COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Programi:

Menaxhimi i mjedisit jetësor (2013/2014)

Cikli i studimeve: Cikli i tretë (doktoratë)
Fakulteti: Instituti për mjedisin jetësor dhe shëndetin
Viti akademik: 2022 / 2023
Titulli: Doktor shkence në menaxhimin e mjedisit jetësor
SETK: 180 (3 vite) Akreditimi
Vendimi: Vendimi për fillim me punë

Qëllimet kryesore të programit janë:

 • Kontributi në tendencat e mjedisit jetësor që zhvillohen në shoqërinë tonë;
 • Nxitja e opinionit publik për të zgjidhur problemet mjedisore;
 • Kërkimi shkencor;

Me përfundimin e studimeve të doktoratës, studentët do të fitojnë 180 ECTS kredi. Njohuritë e tyre do të mund t’i aplikojnë në fushën e menaxhimit të mjedisit jetësor për qëllime kërkimore. Gjithashtu, ata do të mund të punësohen në institucionet që janë të specializuara në fushën e mbrojtjes së mjedisit, ku njohuritë e tyre të fituara do të mund t’i aplikojnë edhe në praktikë.

Njohuritë dhe të kuptuarit
 • Tregon një kuptim sistematik të fushës së hulumtimit dhe njohuri të shkëlqyeshme të metodave dhe aftësive hulumtuese të asaj fushe në përputhje me standardet më të larta ndërkombëtare;
 • Njohuri të avancuara mbi efektin e proceseve natyrore që ndodhin në mjedisin jetësor;
 • Temat e avancuara mjedisore si efekti serrë, shiu acidi, ndotja e ajrit;
 • Njohuri të avancuara për rëndësinë e veprimit efektiv për mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit jetësor;
Aplikimi i njohurive dhe të kuptuarit
 • Tregon aftësi për të interpretuar, për të hartuar, për të zbatuar dhe për të përshtatur temën thelbësore të hulumtimit me integritetin shkencor
 • Jep një kontribut përmes hulumtimeve origjinale që i kalojnë kufijtë ekzistues të dijes, duke zhvilluar njohuri të reja, të vlerësuara në nivel të publikimeve të recensuara kombëtare dhe ndërkombëtare;
 • Njohuri rreth proceseve ekologjike, ekonomike dhe edukative;
 • Ndjekje të vazhdueshme të trendeve botërore shkencore.
Aftësitë për të vlerësuar
 • Aftësi për analizë kritike, për vlerësim dhe sintezë të ideve të reja dhe komplekse, duke pasur kompetenca për vlerësim;
 • Aftësi për inicim të pavarur dhe pjesëmarrje në rrjetet hulumtuese kombëtare dhe ndërkombëtare dhe në ngjarjet me integritet shkencor;
 • Aftësi për inicim të pavarur të projekteve hulumtuese dhe zhvilluese që të gjenerojnë njohuri dhe shkathtësi të reja për zhvillimin e fushës së hulumtimit;
 • Njohje e koncepteve, strategjive të avancuara dhe mundësitë e aplikimit të tyre në zgjidhjen e problemeve të caktuara në fushën e menaxhimit të mjedisit;
 • Njohje e marrëdhënieve të ndërsjella midis shoqërisë dhe mjedisit;
 • Shkathtësitë në mbledhjen, përgatitjen, analizimin dhe prezantimin e të dhënave mjedisore të nevojshme për menaxhimin e tij.
Aftësitë e komunikimit
 • Mund të komunikojë me kolegët e vet, komunitetin më të gjerë akademik dhe me të gjithë shoqërinë në kuadër të ekspertizës përkatëse;
 • Aftësitë që do të mësohen përmes këtij programi mund të ndahen në aftësi të veprimit (intelektuale dhe të transferueshme) dhe teknike (praktike dhe të bazuara në njohuri); Sipas programit të zgjedhur, rezultatet nga të mësuarit dhe shkathtësitë që do t’i marrë studenti mund të grupohen si vijon;
Aftësitë e të mësuarit
 • Pritet që doktoranti të jetëi/e aftë të promovojë veten në fushën akademike dhe profesionale dhe në zhvillimin teknologjik, social apo kulturor të shoqërisë të bazuar në dije;
 • Përgatitja e pyetjeve të duhura që shpijnë drejt një studimi dhe hulumtimi të suksesshëm;
 • Përkufizimi i koncepteve të tilla themelore siç janë: mjedisi jetësor, shoqëria, zhvillimi dhe teknologjia, si dhe aplikimi i përvojave lokale, kombëtare dhe globale;
 • Zhvillimi i hipotezave të bazuara në informacione të ekuilibruara, analiza kritike dhe sinteza të kujdesshme dhe testimi i tyre ndaj informacioneve të reja, bindjeve dhe përvojës personale.

