COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Programi:

Kriminalistikë dhe siguri (2012/2013)

Cikli i studimeve: Cikli i parë (Deridiplomike)
Fakulteti: Drejtësia
Viti akademik: 2022 / 2023
Titulli: I diplomuar në kriminalistikë dhe siguri
SETK: 180 (3 vite) Akreditimi
Vendimi: Vendimi për fillim me punë

Ky program nënkupton zgjerimin dhe thellimin gjegjësisht diferenciminin e arsimimit të lartë në kuadër të studimeve përdrejtësi.

Ky program studimor ka për qëllim që studentëve t’u mundësojë:

 • Të fitojnë njohuri themelore lidhur me konceptet dhe çështjet kryesore në lëmin e kriminalistikës dhe sigurisë.
 • Të zhvillojnë aftësi për përdorimin e terminologjisë përkatëse  si dhe koncepteve përkatëse në lëmin e kriminalistikës dhe sigurisë.
 • Të identifikojnë dhe analizojnë probleme në lidhshmëri me kriminalistikën dhe sigurinë.
 • Të jenë në gjendje të analizojnë në mënyrë kritike kuptime lidhur me kriminalistikën dhe sigurinë.
 • Të fitojnë aftësi dhe njohuri të veçanta me rëndësi praktike për karrierën e tyre të mëtejshme në fushën e kriminalistikës dhe sigurisë.
 • Të zgjedhin dhe të aplikojnë kornizë adekuate nga lëmi përkatës gjatë zgjidhjes së problemeve duke përdorur teknikat përkatëse.
 • T’i integrojnë njohuritë e akumuluara në organizatë në funksion të sjelljes së vendimeve.
 • T’i bartin në mënyrë efikase zgjidhjet dhe njohuritë.
 • T’i zhvillojnë aftësitë personale të komunikimit, hulumtimit dhe analizës të cilat nevojiten për punësimin e studentëve të diplomuar nga ky program.
 • Të zhvillohet mësim multilingual përmes promovimit të dialogut ndëretnik dhe ndërkulturor.

Për realizimin e programit është angazhuar një kuadër akademik nga UEJL, UKIM – Shkup, si dhe nga universitetet në rajon: Zagreb, Prishtinë, Sarajevë dhe Tiranë. Për realizimin e programit studimor është planifikuar edhe angazhimi i visiting-ligjëruesve nga universitetet me të cilat bashkëpunon UEJL në kontekst të mobilitetit në Hapësirën e përbashkët evropiane të arsimit të lartë (HPEAL), bazuar në parimet e Kartës së Bolonjës.

Studimet e programit studimor të ciklit të parë kriminalistikë dhe siguri zgjasin tri (3) vjet. Pas përfundimit të suksesshëm të studimeve, studenti do të marrë diplomë për mbarimin e studimeve trivjeçare të ciklit të parë: i diplomuar në kriminalistikë dhe siguri.

Pas mbarimit të studimeve studentët duhet:

