COVID-19 Information

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

О Г Л А С За избор/реизбор на наставници во сите наставни научни звања

ФАКУЛТЕТ ЗА БИЗНИС И ЕКОНОМИЈА ФАКУЛТЕТ ЗА ЈАЗИЦИ, КУЛТУРИ И КОМУНИКАЦИИ

Универзитетот на Југоисточна Европа објавува:
О Г Л А С
За избор/реизбор на наставници во сите наставни научни звања
ФАКУЛТЕТ ЗА БИЗНИС И ЕКОНОМИЈА
Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања за група предмети од областа на Макроекономија и Микроекономија
ФАКУЛТЕТ ЗА ЈАЗИЦИ, КУЛТУРИ И КОМУНИКАЦИИ
Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања за предметите од областа на масовните комуникации
II. Освен општите услови предвидени во Законот за високо образование на Р. Македонија, Статутот и Правилникот за избор и реизбор во наставно научно звање, соработник и наставно стручно звање на ЈИЕУ, кандидатите треба да ги исполнуват и следните услови:
За сите овие работни места пожелно е познавање на албански, македонски и англиски јазик, но познавањето на најмалку два од горенаведените јазици на академско ниво (за предавање) е неопходно.
Формулар за апликација на ЈИЕУ
Пропратно писмо во кое се наведува искуството на кандидатот, досие за истражување и аспирации за кариерата кои соодветствуваат со факултетот
Целосна академска биографија (CV)
Две препораки меѓу кои една од меѓународен специјалист запознаен со работата на кандидатот
Доказ за извонредност во наставата вклучувајќи но не ограничувајќи се на: 1) извештаи од опсервацијата на наставата 2) евалуацијата од студентите за предметите; 3) меѓуколегијална критика за наставата;
Доказ за извонредност во истражувањето вклучително на 1) целосни копии од неодамнешните, главни изданија во регионални и меѓународни журнали; 2) фотокопии од поглавја во книги, академски рецензии, 3) копии од монографии, учебници, 4) преводи од европски јазици на локални јазици
Доказ за службата вклучително и на список на членства во комитети итн.
Доказ за користени стипендии/пракси за методологија и педагогија вклучително и на сертификати за успешно завршување на курсевите, програмите или обуките за професори или научни изданија во оваа област
III. За да се пријават на овој оглас, кандидатите треба да доставуваат (само преку е-маил) : Пријавно Писмо и С.В., диплома (докторатура – наставно научно звање, магистратура – наставно стручно звање), листа на нивната професионална и научна дејност и по една копија на првата рецензија (ако имаат). (Сите овие документи треба да се наведат во биографијата и да бидат доставени по селекцијата на кандидатите кои ги исполнуват условите).
Наведените документи можат да бидат оригинални или заверени на нотар.
IV. Рок за пријавување
Рокот за доставување на апликаците е 5 дена од денот на објавувањето на конкурсот.
Конкурсот е објавен од 13. 09 – 17. 09. 2011
Апликациите само преку е-маил: hroffice@seeu.edu.mk
Контакт телефон: 044 356 087
Google+