COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Оглас

Факултет за современи општествени науки & Факултет за современи науки и технологии

Универзитетот на Југоисточна Европа – Tетово објавува оглас за избор/реизбор на наставник во сите наставни научни звањa и избор/реизбор на наставник во насловно звањa – Насловен Вонреден Професор

ФАКУЛТЕТ ЗА СОВРЕМЕНИ ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ

  • Избор/реизбор на еден наставник во насловен вонреден професор од научно поле: политички науки, од областите: граѓанско општество, политички партии и интересни групи (50703) и применети јавни политики (50710);

ФАКУЛТЕТ ЗА СОВРЕМЕНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ

  • Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања од научно поле: информатика, од областите: програмски јазици и системи (11003) и развивање на софтвер и бази на податоци (11010);

За повеќе информации, погледнети ги следните документи.

Google+