 • Të kenë njohuri themelore për teknikën dhe taktikën kriminalistike.
 • Të kenë njohuri të hollësishme për objektin e studimit dhe kuptimet specifike të teknikës dhe taktikës kriminalistike.
 • Të kenë mendimin e vetë kritik.
 • Të jenë të aftë të analizojnë dhe hulumtojnë ngjarje relevante për teknikën dhe taktikën kriminalistike.
 • Të fitojnë aftësi të caktuara nga teknika dhe taktika kriminalistike të nevojshme për karrierën e tyre të mëtejshme.
 • Të jenë të aftë të prezantojnë rezultate nga hulumtimet, të punojnë në ekip dhe të marrin pjesë në debat.
 • Të jenë në gjendje ta aplikojnë teorinë në rastet praktike nga jeta reale.
 • Për realizimin e programit është angazhuar kuadër akademik nga UEJL, UKIM – Shkup, si dhe nga universitetet në rajon: Zagreb, Prishtinë, Sarajevë dhe Tiranë. Për realizimin e programit studimor është planifikuar edhe angazhimi i visiting-ligjëruesve nga universitetet me të cilat bashkëpunon UEJL në kontekst të mobilitetit në hapësirën e përbashkët evropiane të arsimit të lartë (HPEAL), bazuar në parimet e Kartës së Bolonjës.
 • Studimet e programit studimor të ciklit të parë Kriminalistikë dhe Siguri zgjasin tri (3) vjet. Pas përfundimit të suksesshëm të studimeve, studenti do të marrë diplomë për mbarimin e studimeve trivjeçare të ciklit të parë: I diplomuar në kriminalistikë dhe siguri me mundësi për vazhdimin e studimeve të magjistraturës në lëmin e sigurisë si dhe punësim në organet dhe institucionet e sistemit të sigurisë në RM.
Njohuritë dhe të kuptuarit
 • Posedon njohuri themelore lidhur me kuptimet dhe çështjet kryesore që kanë të bëjnë me burimet dhe institucionet e së drejtës në kuptim të gjerë, e që posaçërisht përfshijnë: fillet e së drejtës, të drejtën kushtetuese, të drejtën administrative, kuptimin historik të së drejtës (e drejta romake dhe historia e shtetit dhe së drejtës), të drejtën civile dhe atë pronësore.
 • Posedon njohuri themelore lidhur me kuptimet dhe çështjet kryesore që kanë të bëjnë me burimet dhe institucionet e shkencave specifike juridiko-penale si p.sh.: e drejta penale dhe e drejta e procedurës penale, kriminologjia, penologjia, viktimologjia, si dhe kuptimi ndërkombëtar për të drejtën penale (e drejta ndërkombëtare penale, të drejtat e njeriut, marrëdhëniet ndërkombëtare dhe terrorizmi ndërkombëtar).
 • Posedon njohuri themelore lidhur me kuptimet dhe çështjet kryesore që kanë të bëjnë me sigurinë si p.sh.: kriminalistika (teknika, taktika dhe metodika), e drejta policore, si dhe njohuri nga lëndët forenzike (gjyqësore).
Aplikimi i njohurive dhe të kuptuarit
 • Identifikon dhe analizon probleme nga lëmia e kriminalistikës dhe sigurisë, dhe merr pjesë në përgatitjen e akteve dhe dokumenteve juridike në një procedurë penale, shkruan padi, kërkesa si dhe dokumente tjera të nevojshme në një procedurë penale.
 • Zgjidh dhe aplikon një kornizë adekuate nga fusha e tij e studimit me qëllim që të zgjidhë probleme duke përdorur teknikën adekuate në fushën e kriminalistikës dhe sigurisë.
Aftësitë për të vlerësuar
 • Analizon në mënyrë kritike konceptet dhe nocionet që përdoren në faza të ndryshme të procedurës penale (si në procedurën parapenale-policore, ashtu edhe në procedurën gjyqësore penale).
 • Integron njohuritë e akumuluara për të sjellur vendime bazike (fillestare) në kuadër të interpretimit të të drejtës sa i përket çështjeve të sigurisë.
 • Analizon dhe raporton lidhur me rezultatet e arritura në kuadër të profesionit të tij, bazuar në njohuritë e tija dhe në aftësitë e interpretimit të së drejtës.
 • Punon si nëpunës në institucionet shtetërore që veprojnë në fushën e parandalimit të kriminalitetit.
 
Aftësitë e komunikimit
 • Posedon një spektër të gjerë të aftësive të prezantimit gojor dhe të shkruar që janë të domosdoshme për profesionin e juristit, në veçanti në kontekstin e kriminalistikës dhe sigurisë.
 • Angazhohet në mënyre efektive në argumentim dhe debatim në një procedurë penale, me subjektet e procedurës penale si gjyqtarët, prokurorët dhe avokatët, duke përdorur terminologji profesionale.
Aftësitë e të mësuarit
 • Zhvillon sistem të mësimit që përfshin identifikimin, klasifikimin dhe përdorimin e burimeve të së drejtës.
 • Shfrytëzon me sukses aftësitë që lidhen me përdorimin e literaturës dhe teknologjive të informimit për të fituar njohuri juridike.
 • Transferon me sukses zgjidhjen e problemeve në relacion me publikun e specializuar dhe jo të specializuar.

