Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Programi:

Marketing dhe Menaxhment Inovativ (2022/2023)

Cikli i studimeve: Cikli i dytë (Pasdiplomike)
Fakulteti: Biznesi dhe Ekonomia
Kodi i programit: MIM-60
Viti akademik: 2024 / 2025
Titulli: Magjistër në Marketing dhe Menaxhment Inovativ
SETK: 60 (1 vit) Akreditimi
Vendimi: Vendimi për fillim me punë

Qëllimet e programit janë:

 • Ngritja e nivelit të administrimit dhe të udhëheqjes së ndërmarrjes dhe zhvillimi i menaxhmentit bashkëkohor;
 • Aftësimi dhe ndërtimi i menaxherëve të profilit bashkëkohor: sipërmarrës, të gatshëm të ndërmarrin aksione, por edhe rreziqe të cilat ndërlidhen me çdo iniciativë, fleksibile, persona të vendosur dhe të guximshëm;
 • Arsimimi i menaxherëve me kualifikim të lartë dhe profesionistë me aftësi lideri dhe dëshira për t’u ballafaquar me sfidat e mileniumit të ri;
 • Krijimi i menaxherëve me pikëpamje të reja dhe me mënyra, po ashtu të reja, të të menduarit, zhvillimi i aftësive për parashikimin e të ardhmes dhe pranimi i sfidave dhe mundësive, të cilat i ofron biznesi në shekullin 21.

Pas përfundimit me sukses të programit, studentët do të mund:

 • Të punojnë në mënyrë individuale dhe në grupe në hulumtimin e formave më përkatëse për plotësimin e nevojave të popullatës,
 • T’i elaborojnë dallimet dhe nevojat e bashkësisë, nga aspekti shkencor dhe profesional.
 • Të marrin pjesë aktive në ndërtimin e politikës makroekonomike dhe mikroekonomike.
 • Të informohen dhe të kontribuojnë në elaboratet shkencore dhe profesionale.
Njohuritë dhe të kuptuarit

Të zotërojë njohuri dhe kuptim të mjedisit të biznesit, subjekteve të biznesit dhe operacioneve të tyre në kontekstin e biznesit të aplikuar (ekonomi, menaxhim, marketing, financë, programim, baza të dhënash, sisteme kompjuterike dhe informacioni, rrjete dhe inxhinieria e të dhënave).

Aftësi për të zhvilluar dhe zbatuar ide origjinale dhe krijuese në mjedise në të cilat fushat e biznesit të aplikuar mbivendosen ose ndërlidhen.

Aftësi për të aplikuar njohuri ndërdisiplinore dhe për të demonstruar kompetenca të specializuara në biznesin e aplikuar.

Aplikimi i njohurive dhe të kuptuarit

Aftësi për t’i zgjidhur në mënyrë kritike, të pavarur dhe krijuese problemet në mjedise të reja ose në mjedise në të cilat studentët nuk kanë përvojë të mëparshme në një kontekst multidisiplinar të një mjedisi të vërtetë biznesi ose mjedisit organizativ. Planifikimi, kryerja dhe vlerësimi i kërkimit të pavarur të biznesit, zbatimi i mjeteve të përshtatshme llogaritëse, mjediseve dhe teknologjive.

Kreativiteti dhe origjinaliteti në interpretimin e njohurive nga proceset e biznesit dhe përdorimi i duhur i mjeteve kompjuterike bazuar në teknikat e përcaktuara të hulumtimit dhe provimit. Ka njohuri për të filluar dhe zhvilluar biznesin e tij/saj.

Aftësitë për të vlerësuar

Aftësi për integrim krijues dhe sintezë të njohurive nga fusha të shumta që lidhen me proceset e biznesit dhe përdorimin e mjeteve dhe teknikave kompjuterike.

Aftësi për t'u marrë me situata komplekse në lidhje me proceset e biznesit, për të identifikuar instancat e përshtatshme të specializuara në fushën e biznesit dhe informatikës dhe për të bërë vlerësime të shëndosha në situata të mungesës së informacionit të plotë ose të dhënave dhe bazuar në parimet personale, sociale dhe etike; dhe përgjegjësitë që lidhen me të për zbatimin e njohurive dhe të kuptuarit.

Merr vendime biznesi në një nivel të ulët menaxhimi.

