

Aplikimi i njohurive dhe të kuptuarit

Mund të aplikohen në shumë institucione publike dhe shtetërore, në mësimdhënie, duke punuar si mësimdhënës dhe profesorë në shkolla fillore dhe të mesme.  Njohuritë nga fusha e gjuhës dhe letërsisë mund t’i përdorin për hulumtime në institutet e albanologjisë; për të shkruar tekste të zhanreve të ndryshme, në gazetari; për redaktim të gazetave dhe librave të ndryshëm në shtëpi dhe institucione botuese; për redaktim të teksteve  në mediat e shkruara dhe elektronike, si dhe çdo lloj teksti, të çfarëdo lloj stili; për përkthim simultan në institucione private dhe shtetërore, siç janë: komunat dygjuhësore, ministritë dhe institucionet tjera qeveritare, në gjyqe dhe në institucione tjera të ngjashme, në organizatat profesionale, në sektorin publik dhe privat, në organizatat ndërkombëtare dhe të tjera, për përkthime të teksteve, etj.

Aftësitë për të vlerësuar

Ka aftësi për të përpiluar dhe vlerësuar plane dhe programe mësimore nga fusha e gjuhës dhe letërsisë në shkollat fillore dhe të mesme. Ka aftësi t’i vlerësojë dhe t’i krahasojë përkthimet nga një gjuhë në tjetrën; mund ta vlerësojë lektorimin dhe redaktimin e teksteve të ndryshme letrare, gjuhësore dhe gazetareske, duke vlerësuar shkallën e lartë të lektorimit, duke i gjetur gabimet gjuhësore eventuale.  Mund  të vlerësojë edhe vepra nga aspekti i përmbajtjes së kompozicionit, duke i ndarë vlerat kulturore dhe artistike të veprës. Mund të jetë i zgjedhur në ndonjë juri profesionale nga fusha e gjuhësisë, folklorit dhe letërsisë shqiptare, për vlerësim të hulumtimeve gjuhësore, për poezi, tregim dhe dramë më të mirë, etj. Është i aftë për t’u kyçur në ekipe hulumtuese, të hartojë lista për zgjedhje të lekturave sipas moshës, etj.

Aftësitë e komunikimit

Posedon shkathtësi për mbajtje të orës mësimore nga gramatika dhe letërsia, në pajtim me programet mësimore për shkollat fillore dhe të mesme.  Mund të përkthejë tekste shkencore dhe letërsi artistike nga gjuhët në kontakt, në gjuhën amtare dhe anasjelltas. Mund të marrë pjesë në diskutime shkencore nëpër seminare, që të avancohet me risitë në gjuhë, letërsi, mësimdhënie dhe përkthim. Mund të shkruajë recensione për programet dhe tekstet mësimore, për ndonjë pjesë teatrale ose për vepra letrare, kryesisht poezi dhe romane. Ka aftësi profesionale për të zgjedhur lektura sipas moshës dhe klasës. Mund të jetë zëdhënës për ndonjë parti politike ose në ndonjë institucion publik ose privat.

Aftësitë e të mësuarit

Me aftësitë me të cilat është pajisur  me të mësuarit, mund të prezantohet si lider dhe të marrë iniciativa për ndryshime në shkolla ose në institucione të ndryshme. Që të fitojë rezultate më të mira, mund të prezantohet me njohuri të reja, mund t’i trajnojë të tjerët duke mbajtur kurse në lëndë të caktuara, si në:  drejtshkrim, redaktim, të shkruarit e eseve, përkthim, përdorim të metodave dhe teknologjive të reja për mësimdhënie, si të përgatitet një projekt, si të shkruhet një punim shkencor, etj. Mund të propozojë risi të cilat mungojnë në atë shkollë, si p.sh: hapje të seksioneve të ndryshme nga gjuha dhe letërsia shqipe,  hapje të bibliotekës, promovim të ndonjë vepre, etj. Kuptohet, duhet të vazhdohet me arsimin e mëtutjeshëm dhe njohuritë e reja sërish t’i prezantojë brenda dhe jashtë institucionit ku punon.