Semestri 1

 • [6 SETK] Historia e së drejtës së institucioneve:
  Kjo lëndë ka për qëllim: * T’i njoftojë studentët me zhvillimin historik të shtetit dhe të drejtës, si institucione kryesore juridiko-shoqërore. * kuptojnë mendimin juridik në të kaluarën dhe të tashmen. *Studentët të jenë në gjendje t’i dallojnë formacionet juridiko-shoqërore në të kaluarën dhe ta kuptojnë evoluimin e tyre * Studentët të njihen me zhvillimin historik të pjesëve të veçanta të të drejtës pozitive (e drejta civile, penale, administrative, familjare, trashëgimore, etj.) * Studentët të jenë në gjendje ta kuptojnë logjikën e funksionimit të shtetit dhe të drejtës në civilizimet antike dhe të mesjetës , si dhe të krijojnë ide duke i lidhur me kohën e tashme.
 • [6 SETK] Sociologjia e së drejtës
  Përmbajtja e ofruar në kuadër të planprogramit të sociologjisë të së drejtës duhet t’u mundësojë studentëve një qasje tjetër, inovative për vështrimin e fenomeneve juridike. Në fakt, ideja e fillestare për të drejtën si një element integral i strukturës sociale ofron mundësitë për të njohur faktorët socialë dhe proceset të cilat iniciojnë krijimin e së drejtës, e determinojnë strukturën e saj të brendshme dhe e përcaktojnë shkallën e efektivitetit të saj si një rregullator. Për më tepër, studentët do të jenë në gjendje ta njohin dhe ta analizojnë edhe procesin e feedback-ut (kthyes) - ndikimin e normave juridike në shoqëri, zhvillimin dhe stabilitetin e saj. Si rezultat i koncipimit të këtillë teorik dhe praktik të lëndës, studentët do të aftësohen ta shqyrtojnë të drejtën më gjerësisht nga aktet e pastra normative (ligjore), duke kërkuar lidhjen e saj me fenomenet sociale. Së fundmi, studentët do të aftësohen të mendojnë në mënyrë kritike në raport me sistemin juridik dhe të bëjnë pyetje që kanë për qëllim përmirësimin dhe harmonizimin e tij me nevojat shoqërore.
 • [6 SETK] Fillet e së drejtës
  Qëllimet e lëndës mësimore (kompetencat): * Të kenë njohuri bazike për shtetin dhe të drejtën; * Aftësimi i studentëve për përcaktim teorik të formave të ndryshme të shtetit * Qasje kritike ndaj të drejtës si dukuri shoqërore; * Nxitje e qasjes analitike tek studentët për problemet me të cilat ballafaqohet shteti dhe e drejta në kushtet e globalizimit dhe integrimeve euroatlantike; * Në fund të semestrit studentët do të mund t’i dallojnë format e shtetit dhe të drejtës; * T’i sqarojnë kuptimet themelore për shtetin dhe të drejtën dhe lidhshmërinë e tyre me jetën praktike; * T’i fitojnë njohuritë themelore për shtetin dhe të drejtën që do t’u nevojiten për studimet e mëtejshme të shkencave juridike.
 • [3 SETK] Lëndë zgjedhore në gjuhën angleze 1
  Lëndë gjuhësore
  • Gjuha shqipe për qëllime profesionale
  • Të shkruarit akademik në gjuhën angleze
  • Të shkruarit akademik në gjuhën maqedonase
  • Të shkruarit akademik në gjuhën shqipe
  • Gjuha gjermane (niveli 1-4)
  • Gjuha frënge
  Aftësitë e komunikimit
  • Të folurit publik
  • Studime ndërkulturore
  • Aftësitë e komunikimit
  Shkathtësi në TI
  • Excel i avancuar
  • Aftësitë të avancuara të TI-së
  • Njohuri të avancuara rreth Word-it dhe PowerPoint-it
  • Google Apps
  • Access-i i avancuar
  • Desktop publikimi
  • Web publikimi
  Tjera
  • Mbrojta e ambientit
  • Sportet, rekreacioni, kultura
  • Zhvillimi profesional i karrierës
 • [3 SETK] Lëndë zgjedhore në gjuhën shqipe/maqedonase 1
  Lëndë gjuhësore
  • Gjuha shqipe për qëllime profesionale
  • Të shkruarit akademik në gjuhën angleze
  • Të shkruarit akademik në gjuhën maqedonase
  • Të shkruarit akademik në gjuhën shqipe
  • Gjuha gjermane (niveli 1-4)
  • Gjuha frënge
  Aftësitë e komunikimit
  • Të folurit publik
  • Studime ndërkulturore
  • Aftësitë e komunikimit
  Shkathtësi në TI
  • Excel i avancuar
  • Aftësitë të avancuara të TI-së
  • Njohuri të avancuara rreth Word-it dhe PowerPoint-it
  • Google Apps
  • Access-i i avancuar
  • Desktop publikimi
  • Web publikimi
  Tjera
  • Mbrojta e ambientit
  • Sportet, rekreacioni, kultura
  • Zhvillimi profesional i karrierës
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore e lirë
  Lëndë gjuhësore
  • Gjuha shqipe për qëllime profesionale
  • Të shkruarit akademik në gjuhën angleze
  • Të shkruarit akademik në gjuhën maqedonase
  • Të shkruarit akademik në gjuhën shqipe
  • Gjuha gjermane (niveli 1-4)
  • Gjuha frënge
  Aftësitë e komunikimit
  • Të folurit publik
  • Studime ndërkulturore
  • Aftësitë e komunikimit
  Shkathtësi në TI
  • Excel i avancuar
  • Aftësitë të avancuara të TI-së
  • Njohuri të avancuara rreth Word-it dhe PowerPoint-it
  • Google Apps
  • Access-i i avancuar
  • Desktop publikimi
  • Web publikimi
  Tjera
  • Mbrojta e ambientit
  • Sportet, rekreacioni, kultura
  • Zhvillimi profesional i karrierës

