Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Programi:

Informatikë biznesi (2022-2023)

Cikli i studimeve: Cikli i dytë (Pasdiplomike)
Fakulteti: Shkencat dhe Teknologjitë Bashkëkohore
Viti akademik: 2024 / 2025
Titulli: Magjistër në informatikë biznesi
SETK: 60 (1 vit) Akreditimi
Vendimi: Vendimi për fillim me punë

Informatika e Biznesit është një disiplinë e njohur gjerësisht në Evropën Kontinentale. Edhe pse është e ngjashme me sistemet e informacionit, ajo më shumë fokusohet në çështjet teknike, duke përfshirë këtu sistemet informatike dhe qasjet strukturore për modelimin dhe analizimin e proceseve të biznesit dhe problemet lidhur me to. Informatika e biznesit është veçanërisht e rëndësishme në fushën e ekonomisë dhe mjedisit ndërmarrës. Ajo karakterizohet me bashkimet strategjike, outsourcing, mjedise operative të shpërndara fizikisht dhe partneritete globale të biznesit. Objektivi kryesor i këtij programi, do të jenë strategjitë e reja, teknikat, mjetet dhe teknologjitë për zhvillimin e një fushe të përshtatshme si informatika e biznesit. Kuptimi i biznesit dhe informatikës është e një rëndësie të madhe për punën e të gjithë profesionistëve të biznesit, duke përfshirë këtu edhe menaxherët ekzekutivë, të cilët e përcaktojnë drejtimin strategjik të organizatës, profesionistët e informacionit që hartojnë dhe ofrojnë shërbime të reja të informacionit; kontabiliteti dhe menaxherët financiarë, të cilët përdorin sistemet e informacionit për menaxhimin e financave dhe krijimin e raporteve të biznesit dhe menaxherët e marketingut e të shitjes, të cilët përdorin sistemet e informacionit për të ndjekur blerjen e konsumatorit dhe për të promovuar produkte të reja. Informatika e biznesit është studim i teknologjisë së informacionit në kontekstin e biznesit. Informacioni është bërë burim kyç i biznesit që çon në krijimin e karrierave të reja për individët, të cilët e kuptojnë se si të veprojnë me informacionin. Këta "punëtorë të ditur" - njerëz të cilët e kuptojnë si ta ruajnë, ta rimarrin, ta analizojë dhe ta shpërndajnë informacionin - aktualisht kanë një karrierë premtuese dhe produktive, e cila i pret ata. Kjo baraspeshë, gjithashtu, pasqyron lidhjen ndërmjet përmbajtjes teorike dhe praktike të lëndëve të fituara përmes ligjëratave, udhëzimeve, seminareve, sesioneve në laboratorë kompjuterikë dhe vetëstudim. Njohuritë nga lëndët fitohen përmes metodave të ndryshme të përafrimit, duke i përfshirë sesionet e provimit, testet në klasë, ato tutoriale, detyrat individuale, punën në grup dhe prezantimet. Studentët, pritet të demonstrojnë aspekte të origjinalitetit dhe të shpikjes. Objektivi i programit është që t’i pajisë studentët me përvoja cilësore të studimit, të cilat do t’u ofrojnë atyre mundësitë më të mira për të kuptuar fushat e mbuluara dhe ta kuptojnë potencialin e tyre maksimal.

Me mbarimin e programit, të diplomuarit mund  të gjejnë punë në fushat e zhvillimit të sistemeve, menaxhimit të projekteve softuerike,  mund t’u bëhen mbështetje përdoruesve përfundimtarë të IT, të punojnë në programim dhe të jenë si analistë të sistemeve të biznesit. Për këtë arsye, personat që kanë jo vetëm aftësinë për të hartuar zgjidhje teknike të bazuara në kompjuter, por gjithashtu kanë mundësinë të njihen me mundësitë e TI-së nga një perspektivë e biznesit, do të kërkohen për punësim nga çdo organizatë. Studentët, do të pajisen me aftësitë e mëposhtme:

