COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Јавен повик бр. 03/042016 - Набавка на дрвени пелети

Повикот е отворен, со право на учество на сите домашни и странски правни регистрирани за дејноста која е предмет на набавката.

1. Набавувач

1.1. Набавувач: Универзитет на Југоисточна Европа- Тетово

2. Предмет на набавка

2.1. Набавка на дрвени пелети (деталите се наведени во спецификацијата).

2.2. Предметот нанабавка не е делив.

2.3. Повикот е отворен, со право на учество на сите домашни и странски правни регистрирани за дејноста која е предмет на набавката.

Јавен повик бр. 03/042016
Спецификација
Формулар
Google+