Semestri 2

 • [6 SETK] E drejta kushtetuese
  Qëllimet e lëndës mësimore (kompetencat): * Pajisja e studentëve me njohuritë mbi nocionet, dukuritë dhe institutet kushtetuese dhe institucionet shtetërore të RM-së, përfshi këtu edhe qëndrimet e ndryshme teorike dhe praktike lidhur me to; * Pajisja e studentëve me njohuritë konkrete mbi të drejtën kushtetuese si shkencë dhe si degë e së drejtës, përfshi këtu edhe analizën krahasuese evropiane dhe botërore; * Nëpërmjet këtij moduli studentët duhet të aftësohen lidhur me njohjen teorike dhe konkrete të organizimit të pushtetit shtetëror në përgjithësi dhe të RM-së në veçanti si dhe liritë dhe të drejtat e njeriut dhe të qytetarit; * Nxitja e mendimit analitik dhe kritik te studentët lidhur me problemet me të cilët ballafaqohet sot e drejta kushtetuese evropiane dhe e RM-së, duke pasur parasyshë profiling e juristit evropian i cili në të ardhmen në rolin e ekspertit do ta interpretojë dhe aplikojë të drejtën kushtetuese evropiane sin ë aspektin nacional ashtu edhe në atë evropian; * Plan-programi do ta trajtojë të drejtën kushtetuese në aspekt krahasimtar dhe nacional, pasi që në kushtet e globalizimit, e drejta kushtetuese nuk mund të kuptohet nëse analizohet ekskluzivisht në aspektin nacional; * Plan-programi gjithashtu do t’i përfshijë: Rregulloren e re të Kuvendit të RM që luan rol të veçantë në zhvillimin e demokracisë parlamentare në RM, ligjet e reja që rregullojnë materien kushtetuese, si: ligjet në lëmin e gjykatave, pushtetit lokal, sistemit zgjedhor, shoqërisë civile, mbrojtjes, politikës së jashtme, etj; * Përveç këtij komponenti normativ, plan-programi do ta përpunojë edhe praktikën e këtyre organeve qendrore të pushtetit shtetëror të RM: të Kuvendit, Qeverisë, Gjykatës kushtetuese, Gjykatës supreme, që luajnë rol të veçantë në zhvillimin e të drejtës kushtetuese si shkencë; * Gjithashtu do të përfshihen amendamentet kushtetuese të vitit 2001 të cilat kanë shumë ndikim në demokracinë e RM, në vlerat themelore të rregullimit kushtetues të RM si dhe amendamentet e vitit 2005 lidhur me reformat e pushtetit gjyqësor në RM; * Në fund të kursit studentët do të jenë në gjendje të bëjnë dallimet themelore dhe substanciale të institucioneve kushtetuese, ndërlidhjen si dhe funksionimin e tyre në praktikë; * Të bëjnë dallimet e duhura teorike dhe praktike të nocioneve, kuptimeve dhe dukurive me karakter kushtetues; * Të shpjegojnë dhe analizojnë proceset e ndryshme brenda rendit kushtetues të RM-së në të gjitha planet e jetës kushtetuese, pra, të njeriut, qytetarit, shtetit dhe komuniteteve etnike në RM.
 • [6 SETK] E drejta civile dhe sendore
  Qëllimi i lëndës mësimore E drejta civile dhe sendore është që studentët të fitojnë njohuri themelore teorike në këtë lëmi. Pas mbarimit të semestrit pritet që studentët të kenë fituar njohuri për kuptimin dhe lëndën e së drejtës civile dhe sendore, subjektet, parimet e së drejtës civile, burimet, zotësinë juridike dhe zotësinë për të vepruar, marrëdhënien juridiko-civile, veprimet juridike, të drejtat subjektive sendore, parimet e të drejtës sendore, posedimin, të drejtën e pronësisë, të drejtën e shfrytëzimit, të drejtën e pengut, barrët sendore, librat publikë, etj. Pritet që tek studentët të zhvillohet vetëdija lidhur me këto institucione si dhe aftësitë e qasjes kritike ndaj ligjit dhe argumentimit ligjor në lëmin e të drejtës civile dhe sendore.