Ka aftësinë për të analizuar konkurrencën në treg.

Aftësitë e komunikimit

Aftësia për të paraqitur qartë dhe pa dyshim konkluzione, rezultate, studime dhe njohuri të ekspertëve me aftësi për të rregulluar stilin dhe formën e shprehjes.

Kompetenca për kërkime kritike, të pavarura dhe të arsyetuara në mënyrë krijuese, vlerësim të metodologjive dhe propozim dhe mbrojtje të hipotezave të reja.

Aftësi për të filluar, udhëhequr dhe marrë përgjegjësi për individët dhe grupet në rastet kur kompetencat e biznesit dhe kompetencat e TI-së janë thelbësore.

Aftësi për të paraqitur rezultatet e studimeve të ndryshme, për të transmetuar planet e biznesit tek grupet e punës dhe palët e interesit.

Aftësitë e të mësuarit

Aftësi për të identifikuar nevojat personale dhe udhëzimet për arsimimin e mëtejshëm individual dhe autonom, si dhe për performancën e tij në mënyrë të pavarur dhe autonome në fushat e zakonshme të biznesit dhe fushat e informacionit.

Aftësi për të marrë përgjegjësi për vazhdimin e mësimit individual në fusha të specializuara të biznesit dhe TI-së brenda një ekonomie në rrjet.

Përdor aftësitë kompjuterike për të fituar njohuri juridike.

Mund të bëjë mësim individual dhe ekipor.

Ka aftësinë për të bërë analiza të biznesit dhe për të përdorur literaturë shkencore dhe shqyrtim nga autorë të tjerë.