Semestri 1

 • [6 SETK] Letërsia e vjetër shqipe
  Programi i kësaj lënde parasheh studimin e gjerë të dëshmive dhe dokumenteve të para të gjuhës shqipe, shkrimtarët e letërsisë së vjetër, veprat e tyre të cilat kanë vlerë dhe rëndësi historike, gjuhësore dhe letrare. Duke i studiuar shkrimet e kësaj kohe, do të analizohen prodhimtaritë letrare brenda kësaj periudhe më të gjerë si dhe ndryshimet mes formacioneve të ndryshme stilistike. E gjithë kjo do të ilustrohet duke parë zhvillimet e përgjithshme historike, kulturore, shoqërore, etj. në vend e më gjerë. Në veçanti, programi përqendrohet në tiparet kryesore të humanizmit, neoklerikalizmit, letërsisë së arbëreshëve të shek. 18, iluminizmit në letërsinë shqiptare, si dhe alamiadës shqiptare
 • [6 SETK] Romantizmi në letërsinë shqipe I
  Përmes lëndës “Romantizmi në letërsinë shqipe I” studentët do të njihen me fazën e parë të letërsisë romantike dhe me përfaqësuesit që i takojnë asaj që krijohet tek arbëreshët e Italisë: Kalabri dhe Sicili. Krahas njohjeve letrare, ata përmes kësaj lënde do të fitojnë njohuri edhe për autorët dhe veprat e tyre të cilat do t’i gjejnë me ndihmën e literaturës bazë dhe asaj ndihmëse. Lënda “Romantizmi në letërsinë shqipe I” do t’i trajtojë veprat letrare romantike që u krijuan si rezultat i ndikimit të letërsisë romantike evropiane. Studentët do të njihen me ndikimin e letërsisë evropiane, që së pari depërtoi në letërsinë arbëreshe për shkak të integrimit të kësaj letërsie në atë italiane. Përveç shkrimtarëve arbëreshë, siç janë De Rada, Gavril Dara I Riu, Anton Santori, Zef Serembja dhe disa të tjerë në këtë pjesë të lëndës, të emërtuar si “Romantizmi në letërsinë shqipe I", përfshihen edhe disa shkrimtarë tjerë të kësaj periudhe letrare, si: Naum Veqilharxhi, Naim Frashëri, Pashko Vasa etj.
 • [6 SETK] Dialektologjia I
  Programi i kësaj lënde, në pjesën e parë ka karakter kryesisht të përgjithshëm, informues e formues në të cilën janë parashtruar një numër konceptesh dhe vlerësimesh rreth dialektologjisë dhe të dhënave të dialekteve për studimin e plotë e të thelluar të gjuhës, duke e shtrirë kundrimin edhe jashtë caqeve të dialektologjisë shqiptare. Studentëve do t’u shpjegohet zhvillimi historik i dialekteve, metodat e studimit, përvojat e të tjerëve në këto studime. Lënda do të përqendrohet edhe në përshkrimin sinkronik të të folmeve nga të dy dialektet; transkripcionin dialektologjik; Atlasi dialektologjik, shenjat për përshkrimin e fonemave; klasifikimin dialektor të gjuhës shqipe në dialekte dhe nëndialekte, grupet e të folmeve, të folmet kalimtare në të gjitha hapësirat shqiptare, duke u bazuar edhe në të folmet e diasporës; historiku i degëzimit dialektor të gjuhës shqipe nga aspekti fonetik, morfologjik, sintaksor leksikor dhe frazeologjik.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore e lirë 1
  Lëndë gjuhësore
  • Gjuha shqipe për qëllime profesionale
  • Të shkruarit akademik në gjuhën angleze
  • Të shkruarit akademik në gjuhën maqedonase
  • Të shkruarit akademik në gjuhën shqipe
  • Gjuha gjermane (niveli 1-4)
  • Gjuha frënge
  Aftësitë e komunikimit
  • Të folurit publik
  • Studime ndërkulturore
  • Aftësitë e komunikimit
  Shkathtësi në TI
  • Excel i avancuar
  • Aftësitë të avancuara të TI-së
  • Njohuri të avancuara rreth Word-it dhe PowerPoint-it
  • Google Apps
  • Access-i i avancuar
  • Desktop publikimi
  • Web publikimi
  Tjera
  • Mbrojta e ambientit
  • Sportet, rekreacioni, kultura
  • Zhvillimi profesional i karrierës
 • [3 SETK] Lëndë zgjedhore: Gjuhë shqipe / maqedone
  • Gjuhë shqipe për fillestarë 1
  • Gjuhë shqipe për fillestarë 2
  • Gjuhë shqipe për fillestarë 3
  • Gjuhë maqedonase 1
  • Gjuhë maqedonase 2
  • Gjuhë maqedonase 3
  • Gjuhë maqedonase 4
  • Gjuhë maqedonase për fillestarë 1
  • Gjuhë maqedonase për fillestarë 2
  • Gjuhë maqedonase për fillestarë 3
  • Gjuhë maqedonase për fillestarë 4
  • Shkrim akademik në gjuhën maqedonase
 • [3 SETK] Lëndë zgjedhore: Gjuhë angleze
  • Niveli 1 i gjuhës angleze
  • Niveli 2 i gjuhës angleze
  • Niveli 3 i gjuhës angleze
  • Niveli 4 i gjuhës angleze
  • Anglishtja akademike
  • Anglishtja akademike e avancuar