 • [6 SETK] Shkrimi dhe arsyetimi ligjor
  Kjo lëndë ka për qëllim që studentët të fitojnë njohuri lidhur me shkrimin dhe të menduarit ligjor me qëllim të sqarimit logjik të mendimeve dhe sjelljes së përfundimeve relevante. Metodologjia fokusohet në shkrimin dhe argumentimin ligjor të akteve dhe normave juridike, në teknikat e mira të përpilimit të kushtetutës, ligjeve, akteve nënligjore, marrëveshjeve, testamenteve, vendimeve gjyqësore, vendimeve administrative, kërkesave, konkurseve, shpalljeve publike, ankesave, padive, memorandumeve, proçesverbaleve, autorizimeve dhe shumë shkresave tjera me qëllim të kuptimit të terminologjisë juridike dhe shprehjes gjuhësore gjatë shkrimit të akteve juridike dhe argumentimit të të drejtës.
 • [3 SETK] Lëndë zgjedhore në gjuhën angleze 2
  Lëndë gjuhësore
  • Gjuha shqipe për qëllime profesionale
  • Të shkruarit akademik në gjuhën angleze
  • Të shkruarit akademik në gjuhën maqedonase
  • Të shkruarit akademik në gjuhën shqipe
  • Gjuha gjermane (niveli 1-4)
  • Gjuha frënge
  Aftësitë e komunikimit
  • Të folurit publik
  • Studime ndërkulturore
  • Aftësitë e komunikimit
  Shkathtësi në TI
  • Excel i avancuar
  • Aftësitë të avancuara të TI-së
  • Njohuri të avancuara rreth Word-it dhe PowerPoint-it
  • Google Apps
  • Access-i i avancuar
  • Desktop publikimi
  • Web publikimi
  Tjera
  • Mbrojta e ambientit
  • Sportet, rekreacioni, kultura
  • Zhvillimi profesional i karrierës
 • [3 SETK] Lëndë zgjedhore në gjuhën shqipe/maqedonase 2
  Lëndë gjuhësore
  • Gjuha shqipe për qëllime profesionale
  • Të shkruarit akademik në gjuhën angleze
  • Të shkruarit akademik në gjuhën maqedonase
  • Të shkruarit akademik në gjuhën shqipe
  • Gjuha gjermane (niveli 1-4)
  • Gjuha frënge
  Aftësitë e komunikimit
  • Të folurit publik
  • Studime ndërkulturore
  • Aftësitë e komunikimit
  Shkathtësi në TI
  • Excel i avancuar
  • Aftësitë të avancuara të TI-së
  • Njohuri të avancuara rreth Word-it dhe PowerPoint-it
  • Google Apps
  • Access-i i avancuar
  • Desktop publikimi
  • Web publikimi
  Tjera
  • Mbrojta e ambientit
  • Sportet, rekreacioni, kultura
  • Zhvillimi profesional i karrierës
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore e lirë
  Lëndë gjuhësore
  • Gjuha shqipe për qëllime profesionale
  • Të shkruarit akademik në gjuhën angleze
  • Të shkruarit akademik në gjuhën maqedonase
  • Të shkruarit akademik në gjuhën shqipe
  • Gjuha gjermane (niveli 1-4)
  • Gjuha frënge
  Aftësitë e komunikimit
  • Të folurit publik
  • Studime ndërkulturore
  • Aftësitë e komunikimit
  Shkathtësi në TI
  • Excel i avancuar
  • Aftësitë të avancuara të TI-së
  • Njohuri të avancuara rreth Word-it dhe PowerPoint-it
  • Google Apps
  • Access-i i avancuar
  • Desktop publikimi
  • Web publikimi
  Tjera
  • Mbrojta e ambientit
  • Sportet, rekreacioni, kultura
  • Zhvillimi profesional i karrierës

