Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!
Export

Јетон Мазлами

Факултет : Бизнис и економија
Функција : Редовен професор
Вид на вработување : Цело работно време
Лични податоци
E-mail : j.mazllami@seeu.edu.mk
Адреса : Ilindenska n.335 1200 Tetovo-R. Macedonia
Телефон : +389 44 356 083
Факс : +38944356001
Јазици ( Самоевалуација )
Albanian
Native
Macedonian
C2 - Proficient
Croatian
C1 - Advanced
English
B2 - Upper Intermediate
French
B2 - Upper Intermediate

Образование

 • May 2008 - Dec 2011: Doctor of science in economy
  Faculty: Economics
  Ss Cyril and Methodius University, Skopje, Macedonia
  Specialty: Invetments/Finance/Economic development
  Thesis: "Investments and the local economic development in the Tetovo region"

 • Jan 2001 - Mar 2007: Master of science of economy in the field investments
  Faculty: Faculty of Economics
  Ss Cyril and Methodius University, Skopje, Macedonia
  Specialty: Investments and economy growth
  Thesis: "Economic efficiency of investment in the transition period in Macedonia with special emphasis on Pollog Region"

 • Oct 1994 - Dec 2000: Bachelor of economic science in the field Economics-finances and banks
  Faculty: Faculty of Economics
  Ss. Cyril and Methodius University, Skopje, Macedonia
  Specialty: Finances and banks
  Thesis: "Privatization of public sector with special emphasis on public sector in Germany"

Публикации

 • Mazllami, Jeton; Jovanovski, Kiril; Filipovski, Vladimir; Aliti, Nora; Operacionet me instrumentet financiare në tregun e kapitalit : për drejtimin ekonomik, juridik dhe tregtar. Komisioni i letrave me vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Shkup, 2023. (Link)

 • Mazllami, Jeton; Јовановски, Кирил; Филиповски, Владо ; Алити, Нора ; Основи на пазар на капиталот : за економско-правна струка . Комисија од хартии од вредност на Република Северна Македонија, Skopje, 2023. (Link)

 • Mazllami, Jeton; Јовановски, Кирил; Филиповски, Владимир; Алити, Нора; Работење со финансиски инструменти на пазарот на капитал : за економско-правна и трговска струка. Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија, Скопје, 2023. (Link)

 • Mazllami, Jeton; Kontabiliteti financiar: doracak për studentë dhe kontabilistë . Jeton Mazllami, Tetovë, 2022. (Link)

 • Mazllami, Jeton; Plani kontabël analitik: doracak për studentë dhe kontabilistë . Jeton Mazllami, Tetovë, 2022. (Link)

 • Mazllami, Jeton; Prekazi, Ylber ; EFFECTS OF ASSETS ON THE FINANCIAL PERFORMANCE OF COMPANIES IN THE REPUBLIC OF KOSOVO. ISCBIT'22, UEJL/FBE&CST, Tetovë, 2022. (Link)

 • Mazllami, Jeton; The Investments Efficiency Toward Economic Growth: ICOR of the Republic of Croatia and Slovenia - Comparative Analysis. In JOURNAL OF ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES, pp. Volume 8 Issue 1, Index: ESCI (Web of Science). 2022. (Link)

 • Mazllami, Jeton; Zeqiri, Izet; Aziri, Brikend; INDICATORS OF FISCAL DECENTRALIZATION IN REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA AS COMPARED TO OTHER EX-YUGOSLAV REPUBLICS. In CHALLENGES OF FISCAL POLICY DURING THE pandemic KOVID - 19, MASA & MF of R.N.Macedonia. 2021. (Link)

 • Zeqiri, Izet; Aziri, Brikend; Mazllami, Jeton; АНАЛИЗА НА ФИНАНСИСКАТА ПЕРФОРМАНСА НА ОПШТИНИТЕ ВО РСМ 2011-2019. In ПРЕДИЗВИЦИ НА ФИСКАЛНАТА ПОЛИТИКА ВО ПЕРИОДОТ НА ПАНДЕМИЈАТА ОД КОВИД – 19 И ПЕРСПЕКТИВИ ВО ПОСТКРИЗНИОТ ПЕРИОД, pp. Министерство за Финансии & МАНУ. 2021. (Link)

 • Aliti, Nora; Mazllami, Jeton; Пазар на капитал -- Македонија -- Зборници ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ PËRMBLEDHJE PUNIMESH од Конкурсот за доделување на Годишната награда на КХВ, за млади истражувачи, за најдобар труд од областа на пазарот на капитал. Комисија за хартии од вредност,, Скопје, 2021.

 • Zeqiri, Izet ; Aziri, Brikend; Mazlami, Jeton; Kocarev, Lupco; Ефективноста на учењето од далечина: наставата и учењето од далечина кај високообразовните институции во Република Северна Македонија пред и во текот на КОВИД 19. ASHAM, Shkup, 2021.