Semestri 2

 • [6 SETK] Romantizmi në letërsinë shqipe II
  Përmes lëndës “Romantizmi në letërsinë shqipe II” studentët do të njihen me fazën e dytë të periudhës romantike dhe përfaqësuesit e kësaj pjese të letërsisë që i takojnë letërsisë shqipe e cila krijohet jashtë shtrirjes së arbëreshëve të Italisë. Krahas njohjeve letrare, përmes kësaj lënde studentët do të fitojnë njohuri edhe për autorët dhe veprat e tyre. Lënda “Romantizmi në letërsinë shqipe II” është vazhdimësi e zhvillimeve letrare të periudhës së romantizmit, nga pjesa e parë e këtij drejtimi letrar. Lënda do të përfaqësohet me autorët e mëvonshëm të romantizmit, ndër të cilët po i përmendim: Sami Frashëri, Ndre Mjeda, Filip Shiroka etj.
 • [6 SETK] Dialekotogjia II
  Në pjesën e dytë të lëndës do të trajtohen ndarjet dialektore të gjuhës shqipe, tiparet dalluese fonetike dhe gramatikore. Studentët do të njihen me tiparet dalluese fonetike, morfologjike, sintaksore, semiologjike dhe frazeologjinë e të folmeve përkatëse. Do të njihen me të gjitha veçoritë karakteristike të dialekteve të shqipes në të gjitha rajonet ku jetojnë shqiptarët, brenda dhe jashtë shtetit amë. Do të jepen të dhëna rreth të folmeve të diasporës arbëreshe, pra për shqipen dialektore që flitet në ngulimet e hershme shqiptare në Greqi, Itali, Bullgari, Ukrainë dhe në Zarë të Kroacisë. Prurjet nga dialektet në standardin e sotëm janë më se evidente, prandaj në këtë kurs do të flitet edhe për raportet gjuhë standarde-dialekte. Do të shqyrtohen tiparet dalluese dialektore që hyjnë në gjuhën letrare për pasurimin, pastrimin dhe zhvillimin e mëtejshëm të saj, si dhe raporti i dialektit me gjuhën letrare. Në program përfshihen dhe disa tekste dialektore të cilët do të shërbejnë si literaturë mbështetëse për organizimin e seminareve.
 • [6 SETK] Fonetika
  Kjo lëndë ka për qëllim të mësuarit e pjesës hyrëse fonetikë dhe fonologji e gjuhës shqipe. Ajo përfshin elemente nga historiku i fonemave shqipe, artikulimin e tyre dhe ndarjen e tyre. Një kapitull i veçantë mbështetet në fenomenet fonetike, veçoritë nyjëtimore dhe akustike të sistemit tingullor, ku jepen detaje lidhur me sistemin akustik të zanoreve të shqipes standarde; zanoret e patheksuara, gjatësia e tyre, diftongjet e shqipes dhe sistemi akustik i bashkëtingëlloreve me ndarjen dhe nënndarjen e tyre. Në një kapitull të veçantë studentët njoftohen me strukturën rrokjesore të shqipes standarde, ndarjen e fjalëve në rrokje dhe sistemin rrokjesor. Modifikimet e tingujve dhe fonetika kombinatore janë pjesë e veçantë e kësaj materieje. Studentët po ashtu njoftohen me veçoritë funksionale të sistemit tingullor të shqipes standarde dhe elementet e fonetikës funksionale, me tiparet përbërëse dhe dalluese të fonemave, sistemin funksional të zanoreve dhe disa probleme të bashkëtingëlloreve përfshirë edhe klasifikimin e tyre. Gjithashtu, përfshihet prozodia dhe veçoritë prozodike të shqipes standarde, theksi, veçoritë fizike, veçoritë akustike, intonacioni, etj.
 • [6 SETK] Lëndë e lirë zgjedhore 2
  Lëndë gjuhësore
  • Gjuha shqipe për qëllime profesionale
  • Të shkruarit akademik në gjuhën angleze
  • Të shkruarit akademik në gjuhën maqedonase
  • Të shkruarit akademik në gjuhën shqipe
  • Gjuha gjermane (niveli 1-4)
  • Gjuha frënge
  Aftësitë e komunikimit
  • Të folurit publik
  • Studime ndërkulturore
  • Aftësitë e komunikimit
  Shkathtësi në TI
  • Excel i avancuar
  • Aftësitë të avancuara të TI-së
  • Njohuri të avancuara rreth Word-it dhe PowerPoint-it
  • Google Apps
  • Access-i i avancuar
  • Desktop publikimi
  • Web publikimi
  Tjera
  • Mbrojta e ambientit
  • Sportet, rekreacioni, kultura
  • Zhvillimi profesional i karrierës
 • [3 SETK] Lëndë zgjedhore: Gjuhë angleze
  • Niveli 1 i gjuhës angleze
  • Niveli 2 i gjuhës angleze
  • Niveli 3 i gjuhës angleze
  • Niveli 4 i gjuhës angleze
  • Anglishtja akademike
  • Anglishtja akademike e avancuar
 • [3 SETK] Lëndë zgjedhore: Gjuhë shqipe / maqedone
  • Gjuhë shqipe për fillestarë 1
  • Gjuhë shqipe për fillestarë 2
  • Gjuhë shqipe për fillestarë 3
  • Gjuhë maqedonase 1
  • Gjuhë maqedonase 2
  • Gjuhë maqedonase 3
  • Gjuhë maqedonase 4
  • Gjuhë maqedonase për fillestarë 1
  • Gjuhë maqedonase për fillestarë 2
  • Gjuhë maqedonase për fillestarë 3
  • Gjuhë maqedonase për fillestarë 4
  • Shkrim akademik në gjuhën maqedonase