Semestri 3

 • [6 SETK] Teoritë bashkëkohore të kriminalistikës
  Teoritë bashkëkohore të kriminalistikës Nëpërmjet kësaj lënde zgjedhore studentët do të përfitojnë njohuri për format më të reja të zhvillimit të shkencës së kriminalistikës. Duke patur parasysh se bëhet fjalë për një lëndë dinamike, si dhe duke u bazuar në atë se lënda ofron njohuri bashkëkohore për shkencat e kriminalistikës, është më se e qartë prania e kësaj lëndë në kuadër të këtij programi. Kjo lëndë në mënyrë sistematike do të prezantojë të gjitha teoritë më të rëndësishme bashkëkohore në fushën e kriminalistikës duke pasur parasysh karakterin e tyre utilitar si dhe zbatimin e teknologjive bashkëkohore për studimin e kriminalistikës.
 • [6 SETK] Bazat e kriminalistikës
  Përmes kësaj lënde studentët do të fitojnë njohuri të thelluara nga kriminalistika. Kjo disiplinë, në kuptimin e gjerë të fjalës, kontribuon në luftën kundër kriminalitetit përmes zbulimit dhe parandalimit të tij. Kjo lëndë mësimore do të përpunohet në mënyrë teorike dhe praktike (përmes konsultimeve, literaturës së propozuar, debateve dhe diskutimeve me studentët). Qëllimi i këtij programi është përgatitja dhe aftësimi i studentëve për përdorimin e mjeteve dhe metodave kriminalistike që përdoren për zbulimin dhe sqarimin e veprave penale si dhe për parandalimin e kriminalitetit.
 • [6 SETK] Kriminologjia
  Qëllimet e lëndës mësimore (kompetencat): * Fitimi i njohurive lidhur me objektin e studimit të kriminologjisë dhe penologjisë, me institucionet kryesore kriminologjike dhe penologjike, rëndësinë dhe ndikimin e faktorëve të ndryshëm në kryerjen e veprave penale, hulumtimet kriminologjike në lidhje me kryerësin dhe viktimën e veprës penale, zhvillimin e idesë së dënimit si përgjigje ndaj veprës penale, tipat e sanksioneve penale sipas legjislacionit të RM dhe ekzekutimin e tyre si dhe institucionet penitenciare në RM. * Identifikimi dhe analizimi i problemeve kriminologjike dhe penologjike. * Analiza kritike e koncepteve dhe terminëve karakteristikë për hulumtimet kriminologjike dhe penologjike. * Përdorimi i suksesshëm i terminologjisë së përvetësuar në lëmin e kriminologjisë dhe penologjisë përmes debateve dhe argumentimeve. * Zhvillimi i sistemit të të mësuarit përmes identifikimit të burimeve kryesore të kriminologjisë dhe penologjisë.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore e lirë
  Lëndë gjuhësore
  • Gjuha shqipe për qëllime profesionale
  • Të shkruarit akademik në gjuhën angleze
  • Të shkruarit akademik në gjuhën maqedonase
  • Të shkruarit akademik në gjuhën shqipe
  • Gjuha gjermane (niveli 1-4)
  • Gjuha frënge
  Aftësitë e komunikimit
  • Të folurit publik
  • Studime ndërkulturore
  • Aftësitë e komunikimit
  Shkathtësi në TI
  • Excel i avancuar
  • Aftësitë të avancuara të TI-së
  • Njohuri të avancuara rreth Word-it dhe PowerPoint-it
  • Google Apps
  • Access-i i avancuar
  • Desktop publikimi
  • Web publikimi
  Tjera
  • Mbrojta e ambientit
  • Sportet, rekreacioni, kultura
  • Zhvillimi profesional i karrierës
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore në gjuhën angleze për qëllime specifike 1
  Lëndë gjuhësore
  • Gjuha shqipe për qëllime profesionale
  • Të shkruarit akademik në gjuhën angleze
  • Të shkruarit akademik në gjuhën maqedonase
  • Të shkruarit akademik në gjuhën shqipe
  • Gjuha gjermane (niveli 1-4)
  • Gjuha frënge
  Aftësitë e komunikimit
  • Të folurit publik
  • Studime ndërkulturore
  • Aftësitë e komunikimit
  Shkathtësi në TI
  • Excel i avancuar
  • Aftësitë të avancuara të TI-së
  • Njohuri të avancuara rreth Word-it dhe PowerPoint-it
  • Google Apps
  • Access-i i avancuar
  • Desktop publikimi
  • Web publikimi
  Tjera
  • Mbrojta e ambientit
  • Sportet, rekreacioni, kultura
  • Zhvillimi profesional i karrierës