 • Të menaxhojnë informacionin në organizata të mesme dhe të mëdha.
 • Të analizojnë, të planifikojnë dhe të zhvillojnë zgjidhje nga TI që mbështesin nevojat e tregut.
 • T’i planifikojnë analizat nevojshme të biznesit dhe vlerësimet e rrezikut të biznesit.
 • T’i zhvillojnë aftësitë, të kontribuojnë në marrjen e vendimeve, hartimin dhe zbatimin e ndryshimeve në procesin e biznesit.
Njohuritë dhe të kuptuarit
 • Njohuritë dhe të kuptuarit e fushave të biznesit dhe të informatikës (ekonomi, menaxhim, marketing, financa dhe përkatësisht, programim, bazat e të dhënave, sistemet kompjuterike dhe të informacionit, rrjetet dhe inxhinieria e të dhënave), në një nivel që shtrihet përtej njohurive themelore përmes njohurive elementare të orientuara në hulumtime dhe aftësi për të demonstruar ekspertizë në trajtimin e problemeve të botës reale në këtë fushë.
 • Aftësi për të zhvilluar dhe zbatuar ide origjinale dhe kreative në një mjedis që kërkon njohuri ndërdisiplinore, fusha të ndërlidhura të biznesit dhe informatikës dhe të tregojë kompetenca specialiste në të njëjtën mënyrë.
Aplikimi i njohurive dhe të kuptuarit
 • Në mënyrë origjinale, kritike, të pavarur dhe krijuese mund të zbatojë, të përdorë, të zhvillojë dhe të zgjidhë probleme në mjedise të reja dhe të panjohura në një kontekst shumëdisiplinor të një biznesi të vërtetë dhe në mjediset organizative.
 • Mund të planifikojë, të zbatojë dhe t’i vlerësojë çështjet e pavarura kërkimore në fushën e biznesit, duke zbatuar metoda dhe metodologji të ndryshme të zhvillimit të softuerit në bizneset komerciale.
 • Mund të përdorë një shumëllojshmëri të mjeteve të zhvillimit të softuerit dhe t’i programojë ato duke përdorur skripte shell dhe programe të hartuara për mjedise ueb ose programe të pavarura.
 • Në mënyrë origjinale, kritike dhe krijuese mund të marrë pjesë në procesin e zgjidhjes së problemeve në mjedise të reja, të papara ose të panjohura për zhvillimin e softuerit.
 • Është në gjendje t’i organizojë sistemet softuerike në mënyrë që të zgjidhë çështje të ndryshme sociale, ekonomike dhe/ose teknologjike.
 • Është në gjendje të marrë pjesë në projekte kërkimore, si një bazë për zhvillimin e mëtejshëm akademik.
 • Demonstron ekspertizë në trajtimin e problemeve reale në fushën e zhvillimit të softuerit dhe të menaxhimit të projekteve.
 • Mund të zhvillojë dhe të aplikojë ide origjinale dhe krijuese. Demonstron ekspertizë në trajtimin e problemeve reale në fushën e zhvillimit të softuerit dhe menaxhimin e projekteve.
 • Mund të zhvillojë dhe aplikojnë ide origjinale dhe krijuese.
Aftësitë për të vlerësuar
 • Në mënyrë adekuate mund të mbledhë, të analizojë dhe të vlerësojë të dhënat duke përdorur mjete dhe sisteme moderne për çështje të caktuara ekonomike dhe/ose informative dhe organizative, zakonisht nga perspektiva e menaxhimit dhe marketingut.
 • Mund të argumentojë ide dhe koncepte cilësore dhe sasiore me karakter biznesi dhe organizativ duke përdorur dhe duke zbatuar njohuritë e sistemeve të informacionit, bazave të të dhënave të korporatave dhe mjete të tjera softuerike.
 • Ka aftësi që në mënyrë adekuate të vlerësojë afatet e kërkuara, burimet dhe rreziqet në planifikimin, zhvillimin, vendosjen dhe mirëmbajtjen e softuerit, duke përdorur mjetet e duhura.
 • Mund të testojë, të vlerësojë dhe të vendosë mbi përshtatshmërinë e TI zgjidhjeve të mundshme në perspektivë komerciale.
Aftësitë e komunikimit
 • Ka aftësi që në mënyrë të qartë dhe pa ambiguitet t’u komunikojë rezultatet dhe njohuritë e studimit audiencave të specializuara nga fushat e biznesit dhe informatikës me shkathtësinë për ta përshtatur stilin dhe formën e të shprehurit për audiencë jo-specialiste.
 • Ka kompetenca për të kryer hulumtime në mënyrë kritike, krijuese, të pavarur dhe të argumentuar dhe për të vlerësuar metodologjitë dhe për të zhvilluar kritikat kur duhet të propozojë dhe të mbrojë hipoteza të reja.
 • Mund të demonstrojë aftësi për inicim, duke udhëhequr dhe duke marrë përgjegjësinë për një punë individuale dhe grupore, ku kompetencat e biznesit dhe informatikës janë vendimtare për llojin e pozitës.
Aftësitë e të mësuarit
 • Është në gjendje t’i identifikojë nevojat personale dhe drejtimet për studimin individual dhe autonom, siç mund ta kryejë atë në mënyrë të vetë-drejtuar dhe autonome në fushat e biznesit dhe informatikës.
 • Është në gjendje të marrë përgjegjësi për të mësuarit e vazhdueshëm individual dhe atë në grup, në fusha të specializuara të biznesit dhe të informatikës brenda ekonomisë në rrjet, duke përfshirë këtu edhe përcaktimin e objektivave të të nxënit afatmesëm dhe afatgjatë.