Semestri 3

 • [6 SETK] Letërsia shqipe e gjysmës së parë të shek. 20 - I
  Lënda “Letërsia shqipe e gjysmës së parë të shek. 20 - I” e përfshin periudhën më të rëndësishme të historisë së letërsisë shqipe, që shtrihet nga mbarimi i romantizmit, deri në Luftën e dytë botërore. Përmes kësaj lënde studentët do të fitojnë njohuri nga kjo fazë letrare që zhvillohet në frymën e realizmit. Studentët, përmes veprave të autorëve të kësaj faze letrare, do të fitojnë njohuri të gjithanshme, nga shënimet biografike, analizat e temave, motivet, çështje të stilistikës dhe interpretimi letrar. Përfaqësuesit e kësaj faze të letërsisë i takojnë kryesisht periudhës së realizmit, që zgjat deri në pavarësinë e Shqipërisë, për të vazhduar më vonë me përfaqësuesit e realizmit kritik.
 • [6 SETK] Morfologjia I
  Lënda “Morfologjia I”, pasi sqaron objektin e morfologjisë dhe lidhjen me disiplinat tjera kryesisht do të merret me ilustrimin e veçorive të përbashkëta të fjalëve të së njëjtës klasë, rregullat, gjegjësisht, para së gjithash me konceptin e morfemës, strukturën e saj dhe kuptimit që jep përgjithësisht fjala. Lënda në veçanti ofron njohuri për: emrin, mbiemrin, , foljen, etj., duke trajtuar gjerësisht pjesët e ndryshueshme të ligjëratës, duke u ndalur në kategoritë, llojet dhe karakteristikat e tjera të tyre. Këto njohuri do të plotësohen me pjesët e pandryshueshme të ligjëratës në pjesën e dytë të saj.
 • [6 SETK] Letërsia gojore shqipe I
  Kjo lëndë përmban materie mjaft të pasur dhe të koncentruar të letërsisë popullore shqiptare, përmes së cilës theksohen vlera të larta që dëshmojnë edhe njëherë rëndësinë e saj krahas letërsisë së shkruar. Lënda parasheh që në pjesën e parë të ofrojë njohuri të përgjithshme mbi letërsinë popullore duke u ndalur në zhvillimin historik të vetë studimit të saj dhe duke u përqendruar më vonë në letërsinë popullore shqiptare. Gjithashtu, do të trajtohet ndikimi i saj në letërsinë e shkruar dhe anasjelltas, në përshkrimin e shkencës folkloristike dhe në teoritë që lidhen me të, themeluesit e kësaj shkence, mbledhësit më të njohur të letërsisë popullore si dhe këngët që lidhen me festa të caktuara.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore e lirë 3
  Lëndë gjuhësore
  • Gjuha shqipe për qëllime profesionale
  • Të shkruarit akademik në gjuhën angleze
  • Të shkruarit akademik në gjuhën maqedonase
  • Të shkruarit akademik në gjuhën shqipe
  • Gjuha gjermane (niveli 1-4)
  • Gjuha frënge
  Aftësitë e komunikimit
  • Të folurit publik
  • Studime ndërkulturore
  • Aftësitë e komunikimit
  Shkathtësi në TI
  • Excel i avancuar
  • Aftësitë të avancuara të TI-së
  • Njohuri të avancuara rreth Word-it dhe PowerPoint-it
  • Google Apps
  • Access-i i avancuar
  • Desktop publikimi
  • Web publikimi
  Tjera
  • Mbrojta e ambientit
  • Sportet, rekreacioni, kultura
  • Zhvillimi profesional i karrierës
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
  • Sociolinguistika
  • Gjuhë angleze
  • Linguistika e përgjithshme

