Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Оглас за пополнување на работно место со определено работно време - Оперативен Менаџер на Универзити Ком

Врз основа на член 22 и 23 од Законот за работни односи на Р. Македонија, (Службен Весник на Р. Македонија бр. 62/2005), УниверзитиКом ДОО – Tетово објавува :

О Г Л А С

За пополнување на работно место со определено работно време
Оперативен Менаџер на Универзити Ком
Освен општите услови предвидени со Закон, кандидатoт треба да ги исполнува и следните услови:

Основни:

  • Диплома – Мастер во Бизнис Администрација или еквивалнта во истата област;
  • Искуство во менаџирање најмалку 3 години (5);
  • Комуникациски вештини и финансиско управување;
  • Познавање на бизнис средини и околностите на Универзитеот;
  • Способност за користење на информатичка технологија и финансиски програми;
  • Способност за користење на англискиот јазик;

Допонително:

  • Материјални и финансиски сметководтсвени работи

Почеток и завшеток на дневната и неделната работно време: Од 08,00 до 16,00 часот, од понеделник до петок,

Основна плата: 650€ (39.975МКД)и дополнителните обврски ќе бидат регулирани со дополнителен договор.

Рокотзадоставувањенаапликацитее8 работниденаодденотнаобјавувањетонаогласот.

Огласот е објавен од24.11.2017до02.12.2017

Ве молиме пратете ја Апликацијата преку е-маил: jobs@seeu.edu.mk

Адреса:

УниверзитиКом ДОО
Бул. "Илинденска" бр.335
1200 Tетово, Македонија
Контакт телефон: 044 356 087

Формулар
Application Formular
Google+