Semestri 1

 • [MCS-303] [6 SETK] Metodologjia e hulumtimit
  Qëllimi i kësaj lënde është që studentët të fitojnë njohuri dhe të kuptuarit e teorive të ndryshme shkencore dhe metodologjitë. Fillimisht studentëve do t’u shpjegohen konceptet themelore dhe përkufizimet teorike dhe mostrat e të gjitha metodave ekzistuese të hulumtimit, hipoteza të drejtpërdrejta dhe indirekte, variablat, vlefshmëria e rezultateve, BIAS-i dhe paragjykimet, cilësia shkencore dhe metodologjitë sasiore të kërkimit dhe qasjet e tjera metodologjike. Për çdo kapitull, studentët, do të kryejnë edhe detyra praktike. Pas përfundimit me sukses të kësaj lënde, studentët do të jenë në gjendje: ta dinë dhe ta kuptojnë rëndësinë e koncepteve themelore shkencore; t’i mësojnë teknikat për hulumtim dhe kërkim efikas të informacionit dhe qasje efikase në informacione dhe literaturë relevante; t’i identifikojnë, t’i përshkruajnë dhe t’i formulojnë problemet shkencore; të bëjnë një zgjedhje të kujdesshme të qasjeve alternative kërkimore, të përshkruajnë me kujdes; të krahasojnë dhe të shpjegojnë avantazhet dhe disavantazhet e metodave të ndryshme shkencore për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave në kërkime sasiore dhe cilësore; t’i aplikojnë metodat themelore shkencore për të analizuar të dhënat sasiore dhe cilësore; të sigurojnë korniza teorike themelore mbi të cilat do të ndërtohen kërkimet; t’i shqyrtojnë ato dhe të bëjnë një vlerësim të publikimeve teknike dhe atyre shkencore.
 • [MCBI-01] [6 SETK] Modelimi i proceseve të biznesit
  Qëllimet e lëndës janë: Proceset paraqesin teknologjitë kryesore të të gjitha organizatave për prodhimin dhe shpërndarjen e produkteve dhe shërbimeve që kënaqin nevojat e konsumatorëve. Gjithnjë e më shumë, në mënyrë që të vazhdojë të ju shërbejnë klientëve të tyre dhe të mbeten konkurrues, organizatat duhet të vazhdimisht t’i analizojnë, ridizajnojnë dhe t’i përmirësojnë proceset e tyre të biznesit, në kohë më të shkurtër, për të arritur qëllimet operacionale. Duke e kuptuar këtë, procesi i integrimit të biznesit kërkon një infrastrukturë të TI-së që mundëson njerëzit, proceset dhe informacione të integrohet në mënyrë fleksibile. Kjo lëndë, do të shqyrtojë se si organizatat mund të modelojnë proceset e biznesit, si hap i parë në arritjen e proceseve fleksibile dhe të integruar të biznesit. Lënda, do të shqyrtojë teknologjitë e informacionit dhe arkitekturat që premtojnë për të bërë të mundur këtë integrim të proceseve të biznesit. Lënda do të pajisë studentët me: - Një kornizë për të kuptuar projektimin, kontrollin dhe përmirësimin e proceseve të biznesit. Pjesa më e madhe e këtij materiali, do të jetë nga fusha e menaxhimit të operacioneve. - Një metodologji për të analizuar, modeluar dhe dizajnuar proceset e biznesit, duke përfshirë përdorimin e simulimit për matjen dhe krahasimin e performancës së modeleve të ndryshme. - Njohja e teknologjive aktuale në zhvillimin e sistemeve të informacionit dhe arkitekturave, si lehtësuesit e përmirësimit, integrimit dhe automatizimit të procesit të biznesit.
 • [CM181] [6 SETK] E-Biznesi
