COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!
Export

Благојка Здравковска-Адамова

Department : Јазичен центар
Функција : Виш Лектор
Вид на вработување : Цело работно време
Лични податоци
E-mail : b.zdravkovska@seeu.edu.mk
Телефон : +389 44 356 270
Јазици ( Самоевалуација )
English
C2 - Proficient
Serbian
C1 - Advanced
Croatian
C1 - Advanced
Slovenian
B1 - Intermediate
Bulgarian
B1 - Intermediate

Образование

 • Apr 2008 - Apr 2013: PhD in Philological Science
  Faculty: "Blaze Koneski" Faculty of Philology
  Ss. Cyril and Metodius University in Skopje, Skopje, Macedonia
  Specialty: Text linguistic
  Thesis: "http://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/bilten/2013/1048-15.02.2013.pdf"

 • 1999 - 2005: Master of Philology
  Faculty: Faculty of Philology "Blaze Koneski"
  Ss. Cyril and Methodius University, Skopje, Macedonia
  Specialty: Plural in Macedonial Language

 • 1994 - 1998: Graduated professor in Macedonian language and Macedonian literature
  Faculty: Faculty of Philology “Blaze Koneski”
  “Ss. Cyril and Methodius”, Skopje, Skopje, Macedonia

Публикации

 • Здравковска-Адамова, Благојка; Приказ на универзитетскиот учебник Aкадемско пишување и методологија на научноистражувачката работа од авторката проф. д-р Суада A. Џоговḱ (стручен труд). In Факултет за црногорски јазик, Цетиње, pp. 617-620. 2022. (Link)

 • Zdravkovska-Adamova, Blagojka; SUBSTITUTION OF THE NOUN PHRASE IN THE MACEDONIAN LANGUAGE COMPARED TO THE ENGLISH LANGUAGE. International Balkan University, Skopje, 2022. (Link)

 • Здравковска-Адамова, Благојка; П. Танеска, Александра; Македонски јазик за професионални цели (второ издание). УЈИЕ, Тетово, 2021.

 • Miftari, Vehbi ; A. Dzogovic, Suada; Dzogovic, Anela; Zdravkovska-Adamova, Blagojka; THE EFFICIENCY OF ONLINE LEARNING DURING THE COVID-19 PANDEMIC: COMPARATIVE ANALYSIS OF SOUTHEAST EUROPEAN COUNTRIES AS PARTICIPANTS IN THE NEW PATH OF EDUCATION. In HUMAN International Journal for Education / Rehabilitation and Psychosocial Research – Human Research in Rehabilitation/Institute for Human Rehabilitation, pp. 133-142. 2021. (Link)

 • Здравковска-Адамова, Благојка; П. Танеска, Александра; ПРЕГЛЕД НА КОХЕЗИВНИТЕ ВРСКИ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК. In Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје, УКИМ, pp. 403-419. 2021. (Link)

 • Taneska, P., Aleksandra; Zdravkovska-Adamova, Blagojka; CREATING SYLLABUS AND DEVELOPING GRADING CRITERIA FOR MACEDONIAN LANGUAGE FOR PROFESSIONAL PURPOSES AT SEEU ACCORDING TO NEEDS BASED ANALYSIS. Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, ФИЛКО, Штип, 2021. (Link)

 • Zdravkovska-Adamova, Blagojka; P. Taneska, Aleksandra; DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING SKILLS FOR MACEDONIAN LANGUAGE FOR PROFESSIONAL PURPOSES 2 DURING THE ONLINE TEACHING PERIOD. In SEEU Review, pp. 60-70. 2020. (Link)

 • Zdravkovska-Adamova, Blagojka; P. Taneska, Aleksandra; Критериуми (стандарди) на такстуалноста (Standards of textuality). УЈИЕ, Тетово, 2020. (Link)

 • П. Танеска, Александра; Минатото определено несвршено време во македонскиот јазик и неговите еквиваленти во албанскиот јазик. УЈИЕ, Тетово, 2020. (Link)

 • Zdravkovska-Adamova, Blagojka; Супстиуцијата како кохезивна врска во македонскиот јазик. University of Granada, URSS Москва, Granada, 2020. (Link)

 • Здравковска-Адамова, Благојка; Танеска, Александра П.; Македонски јазик - средно ниво. УЈИЕ, Тетово, 2019.

 • Танеска, Александра; Здравковска-Адамова, Благојка; Македонски јазик како странски јазик . УЈИЕ, Тетово, 2018.

 • Zdravkovska-Adamova, Blagojka; ELLIPSIS IN THE MACEDONIAN NOUN PHRASE. In SEEU Review, pp. 82-107. 2018. (Link)

 • П. Танеска, Александра; Начинските форми во албанскиот јазик со осврт на еквивалентите во македонскиот јазик. УЈИЕ, Тетово, 2017.

 • Здравковска-Адамова, Благојка; Танеска, Александра; Образување обична множина со наставката -ови (-еви) кај именките од машки род во македонскиот јазик. УЈИЕ, Тетово, 2017.

 • Здравковска-Адамова, Благојка; Танеска, Александра; Македонски јазик за професионални цели. УЈИЕ, Тетово, 2016.