Semestri 1

 • [10 SETK] Metodologjia e hulumtimit
  Qëllimet e lëndës: - T’i kuptojnë debatet e avancuara shkencore-hulumtuese që kanë të bëjnë me lëndën e fushës së zgjedhur, veçanërisht në raport me zhvillimin e koncepteve kyçe, me aspektet epistemologjike të hulumtimit. - Të mbledhin material hulumtues, material relevant që do ta shfrytëzojnë në aktivitetet e tyre shkencore dhe publikuese. - Ta kuptojnë vëllimin e procesit hulumtues dhe qasjen në metodat e ndryshme të hulumtimit shkencor dhe të jenë në gjendje që këto t’i përdorin me teknika përparimtare në veprimtarinë shkencore dhe profesionale. - T’i hulumtojnë me një qasje të avancuar marrëdhëniet ndërmjet teorisë dhe praktikës hulumtuese. - Të zbatojnë shkathtësi dhe njohuri të cilat i kanë fituar në tezat e tyre të doktoratës, në projekte.
 • [10 SETK] E drejta e mjedisit jetësor
  Qëllimi i kësaj lënde është që t’u mundësojë studentëve të fitojnë njohuri të avancuara për të drejtat mjedisore, duke filluar nga korniza ligjore ndërkombëtare e deri te ajo kombëtare. Studentët gjithashtu do të njoftohen më gjerësisht me legjislacionin ndërkombëtar, me standardet dhe normat që duhet të zbatohen nga fusha e mjedisit jetësor. E drejta mjedisore, pra, do të mësohet si një disiplinë akademike, pastaj me perspektivat e saj, me problemet konceptuale teorike dhe praktike dhe me problemet me të cilat ballafaqohemi gjatë procesit të implementimit të së drejtës mjedisore. E gjithë kjo bëhet me qëllim të përfitimit të njohurive sa më të avancuara mbi të drejtën mjedisore.
 • [10 SETK] Pozicioni institucional dhe bashkëpunimi në fushën e mjedisit jetësor
  Qëllimi i lëndës (kompetencat): - T’i zgjerojë dhe t’i zhvillojë njohuritë e studentëve mbi institucionet që kanë kompetenca në fushën e mjedisit jetësor, - T’i zhvillojë njohuritë e studentëve për rrjetin institucional që sjell vendime në fushën e mjedisit jetësor, - Studentët t’i kuptojnë marrëdhëniet dhe bashkëpunimin reciprok midis institucioneve në fushën e mjedisit jetësor, - Të aftësohen t’i analizojnë vendimet nga fusha e mjedisit jetësor dhe t’i zhvillojnë aftësitë e tyre analitike dhe kritike, - Të aftësohen për përgatitje të dokumenteve dhe planeve strategjike nga fusha e mjedisit jetësor, - Të aftësohen për punë të pavarur kërkimore-shkencore.

Semestri 2

 • [10 SETK] Koncepte të avancuara të sistemeve të informacionit
  Qëllimet e lëndës: Studimi i koncepteve të avancuara nga fusha dhe terminologjia e sistemeve të informacionit. - Sisteme të informacionit dhe koncepte të avancuara: harduer, softuer, rrjeta - E-World: zgjedhje të avancuara për E-biznes dhe E-tregti - Procese zhvilluese - Të mësojnë më tepër për sistemet e informacionit dhe teknologjitë e avancuara të cilat i përmirësojnë biznes vlerat dhe biznes proceset e ndryshme nëpër organizata. - T’i aplikojnë e-konceptet me disiplina të ndryshme udhëheqëse, gjatë procesit të analizës, interpretimit, vlerësimit dhe vendimmarrjes. - Ta kuptojnë procesin e ridizajnimit të organizatave duke përdorur sistemet e informacionit. - Ta përshkruajnë rolin e sistemeve të informacionit në vendimmarrje. - Ta shqyrtojnë sigurinë e informacioneve, si dhe pyetjet etike dhe sociale. - Të njoftohen me Internetin, tregtinë elektronike (e-tregti) dhe biznesin elektronik (e-biznesin). - Të aftësohen të punojnë në projekte, individualisht ose në grupe, të cilët nga natyra mund të jenë: studime të rastit, projekte shkencore-hulumtuese, projekte zhvilluese ose punë praktike.
 • [10 SETK] Lëndë zgjedhore 1
  • Ekonomia dhe menaxhimi i mjedisit jetësor
  • Menaxhimi i sitemeve të informacionit
  • Zhvillimi i qëndrueshëm dhe mjedisi jetësor
  • Burimet natyrore
  • Zhvillimi teknologjik dhe mjedisi jetësor
  • Menaxhmenti operativ
  • Kultura dhe vetëdijësimi për mjedisin jetësor
 • [10 SETK] Lëndë zgjedhore 2
  • Ekonomia dhe menaxhimi i mjedisit jetësor
  • Menaxhimi i sitemeve të informacionit
  • Zhvillimi i qëndrueshëm dhe mjedisi jetësor
  • Burimet natyrore
  • Zhvillimi teknologjik dhe mjedisi jetësor
  • Menaxhmenti operativ
  • Kultura dhe vetëdijësimi për mjedisin jetësor

