Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Јавен повик бр. 03/042016 - Набавка на дрвени пелети

Повикот е отворен, со право на учество на сите домашни и странски правни регистрирани за дејноста која е предмет на набавката.

1. Набавувач

1.1. Набавувач: Универзитет на Југоисточна Европа- Тетово

2. Предмет на набавка

2.1. Набавка на дрвени пелети (деталите се наведени во спецификацијата).

2.2. Предметот нанабавка не е делив.

2.3. Повикот е отворен, со право на учество на сите домашни и странски правни регистрирани за дејноста која е предмет на набавката.

Јавен повик бр. 03/042016
Спецификација
Формулар
Google+