 • Zdravkovska-Adamova, Blagojka; Ellipsis in the Verb Phrase in Macedonian Language . The International Journal of Arts and Sciences’ (IJAS) , Париз, 2016. (Link)

 • Танеска, Александра; Здравковска-Адамова, Благојка ; Искажување минатост со сум и има-конструкциите во македонскиот јазик со осврт на нивните еквиваленти во албанскиот јазик. Филолошки факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“, Штип, 2016.

 • Здравковска-Адамова, Благојка; Танеска, Александра; Современи лингвистички проучувања: текст и/или дискурс. Меѓународен славјански универзитет Г. Р. Державин (прифатено за, Свети Николе, 2016. (Link)

 • Танеска, Александра; Здравковска-Адамова, Благојка ; Македонски јазик како странски јазик (второ издание). УЈИЕ, Скопје, 2015.

 • Zdravkovska-Stojanovska, Natasha; Zdravkovska-Adamova, Blagojka; Stojanovska, Renata; Bilingual education in the Republic of Macedonia from the parents’ point of view. International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) international conference for academic disciplines, FIAP Jean Monnet, Pariz, 2015. (Link)

 • Taneska, Aleksandra; Jазичната политика - важно прашање во мултикултурното општество. Меѓународен славјански универзитет Г. Р. Державин, Sveti Nikola, 2015. (Link)

 • Taneska, Aleksandra; Zdravkovska-Adamova, Blagojka; Минати дејства со формите на минато определено свршено време (aорист) во македонскиот и во албанскиот јазик. In International journal of linguistic. Lingvistik' (ISSN 1986-4450). 2014. (Link)

 • Zdravkovska-Adamova, Blagojka; Taneska, Aleksandra; Образување обична множина со наставката -и кај именките од машки род.. In International journal of linguistic. Lingvistik' (ISSN 1986-4450). 2014. (Link)

 • Zdravkovska-Adamova, Blagojka;, Taneska, Aleksandra; Multicultural Dilemmas – Language Policy. УЈИЕ, Тетово, 2014. (Link)

 • Ибрахими, Мустафа; Здравковска-Адамова, Благојка; Multilingualism аt The South East European University. УЈИЕ, Tetovo, 2014. (Link)

 • Zdravkovska-Adamova, Blagojka; Taneska, Aleksandra; Tailoring Students Assessment for Macedonian Language 1 at SEEU Based on Student’s Needs . УЈИЕ, Тетово, 2014. (Link)

 • Здравковска-Адамова, Благојка; Поврзаноста на лингвистичките функции и социокултуролошката рамка. Меѓународен славјански универзитет Г. Р. Державин, Свети Николе, 2014. (Link)

 • Здравковска-Стојановска, Наташа; Сурловска, Сузана; Стојановска, Рената; Здравковска-Адамова, Благојка; Македонска литература и граматика. Агенција за иселеништво на Република Македонија , Скопје, 2013.

 • Здравковска-Адамова, Б.; Танеска, П. А.; Македонски јазик како странски јазик . УЈИЕ, Тетово, 2013.

 • Здравковска-Адамова, Благојка; Здравковска-Стојановска, Наташа; Learning mother tongue of immigrants – Relation to cultural heritage. УЈИЕ, Тетово, 2013.

 • Танеска, Александра; Здравковска-Адамова, Благојка; Past actions with certain forms of past imperfect time (imperfect) in Macedonian and in Albanian Language. International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) international conference for academic disciplines, American University of Rome, Рим, 2013. (Link)

 • Здравковска-Адамова, Благојка; Танеска, Александра; The use of dual in Macedonian – History and perspectives. International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) international conference for academic disciplines, American University of Rome , Рим , 2013. (Link)

 • Zdravkovska-Stojanovska, N.; Surlovska-Gjeorgieva, S.; Zdravkovska-Adamova, B.; Македонски јазик. Агенција за иселеништво на Република Македонија, Скопје, 2012.

 • Zdravkovska-Adamova, B.; Zdravkovska-Stojanovska, N.; Parents’ and Teachers’ opinion about bilingual education in the Republic of Macedonia. Dubrovnik, 2012. (Link)

 • Ибрахими, Мустафа; Здравковска, Благојка; The Language policy of SEEU – An example of multilingual and multicultural society. Dubrovnik, 2012. (Link)

 • Zdravkovska-Adamova, B., Zdravkovska-Stojanovska, B. Theoretical Perspectives on the Relationship between linguistic functions and socio-cultural framework, Globalisation. Budapest, 2011.

 • Zdravkovska-Stojanovska, N., Zdravkovska-Adamova, B. The process of Bilingual Education in Macedonia – Perspectives. SEEU, Tetovo, 2010.

 • Здравковска, Благојка; Билингвизам - историја и перспективи. Агенција на иселеници на Р. Македонија, Струга, 2005.

 • Здравковска, Благојка; Толеранцијата и почитувањето во мултикултурното живеење. Агенција на иселеници на Р. Македонија, Струга, 2005.

Работно искуство

 • Sep 2006 - Present : High Lecturer
  South East European University, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Education
  Main responsibilities: Teaching Macedonian language

 • Jan 2002 - Present : Lecturer
  South East European University, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Education
  Main responsibilities: Teaching Macedonian Language

 • 2000 - 2001: Demonstrator
  “Ss. Cyril and Methodius” University, Skopje, Macedonia
  Type of business or sector: Education
  Main responsibilities: Teaching Macedonian Language

Google+