Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Konkurs

FBE & FShTB

Në bazë të Ligjit për Arsimin e Lartë të R. Maqedonisë (Gazeta Zyrtare e R. Maqedonisë nr. 82/2018) dhe Rregullores për kushtet e veçanta dhe për procedurën për zgjedhje në thirrje mësimore - shkencore, thirrje mësimore - profesionale, thirrje shkencore dhe thirrje bashkëpuntori, Universiteti i Evropës Juglindore – Tetovë shpall konkurs për zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore shkencore dhe për zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në thirrje bashkëpunëtori - Asistent

FAKULTETI I BIZNESIT DHE EKONOMISË

  • Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore në fushën e shkencave ekonomike, në lëmitë: Marketing (50325) dhe Zhvillimi i produktit (50329 të tjera);

FAKULTETI I SHKENCAVE DHE TEKNOLOGJIVE BASHKËKOHORE

  • Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në thirrje bashkëpunëtori - Asistent në lëmin: Informatikë (11000)

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit bë vazhdim.

Google+