Semestri 1

 • [CMBA01] [6 SETK] Metodologjia e hulumtimit
  Qëllimi i kësaj lënde është që studentët të fitojnë njohuri dhe të kuptuarit e teorive të ndryshme shkencore dhe metodologjitë. Fillimisht studentëve do t’u shpjegohen konceptet themelore dhe përkufizimet teorike dhe mostrat e të gjitha metodave ekzistuese të hulumtimit, hipoteza të drejtpërdrejta dhe indirekte, variablat, vlefshmëria e rezultateve, BIAS-i dhe paragjykimet, si dhe metodologjitë shkencore cilësore dhe sasiore të kërkimit dhe qasjet e tjera metodologjike. Për çdo kapitull studentët do të kryejnë edhe detyra praktike. Pas përfundimit me sukses të kësaj lënde, studentët do të jenë në gjendje: ta dinë dhe ta kuptojnë rëndësinë e koncepteve themelore shkencore; t’i mësojnë teknikat për hulumtim dhe kërkim efikas të informacionit dhe qasje efikase në informacione dhe literaturë relevante; t’i identifikojnë, t’i përshkruajnë dhe t’i formulojnë problemet shkencore; të bëjnë një zgjedhje të kujdesshme të qasjeve alternative kërkimore, të përshkruajnë me kujdes; të krahasojnë dhe të shpjegojnë avantazhet dhe disavantazhet e metodave të ndryshme shkencore për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave në kërkime sasiore dhe cilësore; t’i aplikojnë metodat themelore shkencore për të analizuar të dhënat sasiore dhe cilësore; të sigurojnë korniza teorike themelore mbi të cilat do të ndërtohen kërkimet; t’i shqyrtojnë ato dhe të bëjnë një vlerësim të publikimeve teknike dhe atyre shkencore.
 • [CMBA19] [6 SETK] Menaxhimi i projekteve
  Qëllimi lëndës është që të inkuadrohen studentët në botën e projekteve moderne dhe t’i ballafaqojë ata me mundësitë dhe me sfidat e jetës reale ekonomike në krijimin e projekteve të përshtatshme për nevojat reale. Qëllimet specifike të lëndës janë: si të përcaktohet një projekt i caktuar (duke përdorur disa faza) dhe të theksohet roli i rëndësishëm i menaxherit të projektit (të kuptohen nevoja, fusha e veprimit, aktivitetet për implementim, kompleksiteti i dizajnit modern, etj.). Studentët duhet të trajnohen se si të aplikojnë mjete dhe teknika moderne të menaxhmentit modern të projektimit me rastin e transformimit të nevojës ose të idesë krijuese në një projekt real e të dokumentuar, i cili do të bëjë të jenë më inventivë për vete dhe më inventiv në tregun konkurrues të punës.
 • [CM195] [6 SETK] Kërkime marketingu
  Qëllimet e hulumtimit të marketingut mund të jenë: 1. Kuptimi i parimeve themelore, koncepteve dhe mjeteve të matjes për planifikimin, kryerjen dhe vlerësimin e aktiviteteve të kërkimit të marketingut. 2. Të mësuarit se si të hartohen studime të kërkimit të marketingut në mënyrë logjike dhe sistematike. 3. Kuptimi i ndryshimit midis metodave cilësore dhe sasiore të kërkimit. 4. Të jenë në gjendje ta shfrytëzojnë kërkimin eksplorues dhe burimet dytësore të informacionit për të formuluar pyetjet përkatëse kërkimore. 5. Të jenë në gjendje të operacionalizojnë konceptet me qëllim të zhvillimit të propozimeve të testueshme. 6. Të jenë në gjendje të mbledhin, organizojnë dhe analizojnë të dhëna dhe të interpretojnë gjetjet për të adresuar kërkimet e marketingut.
 • [CM246] [6 SETK] CRM dhe analitka digjitale
  Kjo lëndë është krijuar për të përmbushur kërkesat në rritje të industrisë dhe rekrutuesit për aplikimin e aftësive sasiore dhe analitike për të mbështetur vendimmarrjen e sofistikuar të marketingut. Përmbajtja e lëndës bazohet në kërkimin shkencor, optimizmin dhe marketingun interaktiv për të studiuar menaxhimin e marrëdhënieve me klientët dhe marketingun digjital. Qëllimi është të zbatohen mjete optimizimi për të nxjerrë zgjidhje analitike për vendime më të personalizuara dhe proaktive të marketingut, të tilla si: përcaktimi i çmimit të lidhjeve, promovimi dhe menaxhimi i inventarit, fushatat e shitjes së tërthortë dhe alokimi i shërbimeve. Studentët mësojnë se si të bëjnë strategjitë më të fundit të marketingut dhe teknikat përkatëse analitike që mund të përdoren për të mbështetur këto vendime.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [C2132] E-tregtia
  • [E2579] Financat e patundshmërive dhe analiza e investimeve
  • [E2580] Ndërmarrje e qëndrueshme
  • [E2581] Lidershipi, puna në ekip dhe diversiteti
  • [E2582] Sistemet e informacionit të kontabilitetit
  • [E2585] Negociatat për zgjidhje të konflikteve dhe ndryshime udhëheqëse
  • [E2598] Marketing business to business
  • [E2599] Sjellja organizative
  • [EM559] Konsulencë biznesi
  • [E2584] Menaxhimi i investimeve
  • [E2586] Tregtia analitike
  • [CM155] Menaxhimi i biznesit familjar
  • [EFB-02] Teoria e lojës dhe strategjia e biznesit
  • [CM198] Hulumtimet e tregut
  • [E2590] Logjistikë biznesi
  • [EBA072] Menaxhimi i biznesit të vogël
  • [EBEM-504] Marketingu ndërkombëtar
  • [E2600] Menaxhimi i produktit të ri
  • [C2137] Ueb-i dhe analitika e mediave sociale
  • [E2611] Menaxhimi i përgjithshëm i cilësisë dhe performancës

Semestri 2

 • [BE-MA-THESIS] [30 SETK] Punimi i magjistraturës
  Ky modul u mundëson studentëve që të transferojnë aftësitë dhe njohuritë e tyre për kërkime dhe për të bërë detyrën më të ndërlikuar - punimin e magjistraturës. Moduli synon të jetë plotësisht praktik dhe studentët t’i fitojnë njohuritë e nevojshme, por edhe aftësitë dhe shkathtësitë që t'i qasen hulumtimit dhe shkrimit të punimit. Moduli ka një rezultat kthyes - t'u mundësojë studentëve ta shkruajnë punimin e magjistraturës me vështirësi minimale dhe me një efikasitet maksimal. Lënda ka për qëllim përmirësimin e teknikave të hulumtimit dhe stilin e shkrimit të punimit, duke mbajtur llogari për ndalesën e shërbimit me mjete të palejuara, siç janë: plagjiatura dhe cenimi i të drejtave të autorit, që janë të ndaluara me Statutin e UEJL-së.
Google+