COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Оглас

ФБЕ & ФСНТ

Врз основа од Законот за високото образование на Р.Македонија, (Службен Весник на Р. Македонија бр. 82/2018 ) и Правилникот за посебни услови и за постапка за избор во наставно - научно, наставно - стручно, научно и соработничко звање, Универзитетот на Југоисточна Европа – Tетово објавува оглас за избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звањa и избор/реизбор на наставник во соработничко звање - Асистент

ФАКУЛТЕТ ЗА БИЗНИС И ЕКОНОМИЈА

  • Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања од научно поле: економски науки, од областите: маркетинг (50325) и развој на производи (50329 друго);

ФАКУЛТЕТ ЗА СОВРЕМЕНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ

  • Избор/реизбор на еден наставник во соработничко звање - Асистент, од областа: информатика (11000);

За повеќе информации, погледнети ги следните документи.

Google+