Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Konkurs për plotësimin e vendit të punës me kohë të caktuar - Menaxher Operativ i Universiti Kom

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune të R. Maqedonisë (Gazeta Zyrtare e R. Maqedonisë nr. 62/2005), Universiti Kom SHPK – Tetovë shpall:

K O N K U R S

Për plotësimin e vendit të punës me kohë të caktuar
Menaxher Operativ i Universiti Kom

Përveç kushteve të përgjithshme të parapara me Ligji, kandidati duhet t’i plotësoj edhe kushtet që vijojnë:

Thelbësore:

  • Diplomë pasuniversitare – Master në Administrim të Biznesit ose ekuivalent në lëminë e njejtë;
  • Përvojë pune në ndërmarrësi dhe menaxhim të paktën 3 vjet (ose 5);
  • Aftësi të komunikimit dhe menaxhimit financiar;
  • Njohuri në mjedise biznesi dhe rrethanave të UEJL - së;
  • Aftësi për të përdorur Teknologjinë e Informacionit dhe programe financiare;
  • Aftësi për përdorim të gjuhës angleze;

Shtesë:

  • Punët e kontabilitetit material dhe financiar

Fillimi dhe përfundimi i kohës ditore dhe javore të punës: Nga ora 08,00 deri 16,00, nga e hëna deri të premten.

Paga bazë: 650 € (39.975 MKD), kurse punët shtesë do të rregullohen me kontratë shtesë.

Afati i dorëzimit të aplikacioneve është 8 ditë pune nga dita e shpalljes së konkursit.

Konkursi është i shpallur nga 24.11.2017deri më 02.12.2017

Ju lutemi e dërgoni aplikimin për punësim nëpërmjet e-mailit: jobs@seeu.edu.mk

Adresa

Universiteti Kom SHPK
Bul. "Ilinden" nr. 335
1200 Tetovë, Maqedoni
Telefoni për kontakt: 044 356 087

Formulari për aplikim
Application Formular
Google+