Semestri 4

 • [6 SETK] E drejta penale
  Qëllimi i lëndës mësimore është që studentët të fitojnë njohuri themelore në fushën e të drejtës penale. Pas mbarimit me sukses të lëndës, pritet që studentët të kenë fituar njohuri solide për të drejtën penale dhe ligjin penal, veprën penale dhe përgjegjësinë e kryerësit, sanksionin penal dhe pasojat e sanksionit penal. Pas mbarimit të lëndës nga studentët pritet që të jenë në gjendje t’i diskutojnë në mënyrë të argumentuar konceptet e mësuara, të jenë të aftë t’i hulumtojnë thellësisht, si dhe ta vlerësojnë drejtshmërinë e vendimeve gjyqësore relevante.
 • [6 SETK] Kriminalistika – teknika dhe taktika
  Qëllimi i trajtimit të temave të veçanta nga kriminalistika në këto studime është përgatitja dhe aftësimi – specializimi i studentëve për përdorimin dhe aplikimin e mjeteve bashkëkohore për zbulimin, sqarimin dhe parandalimin e kriminalitetit. Specializimi në këtë drejtim është i nevojshëm veçanërisht për ato kuadro që do të punojnë në organet e drejtësisë – gjykata, prokurori publike dhe polici gjyqësore. Kriminalistika si bazë juridike ka legjislacionin penal dhe atë të procedurës penale, si dhe aktet nënligjore që dalin nga implementimi i tyre. Secila figurë ligjore e veprave penale të parapara në Kodin penal për t’u dëshmuar kërkon kuptimin e tërësisë së fakteve dhe rrethanave relevante për zgjidhjen e rastit. Prandaj, në kuadër të dëshmimit rol të veçantë luajnë metodat dhe mjetet teknike si dhe rekomandimet metodike. Jashtë këtyre kufijve nuk mund të përdoret asnjë metodë dhe mjet kriminalistik për zbulimin e të vërtetës materiale në rastet penale.
 • [6 SETK] Penologjia
  Qëllimet e programit studmimor janë: 1.Fitimi i njohurive rreth objektit të studimit të kriminologjisë dhe penologjisë, institucionet kryesore penologjike dhe kriminologjike, rëndësia dhe ndikimi i faktorëve të ndryshëm në kryerjen e veprave penale, ekzaminimet kriminologjike të ndërlidhura me kryerësin dhe viktimën e veprës penale, zhvillimi i idesë për dënimin si përgjigje ndaj veprës penale, llojet e dënimeve sipas legjislacionit të RM dhe zbatimi i tyre, si dhe institucionet penitensiare në RM ; 2.Identifikimi dhe analizimi i problemeve penologjike dhe krimnologjike; 3.Analizimi kritik i koncepteve dhe termave karakteristikë për hulumtimet kriminologjike dhe penologjike; 4.Përdorimi i suksesshëm i terminologjisë së mësuarë nga lëmi i kriminologjisë dhe penologjisë në debate dhe argumentime të ndryshme në këtë fushë. 5.Zhvillimi i sistemit të mësimit përmes identifikimit dhe përdorimit të burimeve kryesore të kriminologjisë dhe penologjisë.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore në gjuhën angleze për qëllime specifike 2
  Lëndë gjuhësore
  • Gjuha shqipe për qëllime profesionale
  • Të shkruarit akademik në gjuhën angleze
  • Të shkruarit akademik në gjuhën maqedonase
  • Të shkruarit akademik në gjuhën shqipe
  • Gjuha gjermane (niveli 1-4)
  • Gjuha frënge
  Aftësitë e komunikimit
  • Të folurit publik
  • Studime ndërkulturore
  • Aftësitë e komunikimit
  Shkathtësi në TI
  • Excel i avancuar
  • Aftësitë të avancuara të TI-së
  • Njohuri të avancuara rreth Word-it dhe PowerPoint-it
  • Google Apps
  • Access-i i avancuar
  • Desktop publikimi
  • Web publikimi
  Tjera
  • Mbrojta e ambientit
  • Sportet, rekreacioni, kultura
  • Zhvillimi profesional i karrierës
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore 4
  • E drejta policore
  • Kriminaliteti kompjuterik
  • Tregtia me njerëz

