COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Programi:

Gjuhë dhe letërsi angleze (2012/2013)

Cikli i studimeve: Cikli i tretë (doktoratë)
Fakulteti: Gjuhët, Kulturat dhe Komunikimi
Viti akademik: 2022 / 2023
Titulli: Doktor i shkencave filologjike / Drejtimi: Gjuhë dhe letërsi angleze
SETK: 180 (3 vite) Akreditimi
Vendimi: Vendimi për fillim me punë

Departamenti i gjuhës dhe letërsisë angleze është departamenti më i madh i gjuhëve në Universitetin e EJL, me 14 të punësuar të rregullt dhe ka funksionuar që nga themelimi i Universitetit më 2001. Funksionon si pjesë e Fakultetit të gjuhëve, kulturave dhe komunikimit. Departamenti i anglishtes ofron studime bachelor (BA) të gjuhës dhe letërsisë angleze me program trevjeçar në pajtim me modelin evropian me 180 kredi. Departamenti po ashtu ofron programin master në Mësimdhënien e gjuhës angleze, në ciklin e dytë, që mund të kryhet brenda dy viteve akademike. Sidoqoftë, nga viti akademik 2012/2013, Departamenti i anglishtes do të ofrojë program doktorate. Pas mbarimit të këtij programi, studentët do te marrin titullin doktor i shkencave filologjike në fushën e gjuhës angleze. Para së gjithash, ky program do të fokusohet në gjuhësi, letërsi, kulturë, përkthim dhe metodologji të mësimdhënies së anglishtes si gjuhë e huaj. Me një ekip të stafit vendor dhe ndërkombëtar, të cilët janë me kualifikimet më të larta për të ligjëruar me metodat më moderne, departamenti ynë gëzon respekt në rajon dhe ofron më të mirën në instruksionet e gjuhës bashkëkohore. Kualiteti i Departamentit të gjuhëve në Fakultetin e gjuhëve, kulturave dhe komunikimit reflektoi në rangimin e Universitetit të EJL si i dyti në Maqedoni.

Programi i doktoratës ndjek një dizajn inovativ që përkrah kërkimin origjinal me zgjedhore lidhur ngushtë me fushën e studimit, që do të thellojnë dituritë ekzistuese të studentëve në fushën përkatëse. Të gjithë instruktorët e doktoratës janë hulumtues me përvojë të dëshmuar me publikime në fushën e letërsisë angleze, gjuhësisë dhe mësimit të gjuhës angleze. Programi u lejon studentëve të ndjekin një rrugë të strukturuar të zhvillimit akademik me mundësi të prezantojnë shkrime me rezultate kërkimore në parametrat e programit. Studentët do të përfitojnë nga mundësitë e interaksionit me kolegët e barabartë ku idetë do të mund të testohen dhe të zhvillohen. Në këtë mënyrë, studimet e doktoratës në anglisht mund të jenë shpërblyese dhe eksperienca sfiduese.

Studentët e suksesshëm të programit të doktoratës në anglisht mund të presin mundësi të gjerë të mundësive të mësimdhënies në nivelin e tretë dhe të dytë (të shkollave të mesme). Në fakt, vetëm të kualifikuarit me doktoratë do të kenë mundësi të ligjërojnë në nivel universitar në sektorin arsimor në Maqedoni pas vitit 2015. Sidoqoftë, opsionet për karrierë nuk kufizohen vetëm në profesion akademik. Studentët e suksesshëm mund të zgjedhin sfera të tjera siç janë politika kulturore, ndërmjetësimi kulturor dhe puna si përkthyes ose në fushën e mediave and shtëpive botuese, ose në organizata ndërkombëtare dhe turizëm.