 • Mazllami, Jeton; Fiscal decentralization and alternative financial sources for the Local Self-Government in Republic of North Macedonia -Overview. In SEEU Review Volume 16 Issue 1, pp. 14-29. 2021. (Link)

 • Mazllami, Jeton; ПРИРАЧНИК ЗА ОБУКА И ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО СОВЕТУВАЊЕ . In АНАЛИЗА НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ-Ratio Аназлиа, АНАЛИЗА НА НЕДВИЖНОСТИ И ЗАЛИХИ, pp. 413-464. Комисија за хартии од вредност,, Shkup, 2020. (Link)

 • Mazllami, Jeton; THE IMPACT OF DOING BUSINESS IN ATTRACTING FDI IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA AND REPUBLIC OF ALBANIA. In Economic Vision ,International Scientific Journal in Economics, Finance, Bussiness, Marketing, Management and Tourism. 2020. (Link)

 • Mazllami, Jeton; THE CALCULATION OF THE "BONITY" SMEs IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA: THE CASE OF SMEs IN THE TETOVO REGION. In KNOWLEDGE - International Journal 40.1, pp. 103-109. 2020. (Link)

 • Ylber, Prekazi; Mazllami, Jeton; THE IMPACT OF ACCOUNTING INFORMATION IN BUSINESS DECISION-MAKING IN COMMERCIAL COMPANIES IN THE REPUBLIC OF KOSOVA, ISCBIT'20. SEEU-FBE/FCST, Shkup, 2020. (Link)

 • Mazllami, Jeton; Ilirjana, Shabani; FACTORING AS A FINANCIAL OPPORTUNITY FOR THE COMPANY’S LIQUIDITY – A COMPARATIVE ANALYSIS, ISCBIT'20 . SEEU FBE/FCST, Shkup, 2020. (Link)

 • Zeqiri, Izet; Aziri, Brikend; Mazllami, Jeton; Корпоративното управување и перформансата на современите корпорации. In Contributions, MANU-Skopje, pp. 27-48. 2020.

 • Zeqiri, Izet; Aziri, Brikend; Mazllami, Jeton; Функционирањето на регулаторните тела во Република Северна Македонија, нивната независност – компаративно искуство. Зборник на трудови посветен на академик Таки Фити по поводот 70 години од неговото раѓање-МАНУ, p.261-280, Shkup, 2020. (Link)

 • Zeqiri, I; Mazllami, J; РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ: СОСТОЈБИ ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ВО Р.МАКЕДОНИЈА. In ASHAM-Shkup. 2019.

 • Mazllami, Jeton; The impact of human development in corruption mitigation: a comparative analysis between Macedonia and Albania . In Economia Aziendale Online – Business and Management Sciences International Quarterly Review , pp. 191-202. 2019. (Link)

 • Mazllami, Jeton; Aziri, Brikend; INVESTMENTS EFFICIENCY AND ECONOMIC GROWTH: A COMPARATIVE ANALYSIS OF NORTH MACEDONIA AND ALBANIA. In KNOWLEDGE International Journal, Vol. 31,. 2019.

 • Besimi, Fatmir; Mazllami, Jeton; Accelerating Growth During the EU Accession: The Case of North Macedonia. FBE-SEEU, Tetovo, 2019. (Link)

 • Mazllami, Jeton; Zeqiri, Izet; НЕРАМНОМЕРEН РЕГИОНАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. FSHSHB-SEEU, Tetovë, 2019.

 • Mazllami, Jeton; ECONOMIC CONVERGENCE OF THE WESTERN BALKANS ON THE ROADS TOWARD TO THE EUROPEAN UNION. ISCBE18 -Faculty of Business and Economics- SEEU, Tetovë, 2018. (Link)

 • Mazllami, J; Zeqiri I; Aziri, B; THE NEW MODEL OF LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE MUNICIPALITY OF TETOVO, A COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN TETOVO AND MARIBOR SLOVENIA. In KNOWLEDGE – International Journal, pp. 227-234. 2018.

 • Mazllami,J; Zeqiri,I; Aziri, B; MANAGING OF THE 2008 FINANCIAL CRISIS BY THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA AND ITS IMPACT ON THE BUSINESS SECTOR. In GLOBALIZATION AND BUSINESS-SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL, pp. 36-43. 2017. (Link)

 • Zeqiri,I; Aziri, B; Mazllami, J; TIME MANAGEMENT AMONG MANAGERS IN THE POLLOG REGION. In REVIEW OF INNOVATION AND COMPETITIVENESS, pp. 39-46. 2017. (Link)

 • Mazllami, J; Selmani, A; The effect of reducing corruption on economic growth in the Republic of Macedonia. SEEU/FBE, Tetove, 2017.

 • Zeqiri, I; Aziri, B; Mazllami, J; Физичко и вербално насилство на работа како облици на мобинг кај вработените во Полошкиот регион. In MANU. 2017.

 • Mazllami, J; Projekti i SEEU për përkthimin e publikimeve vjetore/tremujore të BPRM. 2016. (Link)

 • Mazllami, Jeton; Journal of Investment and Management (JIM),  Journal of Finance and Accounting (JFA), International Journal of Economics, Finance and Management Sciences (IJEFM)  . Science Publishing Group, New York, 2016.