Semestri 4

 • [6 SETK] Sociolinguistika I
  Në pjesën e parë të sociolinguistikës, studentët do të njihen me konceptet themelore që kanë të bëjnë me marrëdhëniet gjuhësore me shoqërinë, përkatësisht me mënyrën në të cilën e shfrytëzojmë gjuhën në kontekste të ndryshme shoqërore, si dhe shkaqet themelore të varianteve gjuhësore. Do të punohet në këto njësi: bashkësia shoqërore në raport me bashkësinë gjuhësore; varieteti standard; individi folës dhe bashkësia folëse; gjuhësia tradicionale dhe sociolinguistika; të dhënat e sociolinguistikës në kuadrin e një teorie gramatikore; pararendës të sociolinguistikës dhe zhvillimi i sociolinguistikës shqiptare; për një klasifikim të temave sociolinguistike shqiptare; faktorët sociolinguistike në zhvillimin dhe përhapjen e gjuhës së përbashkët shqipe; shtresimet që ndikojnë në variantet e gjuhës standarde si dukuri sociolinguistike; diaspora shqiptare dhe problemet gjuhësore; historiku i gjuhëve dhe mitet; situata të ndryshme të zgjedhjes së problemeve gjuhësore në botë; gjendja, statusi dhe perspektiva e gjuhës shqipe në institucionet shtetërore dhe lokale të Maqedonisë.
 • [6 SETK] Мorfologjia II
  Lënda mbulon një pjesë shumë të rëndësishme të gramatikës së gjuhës së sotme shqipe e cila në vete përfshin pesë kapituj kryesorë: ndajfolja, parafjala, lidhëza, pjesëza dhe pasthirrma. Këtu bëjnë pjesë të ashtuquajturat pjesë të pandryshueshme të ligjëratës që quhen ndryshe edhe pjesë ose fjalë shërbyese dhe shërbejnë për të lidhur fjalët në fjali apo edhe fjalitë në periudhë. Këtu bëhet ndarja dhe nënndarja e tyre sipas funksionit dhe rolit që luajnë në fjali etj. Lidhëza është një kapitull i veçantë ku studentët kanë rastin të mësojnë ndarjen e tyre në lidhëza me bashkërenditje dhe nënrenditje, funksionin e të parave dhe të dytave, ndihmesën që bëjnë ata si fjalë shërbyese për të lidhur në mënyrë kuptimore fjalët njëra pas tjetrës si dhe fjalitë në kuptim më të gjerë, njërën me tjetrën, pastaj parafjala, pjesëza, pasthirrma.
 • [6 SETK] Letërsia gojore shqipe II
  Në pjesën e dytë të saj, duke u nisur nga njohuritë e përgjithshme të pjesës së parë, lënda do të përqendrohet në tema konkrete si p.sh: ritet e lindjes, dasmës, vdekjes, ninullat, vajet. Gjithashtu, lënda përqendrohet në shtrimin e detajeve të epikës, këngëve legjendare, atyre të metamorfozimit, të murosjes, këngët kreshnike, historike duke u përqendruar më së shumti në mjetet artistike të shprehjes.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore 4/1
  • Letërsia shqipe e gjysmës së parë të shek. 20 - II
  • Teoria e letërsisë
  • Gjuhë angleze