  Qëllimi i lëndës: Ndërmarrja e biznesit digjital, krijimi i modeleve të reja të biznesit, të arritura nga turbullira e botës digjitale dhe fizike, sillet rreth teknologjive që e bëjnë informacionin të përdorshëm dhe të lëvizshëm. Kjo lëndë përqëndrohet në ekosistemin digjital, bashkëveprimin midis botës fizike dhe asaj digjitale, për të eksploruar tendencat digjitale dhe risitë për bizneset. Raportet dhe diskutimet e industrisë përqendrohen në nxjerrjen e vlerës nga platformat digjitale për të adresuar strategjitë e biznesit. Temat përfshijnë: kornizat e modelimit të ndërmarrjeve, përdorimin e raporteve të industrisë së teknologjisë digjitale në krijimin e vlerës së biznesit, platformat dhe ndërfaqet e sistemit të ndërmarrjeve dhe kornizën e menaxhimit të projektit “Cikli i Jetës për Zhvillimin e Programeve (CKZHP)”.
 • [CM182] [6 SETK] Mbledhja, grumbullimi dhe menaxhimi i të dhënave
  Qëllimi i lëndës: Rritja e përditshme e sasisë së të dhënave në dispozicion si pjesë e aktiviteteve të përditshme në biznes, shkencë, arsim, argëtim, etj, është bërë një shqetësim dhe fjalor i përditshëm. Përveç kësaj, nevoja për të punuar me vëllime të mëdha të të dhënave, aplikacionet aktuale gjithashtu sfidohen me të dhëna multi - modale, duke përfshirë të dhëna të pastrukturuara dhe gjysmë të strukturuara, të dhëna imazhe dhe video, të dhëna hapësinore dhe kohore, etj. Të gjitha këto të dhëna duhet të menaxhohen. Nevoja për të mbledhur, rregulluar, grumbulluar dhe në përgjithësi menaxhuar ato paraqet një shqetësim në baza ditore. Ky subjekt mbulon një pjesë të ciklit të jetës së të dhënave, përfshirë mbledhjen, grumbullimin dhe menaxhimin e të dhënave. Meqenëse shumica e të dhënave ruhen në baza të të dhënave, gjithashtu, do të shqyrtohen qasje të ndryshme inxhinierike në bazat e të dhënave, për të mbështetur menaxhimin e të dhënave, përfshirë mbledhjen, grumbullimin dhe mirëmbajtjen. Standardet e të dhënave, ruajtja cilësore e të dhënave dhe sfida e "grupeve të mëdha të të dhënave", gjithashtu, do të merren parasysh. Qëllimi tjetër i lëndës është shumëllojshmëria e sistemeve dhe teknikave të ruajtjes së të dhënave.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore profesionale
  • [MCBI3031] Inteligjenca e biznesit dhe analitika
  • [ECSIS-07] Analiza dhe dizajnimi i sistemeve
  • [ECSSE-01] Menaxhimi i projekteve të softuerit
  • [EM555] Depozitimi i të dhënave
  • [ECSWMS-07] Teknologjitë e kalkulimeve në “Cloud”
  • [EM558] Sistemet e mëdha (ERP, CRM)
  • [ECSSE-03] Inxhinieria e kërkesave
  • [EM557] Bazat e administrimit të biznesit

Semestri 2

 • [CBI4010] [30 SETK] Punimi i magjistraturës
  Ky modul u mundëson studentëve që të transferojnë aftësitë dhe njohuritë e tyre për kërkime dhe për të bërë detyrën më të ndërlikuar - punimin e magjistraturës. Moduli synon të jetë plotësisht praktik dhe studentët t’i fitojnë njohuritë e nevojshme, por edhe aftësitë dhe shkathtësitë që t'i qasen shkrimit të punimit. Moduli ka një rezultat kthyes - t'u mundësojë studentëve ta shkruajnë punimin e magjistraturës me vështirësi minimale dhe me një efikasitet maksimal. Lënda ka për qëllim përmirësimin e teknikave të hulumtimit dhe stilin e shkrimit të punimit, duke mbajtur llogari për ndalesën e shërbimit me mjete të palejuara, siç janë: plagjiatura dhe cenimi i të drejtave të autorit, që janë të ndaluara me Statutin e UEJL-së.
Google+