Njohuritë dhe të kuptuarit
 • Paraqet të kuptuarit sistematik të fushës së zgjedhur të hulumtimit dhe njohuri të përkryera të metodave dhe aftësive të hulumtimit.
 • Demonstron njohuri të specializuara të gjuhësisë së aplikuar, letërsisë angleze, kulturës dhe civilizimit të vendeve anglishtfolëse.
 • Posedon njohuri profesionale dhe të kuptuarit të trendeve më të mëdha në metodologjinë e mësimdhënies së anglishtes në nivel të dytë dhe të tretë.
 • Kërkon kapacitet akademik për hulumtim të pavarur akademik.
Aplikimi i njohurive dhe të kuptuarit
 • Paraqet të kuptuarit sistematik të fushës së zgjedhur të hulumtimit dhe njohuri të përkryera të metodave dhe aftësive të hulumtimit.
 • Demonstron njohuri të specializuara të gjuhësisë së aplikuar, letërsisë angleze, kulturës dhe civilizimit të vendeve anglishtfolëse.
 • Posedon njohuri profesionale dhe të kuptuarit të trendeve më të mëdha në metodologjinë e mësimdhënies së anglishtes në nivel të dytë dhe të tretë.
 • Kërkon kapacitet akademik për hulumtim të pavarur akademik.
Aftësitë për të vlerësuar
 • Tregon mundësi për analiza kritike, vlerësim dhe sintetizim të ideve të reja komplekse;
 • Tregon mundësi për të iniciuar dhe për të marrë pjesë në mënyrë të pavarur në rrjete dhe ngjarje hulumtuese në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.
 • Tregon mundësi për të iniciuar në mënyrë të pavarur projekte hulumtuese dhe të zhvillimit, nëpërmjet të cilave njohuri të reja do të kontribuojnë në fushën e kërkimit.
 • Është në gjendje të vlerësojë në mënyrë të pavarur rëndësinë dhe substancën intelektuale të hulumtimit të kolegëve në fushën përkatëse.
 • Mund të bëjë gjykime komplekse metodologjike në dizajnin dhe analizën e hulumtimit në fushën e gjuhës dhe letërsisë angleze.
Aftësitë e komunikimit
 • Mund të komunikojë me kolegët e tij/saj, me komunitetin më të gjerë dhe shoqërinë si tërësi në fushën përkatëse
 • Tregon kompetencë komunikative në klasë në menaxhimin e klasës në nivel të dytë dhe të tretë
 • Tregon mundësi të nivelit intelektual në diskutimet në anglisht, në formë verbale ose të shkruar të ideve komplekse.
Aftësitë e të mësuarit
 • Aftësi për promovim të vetvetes në një sistem profesional akademik;
 • Është në gjendje ta përparojë hulumtimin e vet me një kornizë teknologjike, shoqërore ose kulturore në shoqërinë e  bazuar në dije.
 • Mund të hulumtojë në mënyrë të pavarur  cilën do lëndë që lidhet me fushën e tij/të saj duke përdorur mësimin dhe aftësitë hulumtuese.

Semestri 1

 • [10 SETK] Metodologjia e hulumtimi
  Kjo lëndë ka për qëllim t’i ndihmojë studentët t’i zhvillojnë aftësitë hulumtuese, të cilat nevojiten për zhvillim, implementim dhe kompletim të projekteve të tyre hulumtuese të doktoratës. Përmes lëndës, studentët do të mësojnë për etapat filozofike dhe historike të zhvillimit të metodologjisë së hulumtimit, më pas ata do t’i shqyrtojnë metodat kualitative të hulumtimit,dhe më së shumti teknikat e hulumtimit kualitativ. Në këtë mënyrë, ata do të njoftohen me teknikat siç janë: hulumtimi etnografik, observimet, intervistat, anketat, grupet e fokusit dhe metodologjitë e ngjashme. Kjo lëndë gjithashtu përmban informata për temat vijuese: përkufizimi i temës, bibliografia, rregullat e citateve, organizimi i punës dhe struktura e tezës.
 • [10 SETK] Çështjet kyçe në mësimdhënien e gjuhës dhe letërsisë
  Ky modul i nivelit të avancuar të mësimit të gjuhës ka për qëllim t’i nxisë studentët të mendojnë për raportin midis teorisë dhe praktikës vetanake mësimore. Moduli ka për qëllim ta përsërisë dhe ta thellojë kompetencën e studentëve në disa nga fushat kryesore të edukimit gjuhësor, duke përfshirë: metodikën e mësimdhënies bazuar në studentë, mësimin e bazuar në detyrat mësimore, ndërveprimin në klasë, zhvillimin profesional të mësimdhënësve në mësimin e gjuhës, teknologjitë moderne, mësimin e gjuhës, çështjet kritike (sociale, politike) në mësimin e gjuhës.
 • [10 SETK] Shkrimi i disertacionit të doktoratës
  Studentët e ciklit të tretë të studimeve futen në punën kërkimore-shkencore dhe hulumtuese të studimit dhe përqendrohen në zgjidhjen e problemit hulumtues për disertacionin e doktoratës; mbledhin material për disertacionin, bëjnë përzgjedhjen, interpretimin e materialeve teorike dhe empirike nëpërmjet metodave të përparuara bashkëkohore të qasjeve cilësore dhe sasiore.