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore 4/2
  • Letërsia shqipe e gjysmës së parë të shek. 20 - II
  • Teoria e letërsisë
  • Gjuhë angleze

Semestri 5

 • [6 SETK] Letërsia bashkëkohore shqipe - Poezia I
  Lënda “Letërsia bashkëkohore shqipe - Poezia I” përfshin periudhën e zhvillimit letrar të pas Luftës së dytë botërore. Kjo pjesë e letërsisë që mund të quhet edhe letërsia e sotme, është ndarë në prozë dhe poezi. Pjesa e parë e lëndës, e emëruar si “Letërsia bashkëkohore shqipe - Poezia I” do të trajtojë autorët me veprimtarinë e tyre poetike, nga përfaqësuesit e parë të poetëve, siç janë: Sejfulla Malëshova dhe të gjithë të tjerët që u ndaluan apo u persekutuan nga sistemi komunist në Shqipëri, deri te poetët e periudhës së parë, përfaqësues të poezisë shqipe që zhvillohet në Kosovë. Përveç poezisë së ndaluar në këtë lëndë mësohen edhe shkrimtarë të tjerë, që kryesisht u morën me poezi.
 • [6 SETK] Letërsia bashkëkohore shqipe - Proza I
  Kjo lëndë në pjesën e parë të saj do të përqendrohet në tiparet kryesore të letërsisë bashkëkohore, gjegjësisht në prozën që shkruhet pas Luftës së dytë botërore që pastaj gradualisht të ndalet në tiparet e krijuesve më në zë të kësaj periudhe. Kështu, duke u ndalur në dukuritë historike dhe letrare të përgjithshme përqendrohet në prozën shqipe që shkruhet e ndarë nga më shumë kufij. Krijuesit, veprat e të cilëve do të shqyrtohen në këtë pjesë janë: Nazmi Rrahmani, Ernest Koliqi, Hivzi Sulejmani, Petro Marko, Fatmir Gjata, Jakov Xoxa, etj. Përmes veprave letrare do të pasqyrohet shkrimi konvencional dhe ai që thyen kornizat e deriatëhershme të prozës shqipe.
 • [6 SETK] Metodika e gjuhës dhe letërsisë shqipe I
  Materia e kësaj lënde është e natyrës teorike dhe praktike. Lënda ka për qëllim që studentët t’i pajisë me njohuri më bashkëkohore nga metodologjia në procesin e mësimdhënies dhe mësimnxënies. Njëkohësisht, synimi është që pas përvojës që del nga orët e ligjëratave dhe ato praktike,nga vëzhgimet, studenti të jetë i aftë për mbajtjen individuale të orëve praktike duke pasur parasysh gjithmonë mësimdhënien e efektshme, përfshirë këtu edhe sferat e praktikës moderne bashkëkohore. Duke zbatuar metoda, forma të avancuara të punës kombinuar me teknologjitë moderne, studentët do të kenë mundësinë e përvojës së mësimdhënies të efektshme e të dobishme.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore 5/1
  • Leksikologjia dhe semantika I
  • Sintaksa I
  • Studime nga letërsia botërore
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore 5/2
  • Leksikologjia dhe semantika I
  • Sintaksa I
  • Studime nga letërsia botërore