 • Mazllami, Jeton; Ligjerues në Kolegjin Dardania-RKS. Kolegjin Dardania, Prishtine, 2016.

 • Mazllami, Jeton; Arlinda Mazllami; THE INVESTMENT PROCESS AND INVESTMENT PHILOSOPHY AS A KEY OF SUCCESS OF ENTREPRENEURS. In Institute of Knowledge Management. 2016. (Link)

 • Aziri, Brikend; Mazllami, Jeton; Sulejmani, Arber; EMERGING ISSUES IN LEADERSHIP. Gaziantepe UNIVERSITY, Bodrum, TURKEY, 2016.

 • Mazllami, Jeton; Contemporary Forms of Supporting Entrepreneurship and Investments on SMEs: The case of Polog Region in the Republic of Macedonia. In Journal of Economic and Social Studies. 2016.

 • Zeqiri, Izet; Mazllami, Jeton; Aziri, Brikend; The Labor Market In The Republic Of Macedonia On The Path Towards The European Union. In Scientific Conference “The Republic Of Macedonia On Its Path Towards The European Union (2020) –Experiences, Challenges And Perspectives”, MASA. 2016.

 • Mazllami, J; Bexheti, Gj; Mazllami, A; GENDER EQUALITY IN THE LABOR MARKET: A CHALLENGING PATH OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA TOWARD THE EU. Jean Monet Publication, Chisinau, Moldova, 2016.

Работно искуство

 • Sep 1998 - Present : Accountant and Financial consultant
  Business sector (SMEs), Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Accounting and consulting services
  Main responsibilities: Accounting and consulting services, Preparation of business and investment plans, Annual financial statements ect.

 • Jul 2005 - Present : Member of Economists' Association in RM
  Faculty of Economics, Skopje, Macedonia
  Type of business or sector: Economists' Association in Republic of Macedonia
  Main responsibilities: Member of Economists' Association in RM

 • Oct 2012 - Oct 2018: Assistant Professor
  College Dardania, Department of Economics, Prishtina, R.Kosovo
  Type of business or sector: Education and Research
  Main responsibilities: Assistant Professor for economics and finance courses (Applied Macroeconomics, World Economy and Policy, Investment management, Management of produce, International Business, ect.)

 • Aug 2012 - Aug 2017: Assistant Professor
  South East Eroppean University, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Education and Research
  Main responsibilities: Assistant Professor for economics and finance courses (Macroeconomics, Menagerial economics, Invetment management and Financial management, Financial accounting, Project management ect.)

 • Jul 2010 - Sep 2015: Doctoral Programme in Entrepreneurship and SME’s Management
  Assistant Project-SEEU, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Education and Research
  Main responsibilities: Archiving of documents, professional public-academic relation, professional activity related information, advertising the DOCSMES project and preparation and participation at Kick off meeting and Intra-country general meetings

 • Nov 2007 - Jul 2012: Teacher Assistant
  South East Eroppean University, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Education/Economics
  Main responsibilities: Teacher assistant for economics and finance courses (Macroeconomics, Menagerial economics, Invetment management, Financial accounting, Project management ect)

 • Aug 2010 - Aug 2011: Part of working team for Scholarship Test in FBE
  South East European University-FBE, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Dean office
  Main responsibilities: Preparation the test for merit scholarships at the Faculty of Business and Economics (Part-Economics).

 • Jan 2011 - Apr 2011: Member of working team for SPD of Faculty of Business and Economics
  South East European University-FBE, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Working team for SPD of Faculty of Business and Economics
  Main responsibilities: Preparation a strategic plan for development of the Faculty of Business and Economics for the period 2011-2013

 • Oct 2007 - Dec 2010: Assitant of CER
  South East European University, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Center for Economic Research-Faculty of Business and Economics
  Main responsibilities: Assitant of head of Center for Economic Research-SEEU-FBE

 • Mar 2003 - Oct 2007: Junior Assistant
  South East European University, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Economics
  Main responsibilities: Junior assistant for economics and finance courses (Macroeconomics, Introduction to economics, Investment Analisysis, Financial Accounting, Financial Analisysis ect)

 • Feb 2003 - Dec 2003: Economic Consultant
  Government of Macedonia, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Education Program of Alternative Certification for Educators
  Main responsibilities: Economic consultant and designer of training curricula

 • May 2003 - Sep 2003: Economic Consultant
  Department for European Affairs, Skopje, Macedonia
  Type of business or sector: CARDS program
  Main responsibilities: Regional consultant

 • Jan 2001 - Dec 2002: Junior Assistant
  University of Tetovo, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Economics
  Main responsibilities: Junior assistant for economics courses (Macroeconomics, Introduction to economics, Economic Cybernetic)

 • Jan 2001 - Dec 2002: Assitant SMI office
  Ministry of Economy-Republic of Macedonia, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: State Market Inspectorate
  Main responsibilities: Preparation of economic reports for business sector in Tetovo region

Google+