Semestri 3/4

 • [20 SETK] Përgatitja dhe dorëzimi i planit të disertacionit të doktoratës - hulumtim
  Pas semestrit të dytë, studenti fillon aktivitetet e tij për përpilimin e planit mbi disertacionin e doktoratës. Aktivitetet përfshijnë: përcaktimin e literaturës, përcaktimin e kornizës hipotetike, përkufizimin e metodologjisë së punës, përcaktimin e planit individual dhe prezantimin e parë publik. Po të ketë nevojë mund të organizohen edhe lëndë zgjedhore për këtë qëllim.
 • [10 SETK] Seminar për doktoratë dhe prezantimi i raportit I
  Kandidatët do të dorëzojnë një listë të të gjitha seminareve të ndjekura, të cilat janë relevante për fushën dhe / ose interesin e tyre kërkimor çdo kund në botë, në formularët e bashkëngjitur të përcaktuar nga udhëheqësit e tyre si dëshmi. Këto seminare kërkimore duhet të jenë hulumtuese për nga natyra e tyre. Raporti duhet të shkruhet nga studenti me fjalët e tij për çdo seminar që ka marrë pjesë. Raporti përmbledh pikat kyçe dhe jep vlerësimin kritik të studentit. Studenti është i detyruar të iniciojë dhe të diskutojë me hulumtues të tjerë në temën që do t’i ndihmonte atij / asaj të shkruajë raportin.

 • [10 SETK] Hulumtim dhe organizim i puntorisë për praktikën hulumtuese
  Hulumtimi dhe organizimi i punëtorisë për praktikën hulumtuese është pjesë përbërëse e programit studimor. Doktorantët do të zgjerojnë njohuritë e tyre, do të zgjerojnë opinionin kërkimor, do të përmirësojnë të menduarit dhe aftësitë komunikuese. Pjesëmarrja në punëtori dhe diskutimet e ngjashme me kërkuesit e tjerë mbi temat e trajtuara në këtë punëtori, do të ndihmojnë në aftësimin e doktorantëve për të kryer disertacionin.
 • [20 SETK] Publikime
  Publikimi (botimi) i aktiviteteve kërkimore sipas kritereve të relevancës së mediumit botues. Aktivitetet botuese, suksesi i kandidatit dhe rëndësia e fushës së kërkimit do të kontrollohet para audiencës shkencore.

Semestri 5

 • [20 SETK] Prezantimi i rezultateve të hulumtimit
  Në fund të semestrit të 5-të, pas aktiviteteve kërkimore-hulumtuese sipas planit individual, kandidati, rezultatet e përgjithshme të kësaj faze të punimit dhe të hulumtimit do t'i prezantojë publikisht.
 • [10 SETK] Seminar për doktoratë dhe prezantimi i raportit II
  Kandidatët do të dorëzojnë një listë të të gjitha seminareve të ndjekura, të cilat janë relevante për fushën dhe / ose interesin e tyre kërkimor çdo kund në botë, në formularët e bashkëngjitur të përcaktuar nga udhëheqësit e tyre si dëshmi. Këto seminare kërkimore duhet të jenë hulumtuese për nga natyra e tyre. Raporti duhet të shkruhet nga studenti me fjalët e tij për çdo seminar që ka marrë pjesë. Raporti përmbledh pikat kyçe dhe jep vlerësimin kritik të studentit. Studenti është i detyruar të iniciojë dhe të diskutojë me hulumtues të tjerë në temë që do t’i ndihmonte atij / asaj të shkruan raportin.

Semestri 6

 • [30 SETK] Disertacioni i doktoratës
  Vazhdimi i punës së disertacionit të doktoratës. Dorëzohet teza (disertacioni), pranohet nga Këshilli mësimor-shkencor i fakultetit/institutit, u dorëzohet anëtarëve të komisionit dhe fillon procedura e mbrojtjes publike.
Google+