Semestri 6

 • [6 SETK] Letërsia bashkëkohore shqipe - Poezia II
  Pjesa e dytë e lëndës, e emërtuar si “Letërsia bashkëkohore shqipe - Poezia II” do të trajtojë autorët me veprimtarinë e tyre poetike të kohës së fazës së dytë të zhvillimit të letërsisë. Studentët, pas njohjes me poezinë e ndaluar që ngjau në Shqipëri, do të njihen me autorët dhe veprat e tyre poetike që e mbijetuan fazën më të rrezikshme të ndalesave, të njohur si Realizmi socialist. Një pjesë e kësaj lënde do të përfshijë poetët shqiptarë që krijuan në ish Jugosllavi. Meqë është fjala për poezinë, përmes orëve të ushtrimeve, studentët do të njihen së afërmi me analizën e gjithanshme të vargut poetik.
 • [6 SETK] Letërsia bashkëkohore shqipe - Proza II
  Lënda “Letërsia bashkëkohore shqipe - Proza II”, kryesisht përqendrohet në shkrimtarë të cilët më së shumti anojnë kah shkrimi jokonvencional. Këtu, programi i lëndës do të përqendrohet te vepra e: Martin Camajt, Zejnullah Rrahmanit, Kasem Trebeshinës, Jusuf Buxhovit, Ismail Kadaresë, Bilall Xhaferit, Dritëro Agollit, etj. Përmes analizës së veprave në prozë të krijuesve të lartpërmendur, studentët do të kenë mundësinë e njoftimit me tekstin hermetik dhe mënyrat e receptimit të tij.
 • [6 SETK] Metodika e gjuhës dhe letërsisë shqipe II
  Duke u mbështetur në lëndën “Metodika e gjuhës dhe letërsisë shqipe I”, kjo lëndë mundëson zgjerimin dhe thellimin e njohurive paraprake. Konkretisht, këtu do t’i kushtohet rëndësi posaçërisht pjesës praktike që vjen pas vëzhgimeve. Duke i kombinuar njohuritë nga të dyja pjesët, duke ndërthurur njohuritë nga karakteri sistematik dhe i gradualitetit në organizimin e procesit mësimor, lënda i rrumbullakon njohuritë e nevojshme për realizimin e të njëjtave.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore 6/1
  • Leksikologjia dhe semantika II
  • Sintaksa II
  • Studime nga letërsia botërore
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore 6/2
  • Leksikologjia dhe semantika II
  • Sintaksa II
  • Studime nga letërsia botërore
Google+