Semestri 5

 • [6 SETK] E drejta e procedurës penale
  Qëllimi i kësaj lënde është njoftimi i studentëve me dispozitat juridiko-procedurale me të cilat rregullohet aktiviteti i organeve procedurale dhe i subjekteve të tjera të procedurës penale si dhe të aftësohen që t’i përdorin në praktikë këto dispozita.
 • [6 SETK] Metodika kriminalistike
  Metodika kriminalistike është pjesë e veçantë e taktikës kriminalistike e cila i studion mënyrat dhe metodat për zbulimin e llojeve ose grupeve të veçanta të veprave penale dhe kryerësve të tyre. Kjo disiplinë shkencore gjithashtu studion dallimet që paraqiten gjatë ndërmarrjes së veprimeve hetuese për veprat e ndryshme penale.
 • [6 SETK] E drejta penale ndërkombëtare
  Qëllimi i kësaj lënde është studentët të fitojnë njohuri themelore në lëmin e të drejtës penale ndërkombëtare. Pas mbarimit me sukses të lëndës pritet që studentët të kenë njohuri solide për kuptimin dhe lëndën e DPN, normat në DPN, pushtetin represiv dhe jurisdiksionet e shteteve, ekstradimin, azilin, transferin e procedurës penale, ndihmën juridike dhe bashkëpunimin juridiko-penal, korpusin ndërkombëtar të të drejtave të njeriut, si dhe kompetencat dhe jurisdiksionin e instancave penale ndërkombëtare. Pas mbarimit të lëndës nga studentët pritet që të jenë në gjendje t’i diskutojnë në mënyrë të argumentuar konceptet e mësuara, të jenë të aftë t’i hulumtojnë thellësisht, si dhe ta vlerësojnë drejtshmërinë e vendimeve gjyqësore relevante.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore 5/1
  • Politika kriminale
  • E drejta penale e krahasuar
  • Eksperimentet kriminalistike
  • Psikologjia gjyqësore
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore 5/2
  • Politika kriminale
  • E drejta penale e krahasuar
  • Eksperimentet kriminalistike
  • Psikologjia gjyqësore

Semestri 6

 • [6 SETK] Etika e kriminalistikës
  Etika në kriminalistikë është pjesë e etikës së përgjithëshme e cila studion çështjetn e masave preventive dhe represive me qëllim të mbrojtjes së shoqërisë nga kriminaliteti në mënyrën profesionale dhe efikase dhe njëkohësisht kërkon të respektohen parimet kushtetuese dhe ligjore për liritë dhe të drejtat e qytetarëve. Kjo lëndë është e rëndësishme pasi që puna policore trajtohet si profesion, kurse standardet etike luajnë një rol shumë të rëndësishëm në mënyrën e realizimit të profesionit.
 • [6 SETK] Viktimologjia
  Qëllimi i lëndës është që studentët të fitojnë njohuri themelore në lëmin e viktimologjisë. Problematika e viktimës, procesi i viktimizimit, rritja e numrit të personave që mund t’i nënshtrohen viktimizimit, kompensimi i dëmit dhe parandalimi i viktimizimit janë njohuritë themelore me të cilat do të pajisen studentët. Viktimizimi dhe mbrojtja e viktimave janë preokupim i madh i shoqërisë moderne. Kjo ndodh për shkak se në të gjithë botën është rritur numri i viktimave. Konfliktet politike, dallimet dhe moskuptimet kulturore, luftërat dhe konfliktet e armatosura, varfëria, papunësia, e stimulojnë migrimin e popullsisë. Të gjitha këto kanë shkaktuar probleme të shumta në raportet familjare. Situatat e këtilla janë terren i volitshëm për paraqitjen e tregtisë me njerëz, i akteve terroriste, dhunës në familje, i krimeve të luftës si dhe i fenomeneve të tjera patologjike. Të gjitha këto rrethana kanë ndikuar në rritjen e vuajtjeve dhe viktimizimin e njerëzve në vende të ndryshme të botës.
 • [6 SETK] Delikuenca e të miturve
  Kriminaliteti si dukuri negative dhe e rrezikshme për shoqërinë manifestohet në forma të ndryshme gjatë gjithë zhvillimit historik të njerëzimit. Të miturit në të drejtën penale gjithmonë kanë qenë të trajtuar ndryshe nga të rriturit, dhe pozita e tyre ligjore gjithmonë ka evoluar në favor të tyre. Delikuentët e mitur janë në lidhshmëri të ngushtë me dukuritë tjera socio-patologjike, si: narkomania, alkoolizmi dhe prostitucioni, dukuri që sot përhapen gati në çdo shtet të botës dhe gjithashtu janë të pranishme edhe në Maqedoni. Prandaj, qëllimi kryesor i këtij programi është: të zbulohen dhe evidentohen format e reja të kësaj dukurie kriminale, të sqarohen shkaqet e ekzistencës së tyre si dhe të propozohen masa për parandalimin dhe sanksionimin e tyre. Studentët në këtë lëndë do të fitojnë njohuri për delikuencën e të miturve dhe format e manifestimit të saj. Gjithashtu do të përpunohet edhe Ligji mbi drejtësinë për të mitur i Republikës së Maqedonisë
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore 6/1
  • Kriminaliteti ekonomik
  • Mjekësia ligjore
  • Kriminaliteti i organizuar
  • Dhuna në familje
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore 6/2
  • Kriminaliteti i organizuar
  • Dhuna në familje
  • Kriminaliteti ekonomik
  • Mjekësia ligjore
Google+