Semestri 2

 • [10 SETK] Shqyrtimi dhe miratimi i planit të disertacionit të doktoratës
  Studentët e ciklit të tretë të studimeve futen në punën kërkimore-shkencore dhe hulumtuese të studimit dhe përqendrohen në zgjidhjen e problemit hulumtues për disertacionin e doktoratës; mbledhin material për disertacionin, bëjnë përzgjedhjen, interpretimin e materialeve teorike dhe empirike nëpërmjet metodave të përparuara bashkëkohore të qasjeve cilësore dhe sasiore.
 • [10 SETK] Lëndë zgjedhore 2
  • Sociolinguistika dhe gjuha e arsimit
  • Kompozicioni i avancuar akademik
  • Shekspiri dhe koha e tij
  • Teoria e letërsisë
  • Nxënia e gjuhëve të huaja
  • Multikulturalizmi
  • Komunikimi ndërkombëtar
 • [10 SETK] Lëndë zgjedhore 1
  • Sociolinguistika dhe gjuha e arsimit
  • Kompozicioni i avancuar akademik
  • Shekspiri dhe koha e tij
  • Teoria e letërsisë
  • Nxënia e gjuhëve të huaja
  • Multikulturalizmi
  • Komunikimi ndërkombëtar

Semestri 3/4

Drejtimi: Semester 3 / Semester 4
 • [40 SETK] Punë kërkimore-shkencore
  Studentët e ciklit të tretë të studimeve futen në punën kërkimore-shkencore dhe hulumtuese të studimit dhe përqendrohen në zgjidhjen e problemit hulumtues për disertacionin e doktoratës; mbledhin material për disertacionin, bëjnë përzgjedhjen, interpretimin e materialeve teorike dhe empirike nëpërmjet metodave të përparuara bashkëkohore të qasjeve cilësore dhe sasiore.
 • [20 SETK] Publikime I
  Kandidati gjatë procesit të ndjekjes së studimit të doktoratës dhe sidomos gjatë përgatitjes së disertacionit së doktoratës nevojitet të botojë pjesë integrale të disertacionit nëpër revista të ndryshme shkencore. Gjithashtu duhet të prezantojë pjesë të punimit në formë kumtesash nëpër konferenca të ndryshme shkencore dhe t’i publikojë të njëjtat.

Semestri 5

 • [20 SETK] Prezantimi i rezultateve të hulumtimit
  Veçoria kryesore e prezantimit të rezultateve të hulumtimit të ciklit të tretë të studimeve qëndron në kontributin origjinal për diturinë e fituar. Hulumtimet rreth disertacionit të doktoraturës janë dëshmi me të cilën vërtetohet se hulumtuesi ka dhënë një kontribut origjinal në fushën që ka zgjedhur. Rezultatet e hulumtimit duhet të dëshmojnë dy gjera kryesore: se kandidati ka identifikuar një problem të vlefshëm ose një çështje për të cilën ende nuk është dhënë përgjigje dhe se ka zgjidhur problemin ose ka dhënë përgjigje për këtë çështje.
 • [10 SETK] Publikime II
  Në kuadër të veprimtarisë së vet, punës dhe aktivitetit të suksesshëm së tij, kandidati duhet të zhvillojë dhe të ndihmojë aktivitete të ndryshme publicistike, të cilat ndikojnë në aftësimin dhe zhvillimin e tij të ardhshëm, me qëllim që të arrijë efikasitet më të madh në fushën e shkencës dhe të hulumtimit. Për këtë arsye, të gjitha punimet dhe temat e ndryshme që dalin nga disertacioni i doktoratës, si dhe punimet shkencore me të cilat marrin pjesë në simpoziume e seminare të ndryshme, së bashku me të gjitha materialet e shkruara të përgatitura nga kandidati duhet të botohen.

Semestri 6

 • [30 SETK] Disertacioni i doktoratës
  Puna në disertacionin e doktoratës u mundëson studentëve t’i bartin shkathtësitë dhe dituritë e tyre për hulumtime dhe për hartimin e një detyre më të komplikuar – shkrimit të disertacionit të doktoratës. Lënda është paraparë që tërësisht të jetë praktike dhe studentët t’i fitojnë dituritë, aftësitë, shkathtësitë dhe besimin e nevojshëm që t’i qasen hulumtimit dhe shkrimit të disertacionit të doktoratës. Lënda ka vetëm një rezultat kthyes – t’u mundësojë studentëve të ciklit të tretë të studimeve ta shkruajnë disertacionin e doktoratës me sa më pak vështirësi dhe me efektivitet maksimal. Gjithçka që është paraparë të bëhet në këtë etapë, ka për qëllim përmirësimin e teknikave të hulumtimit dhe të stilit të shkrimit të disertacionit, duke pasur kujdes me këtë rast ndalimin e shërbimit me mjetet e palejueshme siç janë: plagjiatura dhe shkelja e të drejtave të autorit, që ndalohen me Statutin e UEJL-së.
Google+